Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2612(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0176/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0176/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2019 - 11.14

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0216

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

11.14. Το επείγον της κατάρτισης ενωσιακής μαύρης λίστας τρίτων χωρών σύμφωνα με την οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Markus Ferber, Dariusz Rosati, Roberta Metsola και Emil Radev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pervenche Berès, Peter Simon, Birgit Sippel και Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Petr Ježek και Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Judith Sargentini και Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Patrick Le Hyaric, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo και Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με το επείγον της κατάρτισης ενωσιακής μαύρης λίστας τρίτων χωρών σύμφωνα με την οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (2019/2612(RSP)) (B8-0176/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0216)

Τελευταία ενημέρωση: 13 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου