Kazalo 
Zapisnik
PDF 368kWORD 93k
Sreda, 13. marec 2019 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika) (nadaljni ukrepi)
 3.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 4.Predložitev dokumentov
 5.Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve
 6.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 7.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 8.Podnebne spremembe (razprava)
 9.Nadaljevanje seje
 10.Priprava zasedanja Evropskega sveta 21. in 22. marca 2019 in izstop Združenega kraljestva iz EU (razprava)
 11.Čas glasovanja
  
11.1.Splošno izvozno dovoljenje Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo ***I (glasovanje)
  
11.2.Nadaljevanje programov teritorialnega sodelovanja PEACE IV (Irska-Združeno kraljestvo) in Združeno kraljestvo-Irska (Irska-Severna Irska-Škotska) ob izstopu Združenega kraljestva iz EU ***I (glasovanje)
  
11.3.Nadaljevanje tekočih dejavnosti učne mobilnosti znotraj programa Erasmus+ ob izstopu Združenega kraljestva iz EU ***I (glasovanje)
  
11.4.Varnost v letalstvu v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije ***I (glasovanje)
  
11.5.Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom *** (glasovanje)
  
11.6.Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom (resolucija) (glasovanje)
  
11.7.Sodelovanje Norveške, Islandije, Švice in Lihtenštajna pri eu-LISA *** (glasovanje)
  
11.8.Področje delovanja in mandat posebnih predstavnikov EU (glasovanje)
  
11.9.Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev ***I (glasovanje)
  
11.10.Vizumski informacijski sistem ***I (glasovanje)
  
11.11.Vzpostavitev Sklada za azil in migracije ***I (glasovanje)
  
11.12.Vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizume v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja ***I (glasovanje)
  
11.13.Vzpostavitev Sklada za notranjo varnost ***I (glasovanje)
  
11.14.Opredelitev, predstavitev in označevanje žganih pijač ter zaščita njihovih geografskih označb ***I (glasovanje)
  
11.15.Predlogi sprememb k Protokolu št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije ***I (glasovanje)
  
11.16.Uvedba ukrepov za nepredvidljive razmere na področju koordinacije sistemov socialne varnosti po izstopu Združenega kraljestva iz EU ***I (glasovanje)
  
11.17.Skupna pravila za zagotavljanje osnovne povezljivosti cestnega prevoza blaga v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije ***I (glasovanje)
  
11.18.Skupna pravila za zagotavljanje osnovne letalske povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije ***I (glasovanje)
  
11.19.Pravila o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo po izstopu Združenega kraljestva iz Unije ***I (glasovanje)
  
11.20.Dovoljenja za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in ribolovne operacije ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije ***I (glasovanje)
  
11.21.Nekateri vidiki varnosti na železnici in železniške povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije***I (glasovanje)
  
11.22.Evropa, ki varuje: čist zrak za vse (glasovanje)
  
11.23.Nadaljnji ukrepi, ki jih je sprejela ESZD dve leti po poročilu EP o strateškem komuniciranju EU za boj zoper propagando, ki jo proti njej usmerjajo tretje strani (glasovanje)
  
11.24.Pridružitveni sporazum med EU in Monakom, Andoro ter San Marinom (glasovanje)
 12.Obrazložitve glasovanja
 13.Popravki in namere glasovanj
 14.Nadaljevanje seje
 15.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 16.Priporočila za začetek pogajanj med EU in ZDA (razprava)
 17.Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2019 - Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2019 (razprava)
 18.Nadaljevanje seje
 19.Čas glasovanja
  
19.1.Evropski industrijski, tehnološki in raziskovalni strokovni center za kibernetsko varnost ter mreža nacionalnih koordinacijskih centrov ***I (glasovanje)
  
19.2.Uredba o spremembi Uredbe (ES) št. 391/2009 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije ***I (glasovanje)
  
19.3.Sprememba Uredbe (EU) št. 1316/2013 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije ***I (glasovanje)
  
19.4.Pristaniške sprejemne zmogljivosti za oddajo odpadkov z ladij ***I (glasovanje)
  
19.5.Podaljšanje prehodne uporabe drugih načinov tehnik obdelave podatkov poleg tehnik elektronske obdelave podatkov, določenih v carinskem zakoniku Unije ***I (glasovanje)
  
19.6.Boj proti goljufijam in ponarejanju v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi ***I (glasovanje)
  
19.7.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: Mejne vrednosti ostankov za več snovi, vključno s klotianidinom (glasovanje)
  
19.8.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: Gensko spremenjena koruza 4114 (DP-ØØ4114-3) (glasovanje)
  
19.9.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: Gensko spremenjena koruza (MON-87411-9) (glasovanje)
  
19.10.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: Gensko spremenjena koruza Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 in podkombinacije Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 in MIR162 × 1507 (glasovanje)
  
19.11.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: Aktivne snovi, vključno s tiaklopridom (glasovanje)
  
19.12.Poročilo o Turčiji za leto 2018 (glasovanje)
  
19.13.Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2019 (glasovanje)
  
19.14.Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2019 (glasovanje)
 20.Obrazložitve glasovanja
 21.Popravki in namere glasovanj
 22.Nadaljevanje seje
 23.Minimalno kritje izgub za nedonosne izpostavljenosti ***I (razprava)
 24.Ustanovitev Evropskega denarnega sklada (razprava)
 25.Varstvo konkurence v zračnem prevozu ***I (razprava)
 26.Smernice za proračun 2020 – oddelek III (razprava)
 27.Razmere v Nikaragvi (razprava)
 28.Pristojnost, priznavanje in izvrševanje odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter mednarodna ugrabitev otrok * (razprava)
 29.Dnevni red naslednje seje
 30.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 9.00.


2. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika) (nadaljni ukrepi)

Predsednik je obvestil, da ni prejel zahteve ene ali več političnih skupin oziroma števila poslancev, ki dosega vsaj srednji prag, v zvezi z odločitvijo o začetku medinstitucionalnih pogajanj, razglašeno v zapisniku seje v ponedeljek 11. marca 2019 (točka 8 zapisnika z dne 11.3.2019).

Odbor IMCO je torej lahko začel pogajanja po preteku roka iz člena 69c(2) Poslovnika.


3. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 135 Poslovnika zahtevali razpravo o naslednjih predlogih resolucij:

I.   Stanje človekovih pravic v Kazahstanu (2019/2610(RSP))

—   Barbara Lochbihler in Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE o stanju človekovih pravic v Kazahstanu (B8-0204/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki in Jana Žitňanská v imenu skupine ECR o stanju človekovih pravic v Kazahstanu (B8-0205/2019);

—   Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric in Luke Ming Flanagan v imenu skupine GUE/NGL o stanju človekovih pravic v Kazahstanu (B8-0206/2019);

—   Wolf Klinz, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä in Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE o stanju človekovih pravic v Kazahstanu (B8-0207/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Ana Gomes v imenu skupine S&D o stanju človekovih pravic v Kazahstanu (B8-0208/2019);

—   Cristian Dan Preda, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon in Laima Liucija Andrikienė o stanju človekovih pravic v Kazahstanu (B8-0209/2019).

II.   Iran, zlasti primer zagovornikov človekovih pravic (2019/2611(RSP))

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Margrete Auken in Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE o Iranu, zlasti primeru zagovornikov človekovih pravic (B8-0186/2019);

—   Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey in Xabier Benito Ziluaga v imenu skupine GUE/NGL o Iranu, zlasti primeru zagovornikov človekovih pravic (B8-0187/2019);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä in Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE o Iranu, zlasti primeru zagovornikov človekovih pravic (B8-0190/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Bostinaru, Soraya Post in Knut Fleckenstein v imenu skupine S&D o Iranu, zlasti primeru zagovornikov človekovih pravic (B8-0191/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga in Jana Žitňanská v imenu skupine ECR o Iranu, zlasti primeru zagovornikov človekovih pravic (B8-0193/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Inese Vaidere in Laima Liucija Andrikienė v imenu skupine PPE o Iranu, zlasti primeru zagovornikov človekovih pravic (B8-0194/2019).

III.   Stanje človekovih pravic v Gvatemali (2019/2618(RSP))

—   Molly Scott Cato, Tilly Metz, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Jordi Solé, Josep Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Ana Miranda in Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE o stanju človekovih pravic v Gvatemali (B8-0182/2019);

—   Fabio Massimo Castaldo in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD o stanju človekovih pravic v Gvatemali (B8-0183/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Hans Olaf Henkel, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić in Jana Žitňanská v imenu skupine ECR o stanju človekovih pravic v Gvatemali (B8-0185/2019);

—   Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Marie Christine Vergiat, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva in Luke Ming Flanagan v imenu skupine GUE/NGL o stanju človekovih pravic v Gvatemali (B8-0189/2019);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä in Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE o stanju človekovih pravic v Gvatemali (B8-0192/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Ramón Jáuregui Atondo v imenu skupine S&D o stanju človekovih pravic v Gvatemali (B8-0196/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Inese Vaidere in Laima Liucija Andrikienė v imenu skupine PPE o stanju človekovih pravic v Gvatemali (B8-0197/2019).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 162 Poslovnika.


4. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od institucij

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev INF 1/2019 - Odbor regij (N8-0026/2019 - C8-0048/2019 - 2019/2006(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev DEC 02/2019 - Oddelek III - Komisija (N8-0029/2019 - C8-0108/2019 - 2019/2007(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev DEC 03/2019 - Oddelek III - Komisija (N8-0030/2019 - C8-0109/2019 - 2019/2008(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev DEC 04/2019 - Oddelek III - Komisija (N8-0031/2019 - C8-0110/2019 - 2019/2009(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev DEC 01/2019 - Oddelek III - Komisija (N8-0032/2019 - C8-0125/2019 - 2019/2012(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev DEC 05/2019 - Oddelek III - Komisija (N8-0033/2019 - C8-0126/2019 - 2019/2013(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev DEC 07/2019 - Oddelek III - Komisija (N8-0034/2019 - C8-0127/2019 - 2019/2014(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditveodobritev DEC 08/2019 - Oddelek III - Komisija (N8-0035/2019 - C8-0128/2019 - 2019/2015(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev V/AB-01/T/19 - Računsko sodišče (N8-0036/2019 - C8-0129/2019 - 2019/2016(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditveodobritev V/AB-02/C/19 - Računsko sodišče (N8-0037/2019 - C8-0130/2019 - 2019/2017(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

2) od parlamentarnih odborov

- Poročilo o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2020, oddelek III – Komisija (2019/2001(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalka: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)


5. Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve

V skladu s členom 29 finančne uredbe je Odbor za proračun odločil, da ne bo nasprotoval prerazporeditvi sredstev 1-INF/2019 - Sodišče.

V skladu s členom 29 finančne uredbe je Odbor za proračun odločil, da ne bo nasprotoval prerazporeditvi sredstev INF 1/2019 – Odbor regij.

V skladu s členom 32(2) finančne uredbe je Odbor za proračun odločil, da odobri prerazporeditev sredstev Evropski komisiji DEC 02/2019, DEC 03/2019 in DEC 04/2019 - oddelek III - Komisija.


6. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami za vnos pošiljk nekaterih živali in blaga, namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo (C(2019)00011 - 2019/2607(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 4. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI, AGRI (člen 54 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) št. 480/2014 glede določb o finančnih instrumentih, možnostih poenostavljenega obračunavanja stroškov, revizijski sledi, obsegu in vsebini revizij operacij in metodologiji za izbor vzorca operacij ter glede Priloge III (C(2019)00788 - 2019/2576(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 12. februarja 2019

posredovano pristojnemu odboru: REGI, EMPL (člen 54 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2195 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu v zvezi z opredelitvijo standardnih stroškov na enoto in pavšalnih zneskov za povračilo izdatkov državam članicam s strani Komisije (C(2019)00898 - 2019/2583(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 14. februarja 2019

posredovano pristojnemu odboru: EMPL

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/588 v zvezi z možnostjo prilagoditve povprečnega dnevnega števila poslov za delnico, kadar se mesto trgovanja z največjim prometom s to delnico nahaja zunaj Unije (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 13. februarja 2019

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirani sklep Komisije o dopolnitvi Direktive2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo sektorjev in delov sektorjev, ki veljajo za izpostavljene tveganju premestitve emisij CO2, za obdobje med letoma 2021 in 2030 (C(2019)00930 - 2019/2585(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 15. februarja 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI, ITRE (člen 54 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obliko financiranja, ki ni povezana s stroški zadevnih operacij (C(2019)01090 - 2019/2584(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 15. februarja 2019

posredovano pristojnemu odboru: REGI, EMPL (člen 54 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z opredelitvijo tretjih držav z visokim tveganjem, ki imajo strateške pomanjkljivosti (C(2019)01326 - 2019/2581(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 13. februarja 2019

posredovano pristojnemu odboru: ECON, LIBE

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU)2018/196 o dodatnih carinah za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz Združenih držav Amerike (C(2019)01485 - 2019/2598(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 27. februarja 2019

posredovano pristojnemu odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z delovanjem sklada za inovacije (C(2019)01492 - 2019/2595(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 26. februarja 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI, ITRE (člen 54 Poslovnika)

- Delegirani sklep Komisije o orodju, ki prosilcem omogoča, da dajo ali prekličejo privolitev v dodatno obdobje hrambe svojega dosjeja v skladu s členom 54(2) Uredbe (EU) 2018/1240 Evropskega parlamenta in Sveta (C(2019)01532 - 2019/2588(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 22. februarja 2019

posredovano pristojnemu odboru: LIBE

- Delegirani sklep Komisije o orodju, ki prosilcem omogoča, da preverijo status prošenj ter obdobje veljavnosti in status potovalnih odobritev v skladu s členom 31 Uredbe (EU) 2018/1240 Evropskega parlamenta in Sveta (C(2019)01533 - 2019/2589(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 22. februarja 2019

posredovano pristojnemu odboru: LIBE

- Delegirana uredba Komisije o spremembi prilog VIII in IX k Direktivi 2012/27/EU v zvezi z vsebino celovitih ocen možnosti za učinkovito ogrevanje in hlajenje (C(2019)01616 - 2019/2599(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 4. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z ukrepi Mednarodne organizacije civilnega letalstva za spremljanje in preverjanje emisij iz letalstva ter poročanje o njih za namene izvajanja globalnega tržnega ukrepa (C(2019)01644 - 2019/2608(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 6. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI, ITRE (člen 54 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o nadomestitvi Priloge I ter spremembi prilog II in VII k Uredbi (EU) št. 211/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi (C(2019)01670 - 2019/2619(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 7. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: AFCO, PETI (člen 54 Poslovnika)

- Delegirani sklep Komisije o opredelitvi zahtev glede storitve varnega računa v skladu s členom 6(4) Uredbe (EU) 2018/1240 Evropskega parlamenta in Sveta, ki prosilcem omogoča, da predložijo potrebne dodatne informacije ali dokumentacijo (C(2019)01695 - 2019/2596(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 26. februarja 2019

posredovano pristojnemu odboru: LIBE

- Delegirana uredba Komisije o spremembi prilogI in II k Uredbi (EU) št. 510/2011 Evropskega parlamenta in Sveta glede spremljanja emisij CO2 iz novih lahkih gospodarskih vozil, homologiranih s postopkom večstopenjske homologacije (C(2019)01710 - 2019/2621(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 7. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI, ITRE (člen 54 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 540/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o ravni hrupa motornih vozil in nadomestnih sistemov za dušenje zvoka (C(2019)01774 - 2019/2620(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 7. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o določitvi pravil za posebne zahteve glede usposabljanja za osebje za izvajanje nekaterih fizičnih pregledov na mejnih kontrolnih točkah (C(2019)01786 - 2019/2626(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 8. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI, AGRI (člen 54 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/35 o dopolnitvi Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (C(2019)01900 - 2019/2623(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 8. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: ECON

Osnutki delegiranih aktov, za katere se je rok za nasprotovanje podaljšal:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) 2017/587 za določitev zahteve, da cene odražajo prevladujoče tržne pogoje, ter za posodobitev in popravek nekaterih določb (C(2018)08390 - 2018/2983(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 12. decembra 2018

posredovano pristojnemu odboru: ECON

Dodatno podaljšanje roka za vložitev ugovora: 1 dodatni mesec na zahtevo Evropskega parlamenta.

- Delegirana uredba Komisije o okvirni finančni uredbi za organe, ustanovljene na podlagi PDEU in Pogodbe Euratom, iz člena 70 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta (C(2018)08599 - 2018/2997(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 18. decembra 2018

posredovano pristojnemu odboru: BUDG, CONT, EMPL (člen 54 Poslovnika), ITRE (člen 54 Poslovnika), TRAN (člen 54 Poslovnika), REGI (člen 54 Poslovnika), AGRI (člen 54 Poslovnika)

Podaljšanje roka za nasprotovanje: dodatna 2 meseca na pobudo Sveta.

Osnutki delegiranih aktov, za katere se je na zahtevo pristojnega odbora rok podaljšal z enega na tri mesece:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za minimalne ukrepe ter vrste dodatnih ukrepov, ki jih morajo kreditne in finančne institucije sprejeti za blažitev tveganja pranja denarja in financiranja terorizma v nekaterih tretjih državah (C(2019)00646 - 2019/2554(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 31. januarja 2019 na zahtevo pristojnega odbora.

posredovano pristojnemu odboru: ECON, LIBE

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo informacije, ki jih je treba zagotoviti pristojnim organom v vlogi za izdajo dovoljenja tretji osebi za ocenjevanje skladnosti s STS (C(2019)00740 - 2019/2558(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 5. februarja 2019 na zahtevo pristojnega odbora.

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/588 v zvezi z možnostjo prilagoditve povprečnega dnevnega števila poslov za delnico, kadar se mesto trgovanja z največjim prometom s to delnico nahaja zunaj Unije (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 13. februarja 2019 na zahtevo pristojnega odbora.

posredovano pristojnemu odboru: ECON


7. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 glede uvedbe dveh novih funkcionalnih skupin krmnih dodatkov (D054793/06 - 2019/2593(RPS) - rok: 26. maja 2019)
posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Uredba Komisije o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pomivalnih strojev v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1275/2008 in razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 1016/2010 (D059941/02 - 2019/2578(RPS) - rok: 13. maja 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pralnih in pralno-sušilnih strojev v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1275/2008 in razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 1015/2010 (D060017/02 - 2019/2592(RPS) - rok: 25. maja 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo elektromotorjev in pogonov s spremenljivo hitrostjo v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta, o spremembi Uredbe (ES) št. 641/2009 glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo samostojnih obtočnih črpalk in obtočnih črpalk, namenjenih vgradnji v izdelke, ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 640/2009 (D060021/02 - 2019/2590(RPS) - rok: 23. maja 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredbe Komisije o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo zunanjih napajalnikov na podlagi Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 278/2009 (D060023/02 - 2019/2577(RPS) - rok: 13. maja 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo hladilnih aparatov z neposredno prodajno funkcijo v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta (D060277/02 - 2019/2613(RPS) - rok: 7. junija 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 548/2014 z dne 21. maja 2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede majhnih, srednjih in velikih transformatorjev (D060353/02 - 2019/2609(RPS) - rok: 6. junija 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št. 579/2014 o odobritvi odstopanja od nekaterih določb Priloge II k Uredbi (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prevozom tekočih olj in maščob po morju (D060408/02 - 2019/2594(RPS) - rok: 27. maja 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o popravku bolgarske jezikovne različice Uredbe (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (D060508/01 - 2019/2602(RPS) - rok: 5. junija 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge k Uredbi (ES) št. 440/2008 o določitvi testnih metod v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) zaradi njene prilagoditve tehničnemu napredku (D060575/02 - 2019/2591(RPS) - rok: 22. maja 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: ITRE (člen 54 Poslovnika), IMCO (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi Priloge V k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (D060578/02 - 2019/2597(RPS) - rok: 27. maja 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: ITRE (člen 54 Poslovnika), IMCO (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede razširitve uporabe karminske kisline, karmina (E 120) v nekaterih mesnih proizvodih, tradicionalnih na francoskih čezmorskih ozemljih (D060619/03 - 2019/2600(RPS) - rok: 5. maja 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog I in II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede funkcijskega razreda „stabilizatorji“ in uporabe železovega (II) laktata (E 585) na gobah Albatrellus ovinus kot živilski sestavini v švedskih jetrnih paštetah (D060620/03 - 2019/2624(RPS) - rok: 9. maja 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o zahtevah za okoljsko primerno zasnovo varilne opreme v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta (D060644/02 - 2019/2617(RPS) - rok: 7. junija 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe mono- in digliceridov maščobnih kislin (E 471) na nekaterih vrstah svežega sadja (D060704/02 - 2019/2601(RPS) - rok: 5. maja 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o popravku francoske jezikovne različice Uredbe (EU) št. 10/2011 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (D060705/02 - 2019/2587(RPS) - rok: 22. aprila 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije (EU) …/…z dne XXX o spremembi Uredbe (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gnojilih zaradi prilagoditve prilog I in IV (D060815/01 - 2019/2622(RPS) - rok: 8. junija 2019)
posredovano pristojnemu odboru: IMCO


8. Podnebne spremembe (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Podnebne spremembe (2019/2582(RSP))

Melania Gabriela Ciot (predsedujoča Svetu) in Miguel Arias Cañete (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Peter Liese v imenu skupine PPE, Udo Bullmann v imenu skupine S&D, Jadwiga Wiśniewska v imenu skupine ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE, Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, Lynn Boylan v imenu skupine GUE/NGL, Eleonora Evi v imenu skupine EFDD, in Joëlle Mélin v imenu skupine ENF.

Govorila sta Miguel Arias Cañete in Melania Gabriela Ciot.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.15 zapisnika z dne 14.3.2019.

(Seja je bila prekinjena ob 09.48.)

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik


9. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 10.01.


10. Priprava zasedanja Evropskega sveta 21. in 22. marca 2019 in izstop Združenega kraljestva iz EU (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Priprava zasedanja Evropskega sveta 21. in 22. marca 2019 in izstop Združenega kraljestva iz EU (2018/2976(RSP))

Melania Gabriela Ciot (predsedujoča Svetu), Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) in Michel Barnier (glavni pogajalec) so podali izjave.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Udo Bullmann v imenu skupine S&D, Hans-Olaf Henkel v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Nigel Farage v imenu skupine EFDD, in Gerard Batten v imenu skupine ENF.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Diane Dodds samostojna poslanka, Janusz Lewandowski, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marian Harkin, Jill Evans, Martina Anderson, Piernicola Pedicini, Janice Atkinson, Steven Woolfe, Elmar Brok, Mercedes Bresso, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Bernard Monot, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Pilar del Castillo Vera, Kathleen Van Brempt, Richard Sulík, Nicolas Bay, Danuta Maria Hübner, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Luděk Niedermayer, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Julie Girling, Richard Corbett, Othmar Karas, Seán Kelly in Dubravka Šuica.

Govorila sta Frans Timmermans in Melania Gabriela Ciot.

Razprava se je zaključila.


PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
podpredsednik

11. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Parlamenta.


11.1. Splošno izvozno dovoljenje Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 z izdajo splošnega izvoznega dovoljenja Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska [COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0165)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Govori

Klaus Buchner (poročevalec), pred glasovanjem.


11.2. Nadaljevanje programov teritorialnega sodelovanja PEACE IV (Irska-Združeno kraljestvo) in Združeno kraljestvo-Irska (Irska-Severna Irska-Škotska) ob izstopu Združenega kraljestva iz EU ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o omogočanju nadaljevanja programov teritorialnega sodelovanja PEACE IV (Irska-Združeno kraljestvo) in Združeno kraljestvo-Irska (Irska-Severna Irska-Škotska) v okviru izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije [COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0166)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


11.3. Nadaljevanje tekočih dejavnosti učne mobilnosti znotraj programa Erasmus+ ob izstopu Združenega kraljestva iz EU ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določbah za nadaljevanje tekočih dejavnosti učne mobilnosti znotraj programa Erasmus+ v okviru izstopa Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska (Združeno kraljestvo) iz Evropske unije [COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0167)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


11.4. Varnost v letalstvu v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih varnosti v letalstvu v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije [COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0168)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


11.5. Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Islamsko republiko Afganistan na drugi strani [15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Anna Fotyga (A8-0026/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto (P8_TA(2019)0169)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


11.6. Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom (resolucija) (glasovanje)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Islamsko republiko Afganistan na drugi strani [2015/0302M(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Anna Fotyga (A8-0058/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0170)


11.7. Sodelovanje Norveške, Islandije, Švice in Lihtenštajna pri eu-LISA *** (glasovanje)

Priporočilo o sklepu Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, dogovora med Evropsko unijo na eni strani ter Kraljevino Norveško, Republiko Islandijo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn na drugi strani o sodelovanju navedenih držav pri Evropski agenciji za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice [15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Monica Macovei (A8-0081/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto (P8_TA(2019)0171)

Parlament je odobril sklenitev dogovora.


11.8. Področje delovanja in mandat posebnih predstavnikov EU (glasovanje)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o področju delovanja in mandatu posebnih predstavnikov EU [2018/2116(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

OSNUTEK PRIPOROČILA

Šteje za sprejeto (P8_TA(2019)0172)


11.9. Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z zahtevami glede dostopnosti proizvodov in storitev [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0173)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


11.10. Vizumski informacijski sistem ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 767/2008, Uredbe (ES) št. 810/2009, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe XX/2018 [uredba o interoperabilnosti] in Odločbe Sveta 2004/512/ES ter o razveljavitvi Sklepa Sveta 2008/633/PNZ [COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0174)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


11.11. Vzpostavitev Sklada za azil in migracije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada za azil in migracije [COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0175)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


11.12. Vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizume v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizume v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja [COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0176)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


11.13. Vzpostavitev Sklada za notranjo varnost ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada za notranjo varnost [COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0177)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


11.14. Opredelitev, predstavitev in označevanje žganih pijač ter zaščita njihovih geografskih označb ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, predstavitvi in označevanju žganih pijač, uporabi imen žganih pijač pri predstavitvi in označevanju drugih živil ter zaščiti geografskih označb žganih pijač [COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0178)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


11.15. Predlogi sprememb k Protokolu št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije ***I (glasovanje)

Poročilo o osnutku uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Protokola št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije [02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0179)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


11.16. Uvedba ukrepov za nepredvidljive razmere na področju koordinacije sistemov socialne varnosti po izstopu Združenega kraljestva iz EU ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi ukrepov za nepredvidljive razmere na področju koordinacije sistemov socialne varnosti po izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije [COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Soporočevalca: Marian Harkin in Jean Lambert (A8-0161/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0180)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


11.17. Skupna pravila za zagotavljanje osnovne povezljivosti cestnega prevoza blaga v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za zagotavljanje osnovne povezljivosti cestnega prevoza blaga v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije [COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0181)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


11.18. Skupna pravila za zagotavljanje osnovne letalske povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za zagotavljanje osnovne letalske povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije [COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Pavel Telička (A8-0062/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0182)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


11.19. Pravila o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo po izstopu Združenega kraljestva iz Unije ***I (glasovanje)

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 508/2014 glede nekaterih pravil o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - Odbor za ribištvo

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0183)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Govori

Alain Cadec (predsednik odbora PECH), pred glasovanjem.


11.20. Dovoljenja za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in ribolovne operacije ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije ***I (glasovanje)

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/2403 glede dovoljenj za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in ribolovnih operacij ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije [COM(2019)0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(COD)] - Odbor za ribištvo

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE

Odobreno (P8_TA(2019)0184)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


11.21. Nekateri vidiki varnosti na železnici in železniške povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije***I (glasovanje)

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o o nekaterih vidikih varnosti na železnici in železniške povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Ismail Ertug

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0185)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


11.22. Evropa, ki varuje: čist zrak za vse (glasovanje)

Razprava je potekala dne 14. februarja 2019 (točka 17 zapisnika z dne 14.2.2019).

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja, Hazekamp et Eleonora Evi v imenu odbora ENVI o Evropi, ki varuje: čist zrak za vse (2018/2792(RSP)) (B8-0156/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0186)


11.23. Nadaljnji ukrepi, ki jih je sprejela ESZD dve leti po poročilu EP o strateškem komuniciranju EU za boj zoper propagando, ki jo proti njej usmerjajo tretje strani (glasovanje)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o pregledu nadaljnjih ukrepov, ki jih je sprejela ESZD dve leti po poročilu EP o strateškem komuniciranju EU za boj zoper propagando, ki jo proti njej usmerjajo tretje strani [2018/2115(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Anna Fotyga (A8-0031/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 23)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložila skupina ENF)

Zavrnjeno

OSNUTEK PRIPOROČILA

Sprejeto (P8_TA(2019)0187)

Govori

Anna Elżbieta Fotyga (poročevalka) je podala ustni predlog spremembe k odstavku 1(ae), ki je bil upoštevan.


11.24. Pridružitveni sporazum med EU in Monakom, Andoro ter San Marinom (glasovanje)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko glede pridružitvenega sporazuma med EU in Monakom, Andoro ter San Marinom [2018/2246(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 24)

OSNUTEK PRIPOROČILA

Sprejeto (P8_TA(2019)0188)


12. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletišču Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Priporočilo: Anna Fotyga - A8-0026/2019
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák in Daniel Hannan

Poročilo: Anna Fotyga - A8-0058/2019
Danuta Jazłowiecka je govorila o obrazložitvah glasovanja, (predsedujoči je dal pojasnila), Morten Messerschmidt.

Poročilo: Morten Løkkegaard - A8-0188/2017
Lucy Anderson, Jiří Pospíšil in Stanislav Polčák

Poročilo: Carlos Coelho - A8-0078/2019
Monica Macovei in Morten Messerschmidt

Poročilo: Miriam Dalli - A8-0106/2019
Morten Messerschmidt, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Branislav Škripek in Michaela Šojdrová

Poročilo: Tanja Fajon - A8-0089/2019
Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk in Stanislav Polčák

Poročilo: Monika Hohlmeier - A8-0115/2019
Monica Macovei

Evropa, ki varuje: čist zrak za vse - B8-0156/2019
Momchil Nekov, Urszula Krupa, Maria Spyraki, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo in Pirkko Ruohonen-Lerner

Poročilo: Anna Fotyga - A8-0031/2019
Jiří Payne

Poročilo: Juan Fernando López Aguilar - A8-0074/2019
Cécile Kashetu Kyenge.


13. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Evropskega parlamenta (Europarl) na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj).

Elektronska različica na spletišču Europarl se redno posodablja najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku se seznam popravkov in namer glasovanj zaključi zaradi prevajanja in objave v Uradnem listu.

(Seja je bila prekinjena ob 13.44.)


PREDSEDSTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsednica

14. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.00.


15. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


16. Priporočila za začetek pogajanj med EU in ZDA (razprava)

Izjava Komisije: Priporočila za začetek pogajanj med EU in ZDA (2019/2537(RSP))

Cecilia Malmström (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Godelieve Quisthoudt-Rowohl v imenu skupine PPE, Bernd Lange v imenu skupine S&D, Jan Zahradil v imenu skupine ECR, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Tiziana Beghin v imenu skupine EFDD, France Jamet v imenu skupine ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer, Lola Sánchez Caldentey, William (The Earl of) Dartmouth, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Yannick Jadot, Christophe Hansen, Jeppe Kofod, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, in Mireille D'Ornano.

Po postopku "catch the eye" so govorili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Inma Rodríguez-Piñero, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Molly Scott Cato, Rosa D'Amato, Jarosław Wałęsa, Maria Grapini, Marc Tarabella in Maria Arena.

Govorila je Cecilia Malmström.

Predlog resolucije, ki se vloži v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bo objavljen naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.16 zapisnika z dne 14.3.2019.


17. Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2019 - Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2019 (razprava)

Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2019 [2018/2119(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2019 [2018/2120(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Marian Harkin (A8-0162/2019)

Tom Vandenkendelaere in Marian Harkin sta predstavila poročili.

Govorili so Melania Gabriela Ciot (predsedujoča Svetu), Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije) in Marianne Thyssen (članica Komisije).

Govorili so Andrey Kovatchev (pripravljavec mnenja odbora ENVI), Iskra Mihaylova (pripravljavka mnenja odbora REGI), Iratxe García Pérez (pripravljavka mnenja odbora FEMM), Ernest Urtasun (pripravljavec mnenja odbora FEMM), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz v imenu skupine PPE, Maria Arena v imenu skupine S&D, Ralph Packet v imenu skupine ECR, Enrique Calvet Chambon v imenu skupine ALDE, Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE, Paloma López Bermejo v imenu skupine GUE/NGL, Auke Zijlstra v imenu skupine ENF, Zoltán Balczó samostojni poslanec, Markus Ferber, Pedro Silva Pereira, Czesław Hoc, Jean-Luc Schaffhauser, Sotirios Zarianopoulos, Heinz K. Becker, Stanisław Ożóg, Romana Tomc in Dariusz Rosati.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias in Bill Etheridge.

Govorili so Valdis Dombrovskis, Melania Gabriela Ciot, Tom Vandenkendelaere in Marian Harkin.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 19.13 zapisnika z dne 13.3.2019 in točka 19.14 zapisnika z dne 13.3.2019.

(Seja je bila pred začetkom glasovanja za trenutek prekinjena.)


PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

18. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 17.03.


19. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Parlamenta.


19.1. Evropski industrijski, tehnološki in raziskovalni strokovni center za kibernetsko varnost ter mreža nacionalnih koordinacijskih centrov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropskega industrijskega, tehnološkega in raziskovalnega strokovnega centra za kibernetsko varnost ter mreže nacionalnih koordinacijskih centrov [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Julia Reda (A8-0084/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 25)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0189)

Govorila je Julia Reda (poročevalka), ki je zahtevala, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za namen medinstitucionalnih pogajanj v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


19.2. Uredba o spremembi Uredbe (ES) št. 391/2009 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 391/2009 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije [COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 26)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0190)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


19.3. Sprememba Uredbe (EU) št. 1316/2013 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1316/2013 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije [COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Karima Delli (A8-0009/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 27)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0191)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


19.4. Pristaniške sprejemne zmogljivosti za oddajo odpadkov z ladij ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pristaniških sprejemnih zmogljivostih za oddajo odpadkov z ladij, razveljavitvi Direktive 2000/59/ES ter spremembi Direktive 2009/16/ES in Direktive 2010/65/EU [COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 28)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0192)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Govori

Gesine Meissner (poročevalka), pred glasovanjem.


19.5. Podaljšanje prehodne uporabe drugih načinov tehnik obdelave podatkov poleg tehnik elektronske obdelave podatkov, določenih v carinskem zakoniku Unije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 zaradi podaljšanja prehodne uporabe drugih načinov tehnik obdelave podatkov poleg tehnik elektronske obdelave podatkov, določenih v carinskem zakoniku Unije [COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 29)

ZAČASNI SPORAZUM, SKUPNA IZJAVA in IZJAVA KOMISIJE

Odobreno (P8_TA(2019)0193)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


19.6. Boj proti goljufijam in ponarejanju v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti goljufijam in ponarejanju v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/413/PNZ [COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 30)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0194)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


19.7. Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: Mejne vrednosti ostankov za več snovi, vključno s klotianidinom (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0138/2019

(večina vseh poslancev Parlamenta)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 31)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0195)

Govori

Marianne Thyssen (članica Komisije) je v imenu Komisije podala izjavo.


19.8. Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: Gensko spremenjena koruza 4114 (DP-ØØ4114-3) (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0141/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 32)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0196)


19.9. Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: Gensko spremenjena koruza (MON-87411-9) (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0140/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 33)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0197)


19.10. Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: Gensko spremenjena koruza Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 in podkombinacije Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 in MIR162 × 1507 (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0142/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 34)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0198)


19.11. Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: Aktivne snovi, vključno s tiaklopridom (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0139/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 35)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0199)


19.12. Poročilo o Turčiji za leto 2018 (glasovanje)

Poročilo o poročilu Komisije o Turčiji za leto 2018 [2018/2150(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Kati Piri (A8-0091/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 36)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložila skupina ENF)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložil odbor AFET)

Sprejeto (P8_TA(2019)0200)

Govori

Kati Piri (poročevalka), po glasovanju.


19.13. Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2019 (glasovanje)

Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2019 [2018/2119(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 37)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0201)


19.14. Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2019 (glasovanje)

Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2019 [2018/2120(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Marian Harkin (A8-0162/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 38)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0202)


20. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletišču Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Ustne obrazložitve glasovanja bodo potekale v četrtek, 14. marca 2019.


21. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Evropskega parlamenta (Europarl) na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj).

Elektronska različica na spletišču Europarl se redno posodablja najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku se seznam popravkov in namer glasovanj zaključi zaradi prevajanja in objave v Uradnem listu.

(Seja je bila prekinjena ob 17.37.)


PREDSEDSTVO: Heidi HAUTALA
podpredsednica

22. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 17.42.


23. Minimalno kritje izgub za nedonosne izpostavljenosti ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede minimalnega kritja izgub za nedonosne izpostavljenosti [COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: Esther de Lange in Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Glasovanje o odločitvi o začetku medinstitucionalnih pogajanj je bilo 13. decembra 2018 (točka 9.1 zapisnika z dne 13.12.2018)

Esther de Lange in Roberto Gualtieri sta predstavila poročilo.

Govoril je Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije).

Govorili so Stefan Gehrold v imenu skupine PPE, Neena Gill v imenu skupine S&D, Bernd Lucke v imenu skupine ECR, Ramon Tremosa i Balcells v imenu skupine ALDE, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Matt Carthy v imenu skupine GUE/NGL, Marco Valli v imenu skupine EFDD, Auke Zijlstra v imenu skupine ENF, in Lampros Fountoulis samostojni poslanec, Costas Mavrides, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sotirios Zarianopoulos, Doru-Claudian Frunzulică, Ralph Packet, Bogusław Liberadzki in Notis Marias.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Bogdan Andrzej Zdrojewski in Georgios Epitideios.

Govorili so Valdis Dombrovskis, Esther de Lange in Roberto Gualtieri.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.6 zapisnika z dne 14.3.2019.


24. Ustanovitev Evropskega denarnega sklada (razprava)

Vmesno poročilo o predlogu uredbe Sveta o ustanovitvi Evropskega denarnega sklada [2017/0333R(APP)] - Odbor za proračun - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: Pedro Silva Pereira in Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

Pedro Silva Pereira in Vladimír Maňka sta predstavila poročilo.

Govoril je Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije).

Govorili so Danuta Maria Hübner (pripravljavka mnenja odbora AFCO), Tom Vandenkendelaere v imenu skupine PPE, Pervenche Berès v imenu skupine S&D, Ralph Packet v imenu skupine ECR, Jean Arthuis v imenu skupine ALDE, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL, Marco Valli v imenu skupine EFDD, Michał Marusik v imenu skupine ENF, Sophie Montel samostojna poslanka, Markus Ferber, Eider Gardiazabal Rubial, Bernd Lucke, Nils Torvalds, Liadh Ní Riada, Piernicola Pedicini, André Elissen, Othmar Karas, Mercedes Bresso, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Zbigniew Kuźmiuk in Younous Omarjee.

PREDSEDSTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredsednik

Govorili so Bill Etheridge, Gilles Lebreton, Theodor Dumitru Stolojan, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Dariusz Rosati, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Sirpa Pietikäinen, Jens Geier, Seán Kelly, Alfred Sant, Adam Szejnfeld in Inese Vaidere.

Govorila sta Valdis Dombrovskis in Vladimír Maňka.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.17 zapisnika z dne 14.3.2019.


25. Varstvo konkurence v zračnem prevozu ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu konkurence v zračnem prevozu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 868/2004 [COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Markus Pieper (A8-0125/2018)

Markus Pieper je predstavil poročilo.

Govoril je Günther Oettinger (član Komisije).

Govorili so Ramon Tremosa i Balcells (pripravljavec mnenja odbora ECON), Wim van de Camp v imenu skupine PPE, Gabriele Preuß v imenu skupine S&D, Jacqueline Foster v imenu skupine ECR, Pavel Telička v imenu skupine ALDE, Karima Delli v imenu skupine Verts/ALE, João Pimenta Lopes v imenu skupine GUE/NGL, Daniela Aiuto v imenu skupine EFDD, Dobromir Sośnierz samostojni poslanec, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, ki je zavrnila vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil Dobromir Sośnierz, Claudia Țapardel in Kosma Złotowski.

Po postopku "catch the eye" so govorili Notis Marias, Bill Etheridge in Seán Kelly.

Govorila sta Günther Oettinger in Markus Pieper.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.7 zapisnika z dne 14.3.2019.


26. Smernice za proračun 2020 – oddelek III (razprava)

Poročilo o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2020, oddelek III – Komisija [2019/2001(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

Monika Hohlmeier je predstavila poročilo.

Govoril je Günther Oettinger (član Komisije).

Govorila sta Seán Kelly v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Liadh Ní Riada, in Karine Gloanec Maurin v imenu skupine S&D.

PREDSEDSTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredsednik

Govorili so Gérard Deprez v imenu skupine ALDE, Jordi Solé v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Liadh Ní Riada v imenu skupine GUE/NGL, Bill Etheridge v imenu skupine EFDD, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas in Indrek Tarand.

Po postopku "catch the eye" je govoril Notis Marias.

Govorila sta Günther Oettinger in Monika Hohlmeier.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.8 zapisnika z dne 14.3.2019.


27. Razmere v Nikaragvi (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Nikaragvi (2019/2615(RSP))

Neven Mimica (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE, Ramón Jáuregui Atondo v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Javier Nart v imenu skupine ALDE, João Pimenta Lopes v imenu skupine GUE/NGL, ki je zavrnil vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavila Ana Gomes, Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Gabriel Mato, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Izaskun Bilbao Barandica, Mireille D'Ornano, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, José Inácio Faria, Carlos Zorrinho in Francisco Assis.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Michaela Šojdrová in Jiří Pospíšil.

Govoril je Neven Mimica.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Gabriel Mato, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda in Francisco José Millán Mon v imenu skupine PPE o razmerah v Nikaragvi (2019/2615(RSP)) (B8-0165/2019);

—   Ramón Jáuregui Atondo et Elena Valenciano, au nom du groupe S&D, o razmerah v Nikaragvi (2019/2615(RSP)) (B8-0166/2019);

—   Ernest Urtasun, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Josep Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Molly Scott Cato in Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE o razmerah v Nikaragvi (2019/2615(RSP)) (B8-0167/2019);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD o razmerah v Nikaragvi (2019/2615(RSP)) (B8-0168/2019);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg in Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE o razmerah v Nikaragvi (2019/2615(RSP)) (B8-0169/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski in Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR o razmerah v Nikaragvi (2019/2615(RSP)) (B8-0170/2019).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.18 zapisnika z dne 14.3.2019.


28. Pristojnost, priznavanje in izvrševanje odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter mednarodna ugrabitev otrok * (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Sveta o pristojnosti, priznavanju in izvrševanju odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o mednarodni ugrabitvi otrok (prenovitev) [15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

Prva razprava je potekala 17. januarja 2018 (18 (točka 19 zapisnika z dne 17.1.2018), glasovanje pa ji je sledilo 18. januarja 2018 (točka 6.5 zapisnika z dne 18.1.2018).

Julia Pitera (namesto poročevalca) je predstavila poročilo.

Govoril je Neven Mimica (član Komisije).

Govorili so Anna Maria Corazza Bildt v imenu skupine PPE, Evelyne Gebhardt v imenu skupine S&D, Kosma Złotowski v imenu skupine ECR, Sergio Gaetano Cofferati, Julie Ward in Caterina Chinnici.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias in Michaela Šojdrová.

Govoril je Neven Mimica.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.4 zapisnika z dne 14.3.2019.


29. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" 636.011/OJJE).


30. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.58.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Affronte Marco, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Atkinson Janice, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Barekov Nikolay, Bashir Amjad, Batten Gerard, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Bendtsen Bendt, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Bours Louise, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Boylan Lynn, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Christoforou Lefteris, Cicu Salvatore, Ciocca Angelo, Cirio Alberto, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Collins Jane, Colombier Jacques, Corazza Bildt Anna Maria, Corbett Richard, Cornillet Thierry, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Couso Permuy Javier, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Deva Nirj, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Ehler Christian, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Engström Linnéa, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Farage Nigel, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Finch Raymond, Fisas Ayxelà Santiago, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fotyga Anna, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Gräzin Igor, Griesbeck Nathalie, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Guteland Jytte, Gutiérrez Prieto Sergio, Hadjigeorgiou Takis, Halla-aho Jussi, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Henkel Hans-Olaf, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor Benedek, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Joly Eva, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karlsson Rikke-Louise, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohlíček Jaromír, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kouroumbashev Peter, Kovács Béla, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kumpula-Natri Miapetra, Kuneva Kostadinka, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Łybacka Krystyna, McAllister David, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Mănescu Ramona Nicole, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marias Notis, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello Fulvio, Marusik Michał, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maullu Stefano, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Molnár Csaba, Monot Bernard, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Morvai Krisztina, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Muselier Renaud, Mussolini Alessandra, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Nicolai Norica, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, Ní Riada Liadh, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Padar Ivari, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Paolucci Massimo, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Philippot Florian, Picierno Pina, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schlein Elly, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Spyraki Maria, Staes Bart, Stanishev Sergei, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Sylikiotis Neoklis, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Theocharous Eleni, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ujhelyi István, Ulvskog Marita, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vallina Ángela, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Waitz Thomas, Wałęsa Jarosław, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Westphal Kerstin, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Wikström Cecilia, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Woolfe Steven, Záborská Anna, Zahradil Jan, Zala Boris, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Opravičeni:

Beňová Monika, Cesa Lorenzo, Crowley Brian, Drăghici Damian, Händel Thomas, James Diane, Maštálka Jiří, Patriciello Aldo, Ponga Maurice, Torres Martínez Estefanía, Vozemberg-Vrionidi Elissavet

Zadnja posodobitev: 19. avgust 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov