Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2019. gada 25. marts - Strasbūra

9. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pievienošanos Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktam (06929/2019 - C8-0133/2019 – 2018/0214(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

INTA, ENVI, AGRI

- Priekšlikums Padomes lēmums par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu 2015. gada Starptautisko nolīgumu par olīveļļu un galda olīvām (06781/2019 - C8-0134/2019 – 2017/0107(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AGRI

2. Parlamenta komitejas

- Ziņojums par Revīzijas palātas īpašajiem ziņojumiem saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (COM(2018)0521[[52]] - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)) - REGI komiteja - Referents: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019).

- Ziņojums par kopuzņēmuma Clean Sky 2 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[46]] - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Martina Dlabajová (A8-0095/2019).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome (COM(2018)0521[[03]] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Arndt Kohn (A8-0096/2019).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa – Revīzijas palāta (COM(2018)0521[[05]] - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Arndt Kohn (A8-0097/2019).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa — Tiesa (COM(2018)0521[[04]] - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Arndt Kohn (A8-0098/2019).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa – Eiropas Ombuds (COM(2018)0521[[08]] - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Arndt Kohn (A8-0099/2019).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (COM(2018)0521[[06]] - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Arndt Kohn (A8-0100/2019).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa – Reģionu komiteja (COM(2018)0521[[07]] - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Arndt Kohn (A8-0101/2019).

- Ziņojums par kopuzņēmuma ECSEL 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[51]] - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Martina Dlabajová (A8-0102/2019).

- Ziņojums par biorūpniecības kopuzņēmuma 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[47]] - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Martina Dlabajová (A8-0103/2019).

- Ziņojums par kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[48]] - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Martina Dlabajová (A8-0104/2019).

- Ziņojums par kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[49]] - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Martina Dlabajová (A8-0105/2019).

- Ziņojums par astotā, devītā, desmitā un vienpadsmitā Eiropas Attīstības fonda 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Marco Valli (A8-0107/2019).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa — Eiropas Parlaments (COM(2018)0521[[02]] - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Claudia Schmidt (A8-0108/2019).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, X iedaļa – Eiropas Ārējās darbības dienests (COM(2018)0521[[10]] - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Arndt Kohn (A8-0109/2019).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa – Komisija un izpildaģentūras (COM(2018)0521[[01]] - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus” un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 1288/2013 (COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)) - CULT komiteja - Referents: Milan Zver (A8-0111/2019).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko attiecībā uz precēm, kurām var piemērot atbrīvojumus no ostu nodokļa vai tā samazinājumus, groza Lēmumu Nr. 940/2014/ES (COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS)) - REGI komiteja - Referente: Iskra Mihaylova (A8-0112/2019).

- Ziņojums par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[38]] - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019).

- Ziņojums par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) biroja 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[39]] - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (COM(2018)0521[[09]] - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Arndt Kohn (A8-0116/2019).

- Ziņojums par SESAR kopuzņēmuma 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[45]] - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Martina Dlabajová (A8-0118/2019).

- Ziņojums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (Cedefop) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[11]] - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019).

- Ziņojums par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[22]] - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019).

- Ziņojums par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras (CEPOL) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[27]] - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019).

- Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra (CdT) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[17]] - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019).

- Ziņojums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[41]] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019).

- Ziņojums par Eiropas Banku iestādes (EBI) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[35]] - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019).

- Ziņojums par Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[31]] - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019).

- Ziņojums par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[44]] - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Martina Dlabajová (A8-0126/2019).

- Ziņojums par Eiropas Vides aģentūras (EVA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[15]] - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019).

- Ziņojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[23]] - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019).

- Ziņojums par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[25]] - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019).

- Ziņojums par Eiropas Jūras drošības aģentūras (EMSA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[21]] - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019).

- Ziņojums par Eiropas Izglītības fonda (ETF) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[20]] - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019).

- Ziņojums par Euratom Apgādes aģentūras (ESA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[32]] - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019).

- Ziņojums par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras (EFCA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[30]] - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019).

- Ziņojums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[24]] - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019).

- Ziņojums par Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[18]] - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019).

- Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (FRA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[13]] - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019).

- Ziņojums par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[36]] - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019).

- Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (EU-OSHA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[16]] - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019).

- Ziņojums par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (EMCDDA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[14]] - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019).

- Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu — sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole (COM(2018)0521[[43]] - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019).

- Ziņojums par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[37]] - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019).

- Ziņojums par Eiropas GNSS aģentūras (GSA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[29]] - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019).

- Ziņojums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[12]] - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019).

- Ziņojums par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (tagad Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā) (eu-LISA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[42]] - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019).

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par institucionālās sistēmas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju (2018/2262(INI)) - AFET komiteja - Referents: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019).

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos attiecībā uz sarunām par ES un Uzbekistānas jauno visaptverošo nolīgumu (2018/2236(INI)) - AFET komiteja - Referents: David McAllister (A8-0149/2019).

- Ziņojums par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (EIGE) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[34]] - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par prasībām mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju un šiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgo drošību un braucēju un neaizsargāto satiksmes dalībnieku aizsardzību, ar ko groza Regulu (ES) 2018/... un atceļ Regulu (EK) Nr. 78/2009, (EK) Nr. 79/2009 un (EK) Nr. 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)) - IMCO komiteja - Referente: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019).

- Ziņojums par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[40]] - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019).

- Ziņojums par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[28]] - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019).

- Ziņojums par Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropola) (līdz 2017. gada 1. maijam: Eiropas Policijas birojs) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[33]] - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019).

- Ziņojums par Eurojust 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[19]] - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu “Radošā Eiropa” (2021–2027) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1295/2013 (COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)) - CULT komiteja - Referente: Silvia Costa (A8-0156/2019).

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu Padomei, kas iesniegts ar Komisijas atbalstu, par Padomes lēmumu, ar ko izveido Eiropas Miera nodrošināšanas fondu (2018/2237(INI)) - AFET komiteja - Referente: Hilde Vautmans (A8-0157/2019).

- Ziņojums par Eiropas Dzelzceļa aģentūras (ERA) (tagad Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[26]] - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019).

- Ziņojums par kopuzņēmuma Shift2Rail 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[50]] - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Martina Dlabajová (A8-0163/2019).

- Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Protokolu Eiropas un Vidusjūras valstu nolīgumam, ar ko izveido apvienību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE)) - AFET komiteja - Referents: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko pārtrauc sezonālo laika maiņu un atceļ Direktīvu 2000/84/EK (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)) - TRAN komiteja - Referente: Marita Ulvskog (A8-0169/2019).

- Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu (2018/2121(INI)) - TAX3 komiteja - Referenti: Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD)) – AFET, DEVE komiteja – Referenti: Pier Antonio Panz, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA III) (COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)) - AFET komiteja - Referenti: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par regulējumu izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)) – ECON, ENVI komiteja - Referenti: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Jørn Dohrmann imunitāti (2018/2277(IMM)) - JURI komiteja - Referente: Evelyn Regner (A8-0178/2019).

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 26. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika