Index 
Protokoll
PDF 339kWORD 88k
Torsdagen den 14 mars 2019 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Framställningar
 4.Könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor (ingivna resolutionsförslag)
 5.En europeisk sanktionsordning för kränkningar av de mänskliga rättigheterna (ingivna resolutionsförslag)
 6.Årlig strategisk rapport om genomförandet och uppnåendet av målen för hållbar utveckling (debatt)
 7.Genomförande av förordningen om det allmänna preferenssystemet (debatt)
 8.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
8.1.Situationen för de mänskliga rättigheterna i Kazakstan
  
8.2.Iran, särskilt fallet med människorättsförsvarare
  
8.3.Människorättssituationen i Guatemala
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Välkomsthälsning
 11.Omröstning
  
11.1.Situationen för de mänskliga rättigheterna i Kazakstan (omröstning)
  
11.2.Iran, särskilt fallet med människorättsförsvarare (omröstning)
  
11.3.Människorättssituationen i Guatemala (omröstning)
  
11.4.Behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar samt internationella bortföranden av barn * (omröstning)
  
11.5.Genomförande av förordningen om det allmänna preferenssystemet (omröstning)
  
11.6.Minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar ***I (omröstning)
  
11.7.Skydd av konkurrensen inom luftfarten ***I (omröstning)
  
11.8.Riktlinjer för budgeten 2020 – avsnitt III (omröstning)
  
11.9.Könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor (omröstning)
  
11.10.Utnämning av Sebastiano Laviola som ny ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden (omröstning)
  
11.11.Utnämning av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken * (omröstning)
  
11.12.Utnämning av Europeiska bankmyndighetens ordförande (omröstning)
  
11.13.En europeisk sanktionsordning för kränkningar av de mänskliga rättigheterna (omröstning)
  
11.14.Brådskande behov av EU:s svarta lista över tredjeländer i linje med penningtvättsdirektivet (omröstning)
  
11.15.Klimatförändringar (omröstning)
  
11.16.Rekommendationer för inledandet av förhandlingar mellan EU och USA (omröstning)
  
11.17.Inrättande av Europeiska valutafonden (omröstning)
  
11.18.Situationen i Nicaragua (omröstning)
  
11.19.Årlig strategisk rapport om genomförandet och uppnåendet av målen för hållbar utveckling (omröstning)
 12.Röstförklaringar
 13.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 14.Återupptagande av sammanträdet
 15.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 16.Djurskyddsregler inom vattenbruket (debatt)
 17.Grundläggande rättigheter för personer av afrikansk härkomst (debatt)
 18.Beslut om vissa dokument
 19.Justering av protokollet från detta sammanträde och översändande av antagna texter
 20.Datum för nästa sammanträdesperiod
 21.Avslutande av sammanträdet
 22.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Utnämning av Sebastiano Laviola som ny ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden
 Bilaga 2 - Utnämning av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken
 Bilaga 3 - Utnämning av Europeiska bankmyndighetens ordförande


ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.01.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen (COM(2019)0125 - C8-0114/2019 - 2019/0070(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, BUDG, REGI

- Partiell förnyelse av revisionsrättens ledamöter - kandidat HR (07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

- Förslag till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

2) från ledamöterna

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om snedvriden konkurrens genom sötning av vin (B8-0081/2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI
rådgivande utskott: ENVI, IMCO

- Dominique Martin. Förslag till resolution om arbetslösheten i Europeiska unionen och om att inga ärenden om detta tas upp i kammaren (B8-0091/2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om den akademiska friheten och yttrandefriheten i Europeiska unionen (B8-0092/2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: CULT

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om främjande av agroekologi och skogsjordbruk (B8-0093/2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI
rådgivande utskott: ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om blockkedjeteknik (B8-0094/2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Ivan Jakovčić och Jozo Radoš. Förslag till resolution om mediefrihet som villkor för demokratiska val (B8-0095/2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: CULT
rådgivande utskott: LIBE

- Innocenzo Leontini. Förslag till resolution om en europeisk strategi för att främja den gemensamma identiteten och den europeiska kulturen genom film och tv-serier (B8-0134/2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: CULT

- Stefano Maullu. Förslag till resolution om införande av ett utbytesprogram för barn som blivit kvar i Moldavien när föräldrarna utvandrat (B8-0135/2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: CULT

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om skydd av italiensk hasselnötsodling och om riskerna med import av hälsovådliga hasselnötter från Turkiet (B8-0136/2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI

- Dominique Martin. Förslag till resolution om indragning av familjebidrag vid kopplingar till terrorism (B8-0137/2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE


3. Framställningar

Följande framställningar hade tagits upp i registret under nedanstående datum och hänvisats till ansvarigt utskott, i enlighet med artikel 215.9 och 215.10 i arbetsordningen:

Den 7 mars 2019

(*) (nr 1201/2018); (*) (nr 1202/2018); (*) (nr 1203/2018); (*) (nr 1204/2018); (*) (nr 1205/2018); (*) (nr 1206/2018); (*) (nr 1207/2018); József Kovács (nr 1208/2018); (*) (nr 1209/2018); (*) (nr 1210/2018); (*) (nr 1211/2018); (*) (nr 1212/2018); (*) (nr 1213/2018); (*) (nr 1214/2018); (*) (nr 1215/2018); Alberto Cirio (nr 0073/2019); Florin Dobrişan (nr 0074/2019); Bentejuí Santana Navarro (nr 0075/2019); Manuela Giacomini (nr 0076/2019); (*) (nr 0077/2019); (*) (nr 0078/2019); (*) (nr 0079/2019); (*) (nr 0080/2019); (*) (nr 0081/2019); Elena Mihaela Blejdea (nr 0082/2019); Jürgen Sachansky (nr 0083/2019); (*) (nr 0084/2019); Wolfgang Molinari (nr 0085/2019); (*) (nr 0086/2019); (*) (nr 0087/2019); (*) (nr 0088/2019); (*) (nr 0089/2019); (*) (nr 0090/2019); (*) (nr 0091/2019); (*) (nr 0092/2019); (*) (nr 0093/2019); (*) (nr 0094/2019); Jerónimo Hernández Cortés (nr 0095/2019); Arnau Domènech Romero (nr 0096/2019); Ian Stock (nr 0097/2019); (*) (nr 0098/2019); (*) (nr 0099/2019); Emanuel Delia (nr 0100/2019); (*) (nr 0101/2019); (*) (nr 0102/2019); (*) (nr 0103/2019); Panagiotis Karapanagiotis (nr 0104/2019); (*) (nr 0105/2019); (*) (nr 0106/2019); (*) (nr 0107/2019); (*) (nr 0108/2019); Giampiero Tola (nr 0109/2019); Markus Krammer (nr 0110/2019); Sotirios Giannakakis (nr 0111/2019); Florin Băncilă (nr 0112/2019); Martin Viedenz (nr 0113/2019); (*) (nr 0114/2019); (*) (nr 0115/2019); (*) (nr 0116/2019); (*) (nr 0117/2019); Markus Krammer (nr 0118/2019); Tobias Kopf (nr 0119/2019); Sylvia Mirek (nr 0120/2019); Augustin Hagiu (nr 0121/2019); Leif Lundgren (nr 0122/2019); (*) (nr 0123/2019); (*) (nr 0124/2019); Martin Moore (nr 0125/2019); Nicolás Mannarino Fernández (nr 0126/2019); (*) (nr 0127/2019); Boyko Nikiforov (nr 0128/2019); (*) (nr 0129/2019); (*) (nr 0130/2019); (*) (nr 0131/2019); (*) (nr 0132/2019); (*) (nr 0133/2019); (*) (nr 0134/2019); Matias Kiviniemi (nr 0135/2019); (*) (nr 0136/2019); (*) (nr 0137/2019); (*) (nr 0138/2019); France Beorchia (nr 0139/2019); (*) (nr 0140/2019); René Kaltschmidt (nr 0141/2019); (*) (nr 0142/2019); Alejandro Blasco Sánchez (nr 0143/2019); (*) (nr 0144/2019); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (nr 0145/2019); (*) (nr 0146/2019); (*) (nr 0147/2019).

(*) Namnet konfidentiellt

Talmannen meddelade att han den 7 mars 2019, i enlighet med bestämmelserna i artikel 215.15 i arbetsordningen, till det ansvariga utskottet hänvisat de framställningar till parlamentet som ingetts av fysiska eller juridiska personer som varken är medborgare i Europeiska unionen eller bosatta i en medlemsstat eller har sin hemvist eller säte i en medlemsstat.


4. Könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor (ingivna resolutionsförslag)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor (2019/2614(RSP))

Debatten hade ägt rum den 12 mars 2019 (punkt 6 i protokollet av den 12.3.2019).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Markus Ferber och Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, för PPE-gruppen, Kay Swinburne, för ECR-gruppen, om könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor (2019/2614(RSP)) (B8-0171/2019);

—   Pervenche Berès och Mercedes Bresso, för S&D-gruppen, om könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor (2019/2614(RSP)) (B8-0172/2019);

—   Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld och Jean Arthuis, för ALDE-gruppen, om könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor (2019/2614(RSP)) (B8-0173/2019);

—   Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Molly Scott Cato, Bas Eickhout, Thomas Waitz, Sven Giegold och Monika Vana, för Verts/ALE-gruppen, om könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor (2019/2614(RSP)) (B8-0174/2019);

—   Marisa Matias, Miguel Viegas, Matt Carthy, Anja Hazekamp, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, João Pimenta Lopes, João Ferreira och Patrick Le Hyaric, för GUE/NGL-gruppen, om könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor (2019/2614(RSP)) (B8-0175/2019).

Omröstning: punkt 11.9 i protokollet av den 14.3.2019.


5. En europeisk sanktionsordning för kränkningar av de mänskliga rättigheterna (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: En europeisk sanktionsordning för kränkningar av de mänskliga rättigheterna (2019/2580(RSP))

Debatten hade ägt rum den 12 mars 2019 (punkt 15 i protokollet av den 12.3.2019.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Margrete Auken, Jordi Solé, Martin Häusling, Molly Scott Cato, Klaus Buchner, Florent Marcellesi, Reinhard Bütikofer, Bodil Valero och Tilly Metz, för Verts/ALE-gruppen, om en europeisk sanktionsordning för kränkningar av de mänskliga rättigheterna (2019/2580(RSP)) (B8-0177/2019);

—   Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina och Fernando Ruas, för PPE-gruppen, om en europeisk sanktionsordning för kränkningar av de mänskliga rättigheterna (2019/2580(RSP)) (B8-0178/2019);

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, och Anna Elżbieta Fotyga, för ECR-gruppen, om en europeisk sanktionsordning för kränkningar av de mänskliga rättigheterna (2019/2580(RSP)) (B8-0179/2019);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg och Hilde Vautmans, för ALDE-gruppen, om en europeisk sanktionsordning för kränkningar av de mänskliga rättigheterna (2019/2580(RSP)) (B8-0180/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Soraya Post, Ana Gomes och Pier Antonio Panzeri, för S&D-gruppen, om en europeisk sanktionsordning för kränkningar av de mänskliga rättigheterna (2019/2580(RSP)) (B8-0181/2019).

Omröstning: punkt 11.13 i protokollet av den 14.3.2019.


6. Årlig strategisk rapport om genomförandet och uppnåendet av målen för hållbar utveckling (debatt)

Årlig strategisk rapport om genomförandet och uppnåendet av målen för hållbar utveckling [2018/2279(INI)] - Utskottet för utveckling - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Eleni Theocharous och Francesc Gambús (A8-0160/2019)

Eleni Theocharous och Francesc Gambús redogjorde för betänkandet.

Talare: Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande).

Talare: Alojz Peterle för PPE-gruppen, Elly Schlein för S&D-gruppen, Czesław Hoc för ECR-gruppen, Mirja Vehkaperä för ALDE-gruppen, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Olaf Stuger för ENF-gruppen, Bogusław Sonik, Miriam Dalli, Gerben-Jan Gerbrandy, Heidi Hautala, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Olaf Stuger; Lola Sánchez Caldentey och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Grapini, Notis Marias och Nicola Caputo.

Talare: Frans Timmermans, Eleni Theocharous och Francesc Gambús.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.19 i protokollet av den 14.3.2019.


7. Genomförande av förordningen om det allmänna preferenssystemet (debatt)

Betänkande om genomförandet av förordning (EU) nr 978/2012 om det allmänna preferenssystemet [2018/2107(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

Christofer Fjellner redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talare: Brando Benifei (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Santiago Fisas Ayxelà för PPE-gruppen, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández för S&D-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, France Jamet för ENF-gruppen, William (The Earl of) Dartmouth och Danilo Oscar Lancini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Neven Mimica och Christofer Fjellner.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.5 i protokollet av den 14.3.2019.


8. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 3 i protokollet av den 13.3.2019.)


8.1. Situationen för de mänskliga rättigheterna i Kazakstan

Resolutionsförslag B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 och B8-0209/2019 (2019/2610(RSP))

Heidi Hautala, Mark Demesmaeker, Helmut Scholz, Wolf Klinz, Ana Gomes och Bogdan Andrzej Zdrojewski redogjorde för resolutionsförslagen.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Julie Ward för S&D-gruppen, och Nathan Gill för EFDD-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo och Seán Kelly.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.1 i protokollet av den 14.3.2019.


8.2. Iran, särskilt fallet med människorättsförsvarare

Resolutionsförslag B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 och B8-0194/2019 (2019/2611(RSP))

Bodil Valero, Cornelia Ernst, Marietje Schaake, Wajid Khan, Charles Tannock och Tunne Kelam redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, Jaromír Štětina och Anders Primdahl Vistisen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Fabio Massimo Castaldo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, José Inácio Faria, Jude Kirton-Darling och Stanislav Polčák.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.2 i protokollet av den 14.3.2019.


8.3. Människorättssituationen i Guatemala

Resolutionsförslag B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 och B8-0197/2019 (2019/2618(RSP))

Molly Scott Cato, Ignazio Corrao, Xabier Benito Ziluaga, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramón Jáuregui Atondo och Tomáš Zdechovský redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ana Miranda och som avböjde en fråga ("blått kort") från Xabier Benito Ziluaga, Francisco Assis för S&D-gruppen, Ana Miranda för Verts/ALE-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös, Krzysztof Hetman och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, Krisztina Morvai, José Inácio Faria och Stanislav Polčák.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.3 i protokollet av den 14.3.2019.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.47 i avvaktan på omröstningen.)


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

9. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.00.


10. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar en delegation från Kanadas parlament, som hade tagit plats på åhörarläktaren. Delegationen leddes av Scott Simms.

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar en delegation med parlamentsledamöter från Ukraina, som hade tagit plats på åhörarläktaren.

°
° ° °

Talare: Philippe Lamberts yttrade sig om vissa uttalanden som talman Antonio Tajani hade gjort i italiensk radio; Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Esteban González Pons för PPE-gruppen, Eleonora Forenza, Ana Miranda, James Carver, Dobromir Sośnierz, France Jamet, Daniele Viotti, Laura Agea och Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen (talmannen noterade hans kommentarer).


11. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form, på parlamentets webbplats.


11.1. Situationen för de mänskliga rättigheterna i Kazakstan (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 och B8-0209/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0204/2019

(ersätter B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 och B8-0209/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Elisabetta Gardini, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák och Adam Szejnfeld, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Ana Gomes, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock och Monica Macovei, för ECR-gruppen;

—   Wolf Klinz, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans och Mirja Vehkaperä, för ALDE-gruppen;

—   Barbara Lochbihler och Heidi Hautala, för Verts/ALE-gruppen;

—   Helmut Scholz, Marie Christine Vergiat och Luke Ming Flanagan, för GUE/NGL-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2019)0203)


11.2. Iran, särskilt fallet med människorättsförsvarare (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 och B8-0194/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0186/2019

(ersätter B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 och B8-0194/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil och José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein och Wajid Khan, för S&D-gruppen;

—   Raffaele Fitto, Karol Karski, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga och Charles Tannock, för ECR-gruppen;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans och Mirja Vehkaperä, för ALDE-gruppen;

—   Bodil Valero, Heidi Hautala och Barbara Lochbihler, för Verts/ALE-gruppen;

—   Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan och Marie Christine Vergiat, för GUE/NGL-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2019)0204)


11.3. Människorättssituationen i Guatemala (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 och B8-0197/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0182/2019

(ersätter B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 och B8-0197/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Roberta Metsola, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Inese Vaidere, Stanislav Polčák och Jiří Pospíšil, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Ramón Jáuregui Atondo, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić och Jana Žitňanská, för ECR-gruppen;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans och Mirja Vehkaperä, för ALDE-gruppen;

—   Molly Scott Cato, för Verts/ALE-gruppen;

—   Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan och Dimitrios Papadimoulis, för GUE/NGL-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2019)0205)


11.4. Behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar samt internationella bortföranden av barn * (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets förordning om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn (omarbetning) [15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

Debatten hade ägt rum rum den 17 januari 2018 (punkt 19 i bilagan 1 i protokollet av den 17.1.2018), och följdes av omröstning den 18 januari 2018 (punkt 6.5 i protokollet av den 18.1.2018).

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

UTKAST TILL RÅDETS FÖRORDNING

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0206)


11.5. Genomförande av förordningen om det allmänna preferenssystemet (omröstning)

Betänkande om genomförandet av förordning (EU) nr 978/2012 om det allmänna preferenssystemet [2018/2107(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0207)


11.6. Minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar [COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Esther de Lange och Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Omröstningen om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar ägde rum den 13 december 2018 (punkt 9.1 i protokollet av den 13.12.2018).

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

Talare: Matt Carthy, för GUE/NGL-gruppen, begärde att ändringsförslagen skulle gå till omröstningen före omröstningen om den preliminära överenskommelsen, i enlighet med artikel 59.3 i arbetsordningen; Roberto Gualtieri (föredragande) motsatte sig denna begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (149 röster för, 431 röster emot, 14 nedlagda röster).

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0208)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


11.7. Skydd av konkurrensen inom luftfarten ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av konkurrensen inom luftfarten, och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 868/2004 [COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Markus Pieper (A8-0125/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0209)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


11.8. Riktlinjer för budgeten 2020 – avsnitt III (omröstning)

Betänkande om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten 2020, avsnitt III – kommissionen [2019/2001(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0210)


11.9. Könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019 och B8-0175/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0171/2019

(ersätter B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019 och B8-0174/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Markus Ferber och Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, för PPE-gruppen;

—   Pervenche Berès och Mercedes Bresso, för S&D-gruppen;

—   Kay Swinburne, för ECR-gruppen;

—   Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld och Jean Arthuis, för ALDE-gruppen;

—   Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bas, Eickhout, Thomas Waitz och Sven Giegold, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2019)0211)

(Resolutionsförslag B8-0175/2019 bortföll.)


11.10. Utnämning av Sebastiano Laviola som ny ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden (omröstning)

Betänkande om kommissionens förslag till utnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden [N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)
Sluten omröstning (artikel 180a.1 i arbetsordningen)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 14.3.2019)

Talare: Sven Giegold, för Verts/ALE-gruppen, begärde med åberopande av artikel 190 i arbetsordningen att omröstningen om de två betänkandena A8-0148/2019 och A8-0144/2019 skulle skjutas upp; Roberto Gualtieri (föredragande) motsatte sig denna begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (190 röster för, 338 röster emot, 30 nedlagda röster).

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0212)


11.11. Utnämning av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken * (omröstning)

Betänkande om rådets rekommendation om utnämning av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken [05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)
Sluten omröstning (artikel 180a.1 i arbetsordningen)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 2 i protokollet av den 14.3.2019)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0213)


11.12. Utnämning av Europeiska bankmyndighetens ordförande (omröstning)

Betänkande om utnämningen av Europeiska bankmyndighetens ordförande [N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)
Sluten omröstning (artikel 180a.1 i arbetsordningen)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 3 i protokollet av den 14.3.2019)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0214)


11.13. En europeisk sanktionsordning för kränkningar av de mänskliga rättigheterna (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 och B8-0181/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0177/2019

(ersätter B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 och B8-0181/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina och Fernando Ruas, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri och Ana Gomes, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki och Anna Elżbieta Fotyga, för ECR-gruppen;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg och Hilde Vautmans, för ALDE-gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken och Bodil Valero, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2019)0215)


11.14. Brådskande behov av EU:s svarta lista över tredjeländer i linje med penningtvättsdirektivet (omröstning)

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Markus Ferber, Dariusz Rosati, Roberta Metsola och Emil Radev, för PPE-gruppen, Pervenche Berès, Peter Simon, Birgit Sippel och Ana Gomes, för S&D-gruppen, Petr Ježek och Nils Torvalds, för ALDE-gruppen, Judith Sargentini och Sven Giegold, för Verts/ALE-gruppen, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan och Marie-Christine Vergiat, för GUE/NGL-gruppen, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao, för EFDD-gruppen, om brådskande behov av EU:s svarta lista över tredjeländer i linje med penningtvättsdirektivet (2019/2612(RSP)) (B8-0176/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0216)


11.15. Klimatförändringar (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0188/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019 och B8-0203/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0195/2019

(ersätter B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0202/2019 och B8-0203/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Peter Liese och Christian Ehler, för PPE-gruppen;

—   Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland och Miriam Dalli, för S&D-gruppen;

—   Nils Torvalds och Fredrick Federley, för ALDE-gruppen;

—   Bas Eickhout, för Verts/ALE-gruppen;

—   Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Marie-Pierre Vieu, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martina Michels, Stelios Kouloglou och Cornelia Ernst, för GUE/NGL-gruppen;

—   Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Rosa D’Amato och Piernicola Pedicini, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2019)0217)

(Resolutionsförslagen B8-0184/2019, B8-0188/2019 och B8-0201/2019 bortföll.)


11.16. Rekommendationer för inledandet av förhandlingar mellan EU och USA (omröstning)

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Bernd Lange, för utskottet för internationell handel om rekommendationerna för inledandet av handelsförhandlingar mellan EU och USA (2019/2537(RSP)) (B8-0163/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades

Inlägg

France Jamet yttrade sig före omröstningen.


11.17. Inrättande av Europeiska valutafonden (omröstning)

Interimsbetänkande om förslaget till rådets förordning om inrättande av Europeiska valutafonden [2017/0333R(APP)] - Budgetutskottet - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Pedro Silva Pereira och Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (från EFDD-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG (från utskotten BUDG och ECON)

Antogs (P8_TA(2019)0218)


11.18. Situationen i Nicaragua (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 och B8-0170/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0165/2019

(ersätter B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 och B8-0170/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria och Gabriel Mato, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo och Francisco Assis, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, för ECR-gruppen;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg och Hilde Vautmans, för ALDE-gruppen;

—   Molly Scott Cato, för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao och Mireille D’Ornano, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2019)0219)


11.19. Årlig strategisk rapport om genomförandet och uppnåendet av målen för hållbar utveckling (omröstning)

Årlig strategisk rapport om genomförandet och uppnåendet av målen för hållbar utveckling [2018/2279(INI)] - Utskottet för utveckling - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Eleni Theocharous och Francesc Gambús (A8-0160/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0220)


12. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

(Omröstning: onsdagen den 13 mars 2019)

Betänkande Julia Reda - A8-0084/2019
Dobromir Sośnierz

Betänkande Kati Piri - A8-0091/2019
Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Dobromir Sośnierz och Branislav Škripek

Betänkande Marian Harkin - A8-0162/2019
Michaela Šojdrová.

(Omröstning: torsdagen den 14 mars 2019)

Betänkande Christofer Fjellner - A8-0090/2019
Michaela Šojdrová och Julie Ward

Könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor - RC-B8-0171/2019
Miapetra Kumpula-Natri och Mirosław Piotrowski

En europeisk sanktionsordning för kränkningar av de mänskliga rättigheterna - RC-B8-0177/2019
Mirosław Piotrowski

Klimatförändringar - RC-B8-0195/2019
Ana Miranda, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Miapetra Kumpula-Natri, Mirosław Piotrowski, Dobromir Sośnierz, Julie Ward och José Inácio Faria

Rekommendationer för inledandet av förhandlingar mellan EU och USA - B8-0163/2019
Emmanuel Maurel

Situationen i Nicaragua - RC-B8-0165/2019
Miguel Urbán Crespo

Betänkande Eleni Theocharous och Francesc Gambús - A8-0160/2019
Alex Mayer och Julie Ward.


13. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats (Europarl), ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop).

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.44.)


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

14. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.00.


15. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


16. Djurskyddsregler inom vattenbruket (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000001/2019) från John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas och Dominique Bilde, till kommissionen: Djurskyddsregler inom vattenbruket (B8-0015/2019)

Eleonora Evi utvecklade frågan.

Neven Mimica (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Jiří Pospíšil för PPE-gruppen, Andrejs Mamikins för S&D-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Tilly Metz för Verts/ALE-gruppen, Stefan Eck för GUE/NGL-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, André Elissen för ENF-gruppen, Ana Miranda och Anja Hazekamp.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly och Angel Dzhambazki.

Talare: Neven Mimica.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


17. Grundläggande rättigheter för personer av afrikansk härkomst (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000022/2019) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till kommissionen: Grundläggande rättigheter för personer av afrikansk härkomst (B8-0016/2019)

Cécile Kashetu Kyenge utvecklade frågan.

Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen) besvarade frågan.

Talare: José Inácio Faria för PPE-gruppen, Cécile Kashetu Kyenge för S&D-gruppen, Marek Jurek för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Jiří Pospíšil och Angel Dzhambazki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Julie Ward, Dobromir Sośnierz, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Cécile Kashetu Kyenge; Marie-Christine Vergiat begärde att kommentarerna från Dobromir Sośnierz skulle undersökas (talmannen noterade detta).

Talare: Valdis Dombrovskis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.


18. Beslut om vissa dokument

Hänvisningar till utskott

JURI-utskottet

- Främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon (COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE, IMCO, TRAN, JURI (artikel 39 i arbetsordningen)


19. Justering av protokollet från detta sammanträde och översändande av antagna texter

I enlighet med artikel 192. 3 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Med parlamentets godkännande ska de texter som antagits under denna sammanträdesperiod omedelbart översändas till mottagarna.


20. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod: 25–28 mars 2019.


21. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 15.59.


22. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Hadjigeorgiou, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Nagtegaal, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zver

Befriade från närvaro:

Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi


Bilaga 1 - Utnämning av Sebastiano Laviola som ny ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ALDE:
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Arnott, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Lösing, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Fountoulis, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Bilaga 2 - Utnämning av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ALDE:   
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:   
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:   
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Lösing, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:   
Balczó, Borrelli, Fountoulis, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:   
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Bilaga 3 - Utnämning av Europeiska bankmyndighetens ordförande

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ALDE:
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Fountoulis, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Senaste uppdatering: 13 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy