Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 25 mars 2019 - Strasbourg

7. Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen)

ENVI-utskottet hade översänt följande rättelser till Europaparlamentets antagna texter:

—   Rättelse P8_TA(2017)0107(COR01) till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter, om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 och om upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG (EUT L 117, 5.5.2017, s. 1-175) – (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 5 april 2017 inför antagandet av ovannämnda förordning P8_TA(2017)0107) – (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

—   Rättelse P8_TA(2017)0108(COR01) till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/746 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och om upphävande av direktiv 98/79/EG och kommissionens beslut 2010/227/EU (EUT L 117, 5.5.2017, s. 176–332) – (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 5 april 2017 inför antagandet av ovannämnda förordning P8_TA(2017)0108) – (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)).

Rättelserna finns tillgängliga på Europarl.

I enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen ska dessa rättelser anses godkända om det inte senast 24 timmar efter tillkännagivandet inkommit en begäran från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att rättelsen ska bli föremål för omröstning.

Senaste uppdatering: 26 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy