Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 25. marts 2019 - Strasbourg

12. Arbejdsplan
CRE

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden marts II 2019 (PE 637.634/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 149a):

Mandag

Anmodning fra ALDE-Gruppe om at afslutte forhandlingen om den mundtlige forespørgsel om "Retsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption i EU, navnlig i Malta og Slovakiet" (punkt 117 i PDOJ) med indgivelse af et beslutningsforslag fra LIBE, som skulle sættes under afstemning torsdag.

Talere:: Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, der begrundede anmodningen, Monika Smolková, der foreslog, at afstemningen skulle finde sted under den efterfølgende mødeperiode, Sophie in't Veld, der fastholdt sin anmodning, og Monika Smolková.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (153 for, 143 imod, 12 hverken/eller).

Der var fastsat følgende frister:

Forslag til beslutning: tirsdag den 26. marts 2019 kl. 12.

Ændringsforslag til beslutningsforslag og fælles beslutningsforslag: onsdag den 27. marts 2019 kl. 12.

Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag: onsdag den 27. marts 2019 kl. 13.

Anmodninger om særskilt afstemning og anmodninger om delt afstemning: onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.

Tirsdag

Anmodning fra ENF- og GUE/NGL-Gruppen om at betænkningen af Hilde Vautmans om "Afgørelse om oprettelse af en europæisk fredsfacilitet" (A8-0157/2019), der oprindeligt var sat på dagsordenen til afstemningstiden tirsdag (punkt 20 i PDOJ), i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 113, stk. 6, blev gjort til genstand for en forhandling og en afstemning.

Formanden foreslog at opføre forhandlingen som sidste punkt på dagsordenen for onsdag.

Parlamentet godkendte forslaget.

Fristen for indgivelse af ændringsforslag var fastlagt til onsdag den 27. marts 2019 kl. 13.

Anmodning fra ENF-Gruppen om som andet punkt på formiddagens dagsorden at opføre redegørelser fra Rådet og Kommissionen om Domstolens dom om annullering af Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1208 af 23. december 2015 om Italiens statsstøtte til fordel for Banca Tercas. Mødet ville således påbegyndes kl. 8.30.

Taler: Marco Zanni for ENF-Gruppen, der begrundede anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (86 for, 183 imod, 25 hverken/eller).

Onsdag

Formanden gav visse præciseringer vedrørende tilgængeligheden af ændringsforslag til mobilitetspakken.

°
° ° °

Taler: Bas Eickhout om afgørelsen om, at et ændringsforslag indgivet af S&D-Gruppen til betænkning af Inés Ayala Sender vedrørende "Decharge 2017: EU's almindelige budget - Kommissionen og forvaltningsorganerne" (A8-0110/2019) ikke kunne behandles (formanden bekræftede, at det pågældende ændringsforslag ikke kunne behandles).

°
° ° °

Anmodning fra et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, og ECR- og EFDD-Gruppen om fra dagsordenen at fjerne afstemningen og forhandlingen under ét om mobilitetspakken, der omfatter tre betænkninger af Ismail Ertug, Merja Kyllönen og Wim van de Camp (punkt 113, 114 og 115 i PDOJ).

Talere:: Andrey Novakov, der begrundede anmodningen for et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, Kosma Złotowski, der begrundede anmodningen for ECR-Gruppen og Ismail Ertug (ordfører), der talte imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (154 for, 156 imod, 14 hverken/eller).

Talere:: Karima Delli og Antanas Guoga (formanden præciserede).

Anmodning fra PPE-Gruppen om på dagsordenen for eftermiddagen at opføre en redegørelse fra Kommissionen om den trussel mod sikkerheden, som den hurtige udbredelse af terrorrelateret indhold udgør.

Talere:: Roberta Metsola for PPE-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Daniel Dalton, der talte imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (105 for, 186 imod, 8 hverken/eller).

Torsdag

Ingen ændringer.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.

Seneste opdatering: 26. juni 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik