Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2582(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0195/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2019 - 11.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0217

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

11.15. Κλιματική αλλαγή (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0188/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019 και B8-0203/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 15)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0195/2019

(αντικαθιστά τις B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0202/2019 και B8-0203/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Peter Liese και Christian Ehler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland και Miriam Dalli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Nils Torvalds και Fredrick Federley, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Marie-Pierre Vieu, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martina Michels, Στέλιος Κούλογλου και Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Rosa D’Amato και Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0217)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0184/2019, B8-0188/2019 και B8-0201/2019 καταπίπτουν.)

Τελευταία ενημέρωση: 13 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου