Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 14. marts 2019 - Strasbourg

11. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Parlamentets websted.


11.1. Menneskerettighedssituationen i Kasakhstan (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 og B8-0209/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0204/2019

(erstatter B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 og B8-0209/2019):

stillet af:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Elisabetta Gardini, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák og Adam Szejnfeld, for PPE-Gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Ana Gomes, for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock og Monica Macovei, for ECR-Gruppen;

—   Wolf Klinz, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans og Mirja Vehkaperä, for ALDE-Gruppen;

—   Barbara Lochbihler og Heidi Hautala, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Helmut Scholz, Marie Christine Vergiat og Luke Ming Flanagan, for GUE/NGL-Gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao og Isabella Adinolfi, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2019)0203)


11.2. Iran, særligt vedrørende menneskerettighedsforkæmpere (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 og B8-0194/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0186/2019

(erstatter B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 og B8-0194/2019):

stillet af:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil og José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, for PPE-Gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein og Wajid Khan, for S&D-Gruppen;

—   Raffaele Fitto, Karol Karski, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga og Charles Tannock, for ECR-Gruppen;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans og Mirja Vehkaperä, for ALDE-Gruppen;

—   Bodil Valero, Heidi Hautala og Barbara Lochbihler, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan og Marie Christine Vergiat, for GUE/NGL-Gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao og Isabella Adinolfi, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2019)0204)


11.3. Menneskerettighedssituationen i Guatemala (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 og B8-0197/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0182/2019

(erstatter B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 og B8-0197/2019):

stillet af:

—   Roberta Metsola, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Inese Vaidere, Stanislav Polčák og Jiří Pospíšil, for PPE-Gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Ramón Jáuregui Atondo, for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić og Jana Žitňanská, for ECR-Gruppen;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans og Mirja Vehkaperä, for ALDE-Gruppen;

—   Molly Scott Cato, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan og Dimitrios Papadimoulis, for GUE/NGL-Gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi og Rolandas Paksas, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2019)0205)


11.4. Kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar samt internationale barnebortførelser * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar, og om internationale barnebortførelser (omarbejdning) [15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)] - Retsudvalget. Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

En første forhandling havde fundet sted den 17. januar 2018 (punkt 19 i bilag 1 i protokollen af 17.1.2018) efterfulgt af en afstemning den 18. januar 2018 (punkt 6.5 i protokollen af 18.1.2018).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

RÅDETS FORSLAG TIL FORORDNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0206)


11.5. Gennemførelse af GSP-forordningen (afstemning)

Betænkning om gennemførelse af GSP-forordningen (EU) nr. 978/2012 [2018/2107(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0207)


11.6. Minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår krav til minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer [COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: Esther de Lange og Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Afstemningen om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger havde fundet sted den 13. december 2018 (punkt 9.1 i protokollen af 13.12.2018).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

Talere: Matt Carthy, for GUE/NGL-Gruppen, for at anmode om, at ændringsforslagene blev sat under astemning inden den foreløbige aftale, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 3, og Roberto Gualtieri (ordfører) imod denne anmodning.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (149 for, 431 imod, 14 hverken/eller).

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0208)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


11.7. Sikring af konkurrencen inden for lufttransport ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikring af konkurrencen inden for lufttransport og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 868/2004 [COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Markus Pieper (A8-0125/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0209)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


11.8. Retningslinjer for budgettet for 2020 - Sektion III (afstemning)

Betænkning om de generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2020, Sektion III - Kommissionen [2019/2001(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0210)


11.9. Kønsbalance ved udnævnelser inden for EU's økonomiske og monetære anliggender (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019 og B8-0175/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0171/2019

(erstatter B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019 og B8-0174/2019):

stillet af:

—   Markus Ferber og Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, for PPE-Gruppen;

—   Pervenche Berès og Mercedes Bresso, for S&D-Gruppen;

—   Kay Swinburne, for ECR-Gruppen;

—   Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld og Jean Arthuis, for ALDE-Gruppen;

—   Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bas, Eickhout, Thomas Waitz og Sven Giegold, for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2019)0211)

(Forslag til beslutning B8-0175/2019 bortfaldt).


11.10. Udnævnelse af Sebastiano Laviola som nyt medlem af Den Fælles Afviklingsinstans (afstemning)

Betænkning om Kommissionens forslag om udnævnelse af et medlem af Den Fælles Afviklingsinstans [N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)
Hemmelig afstemning (forretningsordenens artikel 180a, stk. 1)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 1 i protokollen af 14.3.2019)

Talere: Sven Giegold, for Verts/ALE-Gruppen, for i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 190 at anmode om udsættelse af de to betænkninger A8-0148/2019 og A8-0144/2019, og Roberto Gualtieri (ordfører), imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (190 for, 338 imod, 30 hverken/eller).

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0212)


11.11. Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion (afstemning)

Betænkning om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion [05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)
Hemmelig afstemning (forretningsordenens artikel 180a, stk. 1)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 2 i protokollen af 14.3.2019)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0213)


11.12. Udpegelse af formanden for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (afstemning)

Betænkning om udpegelse af formanden for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed [N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)
Hemmelig afstemning (forretningsordenens artikel 180a, stk. 1)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 3 i protokollen af 14.3.2019)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0214)


11.13. En europæisk sanktionsordning for krænkelser af menneskerettighederne (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 og B8-0181/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0177/2019

(erstatter B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 og B8-0181/2019):

stillet af:

—   Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina og Fernando Ruas, for PPE-Gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri og Ana Gomes, for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki og Anna Elżbieta Fotyga, for ECR-Gruppen;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg og Hilde Vautmans, for ALDE-Gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken og Bodil Valero, for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2019)0215)


11.14. Presserende behov for en EU-sortliste over tredjelande i overensstemmelse med direktivet om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (afstemning)

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Markus Ferber, Dariusz Rosati, Roberta Metsola og Emil Radev, for PPE-Gruppen, Pervenche Berès, Peter Simon, Birgit Sippel og Ana Gomes, for S&D-Gruppen, Petr Ježek og Nils Torvalds, for ALDE-Gruppen, Judith Sargentini og Sven Giegold, for Verts/ALE-Gruppen, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan og Marie-Christine Vergiat, for GUE/NGL-Gruppen, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo og Ignazio Corrao, for EFDD-Gruppen, om det presserende behov for en EU-sortliste over tredjelande i overensstemmelse med direktivet om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (2019/2612(RSP)) (B8-0176/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0216)


11.15. Klimaændringer (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0188/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019 og B8-0203/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0195/2019

(erstatter B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0202/2019 og B8-0203/2019):

stillet af:

—   Peter Liese og Christian Ehler, for PPE-Gruppen;

—   Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland og Miriam Dalli, for S&D-Gruppen;

—   Nils Torvalds og Fredrick Federley, for ALDE-Gruppen;

—   Bas Eickhout, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Marie-Pierre Vieu, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martina Michels, Stelios Kouloglou og Cornelia Ernst, for GUE/NGL-Gruppen;

—   Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Rosa D’Amato og Piernicola Pedicini, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2019)0217)

(Forslag til beslutning B8-0184/2019, B8-0188/2019 og B8-0201/2019 bortfaldt).


11.16. Anbefalingerne med henblik på indledning af handelsforhandlinger mellem EU og USA (afstemning)

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Bernd Lange, for Udvalget om International Handel om anbefalingerne med henblik på indledning af handelsforhandlinger mellem EU og USA (2019/2537(RSP)) (B8-0163/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Forkastet

Indlæg

France Jamet, inden afstemningen.


11.17. Oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond (afstemning)

Interimsbetænkning om forslag til Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond [2017/0333R(APP)] - Budgetudvalget - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: Pedro Silva Pereira og Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (stillet af EFDD-Gruppen)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING (stillet af BUDG og ECON)

Vedtaget (P8_TA(2019)0218)


11.18. Situationen i Nicaragua (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 og B8-0170/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0165/2019

(erstatter B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 og B8-0170/2019):

stillet af:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria og Gabriel Mato, for PPE-Gruppen;

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo og Francisco Assis, for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, for ECR-Gruppen;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg og Hilde Vautmans, for ALDE-Gruppen;

—   Molly Scott Cato, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Ignazio Corrao og Mireille D’Ornano, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2019)0219)


11.19. Årlig strategisk rapport om gennemførelsen og opfyldelsen af de bæredygtige udviklingsmål (afstemning)

Årlig strategisk rapport om gennemførelsen og opfyldelsen af de bæredygtige udviklingsmål [2018/2279(INI)] - Udviklingsudvalget - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordførere: Eleni Theocharous og Francesc Gambús (A8-0160/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0220)

Seneste opdatering: 13. juni 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik