Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

8. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2019)


8.1. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζαχστάν

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 και B8-0209/2019 (2019/2610(RSP))

Οι Heidi Hautala, Mark Demesmaeker, Helmut Scholz, Wolf Klinz, Ana Gomes και Bogdan Andrzej Zdrojewski παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Nathan Gill, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Νότης Μαριάς, Fabio Massimo Castaldo και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2019.


8.2. Ιράν, και ιδιαίτερα η υπόθεση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 και B8-0194/2019 (2019/2611(RSP))

Οι Bodil Valero, Cornelia Ernst, Marietje Schaake, Wajid Khan, Charles Tannock και Tunne Kelam παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jaromír Štětina και Anders Primdahl Vistisen.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Fabio Massimo Castaldo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, José Inácio Faria, Jude Kirton-Darling και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2019.


8.3. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γουατεμάλα

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 και B8-0197/2019 (2019/2618(RSP))

Οι Molly Scott Cato, Ignazio Corrao, Xabier Benito Ziluaga, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramón Jáuregui Atondo και Tomáš Zdechovský παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Ana Miranda και που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Xabier Benito Ziluaga, Francisco Assis, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ana Miranda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Dobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος, Krzysztof Hetman και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, Krisztina Morvai, José Inácio Faria και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2019.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.47 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών.)

Τελευταία ενημέρωση: 13 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου