Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0332(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0169/2019

Ingivna texter :

A8-0169/2019

Debatter :

PV 25/03/2019 - 15
CRE 25/03/2019 - 15

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 7.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0225

Protokoll
Måndagen den 25 mars 2019 - Strasbourg

15. Avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar och om upphävande av direktiv 2000/84/EG [COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

Marita Ulvskog redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Bolesław G. Piecha (föredragande av yttrande från utskottet ENVI).

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Sven Schulze (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Igor Šoltes (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Ulrike Müller (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Pavel Svoboda (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Wim van de Camp för PPE-gruppen, Liisa Jaakonsaari för S&D-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Jakop Dalunde för Verts/ALE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Daniela Aiuto för EFDD-gruppen, Joëlle Mélin för ENF-gruppen, Dieter-Lebrecht Koch, Momchil Nekov, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, James Carver, Eva Maydell, James Nicholson, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Seán Kelly, Annie Schreijer-Pierik, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Matthijs van Miltenburg, Andrzej Grzyb, Werner Langen, Alojz Peterle, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Werner Langen, och Peter van Dalen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Annie Schreijer-Pierik.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Indrek Tarand, Davor Škrlec, João Pimenta Lopes och José Blanco López.

Talare: Violeta Bulc och Marita Ulvskog.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.5 i protokollet av den 26.3.2019.

Senaste uppdatering: 26 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy