Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 25 mars 2019 - Strasbourg

9. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar (06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

rådgivande utskott:

INTA, ENVI, AGRI

- Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av 2015 års internationella avtal om olivolja och bordsoliver (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

rådgivande utskott:

AGRI

2) från parlamentets utskott

- Betänkande om revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[52]] - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)) - utskottet REGI - Föredragande: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[46]] - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet (COM(2018)0521[[03]] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt V – revisionsrätten (COM(2018)0521[[05]] - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt IV – domstolen (COM(2018)0521[[04]] - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen (COM(2018)0521[[08]] - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (COM(2018)0521[[06]] - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt VII – Regionkommittén (COM(2018)0521[[07]] - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[51]] - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[47]] - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (gemensamma företaget IMI 2) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[48]] - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 (FCH2) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[49]] - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden (EUF) för budgetåret 2017 (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Marco Valli (A8-0107/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt I – Europaparlamentet (COM(2018)0521[[02]] - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten (COM(2018)0521[[10]] - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan (COM(2018)0521[[01]] - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ”Erasmus”: Unionens program för utbildning, ungdom och idrott och om upphävande av förordning (EU) nr 1288/2013 (COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)) - utskottet CULT - Föredragande: Milan Zver (A8-0111/2019)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 940/2014/EU vad gäller produkter som kan omfattas av befrielse från eller nedsättning av sjötull (COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS)) - utskottet REGI - Föredragande: Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[38]] - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[39]] - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen (COM(2018)0521[[09]] - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[45]] - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[11]] - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[22]] - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[27]] - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[17]] - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[41]] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[35]] - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[31]] - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[44]] - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån (EEA) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[15]] - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[23]] - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[25]] - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[21]] - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[20]] - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå (ESA) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[32]] - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[30]] - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[24]] - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[18]] - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[13]] - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[36]] - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[16]] - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[14]] - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byråer för budgetåret 2017: byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll (COM(2018)0521[[43]] - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[37]] - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS (GSA) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[29]] - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[12]] - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (numera Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa)) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[42]] - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

- Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende avtalet om en institutionell ram mellan EU och Schweiz (2018/2262(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

- Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om det nya övergripande avtalet mellan EU och Uzbekistan (2018/2236(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: David McAllister (A8-0149/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[34]] - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om krav för typgodkännande av motorfordon och deras släpvagnar samt de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, med avseende på deras allmänna säkerhet och skydd för personer i fordonet och oskyddade trafikanter, om ändring av förordning (EU) 2018/... och om upphävande av förordningarna (EG) nr 78/2009, (EG) nr 79/2009 och (EG) nr 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[40]] - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[28]] - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) (före 1 maj 2017: Europeiska polisbyrån) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[33]] - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[19]] - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027) och om upphävande av förordning (EU) nr 1295/2013 (COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)) - utskottet CULT - Föredragande: Silvia Costa (A8-0156/2019)

- Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende förslag framlagt för rådet av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, med stöd av Europeiska kommissionen, till rådets beslut om inrättande av en europeisk fredsfacilitet (2018/2237(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån (ERA) (nu Europeiska unionens järnvägsbyrå) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[26]] - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[50]] - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

- Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar och om upphävande av direktiv 2000/84/EG (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

- Betänkande om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt (2018/2121(INI)) - utskottet TAX3 - Föredragande: Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD)) - utskotten AFET, DEVE - Föredragande: Pier Antonio Panz, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III) (COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)) - utskottet AFET - Föredragande: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)) – utskotten ECON, ENVI - Föredragande: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

- Betänkande om begäran om upphävande av Jørn Dohrmanns immunitet (2018/2277(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Evelyn Regner (A8-0178/2019)

Senaste uppdatering: 26 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy