Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

9. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις (06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

INTA, ENVI, AGRI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Διεθνούς Συμφωνίας του 2015 για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AGRI

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- Έκθεση σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[52]] - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[46]] - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (COM(2018)0521[[03]] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο (COM(2018)0521[[05]] - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα IV - Δικαστήριο (COM(2018)0521[[04]] - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (COM(2018)0521[[08]] - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (COM(2018)0521[[06]] - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών (COM(2018)0521[[07]] - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[51]] - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[47]] - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 (κοινή επιχείρηση ΠΚΦ 2) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[48]] - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[49]] - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Marco Valli (A8-0107/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (COM(2018)0521[[02]] - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα X - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (COM(2018)0521[[10]] - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 2017, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (COM(2018)0521[[01]] - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 (COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)) - επιτροπή CULT - Εισηγητής: Milan Zver (A8-0111/2019)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 940/2014/ΕΕ όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία δύνανται να τύχουν απαλλαγής ή μείωσης της εισφοράς θαλάσσης (COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS)) - επιτροπή REGI - Εισηγήτρια: Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[38]] - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[39]] - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (COM(2018)0521[[09]] - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[45]] - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[11]] - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[22]] - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[27]] - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[17]] - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[41]] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[35]] - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[31]] - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης, για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[44]] - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[15]] - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[23]] - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[25]] - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[21]] - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[20]] - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[32]] - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[30]] - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[24]] - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[18]] - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[13]] - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[36]] - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[16]] - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[14]] - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017: επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος (COM(2018)0521[[43]] - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[37]] - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[29]] - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[12]] - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (νυν Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης) (eu-LISA) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[42]] - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

- Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με τη σύναψη θεσμικής συμφωνίας πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας (2018/2262(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

- Έκθεση σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά τη νέα συνολική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Ουζμπεκιστάν (2018/2236(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: David McAllister (A8-0149/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[34]] - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά όσον αφορά τη γενική τους ασφάλεια και την προστασία των επιβατών των οχημάτων και του ευάλωτου χρήστη της οδού, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/... και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 78/2009, (ΕΚ) αριθ. 79/2009 και (ΕΚ) αριθ. 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγήτρια: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[40]] - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[28]] - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) (πριν την 1η Μαΐου 2017: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[33]] - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[19]] - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021 έως 2027) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 (COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)) - επιτροπή CULT - Εισηγήτρια: Silvia Costa (A8-0156/2019)

- Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας όσον αφορά την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, με την υποστήριξη της Επιτροπής, προς το Συμβούλιο σχετικά με την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη (2018/2237(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (ERA) (νυν Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[26]] - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Shift2Rail για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[50]] - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

- Συσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον τερματισμό των εποχικών αλλαγών της ώρας και την κατάργηση της οδηγίας 2000/84/ΕΚ (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγήτρια: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

- Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή (2018/2121(INI)) - επιτροπή TAX3 - Εισηγήτριες: Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD)) - επιτροπές AFET, DEVE - Εισηγητές: Pier Antonio Panz, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ) (COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)) - επιτροπή AFET - Εισηγητές: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)) - επιτροπές ECON, ENVI - Εισηγητές: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Jørn Dohrmann (2018/2277(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Evelyn Regner (A8-0178/2019)

Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου