Seznam 
Zápis
PDF 279kWORD 79k
Pondělí, 25. března 2019 - Štrasburk
1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 5.Žádost o ochranu imunity
 6.Sdělení předsednictví
 7.Opravy (článek 231 jednacího řádu)
 8.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 9.Předložení dokumentů
 10.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 11.Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu) (předložení)
 12.Plán práce
 13.Finanční trestná činnost, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (rozprava)
 14.Situace v oblasti právního státu a boje proti korupci v EU, konkrétně na Maltě a na Slovensku (rozprava)
 15.Ukončení sezónních změn času ***I (rozprava)
 16.Společná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou ***I – Vnitřní trh s elektřinou ***I – Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů ***I – Riziková připravenost v odvětví elektřiny ***I (rozprava)
 17.Zástupné žaloby na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů ***I (rozprava)
 18.Aktuální vývoj kauzy Dieselgate (rozprava)
 19.Označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry (rozprava)
 20.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 21.Pořad jednání příštího denního zasedání
 22.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Pokračování zasedání

Zasedání, které bylo přerušeno ve čtvrtek 14. března 2019, pokračuje.


2. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:06.


3. Prohlášení předsednictví

Předseda zmínil nedávné teroristické útoky spáchané v nizozemském Utrechtu a novozélandském městě Christchurch, které si vyžádaly četné oběti a zraněné. Vyjádřil soustrast rodinám obětí a připomněl, že je třeba zintenzivnit boj proti jakékoli formě násilí a diskriminace.

Vyjádřil rovněž solidaritu s oběťmi cyklónu Idai, která zasáhla Zimbabwe, Malawi a především Mosambik a která za sebou zanechala řadu obětí a rozsáhlé materiální škody.

Předseda na závěr učinil prohlášení u příležitosti 70. výročí masových deportací z Pobaltí na Sibiř.

Parlament držel minutu ticha.


4. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.

°
° ° °

Vystoupil Antanas Guoga.


5. Žádost o ochranu imunity

Mario Borghezio postoupil předsedovi Parlamentu žádost o ochranu svých výsad a imunit v rámci soudního řízení, které proti němu zahájilo státní zastupitelství soudu v Imperii.

Podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu byla žádost předána výboru JURI jako příslušnému výboru.


6. Sdělení předsednictví

V návaznosti na doporučení poradního výboru pro chování poslanců se předseda Parlamentu rozhodl uložit Marcusi Pretzellovi sankci v souladu s článkem 166 jednacího řádu za nedodržení oznamovacích povinnosti uvedených v kodexu chování a v prováděcích opatřeních k tomuto kodexu. Sankce má formu důtky.

Toto rozhodnutí bylo poslanci oznámeno dne 22. března 2019.

V souladu s článkem 167 jednacího řádu může Marcus Pretzell ve lhůtě dvou týdnů ode dne, kdy mu bylo oznámeno uložení sankce, podat vnitřní odvolání k předsednictvu.


7. Opravy (článek 231 jednacího řádu)

Výbor ENVI postoupil tyto opravy k textům přijatým Evropským parlamentem:

—   oprava P8_TA(2017)0107(COR01) k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (Úř. věst. L 117, 5.5.2017, s. 1–175) - (postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 5. dubna 2017 k přijetí výše uvedeného nařízení P8_TA(2017)0107) - (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

—   oprava P8_TA(2017)0108(COR01) k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU (Úř. věst. L 117, 5.5.2017, s. 176–332) - (postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 5. dubna 2017 k přijetí výše uvedeného nařízení P8_TA(2017)0108) - (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)).

Opravy jsou zveřejněny na internetových stránkách Parlamentu.

Pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty, aby se o těchto opravách hlasovalo, považují se podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu za schválené.


8. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady dnes podepíše níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o určitých některých aspektech železniční bezpečnosti a propojení s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie (00072/2019/LEX - C8-0147/2019 - 2019/0040(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro pokračování probíhajících činností spojených se vzdělávací mobilitou v rámci programu Erasmus+, zřízeného nařízením (EU) č. 1288/2013, v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie (00055/2019/LEX - C8-0146/2019 - 2019/0030(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2403, pokud jde o oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace plavidel Spojeného království ve vodách Unie (00036/2019/LEX - C8-0145/2019 - 2019/0010(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o některá pravidla týkající se Evropského námořního a rybářského fondu po vystoupení Spojeného království z Unie (00035/2019/LEX - C8-0144/2019 - 2019/0009(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie (00022/2019/LEX - C8-0143/2019 - 2018/0299(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v silniční nákladní a osobní dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie (00067/2019/LEX - C8-0142/2019 - 2018/0436(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009 udělením všeobecného vývozního povolení Unie pro vývoz určitého zboží dvojího užití z Unie do Spojeného království (00023/2019/LEX - C8-0141/2019 - 2018/0435(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví alternativní opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení po vystoupení Spojeného království z Unie (00062/2019/LEX - C8-0140/2019 - 2019/0019(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014, pokud jde o postup ověřování v případě porušení pravidel pro ochranu osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu (00014/2019/LEX - C8-0139/2019 - 2018/0336(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 391/2009 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie (00013/2019/LEX - C8-0138/2019 - 2018/0298(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie (00068/2019/LEX - C8-0137/2019 - 2018/0433(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech bezpečnosti letectví s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie (00017/2019/LEX - C8-0136/2019 - 2018/0434(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady s cílem umožnit pokračování programů územní spolupráce PEACE IV (Irsko-Spojené království) a Spojené království-Irsko (Irsko-Severní Irsko-Skotsko) v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie (00012/2019/LEX - C8-0135/2019 - 2018/0432(COD)).


9. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh rozhodnutí Rady o přistoupení Evropské unie k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních (06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

INTA, ENVI, AGRI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Mezinárodní dohody o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2015 jménem Evropské unie (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

2) parlamentními výbory

- Zpráva o zvláštních zprávách Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[52]] - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)) - výbor REGI - Zpravodaj: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky 2 na rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[46]] - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl II – Evropská rada a Rada (COM(2018)0521[[03]] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl V – Účetní dvůr (COM(2018)0521[[05]] - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl IV – Soudní dvůr (COM(2018)0521[[04]] - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv (COM(2018)0521[[08]] - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) (COM(2018)0521[[06]] - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl VII – Výbor regionů (COM(2018)0521[[07]] - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL na rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[51]] - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích (společný podnik BBI) na rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[47]] - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 na rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[48]] - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík 2 (FCH2) na rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[49]] - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Marco Valli (A8-0107/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl I – Evropský parlament (COM(2018)0521[[02]] - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) (COM(2018)0521[[10]] - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl III – Komise a výkonné agentury (COM(2018)0521[[01]] - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013 (COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)) - výbor CULT - Zpravodaj: Milan Zver (A8-0111/2019)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 940/2014/EU, pokud jde o produkty, jež mohou využít osvobození nebo snížení tzv. „octroi de mer“ (přístavní daně) (COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS)) - výbor REGI - Zpravodajka: Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) na rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[38]] - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) na rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[39]] - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů (COM(2018)0521[[09]] - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[45]] - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[11]] - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví (nyní Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA)) na rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[22]] - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) na rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[27]] - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie (CdT) na rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[17]] - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) na rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[41]] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[35]] - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) na rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[31]] - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[44]] - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) na rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[15]] - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) na rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[23]] - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) na rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[25]] - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost (EMSA) na rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[21]] - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání (ETF) na rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[20]] - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu (ESA) na rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[32]] - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu (EFCA) na rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[30]] - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) na rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[24]] - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) na rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[18]] - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA) na rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[13]] - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) na rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[36]] - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) na rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[16]] - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) na rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[14]] - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2017: výkonnost, finanční řízení a kontrola (COM(2018)0521[[43]] - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[37]] - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[29]] - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) na rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[12]] - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (nyní Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva) (eu-LISA) za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[42]] - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

- Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, týkající se dohody o institucionálním rámci mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací (2018/2262(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

- Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se nové komplexní dohody mezi EU a Uzbekistánem (2018/2236(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: David McAllister (A8-0149/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE) na rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[34]] - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a nechráněných účastníků silničního provozu, kterým se mění nařízení (EU) 2018/... a zrušují nařízení (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)) - výbor IMCO - Zpravodajka: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) na rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[40]] - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[28]] - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) (před 1. květnem 2017: Evropský policejní úřad) na rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[33]] - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[19]] - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2021–2027) a zrušuje nařízení (EU) č. 1295/2013 (COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)) - výbor CULT - Zpravodajka: Silvia Costa (A8-0156/2019)

- Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se návrhu předloženého Radě vysokou představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku s podporou Komise „Rozhodnutí Rady o zřízení evropského mírového nástroje“ (2018/2237(INI)) - výbor AFET - Zpravodajka: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské železniční agentury (ERA) (nyní Agentury Evropské unie pro železnice) na rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[26]] - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Shift2Rail na rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[50]] - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

- Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE)) - výbor AFET - Zpravodaj: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ukončují sezónní změny času a zrušuje směrnice 2000/84/ES (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)) - výbor TRAN - Zpravodajka: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

- Zpráva o finančních trestných činech, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových únicích (2018/2121(INI)) - výbor TAX3 - Zpravodajové: Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

- ***I Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD)) - výbory AFET, DEVE - Zpravodajové: Pier Antonio Panz, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP III) (COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)) - výbor AFET - Zpravodajové: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)) - výbory ECON, ENVI - Zpravodajové: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

- Zpráva o žádosti, aby byl Jørn Dohrmann zbaven imunity (2018/2277(IMM)) - výbor JURI - Zpravodajka: Evelyn Regner (A8-0178/2019)


10. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Na pořad jednání byla zařazena tato otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

—   O-000015/2019, kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Komisi: Situace v oblasti právního státu a boje proti korupci v EU, konkrétně na Maltě a na Slovensku (B8-0017/2019).


11. Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu) (předložení)

Byla předložena závažná interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou (článek 130b jednacího řádu):

—   G-000001/2019, kterou pokládají Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić a Alojz Peterle Komisi: Porušení práv dětí, jejichž rodiče pracují v Rakousku (B8-0018/2019).


12. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního druhého březnového plenárního zasedání (PE 637.634/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 149a jednacího řádu):

Pondělí

Žádost skupiny ALDE, aby byl na závěr rozpravy o otázce k ústnímu zodpovězení s rozpravou na téma „Situace v oblasti právního státu a boje proti korupci v EU, konkrétně na Maltě a na Slovensku“ (bod 117 PDOJ) předložen návrh usnesení výboru LIBE, o kterém by se hlasovalo ve čtvrtek.

Vystoupily: Sophia in 't Veld za skupinu ALDE s odůvodněním žádosti, Monika Smolková s návrhem, aby se hlasování konalo na nadcházejícím dílčím hlasování, Sophie in't Veld, aby zopakovala svou původní žádost, a Monika Smolková.

Parlament žádost schválil EH (pro: 153, proti: 143, zdrželo se: 12).

Byly stanoveny tyto lhůty:

Návrhy usnesení: úterý 26. března 2019 ve 12:00.

Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení a společné návrhy usnesení: středa 27. března 2019 ve 12:00.

Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení: středa 27. března 2019 ve 13:00.

Žádosti o oddělené a dílčí hlasování: středa 27. března 2019 v 19:00.

Úterý

Žádost skupin ENF a GUE/NGL, aby se zpráva o rozhodnutí o zřízení evropského mírového nástroje (A8-0157/2019), kterou předkládá Hilde Vautmans a která byla původně zařazena do úterního hlasování (bod 20 PDOJ), stala předmětem rozpravy a hlasování v souladu s čl. 113 odst. 6 jednacího řádu.

Předseda navrhl, aby byla rozprava zařazena jako poslední bod středečního pořadu jednání.

Parlament návrh schválil.

Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je stanovena na středu 27. března 2019 ve 13:00.

Žádost skupiny ENF, aby byla na dopolední pořad jednání zařazena jako druhý bod prohlášení Rady a Komise o rozsudku Tribunálu, kterým se ruší rozhodnutí Komise (EU) 2016/1208 ze dne 23. prosince 2015 o státní podpoře, kterou poskytla Itálie ve prospěch společnosti Banca Tercas. Slavnostní zasedání by tudíž začalo v 8:30.

Vystoupil Marco Zanni za skupinu ENF s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (pro: 86, proti: 183, zdrželo se: 25).

Středa

Předseda poskytl informace ohledně zveřejnění pozměňovacích návrhů k balíčku opatření v oblasti mobility.

°
° ° °

Vystoupil Bas Eickhout k nepřípustnosti jednoho pozměňovacího návrhu předloženého skupinou S&D ke zprávě o udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury (A8-0110/2019), kterou předkládá Inés Ayala Sender (předseda potvrdil nepřípustnost tohoto pozměňovacího návrhu).

°
° ° °

Žádost poslanců dosahujících nízkou prahovou hodnotu a skupin ECR a EFDD, aby byly z pořadu jednání staženy společná rozprava a hlasování o balíčku opatření v oblasti mobility zahrnujícím tři zpráv, které předkládají Ismail Ertug, Merja Kyllönen a Wim van de Camp (body 113, 114 a 115 PDOJ).

Vystoupili: Andrey Novakov s odůvodněním žádosti jménem poslanců dosahujících nízkou prahovou hodnotu, Kosma Złotowski, který žádost odůvodnil jménem skupiny ECR, a Ismail Ertug (zpravodaj) proti žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (pro: 154, proti: 156, zdrželo se: 14).

Vystoupili: Karima Delli a Antanas Guoga (předseda poskytl upřesnění).

Žádost skupiny PPE, aby bylo na odpolední pořad jednání zařazeno prohlášení Komise o bezpečnostních hrozbách v souvislosti s rychlým šířením teroristického obsahu on-line.

Vystoupili: Roberta Metsola za skupinu PPE s odůvodněním žádosti a Daniel Dalton proti žádosti.

Parlament žádost zamítl EH (pro: 105, proti: 186, zdrželo se: 8).

Čtvrtek

beze změny

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.


PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda

13. Finanční trestná činnost, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (rozprava)

Zpráva o finanční trestné činnosti, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových únicích [2018/2121(INI)] - Zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky. Zpravodajové: Jeppe Kofod a Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

Jeppe Kofod a Luděk Niedermayer uvedli zprávu.

Vystoupil Pierre Moscovici (člen Komise).

Vystoupili: Werner Langen za skupinu PPE, Evelyn Regner za skupinu S&D, Roberts Zīle za skupinu ECR, Petr Ježek za skupinu ALDE, Molly Scott Cato za skupinu Verts/ALE, Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL, David Coburn za skupinu EFDD, Dobromir Sośnierz – nezařazený poslanec, Othmar Karas, Paul Tang, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Pirkko Ruohonen-Lerner, Eva Joly, Matt Carthy, Lampros Fountoulis, Anne Sander, Alfred Sant, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Ana Gomes, Sven Giegold, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Thomas Mann, Martin Schirdewan, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Dobromir Sośnierz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ana Gomes, David Casa, Peter Simon, Brian Hayes a Emil Radev.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Ramón Jáuregui Atondo, Ruža Tomašić, Julie Ward, Ernest Urtasun, Monika Beňová, Jordi Solé, Pervenche Berès a Miguel Viegas.

Vystoupili: Pierre Moscovici a Jeppe Kofod.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.20 zápisu ze dne 26.3.2019.


14. Situace v oblasti právního státu a boje proti korupci v EU, konkrétně na Maltě a na Slovensku (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000015/2019, kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Komisi: Situace v oblasti právního státu a boje proti korupci v EU, konkrétně na Maltě a na Slovensku (B8-0017/2019)

Sophia in 't Veld (zastupující autora) rozvinula otázku.

Věra Jourová (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Roberta Metsola za skupinu PPE, Josef Weidenholzer za skupinu S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner za skupinu ECR, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL, Laura Ferrara za skupinu EFDD, Pál Csáky, Monika Smolková, Tomáš Zdechovský, Alfred Sant a Asim Ademov.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Miriam Dalli, Ana Gomes, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Miriam Dalli, Monika Beňová, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Sophia in 't Veld, a Juan Fernando López Aguilar.

Vystoupila Věra Jourová.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 128 odst. 5 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.10 zápisu ze dne 28.3.2019.


15. Ukončení sezónních změn času ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ukončují sezónní změny času a zrušuje směrnice 2000/84/ES [COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

Marita Ulvskog uvedla zprávu.

Vystoupila Violeta Bulc (členka Komise).

Vystoupil Bolesław G. Piecha (zpravodaj výboru ENVI).

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupili: Sven Schulze (zpravodaj výboru ITRE), Igor Šoltes (zpravodaj výboru IMCO), Ulrike Müller (zpravodajka výboru AGRI), Pavel Svoboda (zpravodaj výboru JURI), Wim van de Camp za skupinu PPE, Liisa Jaakonsaari za skupinu S&D, Kosma Złotowski za skupinu ECR, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Jakop Dalunde za skupinu Verts/ALE, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL, Daniela Aiuto za skupinu EFDD, Joëlle Mélin za skupinu ENF, Dieter-Lebrecht Koch, Momchil Nekov, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, James Carver, Eva Maydell, James Nicholson, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Seán Kelly, Annie Schreijer-Pierik, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Matthijs van Miltenburg, Andrzej Grzyb, Werner Langen, Alojz Peterle, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Werner Langen, a Peter van Dalen, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Annie Schreijer-Pierik.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Indrek Tarand, Davor Škrlec, João Pimenta Lopes a José Blanco López.

Vystoupily: Violeta Bulc a Marita Ulvskog.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.5 zápisu ze dne 26.3.2019.


16. Společná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou ***I – Vnitřní trh s elektřinou ***I – Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů ***I – Riziková připravenost v odvětví elektřiny ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (přepracované znění) [COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vnitřním trhu s elektřinou (přepracované znění) [COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (přepracované znění) [COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rizikové připravenosti v odvětví elektřiny a o zrušení směrnice 2005/89/ES [COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

Martina Werner (zastupující zpravodaje Jerzyho Buzka), Morten Helveg Petersen a Flavio Zanonato uvedli zprávy.

PŘEDSEDNICTVÍ: Evelyne GEBHARDT
místopředsedkyně

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Vystoupili: Carlos Zorrinho (zpravodaj výboru ENVI), Werner Langen za skupinu PPE, Martina Werner za skupinu S&D, Angelika Mlinar za skupinu ALDE, Florent Marcellesi za skupinu Verts/ALE, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Jonathan Bullock za skupinu EFDD, Christelle Lechevalier za skupinu ENF, José Blanco López, Davor Škrlec, Miroslav Poche a Zdzisław Krasnodębski.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly a Nicola Caputo.

Vystoupili: Miguel Arias Cañete, Morten Helveg Petersen a Flavio Zanonato.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.6 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 7.7 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 7.8 zápisu ze dne 26.3.2019 a bod 7.9 zápisu ze dne 26.3.2019.


17. Zástupné žaloby na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES [COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

Geoffroy Didier uvedl zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Pavel Svoboda za skupinu PPE, Mady Delvaux za skupinu S&D, Matthijs van Miltenburg za skupinu ALDE, Gilles Lebreton za skupinu ENF, Christel Schaldemose, Ralph Packet za skupinu ECR, a Evelyne Gebhardt.

Vystoupili: Věra Jourová a Geoffroy Didier.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.2 zápisu ze dne 26.3.2019.


18. Aktuální vývoj kauzy Dieselgate (rozprava)

Prohlášení Komise: Aktuální vývoj kauzy Dieselgate (2019/2670(RSP))

Miguel Arias Cañete (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL, Eleonora Evi za skupinu EFDD, Christel Schaldemose, Kosma Złotowski a Karima Delli.

Vystoupil Miguel Arias Cañete.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.11 zápisu ze dne 28.3.2019.

Vystoupil Gerben-Jan Gerbrandy s žádostí, aby Komise písemně odpověděla na některé otázky, které zůstaly nezodpovězeny (předsedající se připojila k výrokům řečníka).


19. Označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry a o zrušení nařízení (ES) č. 1222/2009 [COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Michał Boni (A8-0086/2019)

Michał Boni uvedl zprávu.

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Vystoupili: Edouard Martin za skupinu S&D, Jozo Radoš za skupinu ALDE, a Carlos Zorrinho.

Vystoupili: Miguel Arias Cañete a Michał Boni.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.10 zápisu ze dne 26.3.2019.


20. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

László Tőkés, Julie Ward, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, João Pimenta Lopes, Dobromir Sośnierz, Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Branislav Škripek, Miroslavs Mitrofanovs, José Inácio Faria, Andrejs Mamikins, Anna Záborská, Nicola Caputo a Martina Anderson.


21. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 637.634/OJMA).


22. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 23:04.

Klaus Welle

Pavel Telička

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Foster, Fotyga, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Preda, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Bours, Crowley, Le Pen, Maltese, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Poslední aktualizace: 26. června 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí