Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 14 d. - Strasbūras

11. Balsuoti skirtas laikas
CRE

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima Parlamento interneto svetainėje.


11.1. Žmogaus teisių padėtis Kazachstane (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 ir B8-0209/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0204/2019

(keičia B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 ir B8-0209/2019):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Elisabetta Gardini, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák ir Adam Szejnfeld PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Ana Gomes S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock ir Monica Macovei, ECR frakcijos vardu;

—   Wolf Klinz, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans ir Mirja Vehkaperä ALDE frakcijos vardu;

—   Barbara Lochbihler ir Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Helmut Scholz, Marie Christine Vergiat ir Luke Ming Flanagan GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2019)0203)


11.2. Iranas, ypač žmogaus teisių gynėjų atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 ir B8-0194/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0186/2019

(keičia B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 ir B8-0194/2019):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil ir José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein ir Wajid Khan S&D frakcijos vardu;

—   Raffaele Fitto, Karol Karski, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga ir Charles Tannock ECR frakcijos vardu;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans ir Mirja Vehkaperä ALDE frakcijos vardu;

—   Bodil Valero, Heidi Hautala ir Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan ir Marie Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2019)0204)


11.3. Žmogaus teisių padėtis Gvatemaloje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 ir B8-0197/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0182/2019

(keičia B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 ir B8-0197/2019):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Roberta Metsola, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Inese Vaidere, Stanislav Polčák ir Jiří Pospíšil PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Ramón Jáuregui Atondo S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić ir Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans ir Mirja Vehkaperä ALDE frakcijos vardu;

—   Molly Scott Cato, Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan ir Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2019)0205)


11.4. Jurisdikcija ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu, pripažinimas ir vykdymas (nauja redakcija) * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl jurisdikcijos ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu, pripažinimo ir vykdymo (nauja redakcija) [15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

Pirmosios diskusijos vyko 2018 m. sausio 17 d. (2018 01 17 protokolo 1 priedo 19 punktas), balsavimas vyko 2018 m. sausio 18 d. (2018 01 18 protokolo 6.5 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TARYBOS REGLAMENTO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0206)


11.5. Bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemos (BLS) reglamento įgyvendinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl BLS reglamento (ES) Nr. 978/2012 įgyvendinimo [2018/2107(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0207)


11.6. Neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygis ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygio iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 [COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: Esther de Lange ir Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas vyko 2018 m. gruodžio 13 d. (2018 12 13 protokolo 9.1 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

Kalbėjo Matt Carthy, GUE/NGL frakcijos vardu, jis pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 3 dalį paprašė, kad pagal balsavimas dėl paketimų vyktų prieš balsavimą dėl preliminaraus susitarimo, ir Roberto Gualtieri (pranešėjas) jis šiam prašymui prieštaravo.

Po vardinio balsavimo (149 už, 431 prieš, 14 susilaikė) Parlamentas prašymą atmetė.

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0208)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


11.7. Konkurencijos apsauga oro transporto sektoriuje ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkurencijos apsaugos oro transporto sektoriuje, kuriuo panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 868/2004 [COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Markus Pieper (A8-0125/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0209)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


11.8. 2020 m. biudžeto gairės. III skirsnis (balsavimas)

Pranešimas dėl 2019 m. biudžeto sudarymo bendrųjų gairių, III skirsnis – Komisija [2019/2001(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0210)


11.9. Lyčių pusiausvyra skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019 ir B8-0175/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0171/2019

(keičia B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019 ir B8-0174/2019):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Markus Ferber ir Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE frakcijos vardu;

—   Pervenche Berès ir Mercedes Bresso S&D frakcijos vardu;

—   Kay Swinburne ECR frakcijos vardu;

—   Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld ir Jean Arthuis ALDE frakcijos vardu;

—   Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bas, Eickhout, Thomas Waitz ir Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2019)0211)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0175/2019 anuliuotas.)


11.10. Sebastiano Laviolos skyrimas naujuoju Bendros pertvarkymo valdybos nariu (balsavimas)

Pranešimas dėl Komisijos pasiūlymo dėl Bendros pertvarkymo valdybos nario skyrimo [N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)
Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 182 straipsnio 1 dalis)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2019 03 14 protokolo 1 priedas)

Kalbėjo Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, jis pagal Darbo tvarkos taisyklių 190 straipsnį paprašė atidėti balsavimą dėl dviejų pranešimų: A8-0148/2019 ir A8-0144/2019, ir Roberto Gualtieri (pranešėjas), jis prašymui prieštaravo.

Po vardinio balsavimo (190 už, 338 prieš, 30 susilaikė) Parlamentas prašymą atmetė.

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2019)0212)


11.11. Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimas * (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos centrinio banko vykdomosios valdybos nario skyrimo [05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)
Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 182 straipsnio 1 dalis)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2019 03 14 protokolo 2 priedas)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2019)0213)


11.12. Europos bankininkystės institucijos pirmininko skyrimas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos bankininkystės institucijos pirmininko skyrimo [N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)
Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 182 straipsnio 1 dalis)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2019 03 14 protokolo 3 priedas)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2019)0214)


11.13. Europos sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus sistema (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 ir B8-0181/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0177/2019

(keičia B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 ir B8-0181/2019):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina ir Fernando Ruas PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri ir Ana Gomes S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki ir Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken ir Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2019)0215)


11.14. Būtinybė skubos tvarka ES lygmeniu sudaryti trečiųjų šalių juodąjį sąrašą pagal Kovos su pinigų plovimu direktyvą (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Markus Ferber, Dariusz Rosati, Roberta Metsola ir Emil Radev PPE frakcijos vardu, Pervenche Berès, Peter Simon, Birgit Sippel ir Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Petr Ježek ir Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Judith Sargentini ir Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan ir Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo ir Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu dėl būtinybės skubos tvarka ES lygmeniu sudaryti trečiųjų šalių juodąjį sąrašą pagal Kovos su pinigų plovimu direktyvą (2019/2612(RSP)) (B8-0176/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0216)


11.15. Klimato kaita (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0188/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019 ir B8-0203/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0195/2019

(keičia B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0202/2019 ir B8-0203/2019):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Peter Liese ir Christian Ehler PPE frakcijos vardu;

—   Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland ir Miriam Dalli S&D frakcijos vardu;

—   Nils Torvalds ir Fredrick Federley ALDE frakcijos vardu;

—   Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Marie-Pierre Vieu, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martina Michels, Stelios Kouloglou ir Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Rosa D’Amato ir Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2019)0217)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0184/2019, B8-0188/2019 ir B8-0201/2019 anuliuoti.)


11.16. Rekomendacijos pradėti ES ir JAV derybas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Bernd Lange, vardu Tarptautinės prekybos komitetas dėl rekomendacijų pradėti ES ir JAV derybas dėl prekybos (2019/2537(RSP)) (B8-0163/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Atmesta

Kalbėjo:

France Jamet, avant le vote.


11.17. Europos valiutos fondo įsteigimas (balsavimas)

Preliminarus pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos valiutos fondo įsteigimo [2017/0333R(APP)] - Biudžeto komitetas - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: Pedro Silva Pereira ir Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė EFDD frakcija)

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė BUDG ir ECON komitetai)

Priimta (P8_TA(2019)0218)


11.18. Padėtis Nikaragvoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 ir B8-0170/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0165/2019

(keičia B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 ir B8-0170/2019):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria ir Gabriel Mato PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo ir Francisco Assis S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock ECR frakcijos vardu;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu;

—   Molly Scott Cato Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao ir Mireille D’Ornano EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2019)0219)


11.19. Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo ir vykdymo metinė strateginė ataskaita (balsavimas)

Darnaus vystymosi tikslų (DVT) įgyvendinimo ir vykdymo metinė strateginė ataskaita [2018/2279(INI)] - Vystymosi komitetas - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjai: Eleni Theocharous ir Francesc Gambús (A8-0160/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0220)

Atnaujinta: 2019 m. birželio 13 d.Teisinė informacija - Privatumo politika