Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2965(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000015/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000015/2019 (B8-0017/2019)

Συζήτηση :

PV 25/03/2019 - 14
CRE 25/03/2019 - 14

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

14. Η κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000015/2019 που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Η κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία (B8-0017/2019)

Η Sophia in 't Veld (αναπλ. συντάκτη) αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Pál Csáky, Monika Smolková, Tomáš Zdechovský, Alfred Sant και Asim Ademov.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι José Inácio Faria, Miriam Dalli, Ana Gomes, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Miriam Dalli, Monika Beňová, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Sophia in 't Veld και Juan Fernando López Aguilar.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.3.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου