Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0377(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0039/2018

Συζήτηση :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 7.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0229

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

16. Κοινοί κανόνες της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ***I - Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ***I - Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας ***I - Ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση) [COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση) [COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (αναδιατύπωση) [COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της οδηγίας 2005/89/ΕΚ [COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

Οι Martina Werner (αναπληρώνοντας τον εισηγητή Jerzy Buzek), Morten Helveg Petersen και Flavio Zanonato παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Evelyne GEBHARDT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Carlos Zorrinho (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Werner Langen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Martina Werner, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angelika Mlinar, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Florent Marcellesi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jonathan Bullock, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Christelle Lechevalier, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, José Blanco López, Davor Škrlec, Miroslav Poche και Zdzisław Krasnodębski.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Seán Kelly και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Arias Cañete, Morten Helveg Petersen και Flavio Zanonato.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 7.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019 και σημείο 7.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου