Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

18. Πρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Dieselgate» (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Πρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Dieselgate» (2019/2670(RSP))

Ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Christel Schaldemose, Kosma Złotowski και Karima Delli.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.3.2019.

Παρεμβαίνει ο Gerben-Jan Gerbrandy για να ζητήσει από την Επιτροπή να απαντήσει γραπτώς σε ορισμένες ερωτήσεις που παραμένουν αναπάντητες (η Πρόεδρος συντάσσεται με το αίτημα του ομιλητή).

Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου