Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 14. maaliskuuta 2019 - Strasbourg

11. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua parlamentin sivustolla.


11.1. Kazakstanin ihmisoikeustilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 ja B8-0209/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0204/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 ja B8-0209/2019)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Elisabetta Gardini, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák ja Adam Szejnfeld PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock ja Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta

—   Wolf Klinz, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans ja Mirja Vehkaperä ALDE-ryhmän puolesta

—   Barbara Lochbihler ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Helmut Scholz, Marie Christine Vergiat ja Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0203)


11.2. Iran ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 ja B8-0194/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0186/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 ja B8-0194/2019)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil ja José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein ja Wajid Khan S&D-ryhmän puolesta

—   Raffaele Fitto, Karol Karski, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga ja Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans ja Mirja Vehkaperä ALDE-ryhmän puolesta

—   Bodil Valero, Heidi Hautala ja Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan ja Marie Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0204)


11.3. Guatemalan ihmisoikeustilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 ja B8-0197/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0182/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 ja B8-0197/2019)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Roberta Metsola, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Inese Vaidere, Stanislav Polčák ja Jiří Pospíšil PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Ramón Jáuregui Atondo S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić ja Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans ja Mirja Vehkaperä ALDE-ryhmän puolesta

—   Molly Scott Cato Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan ja Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0205)


11.4. Tuomioistuimen toimivalta, päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälinen lapsikaappaus * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta (uudelleenlaadittu) [15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

Ensimmäinen keskustelu käytiin 17. tammikuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 17.1.2018, kohta 19 liite 1) ja äänestys toimitettiin 18. tammikuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 18.1.2018, kohta 6.5).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

ESITYS NEUVOSTON ASETUKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0206)


11.5. GSP-asetuksen täytäntöönpano (äänestys)

Mietintö GSP-asetuksen (EU) N:o 978/2012 täytäntöönpanosta [2018/2107(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0207)


11.6. Järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimukset ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimuksista [COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: Esther de Lange ja Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Äänestys päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut toimitettiin 13. joulukuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 13.12.2018, kohta 9.1).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

Puheenvuorot: GUE/NGL-ryhmän puolesta Matt Carthy, joka pyysi työjärjestyksen 59 artiklan 3 kohdan mukaisesti, että tarkistuksista äänestetään ennen alustavaa sopimusta, ja Roberto Gualtieri (esittelijä), joka vastusti tätä pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (149 puolesta, 431 vastaan, 14 tyhjää).

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0208)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


11.7. Kilpailun turvaaminen ilmakuljetuksissa ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kilpailun turvaamisesta ilmakuljetuksissa ja asetuksen (EY) N:o 868/2004 kumoamisesta [COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Markus Pieper (A8-0125/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0209)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


11.8. Vuoden 2020 talousarvion suuntaviivat - Pääluokka III (äänestys)

Mietintö vuoden 2020 talousarvion valmistelua koskevista yleisistä suuntaviivoista, pääluokka III – Komissio [2019/2001(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0210)


11.9. Sukupuolten tasa-arvo nimettäessä ehdokkaita talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019 ja B8-0175/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0171/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019 ja B8-0174/2019)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Markus Ferber ja Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE-ryhmän puolesta

—   Pervenche Berès ja Mercedes Bresso S&D-ryhmän puolesta

—   Kay Swinburne ECR-ryhmän puolesta

—   Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld ja Jean Arthuis ALDE-ryhmän puolesta

—   Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bas, Eickhout, Thomas Waitz ja Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0211)

(Päätöslauselmaesitys B8-0175/2019 raukesi.)


11.10. Sebastiano Laviolan nimittäminen yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi (äänestys)

Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittäminen [N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)
Salainen äänestys (työjärjestyksen 182 artiklan 1 kohta)
luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 14.3.2019 liite 1)

Puheenvuorot: Verts/ALE-ryhmän puolesta Sven Giegold, joka pyysi työjärjestyksen 190 artiklan mukaisesti mietinnöistä A8-0148/2019 ja A8-0144/2019 toimitettavien äänestysten lykkäämistä, ja Roberto Gualtieri (esittelijä), joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (190 puolesta, 338 vastaan, 30 tyhjää).

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0212)


11.11. Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittäminen * (äänestys)

Mietintö neuvoston suosituksesta Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämisestä [05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)
Salainen äänestys (työjärjestyksen 182 artiklan 1 kohta)
luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 14.3.2019 liite 2)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0213)


11.12. Euroopan pankkiviranomaisen puheenjohtajan nimittäminen (äänestys)

Mietintö Euroopan pankkiviranomaisen puheenjohtajan nimittämisestä [N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)
Salainen äänestys (työjärjestyksen 182 artiklan 1 kohta)
luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 14.3.2019 liite 3)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0214)


11.13. Ihmisoikeusloukkauksia koskeva eurooppalainen seuraamusjärjestelmä (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 ja B8-0181/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0177/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 ja B8-0181/2019)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina ja Fernando Ruas PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri ja Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki ja Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken ja Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0215)


11.14. Rahanpesudirektiivin mukaisesti kiireellisesti käyttöön otettava EU:n musta lista kolmansista maista (äänestys)

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Markus Ferber, Dariusz Rosati, Roberta Metsola ja Emil Radev PPE-ryhmän puolesta, Pervenche Berès, Peter Simon, Birgit Sippel ja Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Petr Ježek ja Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Judith Sargentini ja Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta rahanpesudirektiivin mukaisesti kiireellisesti käyttöön otettavasta EU:n mustasta listasta kolmansista maista (2019/2612(RSP)) (B8-0176/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0216)


11.15. Ilmastonmuutos (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0188/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019 ja B8-0203/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0195/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0202/2019 ja B8-0203/2019)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Peter Liese ja Christian Ehler PPE-ryhmän puolesta

—   Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland ja Miriam Dalli S&D-ryhmän puolesta

—   Nils Torvalds ja Fredrick Federley ALDE-ryhmän puolesta

—   Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Marie-Pierre Vieu, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martina Michels, Stelios Kouloglou ja Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Rosa D’Amato ja Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0217)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0184/2019, B8-0188/2019 ja B8-0201/2019 raukesivat.)


11.16. Suositukset neuvottelujen käynnistämisestä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä (äänestys)

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Bernd Lange kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta suosituksista kauppaneuvottelujen käynnistämisestä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä (2019/2537(RSP)) (B8-0163/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hylättiin

Puheenvuoro:

ennen äänestystä France Jamet.


11.17. Euroopan valuuttarahaston perustaminen (äänestys)

Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan valuuttarahaston perustamisesta [2017/0333R(APP)] - Budjettivaliokunta - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: Pedro Silva Pereira ja Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (EFDD-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (BUDG- ja ECON-valiokuntien käsiteltäväksi jättämä)

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0218)


11.18. Nicaraguan tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 ja B8-0170/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0165/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 ja B8-0170/2019)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria ja Gabriel Mato PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo ja Francisco Assis S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta

—   Molly Scott Cato Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao ja Mireille D’Ornano EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0219)


11.19. Vuotuinen strateginen mietintö kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanosta ja tuloksista (äänestys)

Vuotuinen strateginen mietintö kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanosta ja tuloksista [2018/2279(INI)] - Kehitysvaliokunta - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijät: Eleni Theocharous ja Francesc Gambús (A8-0160/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0220)

Päivitetty viimeksi: 13. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö