Index 
Protokoll
PDF 377kWORD 93k
Onsdagen den 13 mars 2019 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen) (uppföljning)
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 4.Inkomna dokument
 5.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 6.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 7.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 8.Klimatförändringar (debatt)
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Förberedelse av Europeiska rådets möte den 21–22 mars samt Förenade kungarikets utträde ur EU (debatt)
 11.Omröstning
  
11.1.Unionens generella exporttillstånd för export av vissa produkter med dubbla användningsområden från unionen till Förenade kungariket ***I (omröstning)
  
11.2.Fortsättning för de territoriella samarbetsprogrammen Peace IV (Irland–Förenade kungariket) och Förenade kungariket–Irland (Ireland–North Ireland–Scotland) i samband med Förenade kungarikets utträde ur EU ***I (omröstning)
  
11.3.Fortsättning av pågående rörlighet i utbildningssyfte inom programmet Erasmus+ i samband med Förenade kungarikets utträde ur EU ***I (omröstning)
  
11.4.Luftfartssäkerhet med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU ***I (omröstning)
  
11.5.Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan *** (omröstning)
  
11.6.Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan (resolution) (omröstning)
  
11.7.Deltagande av Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein i eu-Lisa *** (omröstning)
  
11.8.Räckvidden och mandatet för EU:s särskilda representanter (omröstning)
  
11.9.Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster ***I (omröstning)
  
11.10.Informationssystemet för viseringar ***I (omröstning)
  
11.11.Asyl- och migrationsfonden ***I (omröstning)
  
11.12.Instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering ***I (omröstning)
  
11.13.Fonden för inre säkerhet ***I (omröstning)
  
11.14.Definition, presentation och märkning av spritdrycker och skydd av geografiska beteckningar för sådana ***I (omröstning)
  
11.15.Utkast till ändringar av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol ***I (omröstning)
  
11.16.Fastställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen efter Förenade kungarikets utträde ur EU ***I (omröstning)
  
11.17.Gemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande förbindelser vad gäller godstransporter på väg med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU ***I (omröstning)
  
11.18.Gemensamma bestämmelser för grundläggande flygförbindelser med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU ***I (omröstning)
  
11.19.Regler som rör Europeiska havs- och fiskerifonden med anledning av Förenade kungarikets utträde ur unionen ***I (omröstning)
  
11.20.Fisketillstånd för unionsfiskefartyg som fiskar i Förenade kungarikets vatten och fiskeverksamhet som bedrivs av Förenade kungarikets fiskefartyg i unionens vatten ***I (omröstning)
  
11.21.Vissa aspekter av järnvägssäkerhet och järnvägsförbindelser med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen ***I (omröstning)
  
11.22.Ett Europa som skyddar: Ren luft för alla (omröstning)
  
11.23.Uppföljning som gjorts av utrikestjänsten två år efter parlamentets betänkande om EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter (omröstning)
  
11.24.Associeringsavtal mellan EU och Monaco, Andorra och San Marino (omröstning)
 12.Röstförklaringar
 13.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 14.Återupptagande av sammanträdet
 15.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 16.Rekommendationer för inledandet av förhandlingar mellan EU och USA (debatt)
 17.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2019 - Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2019 (debatt)
 18.Återupptagande av sammanträdet
 19.Omröstning
  
19.1.Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och nätverket av nationella samordningscentrum ***I (omröstning)
  
19.2.Ändring av förordning (EG) nr 391/2009 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU ***I (omröstning)
  
19.3.Ändring av förordning (EU) nr 1316/2013 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU ***I (omröstning)
  
19.4.Mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg ***I (omröstning)
  
19.5.Förlängning av den övergångsanvändning av andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik som föreskrivs i unionens tullkodex ***I (omröstning)
  
19.6.Bekämpning av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter ***I (omröstning)
  
19.7.Invändning enligt artikel 106: gränsvärden för en rad ämnen, däribland klotianidin (omröstning)
  
19.8.Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs av typ 4114 (DP-ØØ4114-3) (omröstning)
  
19.9.Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs av typ MON 87411 (MON-87411-9) (omröstning)
  
19.10.Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (omröstning)
  
19.11.Invändning enligt artikel 106: aktiva substanser, inklusive tiakloprid (omröstning)
  
19.12.Rapport för 2018 om Turkiet (omröstning)
  
19.13.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2019 (omröstning)
  
19.14.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2019 (omröstning)
 20.Röstförklaringar
 21.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 22.Återupptagande av sammanträdet
 23.Minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar ***I (debatt)
 24.Inrättande av Europeiska valutafonden (debatt)
 25.Skydd av konkurrensen inom luftfarten ***I (debatt)
 26.Riktlinjer för budgeten 2020 – avsnitt III (debatt)
 27.Situationen i Nicaragua (debatt)
 28.Behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar samt internationella bortföranden av barn * (debatt)
 29.Föredragningslista för nästa sammanträde
 30.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen) (uppföljning)

Talmannen meddelade att han inte mottagit någon begäran från ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet rörande det beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar som tillkännagavs i protokollet måndagen den 11 mars 2019 (punkt 8 i protokollet av den 11.3.2019).

Utskottet IMCO hade därför kunnat inleda förhandlingarna efter att den tidsfrist som avses i artikel 69c.2 i arbetsordningen hade löpt ut.


3. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 135 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Situationen för de mänskliga rättigheterna i Kazakstan (2019/2610(RSP))

—   Barbara Lochbihler och Heidi Hautala, för Verts/ALE-gruppen, om situationen för de mänskliga rättigheterna i Kazakstan (B8-0204/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki och Jana Žitňanská, för ECR-gruppen, om situationen för de mänskliga rättigheterna i Kazakstan (B8-0205/2019);

—   Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric och Luke Ming Flanagan, för GUE/NGL-gruppen, om situationen för de mänskliga rättigheterna i Kazakstan (B8-0206/2019);

—   Wolf Klinz, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen, om situationen för de mänskliga rättigheterna i Kazakstan (B8-0207/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Ana Gomes, för S&D-gruppen, om situationen för de mänskliga rättigheterna i Kazakstan (B8-0208/2019);

—   Cristian Dan Preda, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon och Laima Liucija Andrikienė, om situationen för de mänskliga rättigheterna i Kazakstan (B8-0209/2019).

II.   Iran, särskilt fallet med människorättsförsvarare (2019/2611(RSP))

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Margrete Auken och Bodil Valero, för Verts/ALE-gruppen, om Iran, särskilt fallet med människorättsförsvarare (B8-0186/2019);

—   Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey och Xabier Benito Ziluaga, för GUE/NGL-gruppen, om Iran, särskilt fallet med människorättsförsvarare (B8-0187/2019);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen, om Iran, särskilt fallet med människorättsförsvarare (B8-0190/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Bostinaru, Soraya Post och Knut Fleckenstein, för S&D-gruppen, om Iran, särskilt fallet med människorättsförsvarare (B8-0191/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga och Jana Žitňanská, för ECR-gruppen, om Iran, särskilt fallet med människorättsförsvarare (B8-0193/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Inese Vaidere och Laima Liucija Andrikienė, för PPE-gruppen, om Iran, särskilt fallet med människorättsförsvarare (B8-0194/2019).

III.   Människorättssituationen i Guatemala (2019/2618(RSP))

—   Molly Scott Cato, Tilly Metz, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Jordi Solé, Josep Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Ana Miranda och Bart Staes, för Verts/ALE-gruppen, om människorättssituationen i Guatemala (B8-0182/2019);

—   Fabio Massimo Castaldo och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen, om människorättssituationen i Guatemala (B8-0183/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Hans Olaf Henkel, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić och Jana Žitňanská, för ECR-gruppen, om människorättssituationen i Guatemala (B8-0185/2019);

—   Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Marie Christine Vergiat, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva och Luke Ming Flanagan, för GUE/NGL-gruppen, om människorättssituationen i Guatemala (B8-0189/2019);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen, om människorättssituationen i Guatemala (B8-0192/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Ramón Jáuregui Atondo, för S&D-gruppen, om människorättssituationen i Guatemala (B8-0196/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Inese Vaidere och Laima Liucija Andrikienė, för PPE-gruppen, om människorättssituationen i Guatemala (B8-0197/2019).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 162 i arbetsordningen.


4. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från institutionerna

- Förslag till anslagsöverföring INF 1/2019 – Regionkommittén (N8-0026/2019 - C8-0048/2019 - 2019/2006(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 02/2019- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0029/2019 - C8-0108/2019 - 2019/2007(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 03/2019- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0030/2019 - C8-0109/2019 - 2019/2008(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 04/2019- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0031/2019 - C8-0110/2019 - 2019/2009(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 01/2019 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0032/2019 - C8-0125/2019 - 2019/2012(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 05/2019 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0033/2019 - C8-0126/2019 - 2019/2013(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 07/2019 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0034/2019 - C8-0127/2019 - 2019/2014(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 08/2019 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0035/2019 - C8-0128/2019 - 2019/2015(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-01/T/19 – Europeiska revisionsrätten (N8-0036/2019 - C8-0129/2019 - 2019/2016(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-02/C/19 – Europeiska revisionsrätten (N8-0037/2019 - C8-0130/2019 - 2019/2017(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

2) från parlamentets utskott

- Betänkande om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten 2020, avsnitt III – kommissionen (2019/2001(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)


5. Anslagsöverföringar och budgetbeslut

I enlighet med artikel 29 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att inte invända mot anslagsöverföring 1-INF/2019 - Domstolen.

I enlighet med artikel 29 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att inte invända mot anslagsöverföring INF 1/2019 - Regionkommittén.

I enlighet med artikel 32.2 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att godkänna kommissionens anslagsöverföringar DEC 02/2019, DEC 03/2019 och DEC 04/2019 - Avsnitt III - Kommissionen.


6. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller krav för införsel till unionen av sändningar av vissa djur och varor avsedda att användas som livsmedel (C(2019)00011 - 2019/2607(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 4 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, AGRI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring och rättelse av delegerad förordning (EU) nr 480/2014 vad gäller bestämmelserna om finansieringsinstrument, förenklade kostnadsalternativ, verifikationskedjan, omfattningen av och innehållet i revisioner av insatser samt metoden för urval av insatser och bilaga III (C(2019)00788 - 2019/2576(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 12 februari 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: REGI, EMPL (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/2195 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 om Europeiska socialfonden vad gäller fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp för kommissionens ersättning av utgifter till medlemsstaterna (C(2019)00898 - 2019/2583(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 14 februari 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/588 vad gäller möjligheten att justera det genomsnittliga antalet transaktioner per dag för en aktie om handelsplatsen med högst omsättning av den aktien är belägen utanför unionen (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 13 februari 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade beslut om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller fastställandet av sektorer och delsektorer som anses löpa avsevärd risk för koldioxidläckage, för perioden 2021–2030 (C(2019)00930 - 2019/2585(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 15 februari 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, ITRE (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller den finansieringsform som inte är kopplad till kostnaderna för de relevanta insatserna (C(2019)01090 - 2019/2584(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 15 februari 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: REGI, EMPL (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 genom identifiering av högrisktredjeländer med strategiska brister (C(2019)01326 - 2019/2581(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 13 februari 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON, LIBE

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av förordning (EU) 2018/196 om tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater (C(2019)01485 - 2019/2598(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 27 februari 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller driften av innovationsfonden (C(2019)01492 - 2019/2595(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 26 februari 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, ITRE (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade beslut om det verktyg som ger sökande möjlighet att ge eller återkalla sitt samtycke till ytterligare lagring av deras ansökningsakt, i enlighet med artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1240 (C(2019)01532 - 2019/2588(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 22 februari 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Kommissionens delegerade beslut om det verktyg som ger sökanden möjlighet att kontrollera status för sin ansökan och kontrollera giltighetstid och status för sitt resetillstånd, i enlighet med artikel 31 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1240 (C(2019)01533 - 2019/2589(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 22 februari 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilagorna VIII och IX till direktiv 2012/27/EU om innehållet i heltäckande bedömningar av potentialen för effektiv värme och kyla (C(2019)01616 - 2019/2599(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 4 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller åtgärder som antagits av Internationella civila luftfartsorganisationen för övervakning, rapportering och verifiering av utsläpp för att genomföra en global marknadsbaserad åtgärd (C(2019)01644 - 2019/2608(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 6 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, ITRE (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ersättande av bilaga I och om ändring av bilagorna II och VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet (C(2019)01670 - 2019/2619(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 7 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: AFCO, PETI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade beslut om fastställande av kraven för den säkra kontotjänst som ger sökande möjlighet att lämna ytterligare upplysningar eller handlingar som krävs, i enlighet med artikel 6.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1240 (C(2019)01695 - 2019/2596(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 26 februari 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilagorna I och II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2011 vad gäller övervakning av koldioxidutsläpp från nya lätta nyttofordon som typgodkänns etappvis (C(2019)01710 - 2019/2621(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 7 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, ITRE (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 540/2014 om motorfordons ljudnivå och om utbytesljuddämpningssystem (C(2019)01774 - 2019/2620(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 7 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om fastställande av bestämmelser om särskilda krav på utbildning för den personal som utför vissa fysiska kontroller vid gränskontrollstationer (C(2019)01786 - 2019/2626(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 8 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, AGRI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/35 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II) (C(2019)01900 - 2019/2623(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 8 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Förslag till delegerade akter för vilka tidsfristen för invändningar har förlängts:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring och rättelse av delegerad förordning (EU) 2017/587 för specificering av krav gällande priser för att återspegla rådande marknadsvillkor och för att uppdatera och rätta vissa bestämmelser (C(2018)08390 - 2018/2983(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 12 december 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare 1 månad på begäran av Europaparlamentet.

- Kommissionens delegerade förordning med rambudgetförordning för de organ som inrättats enligt EUF-fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (C(2018)08599 - 2018/2997(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 18 december 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG, CONT, EMPL (artikel 54 i arbetsordningen), ITRE (artikel 54 i arbetsordningen), TRAN (artikel 54 i arbetsordningen), REGI (artikel 54 i arbetsordningen), AGRI (artikel 54 i arbetsordningen)

Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare 2 månader på begäran av rådet.

Förslag till delegerade akter för vilka tidsfristen för invändningar hade ändrats från en till tre månader på begäran av det ansvariga utskottet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 med avseende på tekniska tillsynsstandarder som fastställer minimiåtgärder och ytterligare åtgärder som kreditinstitut och finansiella institut ska vidta för att minska risken för penningtvätt och finansiering av terrorism i vissa tredjeländer (C(2019)00646 - 2019/2554(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 31 januari 2019 på begäran av det ansvariga utskottet.

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON, LIBE

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för specificering av den information som ska tillhandahållas en behörig myndighet vid en tredje parts ansökan om tillstånd att bedöma uppfyllandet av STS-kriterierna (C(2019)00740 - 2019/2558(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 5 februari 2019 på begäran av det ansvariga utskottet.

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/588 vad gäller möjligheten att justera det genomsnittliga antalet transaktioner per dag för en aktie om handelsplatsen med högst omsättning av den aktien är belägen utanför unionen (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 13 februari 2019 på begäran av det ansvariga utskottet.

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON


7. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 vad gäller införande av två nya funktionella grupper av fodertillsatser (D054793/06 - 2019/2593(RPS) - tidsfrist: 26 maj 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens förordning om fastställande av krav på ekodesign för diskmaskiner för hushållsbruk i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG, om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 och om upphävande av kommissionens förordning (EU) nr 1016/2010 (D059941/02 - 2019/2578(RPS) - tidsfrist: 13 maj 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om fastställande av krav på ekodesign för tvättmaskiner för hushållsbruk och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG, om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 och om upphävande av kommissionens förordning (EU) nr 1015/2010 (D060017/02 - 2019/2592(RPS) - tidsfrist: 25 maj 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om fastställande av krav på ekodesign för elektriska motorer och varvtalsreglerare i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG, om ändring av förordning (EG) nr 641/2009 vad gäller krav på ekodesign för fristående cirkulationspumpar utan axeltätning och produktintegrerade cirkulationspumpar utan axeltätning och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 640/2009 (D060021/02 - 2019/2590(RPS) - tidsfrist: 23 maj 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om fastställande av krav på ekodesign för externa nätaggregat i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 278/2009 (D060023/02 - 2019/2577(RPS) - tidsfrist: 13 maj 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om fastställande av krav på ekodesign för kyl-/frysprodukter med direktförsäljningsfunktion i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG (D060277/02 - 2019/2613(RPS) - tidsfrist: 7 juni 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 548/2014 av den 21 maj 2014 om genomförande av direktiv 2009/125/EG vad gäller små, medelstora och stora krafttransformatorer (D060353/02 - 2019/2609(RPS) - tidsfrist: 6 juni 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 579/2014 om undantag från vissa bestämmelser i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 vad gäller sjötransport av flytande oljor och fetter (D060408/02 - 2019/2594(RPS) - tidsfrist: 27 maj 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om rättelse av den bulgariska språkversionen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (D060508/01 - 2019/2602(RPS) - tidsfrist: 5 juni 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilagan till förordning (EG) nr 440/2008 om testmetoder enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (D060575/02 - 2019/2591(RPS) - tidsfrist: 22 maj 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE (artikel 54 i arbetsordningen), IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (D060578/02 - 2019/2597(RPS) - tidsfrist: 27 maj 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE (artikel 54 i arbetsordningen), IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller utvidgad användning av karmin, karminsyra (E 120) i vissa köttprodukter som är traditionella i de franska utomeuropeiska territorierna (D060619/03 - 2019/2600(RPS) - tidsfrist: 5 maj 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna I och II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller funktionsgruppen ”stabiliseringsmedel” och användningen av järnlaktat (E 585) i svampen Albatrellus ovinus som livsmedelsingrediens i svensk leverpastej (D060620/03 - 2019/2624(RPS) - tidsfrist: 9 maj 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om fastställande av ekodesignkrav för svetsutrustning i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG (D060644/02 - 2019/2617(RPS) - tidsfrist: 7 juni 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av mono- och diglycerider av fettsyror (E 471) på vissa färska frukter (D060704/02 - 2019/2601(RPS) - tidsfrist: 5 maj 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om rättelse av den franska språkversionen av förordning (EU) nr 10/2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (D060705/02 - 2019/2587(RPS) - tidsfrist: 22 april 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 om gödselmedel för att anpassa bilagorna I och IV (D060815/01 - 2019/2622(RPS) - tidsfrist: 8 juni 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO


8. Klimatförändringar (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Klimatförändringar (2019/2582(RSP))

Melania Gabriela Ciot (rådets tjänstgörande ordförande) och Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Peter Liese för PPE-gruppen, Udo Bullmann för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Lynn Boylan för GUE/NGL-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, och Joëlle Mélin för ENF-gruppen.

Talare: Miguel Arias Cañete och Melania Gabriela Ciot.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.15 i protokollet av den 14.3.2019.

(Sammanträdet avbröts kl. 09.48.)

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman


9. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 10.01.


10. Förberedelse av Europeiska rådets möte den 21–22 mars samt Förenade kungarikets utträde ur EU (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelse av Europeiska rådets möte den 21–22 mars samt Förenade kungarikets utträde ur EU (2018/2976(RSP))

Melania Gabriela Ciot (rådets tjänstgörande ordförande), Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) och Michel Barnier (huvudförhandlare) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Udo Bullmann för S&D-gruppen, Hans-Olaf Henkel för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, och Gerard Batten för ENF-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Diane Dodds, grupplös, Janusz Lewandowski, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marian Harkin, Jill Evans, Martina Anderson, Piernicola Pedicini, Janice Atkinson, Steven Woolfe, Elmar Brok, Mercedes Bresso, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Bernard Monot, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Pilar del Castillo Vera, Kathleen Van Brempt, Richard Sulík, Nicolas Bay, Danuta Maria Hübner, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Luděk Niedermayer, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Julie Girling, Richard Corbett, Othmar Karas, Seán Kelly och Dubravka Šuica.

Talare: Frans Timmermans och Melania Gabriela Ciot.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Vice talman

11. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


11.1. Unionens generella exporttillstånd för export av vissa produkter med dubbla användningsområden från unionen till Förenade kungariket ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 genom att bevilja unionens generella exporttillstånd för export av vissa produkter med dubbla användningsområden från unionen till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland [COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0165)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Inlägg:

Klaus Buchner (föredragande), före omröstningen.


11.2. Fortsättning för de territoriella samarbetsprogrammen Peace IV (Irland–Förenade kungariket) och Förenade kungariket–Irland (Ireland–North Ireland–Scotland) i samband med Förenade kungarikets utträde ur EU ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om möjliggörande av en fortsättning för de territoriella samarbetsprogrammen Peace IV (Irland–Förenade kungariket) och Förenade kungariket–Irland (Ireland–North Ireland–Scotland) i samband med Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen [COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0166)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


11.3. Fortsättning av pågående rörlighet i utbildningssyfte inom programmet Erasmus+ i samband med Förenade kungarikets utträde ur EU ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om bestämmelser för att möjliggöra en fortsättning av pågående rörlighet i utbildningssyfte inom programmet Erasmus+ i samband med Förenade kungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen [COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0167)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


11.4. Luftfartssäkerhet med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa aspekter på luftfartssäkerhet med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen [COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0168)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


11.5. Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av, på unionens vägnar, samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan [15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Anna Fotyga (A8-0026/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0169)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


11.6. Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan (resolution) (omröstning)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan [2015/0302M(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Anna Fotyga (A8-0058/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0170)


11.7. Deltagande av Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein i eu-Lisa *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Konungariket Norge, Republiken Island, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein, å andra sidan, om dessa staters deltagande i Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa [15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Monica Macovei (A8-0081/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0171)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


11.8. Räckvidden och mandatet för EU:s särskilda representanter (omröstning)

Rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om räckvidden och mandatet för EU:s särskilda representanter [2018/2116(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

Ansågs antagen (P8_TA(2019)0172)


11.9. Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar vad gäller tillgänglighetskrav för produkter och tjänster [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0173)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


11.10. Informationssystemet för viseringar ***I (omröstning)

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 767/2008, förordning (EG) nr 810/2009, förordning (EU) 2017/2226, förordning (EU) 2016/399, förordning XX/2018 [förordning om interoperabilitet] och beslut 2004/512/EG och om upphävande av rådets beslut 2008/633/RIF [COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0174)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


11.11. Asyl- och migrationsfonden ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Asyl- och migrationsfonden [COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0175)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


11.12. Instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering [COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0176)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


11.13. Fonden för inre säkerhet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för inre säkerhet [COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0177)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


11.14. Definition, presentation och märkning av spritdrycker och skydd av geografiska beteckningar för sådana ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel, samt om skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker [COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0178)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


11.15. Utkast till ändringar av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol ***I (omröstning)

Betänkande om utkastet till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol [02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0179)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


11.16. Fastställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen efter Förenade kungarikets utträde ur EU ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen efter Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen [COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Marian Harkin och Jean Lambert (A8-0161/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0180)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


11.17. Gemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande förbindelser vad gäller godstransporter på väg med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande förbindelser vad gäller godstransporter på väg med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen [COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0181)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


11.18. Gemensamma bestämmelser för grundläggande flygförbindelser med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för grundläggande flygförbindelser med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen [COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Pavel Telička (A8-0062/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0182)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


11.19. Regler som rör Europeiska havs- och fiskerifonden med anledning av Förenade kungarikets utträde ur unionen ***I (omröstning)

Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller vissa regler som rör Europeiska havs- och fiskerifonden efter Förenade kungarikets utträde ur unionen [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - fiskeriutskottet

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0183)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Inlägg:

Alain Cadec (ordförande för utskottet PECH), före omröstningen.


11.20. Fisketillstånd för unionsfiskefartyg som fiskar i Förenade kungarikets vatten och fiskeverksamhet som bedrivs av Förenade kungarikets fiskefartyg i unionens vatten ***I (omröstning)

Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/2403 vad gäller fisketillstånd för unionsfiskefartyg i Förenade kungarikets vatten och Förenade kungarikets fiskefartygs fiskeinsatser i unionens vatten [COM(2019)0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(COD)] - fiskeriutskottet

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0184)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


11.21. Vissa aspekter av järnvägssäkerhet och järnvägsförbindelser med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen ***I (omröstning)

Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa aspekter av järnvägssäkerhet och järnvägsförbindelser med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Ismail Ertug

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0185)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


11.22. Ett Europa som skyddar: Ren luft för alla (omröstning)

Debatten hade ägt rum den 14 februari 2019 (punkt 17 i protokollet av den 14.2.2019).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja, Hazekamp och Eleonora Evi, för utskottet ENVI, om ett Europa som skyddar: Ren luft för alla (2018/2792(RSP)) (B8-0156/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0186)


11.23. Uppföljning som gjorts av utrikestjänsten två år efter parlamentets betänkande om EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter (omröstning)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik med en utvärdering av den uppföljning som gjorts av utrikestjänsten två år efter parlamentets betänkande om EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter [2018/2115(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Anna Fotyga (A8-0031/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (från ENF-gruppen)

Förkastades

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

Antogs (P8_TA(2019)0187)

Inlägg:

Anna Elżbieta Fotyga (föredragande) lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 1 ae. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.


11.24. Associeringsavtal mellan EU och Monaco, Andorra och San Marino (omröstning)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende associeringsavtalet mellan EU och Andorra, Monaco och San Marino [2018/2246(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

Antogs (P8_TA(2019)0188)


12. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Rekommendation Anna Fotyga - A8-0026/2019
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák och Daniel Hannan

Betänkande Anna Fotyga - A8-0058/2019
Talare: Danuta Jazłowiecka yttrade sig om röstförklaringarna (talmannen gjorde förtydliganden).
Morten Messerschmidt

Betänkande Morten Løkkegaard - A8-0188/2017
Lucy Anderson, Jiří Pospíšil och Stanislav Polčák

Betänkande Carlos Coelho - A8-0078/2019
Monica Macovei och Morten Messerschmidt

Betänkande Miriam Dalli - A8-0106/2019
Morten Messerschmidt, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Branislav Škripek och Michaela Šojdrová

Betänkande Tanja Fajon - A8-0089/2019
Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk och Stanislav Polčák

Betänkande Monika Hohlmeier - A8-0115/2019
Monica Macovei

Ett Europa som skyddar: Ren luft för alla - B8-0156/2019
Momchil Nekov, Urszula Krupa, Maria Spyraki, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo och Pirkko Ruohonen-Lerner

Betänkande Anna Fotyga - A8-0031/2019
Jiří Payne

Betänkande Juan Fernando López Aguilar - A8-0074/2019
Cécile Kashetu Kyenge.


13. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats (Europarl), ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop).

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.44.)


ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

14. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.00.


15. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


16. Rekommendationer för inledandet av förhandlingar mellan EU och USA (debatt)

Uttalande av kommissionen: Rekommendationer för inledandet av förhandlingar mellan EU och USA (2019/2537(RSP))

Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Godelieve Quisthoudt-Rowohl för PPE-gruppen, Bernd Lange för S&D-gruppen, Jan Zahradil för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, France Jamet för ENF-gruppen, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer, Lola Sánchez Caldentey, William (The Earl of) Dartmouth, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Yannick Jadot, Christophe Hansen, Jeppe Kofod, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, och Mireille D'Ornano.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Inma Rodríguez-Piñero, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Molly Scott Cato, Rosa D'Amato, Jarosław Wałęsa, Maria Grapini, Marc Tarabella och Maria Arena.

Talare: Cecilia Malmström.

Resolutionsförslaget (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.16 i protokollet av den 14.3.2019.


17. Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2019 - Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2019 (debatt)

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2019 [2018/2119(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2019 [2018/2120(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Marian Harkin (A8-0162/2019)

Tom Vandenkendelaere och Marian Harkin redogjorde för betänkandena.

Talare: Melania Gabriela Ciot (rådets tjänstgörande ordförande), Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen) och Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: Andrey Kovatchev (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Iskra Mihaylova (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Iratxe García Pérez (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Ernest Urtasun (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz för PPE-gruppen, Maria Arena för S&D-gruppen, Ralph Packet för ECR-gruppen, Enrique Calvet Chambon för ALDE-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Auke Zijlstra för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Markus Ferber, Pedro Silva Pereira, Czesław Hoc, Jean-Luc Schaffhauser, Sotirios Zarianopoulos, Heinz K. Becker, Stanisław Ożóg, Romana Tomc och Dariusz Rosati.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias och Bill Etheridge.

Talare: Valdis Dombrovskis, Melania Gabriela Ciot, Tom Vandenkendelaere och Marian Harkin.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 19.13 i protokollet av den 13.3.2019 och punkt 19.14 i protokollet av den 13.3.2019.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)


ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

18. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 17.03.


19. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form, på parlamentets webbplats.


19.1. Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och nätverket av nationella samordningscentrum ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Julia Reda (A8-0084/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 25)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0189)

Talare: Julia Reda (föredragande) yttrade sig för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


19.2. Ändring av förordning (EG) nr 391/2009 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 391/2009 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen [COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 26)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0190)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


19.3. Ändring av förordning (EU) nr 1316/2013 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1316/2013 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen [COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Karima Delli (A8-0009/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 27)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0191)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


19.4. Mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg, om upphävande av direktiv 2000/59/EG och ändring av direktiv 2009/16/EG och direktiv 2010/65/EU [COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 28)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0192)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Inlägg:

Gesine Meissner (föredragande), före omröstningen.


19.5. Förlängning av den övergångsanvändning av andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik som föreskrivs i unionens tullkodex ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 952/2013 för att förlänga den övergångsanvändning av andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik som föreskrivs i unionens tullkodex [COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 29)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE, GEMENSAMT UTTALANDE och KOMMISSIONENS UTTALANDE

Godkändes (P8_TA(2019)0193)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


19.6. Bekämpning av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter och om ersättande av rådets rambeslut 2001/413/RIF [COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 30)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0194)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


19.7. Invändning enligt artikel 106: gränsvärden för en rad ämnen, däribland klotianidin (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0138/2019

(en majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 31)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0195)

Inlägg:

Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande på utskottets vägnar.


19.8. Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs av typ 4114 (DP-ØØ4114-3) (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0141/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 32)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0196)


19.9. Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs av typ MON 87411 (MON-87411-9) (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0140/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 33)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0197)


19.10. Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0142/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 34)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0198)


19.11. Invändning enligt artikel 106: aktiva substanser, inklusive tiakloprid (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0139/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 35)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0199)


19.12. Rapport för 2018 om Turkiet (omröstning)

Betänkande om kommissionens rapport för 2018 om Turkiet [2018/2150(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Kati Piri (A8-0091/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 36)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (från ENF-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG (från AFET-utskottet)

Antogs (P8_TA(2019)0200)

Inlägg:

Kati Piri (föredragande), efter omröstningen.


19.13. Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2019 (omröstning)

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2019 [2018/2119(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 37)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0201)


19.14. Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2019 (omröstning)

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2019 [2018/2120(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Marian Harkin (A8-0162/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 38)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0202)


20. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Muntliga röstförklaringar avges torsdagen den 14 mars 2019.


21. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats (Europarl), ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop).

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 17.37.)


ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

22. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 17.42.


23. Minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar [COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Esther de Lange och Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Omröstningen om att inleda interinstitutionella förhandlingar hade ägt rum den 13 december 2018 (punkt 9.1 i protokollet av den 13.12.2018).

Esther de Lange och Roberto Gualtieri redogjorde för betänkandet.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Stefan Gehrold för PPE-gruppen, Neena Gill för S&D-gruppen, Bernd Lucke för ECR-gruppen, Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Matt Carthy för GUE/NGL-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Auke Zijlstra för ENF-gruppen, och Lampros Fountoulis, grupplös, Costas Mavrides, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sotirios Zarianopoulos, Doru-Claudian Frunzulică, Ralph Packet, Bogusław Liberadzki och Notis Marias.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski och Georgios Epitideios.

Talare: Valdis Dombrovskis, Esther de Lange och Roberto Gualtieri.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.6 i protokollet av den 14.3.2019.


24. Inrättande av Europeiska valutafonden (debatt)

Interimsbetänkande om förslaget till rådets förordning om inrättande av Europeiska valutafonden [2017/0333R(APP)] - Budgetutskottet - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Pedro Silva Pereira och Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

Pedro Silva Pereira och Vladimír Maňka redogjorde för betänkandet.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Danuta Maria Hübner (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Tom Vandenkendelaere för PPE-gruppen, Pervenche Berès för S&D-gruppen, Ralph Packet för ECR-gruppen, Jean Arthuis för ALDE-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Michał Marusik för ENF-gruppen, Sophie Montel, grupplös, Markus Ferber, Eider Gardiazabal Rubial, Bernd Lucke, Nils Torvalds, Liadh Ní Riada, Piernicola Pedicini, André Elissen, Othmar Karas, Mercedes Bresso, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge; Zbigniew Kuźmiuk och Younous Omarjee.

ORDFÖRANDESKAP: Fabio Massimo CASTALDO
Vice talman

Talare: Bill Etheridge, Gilles Lebreton, Theodor Dumitru Stolojan, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Dariusz Rosati, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Sirpa Pietikäinen, Jens Geier, Seán Kelly, Alfred Sant, Adam Szejnfeld och Inese Vaidere.

Talare: Valdis Dombrovskis och Vladimír Maňka.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.17 i protokollet av den 14.3.2019.


25. Skydd av konkurrensen inom luftfarten ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av konkurrensen inom luftfarten, och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 868/2004 [COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Markus Pieper (A8-0125/2018)

Markus Pieper redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Ramon Tremosa i Balcells (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Wim van de Camp för PPE-gruppen, Gabriele Preuß för S&D-gruppen, Jacqueline Foster för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, João Pimenta Lopes för GUE/NGL-gruppen, Daniela Aiuto för EFDD-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, som avböjde en fråga ("blått kort") från Dobromir Sośnierz; Claudia Țapardel och Kosma Złotowski.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Bill Etheridge och Seán Kelly.

Talare: Günther Oettinger och Markus Pieper.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.7 i protokollet av den 14.3.2019.


26. Riktlinjer för budgeten 2020 – avsnitt III (debatt)

Betänkande om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten 2020, avsnitt III – kommissionen [2019/2001(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

Monika Hohlmeier redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liadh Ní Riada, och Karine Gloanec Maurin för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

Talare: Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge; Liadh Ní Riada för GUE/NGL-gruppen, Bill Etheridge för EFDD-gruppen, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas och Indrek Tarand.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Günther Oettinger och Monika Hohlmeier.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.8 i protokollet av den 14.3.2019.


27. Situationen i Nicaragua (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Nicaragua (2019/2615(RSP))

Neven Mimica (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, Ramón Jáuregui Atondo för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Javier Nart för ALDE-gruppen, João Pimenta Lopes för GUE/NGL-gruppen, som avböjde en fråga ("blått kort") från Ana Gomes; Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Gabriel Mato, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Izaskun Bilbao Barandica, Mireille D'Ornano, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, José Inácio Faria, Carlos Zorrinho och Francisco Assis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová och Jiří Pospíšil.

Talare: Neven Mimica.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Gabriel Mato, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda och Francisco José Millán Mon, för PPE-gruppen, om situationen i Nicaragua (2019/2615(RSP)) (B8-0165/2019);

—   Ramón Jáuregui Atondo och Elena Valenciano, för S&D-gruppen, om situationen i Nicaragua (2019/2615(RSP)) (B8-0166/2019);

—   Ernest Urtasun, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Josep Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Molly Scott Cato och Bart Staes, för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Nicaragua (2019/2615(RSP)) (B8-0167/2019);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen, om situationen i Nicaragua (2019/2615(RSP)) (B8-0168/2019);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg och Hilde Vautmans, för ALDE-gruppen, om situationen i Nicaragua (2019/2615(RSP)) (B8-0169/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski och Ryszard Czarnecki, för ECR-gruppen, om situationen i Nicaragua (2019/2615(RSP)) (B8-0170/2019).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.18 i protokollet av den 14.3.2019.


28. Behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar samt internationella bortföranden av barn * (debatt)

Betänkande om utkastet till rådets förordning om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn (omarbetning) [15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

En första debatt hade ägt rum den 17 januari 2018 (punkt 19 i protokollet av den 17.1.2018) som följdes av omröstning den 18 januari 2018 (punkt 6.5 i protokollet av den 18.1.2018)

Julia Pitera (som ersatte föredraganden) redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talare: Anna Maria Corazza Bildt för PPE-gruppen, Evelyne Gebhardt för S&D-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Sergio Gaetano Cofferati, Julie Ward och Caterina Chinnici.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias och Michaela Šojdrová.

Talare: Neven Mimica.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.4 i protokollet av den 14.3.2019.


29. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" 636.011/OJJE).


30. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.58.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalsekreterare

vice ordförande


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Affronte Marco, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Atkinson Janice, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Barekov Nikolay, Bashir Amjad, Batten Gerard, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Bendtsen Bendt, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Bours Louise, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Boylan Lynn, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Christoforou Lefteris, Cicu Salvatore, Ciocca Angelo, Cirio Alberto, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Collins Jane, Colombier Jacques, Corazza Bildt Anna Maria, Corbett Richard, Cornillet Thierry, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Couso Permuy Javier, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Deva Nirj, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Ehler Christian, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Engström Linnéa, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Farage Nigel, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Finch Raymond, Fisas Ayxelà Santiago, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fotyga Anna, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Gräzin Igor, Griesbeck Nathalie, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Guteland Jytte, Gutiérrez Prieto Sergio, Hadjigeorgiou Takis, Halla-aho Jussi, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Henkel Hans-Olaf, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor Benedek, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Joly Eva, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karlsson Rikke-Louise, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohlíček Jaromír, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kouroumbashev Peter, Kovács Béla, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kumpula-Natri Miapetra, Kuneva Kostadinka, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Łybacka Krystyna, McAllister David, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Mănescu Ramona Nicole, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marias Notis, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello Fulvio, Marusik Michał, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maullu Stefano, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Molnár Csaba, Monot Bernard, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Morvai Krisztina, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Muselier Renaud, Mussolini Alessandra, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Nicolai Norica, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, Ní Riada Liadh, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Padar Ivari, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Paolucci Massimo, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Philippot Florian, Picierno Pina, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schlein Elly, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Spyraki Maria, Staes Bart, Stanishev Sergei, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Sylikiotis Neoklis, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Theocharous Eleni, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ujhelyi István, Ulvskog Marita, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vallina Ángela, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Waitz Thomas, Wałęsa Jarosław, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Westphal Kerstin, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Wikström Cecilia, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Woolfe Steven, Záborská Anna, Zahradil Jan, Zala Boris, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Befriade från närvaro:

Beňová Monika, Cesa Lorenzo, Crowley Brian, Drăghici Damian, Händel Thomas, James Diane, Maštálka Jiří, Patriciello Aldo, Ponga Maurice, Torres Martínez Estefanía, Vozemberg-Vrionidi Elissavet

Senaste uppdatering: 19 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy