Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 373kWORD 96k
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Αναφορές
 4.Ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 5.Ευρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 6.Ετήσια στρατηγική έκθεση για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (συζήτηση)
 7.Εφαρμογή του κανονισμού για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) (συζήτηση)
 8.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  8.1.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζαχστάν
  8.2.Ιράν, και ιδιαίτερα η υπόθεση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  8.3.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γουατεμάλα
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Υποδοχή
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  11.1.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζαχστάν (ψηφοφορία)
  11.2.Ιράν, και ιδιαίτερα η υπόθεση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ψηφοφορία)
  11.3.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γουατεμάλα (ψηφοφορία)
  11.4.Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και διεθνής απαγωγή παιδιών * (ψηφοφορία)
  11.5.Εφαρμογή του κανονισμού για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) (ψηφοφορία)
  11.6.Ελάχιστη κάλυψη ζημιών για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ***I (ψηφοφορία)
  11.7.Διασφάλιση του ανταγωνισμού στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών ***I (ψηφοφορία)
  11.8.Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2020 – Τμήμα ΙΙΙ (ψηφοφορία)
  11.9.Ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα (ψηφοφορία)
  11.10.Διορισμός του Sebastiano Laviola ως νέου μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (ψηφοφορία)
  11.11.Διορισμός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ψηφοφορία)
  11.12.Διορισμός του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ψηφοφορία)
  11.13.Ευρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ψηφοφορία)
  11.14.Το επείγον της κατάρτισης ενωσιακής μαύρης λίστας τρίτων χωρών σύμφωνα με την οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ψηφοφορία)
  11.15.Κλιματική αλλαγή (ψηφοφορία)
  11.16.Συστάσεις για έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ (ψηφοφορία)
  11.17.Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου (ψηφοφορία)
  11.18.Η κατάσταση στη Νικαράγουα (ψηφοφορία)
  11.19.Ετήσια στρατηγική έκθεση για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ψηφοφορία)
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Επανάληψη της συνεδρίασης
 15.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 16.Κανόνες για την καλή μεταχείριση των ζώων στην υδατοκαλλιέργεια (συζήτηση)
 17.Θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων αφρικανικής καταγωγής (συζήτηση)
 18.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 19.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 20.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 22.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Διορισμός του Sebastiano Laviola ως νέου μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης
 Παράρτηµα 2 - Διορισμός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
 Παράρτηµα 3 - Διορισμός του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.01.


2. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ.1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (COM(2019)0125 - C8-0114/2019 - 2019/0070(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AFET, DEVE, BUDG, REGI

- Μερική ανανέωση της σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου -.........................HR (07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

2) από τους βουλευτές

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη γλύκανση του οίνου ως μορφής στρέβλωσης του ανταγωνισμού (B8-0081/2019)
αναπομπή επί της ουσίας: AGRI
γνωμοδότηση: ENVI, IMCO

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την απουσία φακέλων επί του θέματος στην ολομέλεια (B8-0091/2019)
αναπομπή επί της ουσίας: EMPL

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ακαδημαϊκή ελευθερία και την ελευθερία της έκφρασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B8-0092/2019)
αναπομπή επί της ουσίας: CULT

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προώθηση της αγροοικολογίας και της αγροδασοκομίας (B8-0093/2019)
αναπομπή επί της ουσίας: AGRI
γνωμοδότηση: ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών (blockchain)· (B8-0094/2019)
αναπομπή επί της ουσίας: INTA

- Ivan Jakovčić και Jozo Radoš. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ) ως προϋπόθεση για τη διεξαγωγή δημοκρατικών εκλογών (B8-0095/2019)
αναπομπή επί της ουσίας: CULT
γνωμοδότηση: LIBE

- Innocenzo Leontini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εφαρμογή ευρωπαϊκής στρατηγικής για την προώθηση της κοινής ταυτότητας και του ευρωπαϊκού πολιτισμού μέσω του κινηματογράφου και τηλεοπτικών σειρών (B8-0134/2019)
αναπομπή επί της ουσίας: CULT

- Stefano Maullu. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη θέσπιση ενός προγράμματος ανταλλαγής για τα παιδιά των Μολδαβών μεταναστών που έχουν παραμείνει στη χώρα καταγωγής τους (B8-0135/2019)
αναπομπή επί της ουσίας: CULT

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία των φουντουκιών ιταλικής καλλιέργειας και τον κίνδυνο εισαγωγής επιβλαβών για την υγεία φουντουκιών από την Τουρκία (B8-0136/2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: AGRI

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάργηση οικογενειακών επιδομάτων σε περίπτωση ύπαρξης δεσμών με την τρομοκρατία (B8-0137/2019)
αναπομπή επί της ουσίας: LIBE


3. Αναφορές

Οι παρακάτω αναφορές έχουν καταχωριστεί στο γενικό πρωτόκολλο κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται κατωτέρω και έχουν παραπεμφθεί στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφοι 9 και 10 του Κανονισμού:

Στις 7 Μαρτίου 2019

(*) (αριθ. 1201/2018)· (*) (αριθ. 1202/2018)· (*) (αριθ. 1203/2018)· (*) (αριθ. 1204/2018)· (*) (αριθ. 1205/2018)· (*) (αριθ. 1206/2018)· (*) (αριθ. 1207/2018)· József Kovács (αριθ. 1208/2018)· (*) (αριθ. 1209/2018)· (*) (αριθ. 1210/2018)· (*) (αριθ. 1211/2018)· (*) (αριθ. 1212/2018)· (*) (αριθ. 1213/2018)· (*) (αριθ. 1214/2018)· (*) (αριθ. 1215/2018)· Alberto Cirio (αριθ. 0073/2019)· Florin Dobrişan (αριθ. 0074/2019)· Bentejuí Santana Navarro (αριθ. 0075/2019)· Manuela Giacomini (αριθ. 0076/2019)· (*) (αριθ. 0077/2019)· (*) (αριθ. 0078/2019)· (*) (αριθ. 0079/2019)· (*) (αριθ. 0080/2019)· (*) (αριθ. 0081/2019)· Elena Mihaela Blejdea (αριθ. 0082/2019)· Jürgen Sachansky (αριθ. 0083/2019)· (*) (αριθ. 0084/2019)· Wolfgang Molinari (αριθ. 0085/2019)· (*) (αριθ. 0086/2019)· (*) (αριθ. 0087/2019)· (*) (αριθ. 0088/2019)· (*) (αριθ. 0089/2019)· (*) (αριθ. 0090/2019)· (*) (αριθ. 0091/2019)· (*) (αριθ. 0092/2019)· (*) (αριθ. 0093/2019)· (*) (αριθ. 0094/2019)· Jerónimo Hernández Cortés (αριθ. 0095/2019)· Arnau Domènech Romero (αριθ. 0096/2019)· Ian Stock (αριθ. 0097/2019)· (*) (αριθ. 0098/2019)· (*) (αριθ. 0099/2019)· Emanuel Delia (αριθ. 0100/2019)· (*) (αριθ. 0101/2019)· (*) (αριθ. 0102/2019)· (*) (αριθ. 0103/2019)· Panagiotis Karapanagiotis (αριθ. 0104/2019)· (*) (αριθ. 0105/2019)· (*) (αριθ. 0106/2019)· (*) (αριθ. 0107/2019)· (*) (αριθ. 0108/2019)· Giampiero Tola (αριθ. 0109/2019)· Markus Krammer (αριθ. 0110/2019)· Sotirios Giannakakis (αριθ. 0111/2019)· Florin Băncilă (αριθ. 0112/2019)· Martin Viedenz (αριθ. 0113/2019)· (*) (αριθ. 0114/2019)· (*) (αριθ. 0115/2019)· (*) (αριθ. 0116/2019)· (*) (αριθ. 0117/2019)· Markus Krammer (αριθ. 0118/2019)· Tobias Kopf (αριθ. 0119/2019)· Sylvia Mirek (αριθ. 0120/2019)· Augustin Hagiu (αριθ. 0121/2019)· Leif Lundgren (αριθ. 0122/2019)· (*) (αριθ. 0123/2019)· (*) (αριθ. 0124/2019)· Martin Moore (αριθ. 0125/2019)· Nicolás Mannarino Fernández (αριθ. 0126/2019)· (*) (αριθ. 0127/2019)· Boyko Nikiforov (αριθ. 0128/2019)· (*) (αριθ. 0129/2019)· (*) (αριθ. 0130/2019)· (*) (αριθ. 0131/2019)· (*) (αριθ. 0132/2019)· (*) (αριθ. 0133/2019)· (*) (αριθ. 0134/2019)· Matias Kiviniemi (αριθ. 0135/2019)· (*) (αριθ. 0136/2019)· (*) (αριθ. 0137/2019)· (*) (αριθ. 0138/2019)· France Beorchia (αριθ. 0139/2019)· (*) (αριθ. 0140/2019)· René Kaltschmidt (αριθ. 0141/2019)· (*) (αριθ. 0142/2019)· Alejandro Blasco Sánchez (αριθ. 0143/2019)· (*) (αριθ. 0144/2019)· Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (αριθ. 0145/2019)· (*) (αριθ. 0146/2019)· (*) (αριθ. 0147/2019).

(*) Απόρρητο όνομα

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι διαβίβασε στις 7 Μαρτίου 2019 στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 215 παράγραφος 15 του Κανονισμού, τις αναφορές που απηύθηναν στο Κοινοβούλιο φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν κατοικούν ούτε έχουν την καταστατική τους έδρα σε κράτος μέλος.


4. Ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα (2019/2614(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 12 Μαρτίου 2019 (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2019).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Markus Ferber και Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kay Swinburne, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα (2019/2614(RSP)) (B8-0171/2019

—   Pervenche Berès και Mercedes Bresso, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα (2019/2614(RSP)) (B8-0172/2019

—   Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld και Jean Arthuis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα (2019/2614(RSP)) (B8-0173/2019

—   Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Molly Scott Cato, Bas Eickhout, Thomas Waitz, Sven Giegold και Monika Vana, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα (2019/2614(RSP)) (B8-0174/2019

—   Marisa Matias, Miguel Viegas, Matt Carthy, Anja Hazekamp, Malin Björk, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan, Κωνσταντίνα Κούνεβα, João Pimenta Lopes, João Ferreira et Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα (2019/2614(RSP)) (B8-0175/2019).

Ψηφοφορία: σημείο 11.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2019.


5. Ευρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Ευρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων (2019/2580(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 12 Μαρτίου 2019 (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2019).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Margrete Auken, Jordi Solé, Martin Häusling, Molly Scott Cato, Klaus Buchner, Florent Marcellesi, Reinhard Bütikofer, Bodil Valero και Tilly Metz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το ευρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων (2019/2580(RSP)) (B8-0177/2019

—   Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina και Fernando Ruas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με ένα ευρωπαϊκό καθεστώς επιβολής κυρώσεων για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (2019/2580(RSP)) (B8-0178/2019

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki και Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με ένα ευρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων (2019/2580(RSP)) (B8-0179/2019

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το ευρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων (2019/2580(RSP)) (B8-0180/2019

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Soraya Post, Ana Gomes και Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με το ευρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων (2019/2580(RSP)) (B8-0181/2019).

Ψηφοφορία: σημείο 11.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2019.


6. Ετήσια στρατηγική έκθεση για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (συζήτηση)

Ετήσια στρατηγική έκθεση για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) [2018/2279(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Συνεισηγητές: Ελένη Θεοχάρους και Francesc Gambús (A8-0160/2019)

Οι Ελένη Θεοχάρους και Francesc Gambús παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Alojz Peterle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elly Schlein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Czesław Hoc, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Mirja Vehkaperä, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Benedek Jávor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Olaf Stuger, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Bogusław Sonik, Miriam Dalli, Gerben-Jan Gerbrandy, Heidi Hautala, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Olaf Stuger, Lola Sánchez Caldentey και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Maria Grapini, Νότης Μαριάς και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans, Ελένη Θεοχάρους και Francesc Gambús.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2019.


7. Εφαρμογή του κανονισμού για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού ΣΓΠ (ΕΕ) αριθ. 978/2012 [2018/2107(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

Ο Christofer Fjellner παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Brando Benifei (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Santiago Fisas Ayxelà, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tiziana Beghin, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, France Jamet, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, William (The Earl of) Dartmouth και Danilo Oscar Lancini.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica και Christofer Fjellner.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2019.


8. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2019)


8.1. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζαχστάν

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 και B8-0209/2019 (2019/2610(RSP))

Οι Heidi Hautala, Mark Demesmaeker, Helmut Scholz, Wolf Klinz, Ana Gomes και Bogdan Andrzej Zdrojewski παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Nathan Gill, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Νότης Μαριάς, Fabio Massimo Castaldo και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2019.


8.2. Ιράν, και ιδιαίτερα η υπόθεση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 και B8-0194/2019 (2019/2611(RSP))

Οι Bodil Valero, Cornelia Ernst, Marietje Schaake, Wajid Khan, Charles Tannock και Tunne Kelam παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jaromír Štětina και Anders Primdahl Vistisen.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Fabio Massimo Castaldo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, José Inácio Faria, Jude Kirton-Darling και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2019.


8.3. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γουατεμάλα

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 και B8-0197/2019 (2019/2618(RSP))

Οι Molly Scott Cato, Ignazio Corrao, Xabier Benito Ziluaga, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramón Jáuregui Atondo και Tomáš Zdechovský παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Ana Miranda και που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Xabier Benito Ziluaga, Francisco Assis, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ana Miranda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Dobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος, Krzysztof Hetman και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, Krisztina Morvai, José Inácio Faria και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2019.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.47 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

9. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.00.


10. Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, αντιπροσωπεία του κοινοβουλίου του Καναδά, υπό τον Scott Simms, που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, αντιπροσωπεία του κοινοβουλίου της Ουκρανίας που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Philippe Lamberts σχετικά με ορισμένες δηλώσεις του Προέδρου Antonio Tajani στο ιταλικό ραδιόφωνο, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Eleonora Forenza, Ana Miranda, James Carver, Dobromir Sośnierz, France Jamet, Daniele Viotti, Laura Agea και Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE (ο Πρόεδρος σημειώνει τα σχόλιά του).


11. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


11.1. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζαχστάν (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 και B8-0209/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0204/2019

(αντικαθιστά τις B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 και B8-0209/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Elisabetta Gardini, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák και Adam Szejnfeld, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock και Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Wolf Klinz, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans και Mirja Vehkaperä, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Barbara Lochbihler και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Helmut Scholz, Marie Christine Vergiat και Luke Ming Flanagan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0203)


11.2. Ιράν, και ιδιαίτερα η υπόθεση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 και B8-0194/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0186/2019

(αντικαθιστά τις B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 και B8-0194/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil και José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein και Wajid Khan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Raffaele Fitto, Karol Karski, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga και Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans και Mirja Vehkaperä, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Bodil Valero, Heidi Hautala και Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan και Marie Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0204)


11.3. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γουατεμάλα (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 και B8-0197/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0182/2019

(αντικαθιστά τις B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 και B8-0197/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Roberta Metsola, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Inese Vaidere, Stanislav Polčák και Jiří Pospíšil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Ramón Jáuregui Atondo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić και Jana Žitňanská, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans και Mirja Vehkaperä, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Molly Scott Cato, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan και Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0205)


11.4. Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και διεθνής απαγωγή παιδιών * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και για τη διεθνή απαγωγή παιδιών (αναδιατύπωση) [15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

Μία πρώτη συζήτηση πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2018 (σημείο 19 του παραρτήματος 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2018) και έπειτα διεξήχθη ψηφοφορία στις 18 Ιανουαρίου 2018 (σημείο 6.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.1.2018).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0206)


11.5. Εφαρμογή του κανονισμού για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού ΣΓΠ (ΕΕ) αριθ. 978/2012 [2018/2107(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0207)


11.6. Ελάχιστη κάλυψη ζημιών για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά την ελάχιστη κάλυψη ζημιών για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα [COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: Esther de Lange και Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Η ψηφοφορία επί της απόφασης για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων διεξήχθη στις 13 Δεκεμβρίου 2018 (σημείο 9.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2018).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 6)

Παρεμβαίνουν ο Matt Carthy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος ζητεί οι τροπολογίες να τεθούν σε ψηφοφορία πριν από την προσωρινή συμφωνία, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 3 του Κανονισμού και ο Roberto Gualtieri (εισηγητής) κατά αυτού του αιτήματος.

Με ΟΚ (149 υπέρ, 431 κατά, 14 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0208)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


11.7. Διασφάλιση του ανταγωνισμού στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διασφάλιση του ανταγωνισμού στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 868/2004 [COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Markus Pieper (A8-0125/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0209)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


11.8. Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2020 – Τμήμα ΙΙΙ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2020, τμήμα III – Επιτροπή [2019/2001(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0210)


11.9. Ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019 και B8-0175/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 9)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0171/2019

(αντικαθιστά τις B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019 και B8-0174/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Markus Ferber και Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Pervenche Berès και Mercedes Bresso, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Kay Swinburne, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld και Jean Arthuis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bas, Eickhout, Thomas Waitz και Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0211)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0175/2019 καταπίπτει.)


11.10. Διορισμός του Sebastiano Laviola ως νέου μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τον διορισμό μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης [N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 10)
Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 180α παράγραφος 1 του Κανονισμού)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2019)

Παρεμβαίνουν ο Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος ζητεί, σύμφωνα με το άρθρο 190 του Κανονισμού, να αναβληθεί η ψηφοφορία επί των δύο εκθέσεων A8-0148/2019 και A8-0144/2019, και ο Roberto Gualtieri (εισηγητής), κατά του αιτήματος.

Με ΟΚ (190 υπέρ, 338 κατά, 30 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0212)


11.11. Διορισμός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου όσον αφορά τον διορισμό ενός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας [05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 11)
Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 180α παράγραφος 1 του Κανονισμού)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2019)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0213)


11.12. Διορισμός του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ψηφοφορία)

Έκθεση που αφορά τον διορισμό του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών [N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 12)
Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 180α παράγραφος 1 του Κανονισμού)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2019)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0214)


11.13. Ευρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 και B8-0181/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 13)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0177/2019

(αντικαθιστά τις B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 και B8-0181/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina και Fernando Ruas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri και Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki και Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken και Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0215)


11.14. Το επείγον της κατάρτισης ενωσιακής μαύρης λίστας τρίτων χωρών σύμφωνα με την οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Markus Ferber, Dariusz Rosati, Roberta Metsola και Emil Radev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pervenche Berès, Peter Simon, Birgit Sippel και Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Petr Ježek και Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Judith Sargentini και Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Patrick Le Hyaric, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo και Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με το επείγον της κατάρτισης ενωσιακής μαύρης λίστας τρίτων χωρών σύμφωνα με την οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (2019/2612(RSP)) (B8-0176/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0216)


11.15. Κλιματική αλλαγή (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0188/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019 και B8-0203/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 15)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0195/2019

(αντικαθιστά τις B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0202/2019 και B8-0203/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Peter Liese και Christian Ehler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland και Miriam Dalli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Nils Torvalds και Fredrick Federley, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Marie-Pierre Vieu, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martina Michels, Στέλιος Κούλογλου και Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Rosa D’Amato και Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0217)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0184/2019, B8-0188/2019 και B8-0201/2019 καταπίπτουν.)


11.16. Συστάσεις για έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Bernd Lange, εξ ονόματος της Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου σχετικά με τις συστάσεις για έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ (2019/2537(RSP)) (B8-0163/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Απορρίπτεται

Παρέμβαση

Η France Jamet, πριν από την ψηφοφορία.


11.17. Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου (ψηφοφορία)

Προσωρινή έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου [2017/0333R(APP)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: Pedro Silva Pereira και Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 17)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (η οποία κατατέθηκε από την Ομάδα EFDD)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (η οποία κατατέθηκε από τις επιτροπές BUDG και ECON)

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0218)


11.18. Η κατάσταση στη Νικαράγουα (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 και B8-0170/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 18)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0165/2019

(αντικαθιστά τις B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 και B8-0170/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria και Gabriel Mato, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo και Francisco Assis, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Molly Scott Cato, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao και Mireille D’Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0219)


11.19. Ετήσια στρατηγική έκθεση για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ψηφοφορία)

Ετήσια στρατηγική έκθεση για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) [2018/2279(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Συνεισηγητές: Ελένη Θεοχάρους και Francesc Gambús (A8-0160/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0220)


12. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

(Ώρα των ψηφοφοριών της Τετάρτης 13 Μαρτίου 2019)

Έκθεση Julia Reda - A8-0084/2019
Dobromir Sośnierz

Έκθεση Kati Piri - A8-0091/2019
Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Dobromir Sośnierz και Branislav Škripek

Έκθεση Marian Harkin - A8-0162/2019
Michaela Šojdrová.

(Ώρα των ψηφοφοριών της Πέμπτης 14 Μαρτίου 2019)

Έκθεση Christofer Fjellner - A8-0090/2019
Michaela Šojdrová και Julie Ward

Ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα - RC-B8-0171/2019
Miapetra Kumpula-Natri και Mirosław Piotrowski

Ευρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων - RC-B8-0177/2019
Mirosław Piotrowski

Κλιματική αλλαγή - RC-B8-0195/2019
Ana Miranda, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Miapetra Kumpula-Natri, Mirosław Piotrowski, Dobromir Sośnierz, Julie Ward και José Inácio Faria

Συστάσεις για έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ - B8-0163/2019
Emmanuel Maurel

Η κατάσταση στη Νικαράγουα - RC-B8-0165/2019
Miguel Urbán Crespo

Έκθεση Ελένη Θεοχάρους και Francesc Gambús - A8-0160/2019
Alex Mayer και Julie Ward.


13. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου (Europarl), "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση).

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.44.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

14. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.00.


15. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


16. Κανόνες για την καλή μεταχείριση των ζώων στην υδατοκαλλιέργεια (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000001/2019) που κατέθεσαν οι John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Στέλιος Κούλογλου, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Κώστας Χρυσόγονος, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas και Dominique Bilde, προς την Επιτροπή: Κανόνες για την καλή μεταχείριση των ζώων στην υδατοκαλλιέργεια (B8-0015/2019)

Η Eleonora Evi αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Jiří Pospíšil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Andrejs Mamikins, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Tilly Metz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Stefan Eck, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, André Elissen, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ana Miranda και Anja Hazekamp.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Seán Kelly και Angel Dzhambazki.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica.

Η συζήτηση περατώνεται.


17. Θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων αφρικανικής καταγωγής (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000022/2019) που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων αφρικανικής καταγωγής (B8-0016/2019)

Η Cécile Kashetu Kyenge αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι José Inácio Faria, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Cécile Kashetu Kyenge, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marek Jurek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jiří Pospíšil και Angel Dzhambazki.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Seán Kelly, Julie Ward, Dobromir Sośnierz, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Cécile Kashetu Kyenge, και Marie-Christine Vergiat η οποία ζητεί να εξεταστούν τα σχόλια του Dobromir Sośnierz (ο Πρόεδρος λαμβάνει γνώση).

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.


18. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Παραπομπή στις επιτροπές

επιτροπή JURI

- Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών (COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: ITRE, IMCO, TRAN, JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού)


19. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 3 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της τρέχουσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης περιόδου συνόδου.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν κατά την τρέχουσα σύνοδο ολομέλειας θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


20. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 25 Μαρτίου 2019 έως τις 28 Μαρτίου 2019.


21. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 15.59.


22. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Ademov, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Χατζηγεωργίου, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Καϊλή, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Κύρκος, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Nagtegaal, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Paşcu, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Ζαριανόπουλος, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zver

Δικαιολογημένα απόντες:

Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη


Παράρτηµα 1 - Διορισμός του Sebastiano Laviola ως νέου μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ALDE:
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Arnott, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Lösing, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Φουντούλης, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Κύρκος, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Παράρτηµα 2 - Διορισμός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ALDE:   
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:   
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:   
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Lösing, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:   
Balczó, Borrelli, Φουντούλης, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:   
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Κύρκος, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Παράρτηµα 3 - Διορισμός του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ALDE:
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Φουντούλης, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Κύρκος, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Τελευταία ενημέρωση: 13 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου