Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0377(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0039/2018

Debatter :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 7.9

Antagna texter :

P8_TA(2019)0229

Protokoll
Måndagen den 25 mars 2019 - Strasbourg

16. Gemensamma regler för den inre marknaden för el ***I – Den inre marknaden för el ***I – Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter ***I – Riskberedskap inom elsektorn ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el (omarbetning) [COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om den inre marknaden för el (omarbetning) [COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (omarbetning) [COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om riskberedskap inom elsektorn och om upphävande av direktiv 2005/89/EG [COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

Martina Werner (som ersatte föredraganden Jerzy Buzek), Morten Helveg Petersen och Flavio Zanonato redogjorde för betänkandena.

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Carlos Zorrinho (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Werner Langen för PPE-gruppen, Martina Werner för S&D-gruppen, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, Florent Marcellesi för Verts/ALE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Jonathan Bullock för EFDD-gruppen, Christelle Lechevalier för ENF-gruppen, José Blanco López, Davor Škrlec, Miroslav Poche och Zdzisław Krasnodębski.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly och Nicola Caputo.

Talare: Miguel Arias Cañete, Morten Helveg Petersen och Flavio Zanonato.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.6 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 7.7 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 7.8 i protokollet av den 26.3.2019 och punkt 7.9 i protokollet av den 26.3.2019.

Senaste uppdatering: 26 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy