Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 25 март 2019 г. - Страсбург

18. Последни развития във връзка със скандала „Дизелгейт“ (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Комисията: Последни развития във връзка със скандала „Дизелгейт“ (2019/2670(RSP))

Miguel Arias Cañete (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Christel Schaldemose, Kosma Złotowski и Karima Delli.

Изказа се Miguel Arias Cañete.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.11 от протокола от 28.3.2019 г.

Изказа се Gerben-Jan Gerbrandy, за да поиска Комисията да отговори писмено на някои въпроси, останали отворени (председателят се присъедини към думите на оратора).

Последно осъвременяване: 26 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност