Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 25 marca 2019 r. - Strasburg

9. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych (06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

JURI

opinia:

INTA, ENVI, AGRI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy międzynarodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2015 r. (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

INTA

opinia:

AGRI

2) przez komisje parlamentarne

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdań specjalnych Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[52]] - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)) - komisja REGI - Sprawozdawca: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[46]] - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja II – Rada Europejska i Rada (COM(2018)0521[[03]] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja V – Trybunał Obrachunkowy (COM(2018)0521[[05]] - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości (COM(2018)0521[[04]] - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja VIII - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (COM(2018)0521[[08]] - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (COM(2018)0521[[06]] - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja VII - Komitet Regionów (COM(2018)0521[[07]] - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[51]] - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[47]] - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[48]] - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[49]] - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ósmego, dziewiątego, dziesiątego i jedenastego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Marco Valli (A8-0107/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja I – Parlament Europejski (COM(2018)0521[[02]] - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (COM(2018)0521[[10]] - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze (COM(2018)0521[[01]] - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego „Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1288/2013 (COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)) - komisja CULT - Sprawozdawca: Milan Zver (A8-0111/2019)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję nr 940/2014/UE w odniesieniu do produktów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia lub obniżki podatku od dokowania (COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS)) - komisja REGI - Sprawozdawczyni: Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[38]] - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urzędu BEREC) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[39]] - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych (COM(2018)0521[[09]] - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[45]] - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[11]] - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[22]] - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[27]] - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[17]] - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[41]] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[35]] - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[31]] - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[44]] - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[15]] - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[23]] - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[25]] - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[21]] - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia (ETF) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[20]] - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu (ESA) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[32]] - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[30]] - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[24]] - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków (EMA) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[18]] - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[13]] - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[36]] - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[16]] - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[14]] - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola (COM(2018)0521[[43]] - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[37]] - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS (GSA) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[29]] - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[12]] - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (obecnie Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości) (eu-LISA) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[42]] - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

- Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Umowy o ramach instytucjonalnych między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską (2018/2262(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

- Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie nowej kompleksowej umowy między UE a Uzbekistanem (2018/2236(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: David McAllister (A8-0149/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) na rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[34]] - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa oraz ochrony osób znajdujących się w pojeździe i niechronionych uczestników ruchu drogowego, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/... oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 78/2009, (WE) nr 79/2009 i (WE) nr 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[40]] - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[28]] - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) (przed dniem 1 maja 2017 r.: Europejski Urząd Policji) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[33]] - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[19]] - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Kreatywna Europa” (2021–2027) oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1295/2013 (COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)) - komisja CULT - Sprawozdawczyni: Silvia Costa (A8-0156/2019)

- Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady i Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie wniosku Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, przy wsparciu Komisji, skierowanego do Rady i dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej Europejski Instrument na rzecz Pokoju (2018/2237(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA) (obecnie Agencja Kolejowa Unii Europejskiej) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[26]] - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[50]] - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

- Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu i uchylenia dyrektywy 2000/84/WE (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawczyni: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

- Sprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania (2018/2121(INI)) - komisja TAX3 - Sprawozdawcy: Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD)) - komisje AFET, DEVE - Sprawozdawcy: Pier Antonio Panz, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) (COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)) - komisja AFET - Sprawozdawcy: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)) - komisje ECON, ENVI - Sprawozdawcy: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Jørna Dohrmanna (2018/2277(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Evelyn Regner (A8-0178/2019)

Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności