Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0332(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0169/2019

Внесени текстове :

A8-0169/2019

Разисквания :

PV 25/03/2019 - 15
CRE 25/03/2019 - 15

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 7.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0225

Протокол
Понеделник, 25 март 2019 г. - Страсбург

15. Преустановяване на сезонните промени на часовото време ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за преустановяване на сезонните промени на часовото време и за отмяна на Директива 2000/84/ЕО [COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

Marita Ulvskog представи доклада.

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказа се Bolesław G. Piecha (докладчик по становището на комисията ENVI).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се Sven Schulze (докладчик по становището на комисията ITRE), Igor Šoltes (докладчик по становището на комисията IMCO), Ulrike Müller (докладчик по становището на комисията AGRI), Pavel Svoboda (докладчик по становището на комисията JURI), Wim van de Camp, от името на групата PPE, Liisa Jaakonsaari, от името на групата S&D, Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Jakop Dalunde, от името на групата Verts/ALE, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, Daniela Aiuto, от името на групата EFDD, Joëlle Mélin, от името на групата ENF, Dieter-Lebrecht Koch, Момчил Неков, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, James Carver, Ева Майдел, James Nicholson, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Seán Kelly, Annie Schreijer-Pierik, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Matthijs van Miltenburg, Andrzej Grzyb, Werner Langen, Alojz Peterle, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Werner Langen, и Peter van Dalen, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Annie Schreijer-Pierik.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Indrek Tarand, Davor Škrlec, João Pimenta Lopes и José Blanco López.

Изказаха се Violeta Bulc и Marita Ulvskog.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.5 от протокола от 26.3.2019 г.

Последно осъвременяване: 26 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност