Показалец 
Протокол
PDF 304kWORD 82k
Понеделник, 25 март 2019 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявления на председателството
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание
 5.Искане за защита на имунитет
 6.Съобщение на председателството
 7.Поправки (член 231 от Правилника за дейността)
 8.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 9.Внесени документи
 10.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 11.Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне)
 12.Ред на работа
 13.Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци (разискване)
 14.Положението с принципите на правовата държава и борбата с корупцията в ЕС, по-специално в Малта и Словакия (разискване)
 15.Преустановяване на сезонните промени на часовото време ***I (разискване)
 16.Общи правила за вътрешния пазар на електроенергия ***I - Вътрешния пазар на електроенергия ***I - Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия ***I - Готовност за посрещане на риска в електроенергийния сектор ***I (разискване)
 17.Представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите ***I (разискване)
 18.Последни развития във връзка със скандала „Дизелгейт“ (разискване)
 19.Етикетиране на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри (разискване)
 20.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Възобновяване на сесията

Сесията, прекъсната в четвъртък, 14 март 2019 г., беше възобновена.


2. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 17.06 ч.


3. Изявления на председателството

Председателят говори за неотдавнашните терористични нападения, извършени в Утрехт, Нидерландия, и в Крайстчърч, Нова Зеландия, при които загинаха мнозина, а други бяха ранени. Той поднесе своите съболезнования на семействата на жертвите и припомни необходимостта от удвояване на усилията срещу всякаква форма на насилие и дискриминация.

Той изрази също така солидарност с жертвите на циклона „Идай“, който удари Зимбабве, Малави и особено Мозамбик, като причини смъртта на много хора, както и огромни материални щети.

Накрая Председателят направи изявление по повод 70-ата годишнина от масовото депортиране на балтийски граждани в Сибир.

Парламентът запази едноминутно мълчание.


4. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.

°
° ° °

Изказа се Antanas Guoga.


5. Искане за защита на имунитет

Mario Borghezio изпрати на Председателя искане за защита на своите привилегии и имунитети в рамките на съдебно производство, образувано срещу него от прокуратурата към Съда в Империя.

В съответствие с член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентната комисия, в случая комисията JURI.


6. Съобщение на председателството

Вследствие на препоръката на Консултативния комитет относно поведението на членовете на ЕП Председателят на Парламента реши да наложи санкция на Marcus Pretzell, в съответствие с член 166 от Правилника за дейността, за неизпълнение на задълженията за деклариране, обявени в Кодекса за поведение и Мерките за изпълнение. Санкцията се състои в порицание.

Решението е съобщено на заинтересования на 22 март 2019 г.

В съответствие с член 167 от Правилника за дейността Marcus Pretzell разполага с двуседмичен срок от съобщаването на наложената санкция за подаване на жалба по вътрешен ред до Бюрото срещу това решение.


7. Поправки (член 231 от Правилника за дейността)

Комисията ENVI предаде следните поправки към текстове, приети от Европейския парламент:

—   Поправка P8_TA(2017)0107(COR01) на Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 г. за медицинските изделия, за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за отмяна на директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО на Съвета (OВ L 117, 5.5.2017 г., стр. 1–175) (на позицията на Европейския парламент, приета на второ четене на 5 април 2017 г., с оглед на приемането на гореспоменатия регламент P8_TA(2017)0107) - (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

—   Поправка P8_TA(2017)0108(COR01) на Регламент (ЕС) 2017/746 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 година за медицинските изделия за инвитро диагностика и за отмяна на Директива 98/79/ЕО и Решение 2010/227/ЕС на Комисията (OВ L 117, 5.5.2017 г., стр. 176–332) (на позицията на Европейския парламент, приета на второ четене на 5 април 2017 г., с оглед на приемането на гореспоменатия регламент P8_TA(2017)0108) (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)).

Поправките се намират на сайта на Парламента.

В съответствие с член 231, параграф 4 от Правилника за дейността, тези поправки се считат за приети, освен ако в срок от 24 часа политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП не поискат поправките да бъдат подложени на гласуване.


8. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише днес следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на железопътната безопасност и свързаност във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (00072/2019/LEX - C8-0147/2019 - 2019/0040(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на разпоредби за продължаването на текущите дейности за образователна мобилност по програмата „Еразъм +“, създадена с Регламент (ЕС) № 1288/2013, в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (00055/2019/LEX - C8-0146/2019 - 2019/0030(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2403 по отношение на разрешенията за риболов за риболовни кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и на риболовните операции на риболовни кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза (00036/2019/LEX - C8-0145/2019 - 2019/0010(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 508/2014 по отношение на някои правила, свързани с Европейския фонд за морско дело и рибарство във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (00035/2019/LEX - C8-0144/2019 - 2019/0009(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1316/2013 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (00022/2019/LEX - C8-0143/2019 - 2018/0299(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за гарантиране на основна свързаност на товарния и пътническия автомобилен транспорт във връзка с оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза (00067/2019/LEX - C8-0142/2019 - 2018/0436(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета чрез издаване на генерално разрешение на Съюза за износ на определени изделия с двойна употреба от Съюза за Обединеното кралство (00023/2019/LEX - C8-0141/2019 - 2018/0435(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на извънредни мерки в областта на координацията на системите за социална сигурност след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (00062/2019/LEX - C8-0140/2019 - 2019/0019(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на процедура за проверка, свързана с нарушения на правилата за защита на личните данни в контекста на изборите за Европейски парламент (00014/2019/LEX - C8-0139/2019 - 2018/0336(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 391/2009 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (00013/2019/LEX - C8-0138/2019 - 2018/0298(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила за осигуряването на основни въздушни връзки предвид оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза (00068/2019/LEX - C8-0137/2019 - 2018/0433(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на авиационната безопасност с оглед на оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза (00017/2019/LEX - C8-0136/2019 - 2018/0434(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета с оглед на продължаването, в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, на програмите за териториално сътрудничество PEACE IV (между Ирландия и Обединеното кралство) и „Обединено кралство—Ирландия“ (Ирландия–Северна Ирландия–Шотландия) (00012/2019/LEX - C8-0135/2019 - 2018/0432(COD)).


9. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за решение на Съвета относно присъединяването на Европейския съюз към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания (06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

INTA, ENVI, AGRI

- Предложение за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Международното споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини от 2015 година (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AGRI

2) от парламентарни комисии

- Доклад относно специалните доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (COM(2018)0521[[52]] - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)) – комисия REGI - Докладчик: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2017 година (COM(2018)0521[[46]] - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет (COM(2018)0521[[03]] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел V ‒ Сметна палата (COM(2018)0521[[05]] - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел IV ‒ Съд (COM(2018)0521[[04]] - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел VIII ‒ Европейски омбудсман (COM(2018)0521[[08]] - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел VI ‒ Европейски икономически и социален комитет (COM(2018)0521[[06]] - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел VII ‒ Комитет на регионите (COM(2018)0521[[07]] - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2017 година (COM(2018)0521[[51]] - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ (БП) за финансовата 2017 година (COM(2018)0521[[47]] - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ 2) за финансовата 2017 година (COM(2018)0521[[48]] - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (ГКВ 2) за финансовата 2017 година (COM(2018)0521[[49]] - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2017 година (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Marco Valli (A8-0107/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел I ‒ Европейски парламент (COM(2018)0521[[02]] - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел X ‒ Европейска служба за външна дейност (ЕСВД) (COM(2018)0521[[10]] - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции (COM(2018)0521[[01]] - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1288/2013 (COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)) – комисия CULT - Докладчик: Milan Zver (A8-0111/2019)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение № 940/2014/ЕС относно продуктите, за които е допустимо пълно или частично освобождаване от данъка „octroi de mer“ (COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS)) – комисия REGI - Докладчик: Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) за финансовата 2017 година (COM(2018)0521[[38]] - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (BEREC) за финансовата 2017 година (COM(2018)0521[[39]] - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел IX ‒ Европейски надзорен орган по защита на данните (COM(2018)0521[[09]] - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2017 година (COM(2018)0521[[45]] - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за финансовата 2017 година (COM(2018)0521[[11]] - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) за финансовата 2017 година (COM(2018)0521[[22]] - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) за финансовата 2017 година (COM(2018)0521[[27]] - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз (CdT) за финансовата 2017 година (COM(2018)0521[[17]] - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2017 година (COM(2018)0521[[41]] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган (ЕБО) за финансовата 2017 година (COM(2018)0521[[35]] - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали (ECHA) за финансовата 2017 година (COM(2018)0521[[31]] - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2017 година (COM(2018)0521[[44]] - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) за финансовата 2017 година (COM(2018)0521[[15]] - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) за финансовата 2017 година (COM(2018)0521[[23]] - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) за финансовата 2017 година (COM(2018)0521[[25]] - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност (ЕАМБ) за финансовата 2017 година (COM(2018)0521[[21]] - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение (ETF) за финансовата 2017 година (COM(2018)0521[[20]] - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом (ESA) за финансовата 2017 година (COM(2018)0521[[32]] - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA) за финансовата 2017 година (COM(2018)0521[[30]] - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) за финансовата 2017 година (COM(2018)0521[[24]] - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата (EMA) за финансовата 2017 година (COM(2018)0521[[18]] - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) за финансовата 2017 година (COM(2018)0521[[13]] - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) за финансовата 2017 година (COM(2018)0521[[36]] - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) за финансовата 2017 година (COM(2018)0521[[16]] - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) за финансовата 2017 година (COM(2018)0521[[14]] - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2017 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол (COM(2018)0521[[43]] - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) за финансовата 2017 година (COM(2018)0521[[37]] - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС (GSA) за финансовата 2017 година (COM(2018)0521[[29]] - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) за финансовата 2017 година (COM(2018)0521[[12]] - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни- информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (понастоящем Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) за финансовата 2017 година (COM(2018)0521[[42]] - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

- Доклад относно препоръка към Съвета, Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията относно Споразумението за институционална рамка между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария (2018/2262(INI)) – комисия AFET - Докладчик: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

- Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно новото всеобхватно споразумение между ЕС и Узбекистан (2018/2236(INI)) – комисия AFET - Докладчик: David McAllister (A8-0149/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете (EIGE) за финансовата 2017 година (COM(2018)0521[[34]] - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата, за изменение на Регламент (ЕС) 2018/... и за отмяна на регламенти (ЕО) № 78/2009, (ЕО) № 79/2009 и (ЕО) № 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)) - IMCO - Докладчик: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) за финансовата 2017 година (COM(2018)0521[[40]] - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за финансовата 2017 година (COM(2018)0521[[28]] - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) (преди 1 май 2017 г.: Европейска полицейска служба) за финансовата 2017 година (COM(2018)0521[[33]] - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2017 година (COM(2018)0521[[19]] - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Творческа Европа“ (2021 – 2027 г.) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1295/2013 (COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)) – комисия CULT - Докладчик: Silvia Costa (A8-0156/2019)

- Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета и до заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, подкрепено от Комисията, към Съвета за решение на Съвета за създаване на Европейски механизъм за подкрепа на мира (2018/2237(INI)) – комисия AFET - Докладчик: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция (ERA) (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2017 година (COM(2018)0521[[26]] - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие Shift2Rail (S2R) за финансовата 2017 година (COM(2018)0521[[50]] - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

- Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз и неговите държави членки на Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE)) – комисия AFET - Докладчик: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за преустановяване на сезонните промени на часовото време и за отмяна на Директива 2000/84/ЕО (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)) – комисия TRAN - Докладчик: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

- Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци (2018/2121(INI)) – комисия TAX3 - Докладчици: Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD)) – комисии AFET, DEVE - Докладчици: Pier Antonio Panz, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП ІІІ) (COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)) – комисия AFET - Докладчици: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)) – комисии ECON, ENVI - Докладчици: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

- Доклад относно искането за снемане на имунитета на Йорн Дорман (2018/2277(IMM)) – комисия JURI - Докладчик: Evelyn Regner (A8-0178/2019)


10. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Следният въпрос с искане за устен отговор, последван от разискване, беше включен в дневния ред (член 128 от Правилника за дейността):

—   O-000015/2019, зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Комисията: Положение по отношение на принципите на правовата държава и борбата срещу корупцията в ЕС, по-специално в Малта и Словакия (B8-0017/2019)


11. Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне)

Внесено е следното запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания (член 130 б от Правилника за дейността):

—   G-000001/2019, зададен от Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić и Alojz Peterle, към Комисията: Нарушения на правата на децата, чиито родители работят в Австрия (B8-0018/2019).


12. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарното заседание през втората парламентарна сесия през март 2019 г. (PE 637.634/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 149а от Правилника за дейността):

Понеделник

Искане от групата ALDE за приключване на разискването по въпроса с искане за устен отговор относно „Положението с принципите на правовата държава и борбата с корупцията в ЕС, по-специално в Малта и Словакия“ (точка 117 от окончателния проект на дневен ред) с внасяне на предложение за резолюция на комисията LIBE, което ще бъде подложено на гласуване в четвъртък.

Изказаха се Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, която обоснова искането, Monika Smolková, която предложи гласуването да се проведе през следващата месечна сесия, Sophie in't Veld, за да потвърди своето искане, и Monika Smolkova.

С електронно гласуване (153 - гласа „за“ 143- гласа „против“, 12 гласа „въздържал се“), Парламентът одобри искането.

Бяха определени следните крайни срокове:

Предложения за резолюция: вторник, 26 март 2019 г. в 12 ч.

Изменения към предложенията за резолюция и предложения за обща резолюция: сряда, 27 март 2019 г. в 12 ч.

Изменения към предложенията за обща резолюция: сряда, 27 март 2019 г. в 13 ч.

Искания за гласуване поотделно и за разделно гласуване: сряда, 27 март 2019 г. в 19 ч.

Вторник

Искания от групите ENF и GUE/NGL докладът на Hilde Vautmans относно „Решение за създаване на Европейски механизъм за подкрепа на мира“ (A8-0157/2019), първоначално предвиден за времето за гласуване във вторник (точка 20 от окончателния проект на дневен ред), да бъде поставен на разискване и на гласуване в съответствие с член 113, параграф 6 от Правилника за дейността.

Председателят предложи разискването да бъде вписано като последна точка в дневния ред за сряда.

Парламентът одобри предложението.

Срокът за внасяне на изменения е сряда, 27 март 2019 г. в 13 ч.

Искане от групата ENF за вписване, като втора точка от дневния ред за сутринта, на изявленията на Съвета и на Комисията относно решението на Съда за отмяна на Решение на Комисията (ЕС) 2016/1208 от 23 декември 2015 г. относно държавната помощ, предоставена от Италия в полза на Banca Tercas. Следователно заседанието ще започне в 8,30 ч.

Изказа се Marco Zanni, от името на групата ENF, който обоснова искането.

С поименно гласуване (86 гласа „за“, 183 гласа „против“, 25 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърли искането.

Сряда

Председателят даде насоки относно наличността на измененията по пакета „Мобилност“.

°
° ° °

Изказа се Bas Eickhout относно недопустимостта на едно изменение, внесено от групата S&D, относно доклада на Inés Ayala Sender относно „Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции (A8-0110/2019) (председателят потвърди недопустимостта на това изменение).

°
° ° °

Искане от брой членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, и от групите ECR и EFDD за изваждане от дневния ред на разискването и гласуването относно общото разискване относно пакета „Мобилност“, съдържащ три доклада на Ismail Ertug, Merja Kyllönen и Wim van de Camp (точки 113, 114 и 115 от окончателния проект на дневен ред).

Изказаха се Андрей Новаков, който обоснова искането от името на брой членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, Kosma Złotowski, който обоснова искането от името на групата ECR, и Ismail Ertug (докладчик) против искането.

С поименно гласуване (154 гласа „за“, 156 гласа „против“, 14 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърли искането.

Изказаха се Karima Delli и Antanas Guoga (председателят направи уточнения).

Искане от групата PPE за вписване в дневния ред за следобед на изявление на Комисията относно заплахите за сигурността, произтичащи от бързото разпространение на терористично съдържание онлайн.

Изказаха се Roberta Metsola, от името на групата PPE, която обоснова искането, и Daniel Dalton, против искането.

С електронно гласуване (105 гласа „за“, 186 гласа „против“, 8 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърли искането.

Четвъртък

Не се предлагат промени.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

13. Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци (разискване)

Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци [2018/2121(INI)] - Специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци. Докладчици: Jeppe Kofod и Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

Jeppe Kofod и Luděk Niedermayer представиха доклада.

Изказа се Pierre Moscovici (член на Комисията).

Изказаха се Werner Langen, от името на групата PPE, Evelyn Regner, от името на групата S&D, Roberts Zīle, от името на групата ECR, Petr Ježek, от името на групата ALDE, Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE, Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL, David Coburn, от името на групата EFDD, Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП, Othmar Karas, Paul Tang, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Pirkko Ruohonen-Lerner, Eva Joly, Matt Carthy, Lampros Fountoulis, Anne Sander, Alfred Sant, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ana Gomes, Sven Giegold, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Thomas Mann, Martin Schirdewan, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Dobromir Sośnierz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ana Gomes, David Casa, Peter Simon, Brian Hayes и Емил Радев.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Ramón Jáuregui Atondo, Ruža Tomašić, Julie Ward, Ernest Urtasun, Monika Beňová, Jordi Solé, Pervenche Berès и Miguel Viegas.

Изказаха се Pierre Moscovici и Jeppe Kofod.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.20 от протокола от 26.3.2019 г.


14. Положението с принципите на правовата държава и борбата с корупцията в ЕС, по-специално в Малта и Словакия (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор O-000015/2019 зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Комисията: Положение по отношение на принципите на правовата държава и борбата срещу корупцията в ЕС, по-специално в Малта и Словакия (B8-0017/2019)

Sophia in 't Veld (в качеството на заместник на автора) разви въпроса.

Věra Jourová (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се Roberta Metsola, от името на групата PPE, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner, от името на групата ECR, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Pál Csáky, Monika Smolková, Tomáš Zdechovský, Alfred Sant и Асим Адемов.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Miriam Dalli, Ana Gomes, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Miriam Dalli, Monika Beňová, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sophia in 't Veld и Juan Fernando López Aguilar.

Изказа се Věra Jourová.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.10 от протокола от 28.3.2019 г.


15. Преустановяване на сезонните промени на часовото време ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за преустановяване на сезонните промени на часовото време и за отмяна на Директива 2000/84/ЕО [COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

Marita Ulvskog представи доклада.

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказа се Bolesław G. Piecha (докладчик по становището на комисията ENVI).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се Sven Schulze (докладчик по становището на комисията ITRE), Igor Šoltes (докладчик по становището на комисията IMCO), Ulrike Müller (докладчик по становището на комисията AGRI), Pavel Svoboda (докладчик по становището на комисията JURI), Wim van de Camp, от името на групата PPE, Liisa Jaakonsaari, от името на групата S&D, Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Jakop Dalunde, от името на групата Verts/ALE, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, Daniela Aiuto, от името на групата EFDD, Joëlle Mélin, от името на групата ENF, Dieter-Lebrecht Koch, Момчил Неков, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, James Carver, Ева Майдел, James Nicholson, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Seán Kelly, Annie Schreijer-Pierik, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Matthijs van Miltenburg, Andrzej Grzyb, Werner Langen, Alojz Peterle, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Werner Langen, и Peter van Dalen, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Annie Schreijer-Pierik.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Indrek Tarand, Davor Škrlec, João Pimenta Lopes и José Blanco López.

Изказаха се Violeta Bulc и Marita Ulvskog.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.5 от протокола от 26.3.2019 г.


16. Общи правила за вътрешния пазар на електроенергия ***I - Вътрешния пазар на електроенергия ***I - Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия ***I - Готовност за посрещане на риска в електроенергийния сектор ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст) [COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст) [COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (преработен) [COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор и за отмяна на Директива 2005/89/ЕО [COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

Martina Werner (в качеството на заместник на докладчика Jerzy Buzek), Morten Helveg Petersen и Flavio Zanonato представиха докладите.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Изказаха се Carlos Zorrinho (докладчик по становището на комисията ENVI), Werner Langen, от името на групата PPE, Martina Werner, от името на групата S&D, Angelika Mlinar, от името на групата ALDE, Florent Marcellesi, от името на групата Verts/ALE, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Jonathan Bullock, от името на групата EFDD, Christelle Lechevalier, от името на групата ENF, José Blanco López, Davor Škrlec, Miroslav Poche и Zdzisław Krasnodębski.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly и Nicola Caputo.

Изказаха се Miguel Arias Cañete, Morten Helveg Petersen и Flavio Zanonato.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.6 от протокола от 26.3.2019 г, точка 7.7 от протокола от 26.3.2019 г, точка 7.8 от протокола от 26.3.2019 г и точка 7.9 от протокола от 26.3.2019 г.


17. Представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите и за отмяна на Директива 2009/22/ЕО [COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

Geoffroy Didier представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се Pavel Svoboda, от името на групата PPE, Mady Delvaux, от името на групата S&D, Matthijs van Miltenburg, от името на групата ALDE, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Christel Schaldemose, Ralph Packet, от името на групата ECR, и Evelyne Gebhardt.

Изказаха се Věra Jourová и Geoffroy Didier.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.2 от протокола от 26.3.2019 г.


18. Последни развития във връзка със скандала „Дизелгейт“ (разискване)

Изявление на Комисията: Последни развития във връзка със скандала „Дизелгейт“ (2019/2670(RSP))

Miguel Arias Cañete (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Christel Schaldemose, Kosma Złotowski и Karima Delli.

Изказа се Miguel Arias Cañete.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.11 от протокола от 28.3.2019 г.

Изказа се Gerben-Jan Gerbrandy, за да поиска Комисията да отговори писмено на някои въпроси, останали отворени (председателят се присъедини към думите на оратора).


19. Етикетиране на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1222/2009 [COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Michał Boni (A8-0086/2019)

Michał Boni представи доклада.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Изказаха се Edouard Martin, от името на групата S&D, Jozo Radoš, от името на групата ALDE, и Carlos Zorrinho.

Изказаха се Miguel Arias Cañete и Michał Boni.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.10 от протокола от 26.3.2019 г.


20. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да насочат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

László Tőkés, Julie Ward, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, João Pimenta Lopes, Dobromir Sośnierz, Michaela Šojdrová, Момчил Неков, Branislav Škripek, Miroslavs Mitrofanovs, José Inácio Faria, Andrejs Mamikins, Anna Záborská, Nicola Caputo и Martina Anderson.


21. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 637.634/OJMA).


22. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.04 ч.

Klaus Welle

Pavel Telička

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Бареков, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Foster, Fotyga, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Курумбашев, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michels, Михайлова, Millán Mon, van Miltenburg, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Пирински, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Preda, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Винтер, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Bours, Crowley, Le Pen, Maltese, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Последно осъвременяване: 26 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност