Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 25 marca 2019 r. - Strasburg

12. Porządek obrad
CRE

Rozdano porządek obrad posiedzeń plenarnych drugiej sesji marcowej 2019 r. (PE 637.634/PDOJ), do którego zaproponowano następujące zmiany (art. 149a Regulaminu):

Poniedziałek

Wniosek grupy ALDE, by debatę nad pytaniem wymagającym odpowiedzi ustnej w sprawie praworządności i zwalczania korupcji w UE, a zwłaszcza na Malcie i na Słowacji (pkt 117 PDOJ) zakończyło złożenie projektu rezolucji komisji LIBE i by projekt ten poddać pod głosowanie w czwartek.

Głos zabrały: Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, która uzasadniła wniosek, Monika Smolková, która zasugerowała przeprowadzenie głosowania w czasie kolejnej sesji miesięcznej, Sophie in't Veld, która podtrzymała wniosek, i Monika Smolková.

W GE (przy 153 głosach za, 143 głosach przeciw i 12 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

Wyznaczono następujące terminy:

Projekty rezolucji: wtorek 26 marca 2019 r. o godz. 12.00.

Poprawki do projektów rezolucji i wspólne projekty rezolucji: środa 27 marca 2019 r. o godz. 12.00.

Poprawki do wspólnych projektów rezolucji: środa 27 marca 2019 r. o godz. 13.00.

Wnioski o głosowanie odrębne i głosowanie podzielone: środa 27 marca 2019 r. o godz. 19.00.

Wtorek

Wniosek grup ENF i GUE/NGL o przeprowadzenie debaty i głosowania zgodnie z art. 113 ust. 6 Regulaminu w sprawie sprawozdania Hilde Vautmans dotyczącego decyzji ustanawiającej Europejski Instrument na rzecz Pokoju (A8-0157/2019), które pierwotnie miało być poddane pod głosowanie we wtorek (pkt 20 PDOJ).

Przewodniczący zaproponował, by debatę wpisać w ostatnim punkcie środowego porządku obrad.

Parlament zatwierdził tę propozycję.

Termin składania poprawek wyznaczono na środę 27 marca 2019 r. o godz. 13.00.

Wniosek grupy ENF o wpisanie w drugim punkcie porannego porządku obrad oświadczeń Rady i Komisji w sprawie wyroku Trybunału stwierdzającgo nieważność decyzji Komisji (UE) 2016/1208 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie pomocy państwa wdrożonej przez Włochy na rzecz banku Tercas. Posiedzenie rozpoczęłoby się zatem o godz. 8.30.

Głos zabrał Marco Zanni w imieniu grupy ENF, który uzasadnił wniosek.

W GI (przy 86 głosach za, 183 głosach przeciw i 25 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Środa

Przewodniczący udzielił wyjaśnień dotyczących dostępności poprawek do pakietu na rzecz mobilności.

°
° ° °

Głos zabrał Bas Eickhout w sprawie niedopuszczalności jednej z poprawek złożonych przez grupę S&D do sprawozdania Inés Ayali Sender w sprawie absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze (A8-0110/2019) (Przewodniczący potwierdził niedopuszczalność tej poprawki).

°
° ° °

Wniosk posłów w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg oraz grup ECR i EFDD o skreślenie z porządku obrad debaty i głosowania nad serią środków zawartych w pakiecie na rzecz mobilności obejmującym trzy sprawozdania: Ismaila Ertuga, Merji Kyllönen i Wima van de Campa (pkt 113, 114 i 115 PDOJ).

Głos zabrali: Andrey Novakov, który uzasadnił wniosek w imieniu posłów w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg, Kosma Złotowski, który uzasadnił wniosek w imieniu grupy ECR, i Ismail Ertug (sprawozdawca), który sprzeciwił się przyjęciu wniosku.

W GI (przy 154 głosach za, 156 głosach przeciw i 14 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Głos zabrali: Karima Delli i Antanas Guoga (Przewodniczący udzielił wyjaśnień).

Wniosek grupy PPE o wpisanie do popołudniowego porządku obrad oświadczenia Komisji w sprawie zagrożeń dla bezpieczeństwa wynikających z szybkiego rozpowszechniania w internecie treści o charakterze terrorystycznym.

Głos zabrali: Roberta Metsola w imieniu grupy PPE, która uzasadniła wniosek, i Daniel Dalton, który sprzeciwił się przyjęciu wniosku.

W GE (przy 105 głosach za, 186 głosach przeciw i 8 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Czwartek

Nie zaproponowano zmian.

°
° ° °

Niniejszym ustalono porządek obrad.

Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności