Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 25. marts 2019 - Strasbourg

7. Berigtigelser (forretningsordenens artikel 231)

ENVI havde fremsendt følgende berigtigelser til tekster vedtaget af Europa-Parlamentet:

—   Berigtigelse P8_TA(2017)0107(COR01) til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr, om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 og om ophævelse af Rådets direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF (EUT L 117 af 5.5.2017, s. 1-175) (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 5. april 2017 med henblik på vedtagelse af ovennævnte forordning P8_TA(2017)0107) (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

—   Berigtigelse P8_TA(2017)0108(COR01) til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/746 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik og om ophævelse af direktiv 98/79/EF og Kommissionens afgørelse 2010/227/EU (EUT L 117 af 5.5.2017, s. 176-332) (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 5. april 2017 med henblik på vedtagelse af ovennævnte forordning P8_TA(2017)0108) - (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)).

Berigtigelserne findes på Parlamentets websted.

I henhold til forretningsordenens artikel 231, stk. 4, anses disse berigtigelser for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer senest 24 timer efter meddelelsen anmoder om, at de sættes under afstemning.

Seneste opdatering: 26. juni 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik