Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 25 mars 2019 - Strasbourg

12. Arbetsplan
Fullständigt förhandlingsreferat

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna mars II 2019 (PE 637.634/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 149a i arbetsordningen:

Måndag

Begäran från ALDE-gruppen om att avsluta debatten om frågan för muntligt besvarande om "Situationen för rättsstaten och kampen mot korruption inom EU, särskilt i Malta och Slovakien" (punkt 117 i det slutliga förslaget till föredragningslista) med framläggande av ett resolutionsförslag från LIBE-utskottet, som skulle gå till omröstning under torsdagen.

Talare: Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, som redogjorde för denna begäran, Monika Smolková, som föreslog att omröstningen skulle äga rum under nästa sammanträdesperiod, Sophie in't Veld, som vidhöll sin begäran, och Monika Smolková.

Parlamentet godkände denna begäran genom elektronisk omröstning (153 röster för, 143 röster emot, 12 nedlagda röster).

Följande tidsfrister hade fastställts:

Resolutionsförslag: tisdagen den 26 mars 2019 kl. 12.00.

Ändringsförslag till resolutionsförslag samt gemensamma förslag till resolutioner: onsdagen den 27 mars 2019 kl. 12.00.

Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutioner: onsdagen den 27 mars 2019 kl. 13.00.

Begäranden om särskilda och delade omröstningar: onsdagen den 27 mars 2019 kl. 19.00.

Tisdag

Begäran från grupperna ENF och GUE/NGL om att Hilde Vautmans betänkande om "Beslut om inrättande av en europeisk fredsfacilitet" (A8-0157/2019), som planerades gå till omröstning under tisdagen (punkt 20 i det slutliga förslaget till föredragningslista), skulle utgöra föremål för en debatt och en omröstning i enlighet med artikel 113.6 i arbetsordningen.

Talmannen föreslog att debatten skulle tas upp som sista punkt på föredragningslistan för onsdagen.

Parlamentet godkände detta förslag.

Tidsfristen för ingivande av ändringsförslag fastställdes till onsdagen den 27 mars 2019 kl. 13.00.

Begäran från ENF-gruppen om att rådet och kommissionens uttalanden om tribunalens avgörande om upphävande av kommissionens beslut (EU) 2016/1208 av den 23 december 2015 om det statliga stöd som Italien har genomfört till förmån för banken Tercas skulle tas upp som andra punkt på förmiddagens föredragningslista. Sammanträdet skulle följaktligen öppnas kl. 8.30.

Talare: Marco Zanni för ENF-gruppen, som redogjorde för denna begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (86 röster för, 183 röster emot, 25 nedlagda röster).

Onsdag

Talmannen upplyste om tillgången till ändringsförslagen om ”rörlighetspaketet”.

°
° ° °

Talare: Bas Eickhout, om otillåtligheten hos ett ändringsförslag från S&D-gruppen om Inés Ayala Senders betänkande om "Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan" (A8-0110/2019). (Talmannen bekräftade att detta ändringsförslag var otillåtligt).

°
° ° °

Begäran från ett antal ledamöter som uppnådde minst det låga tröskelvärdet samt grupperna ECR och EFDD om att debatten och omröstningen om den gemensamma debatten om uppsättningen åtgärder om ”rörlighetspaketet”, bestående av tre betänkanden av Ismail Ertug, Merja Kyllönen och Wim van de Camp (punkt 113, 114 och 115 i det slutliga förslaget till föredragningslista).

Talare: Andrey Novakov, som redogjorde för denna begäran som företrädare för ett antal ledamöter som uppnådde minst det låga tröskelvärdet, Kosma Złotowski, som redogjorde för begäran på ECR-gruppens vägnar, och Ismail Ertug (föredragande), som motsatte sig begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (154 röster för, 156 röster emot, 14 nedlagda röster).

Talare: Karima Delli och Antanas Guoga. (Talmannen gjorde förtydliganden).

Begäran från PPE-gruppen om att på eftermiddagens föredragningslista föra upp ett uttalande från kommissionen om de säkerhetshot som uppstår på grund av den snabba spridningen på nätet av innehåll av terrorismkaraktär.

Talare: Roberta Metsola för PPE-gruppen, som redogjorde för denna begäran, och Daniel Dalton, som motsatte sig begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom elektronisk omröstning (105 röster för, 186 röster emot, 8 nedlagda röster).

Torsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Senaste uppdatering: 26 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy