Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2615(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0165/2019

Συζήτηση :

PV 13/03/2019 - 27
CRE 13/03/2019 - 27

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2019 - 11.18
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0219

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

11.18. Η κατάσταση στη Νικαράγουα (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 και B8-0170/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 18)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0165/2019

(αντικαθιστά τις B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 και B8-0170/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria και Gabriel Mato, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo και Francisco Assis, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Molly Scott Cato, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao και Mireille D’Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0219)

Τελευταία ενημέρωση: 13 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου