Indeks 
Protokol
PDF 279kWORD 77k
Mandag den 25. marts 2019 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæringer fra formanden
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 5.Anmodning om beskyttelse af immunitet
 6.Meddelelse fra formanden
 7.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 231)
 8.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 9.Modtagne dokumenter
 10.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 11.Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtagne dokumenter)
 12.Arbejdsplan
 13.Betænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse (forhandling)
 14.Retsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption i EU, navnlig i Malta og Slovakiet (forhandling)
 15.Afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstilinger ***I (forhandling)
 16.Fælles regler for det indre marked for elektricitet ***I - Indre marked for elektricitet ***I - Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energitilsynsmyndigheder ***I - Risikoberedskab i elsektoren ***I (forhandling)
 17.Adgang til indbringelse af sager til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser ***I (forhandling)
 18.Den seneste udvikling i Dieselgate-skandalen (forhandling)
 19.Mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre (forhandling)
 20.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 21.Dagsorden for næste møde
 22.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden erklærede sessionen, som blev afbrudt torsdag den 14. marts 2019, for genoptaget.


2. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 17.06.


3. Erklæringer fra formanden

Formanden minder om de seneste terrorangreb i Utrecht i Holland og i Christchurch i New Zealand, der krævede talrige ofre, døde og sårede. Han kondolerede ofrenes familier og mindede om behovet for at styrke bestræbelserne på at bekæmpe alle former for vold og diskrimination.

Han gav endvidere udtryk for sin solidaritet med ofrene for cyklonen Idai, der havde ramt Zimbabwe, Malawi og især Mozambique og forårsaget mange dødsfald og enorme materielle ødelæggelser.

Endelig afgav formanden en erklæring i anledning af 70-årsdagen for massedeportationen af baltere til Sibirien.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed.


4. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

°
° ° °

Taler: Antanas Guoga.


5. Anmodning om beskyttelse af immunitet

Mario Borghezio havde fremsendt en anmodning til formanden om beskyttelse af sine privilegier og immuniteter i forbindelse med en retssag imod ham ved retten i Imperia.

Denne anmodning var i henhold til forretningsordenens artikel 9, stk. 1, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


6. Meddelelse fra formanden

Parlamentets formand havde besluttet efter henstilling fra det rådgivende udvalg om medlemmernes adfærd og i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 166 at pålægge Marcus Pretzell en sanktion for manglende overholdelse af sine forpligtelser vedrørende erklæringer, jf. adfærdskodeksen og dens gennemførelsesforanstaltninger. Sanktionen består i en irettesættelse.

Denne afgørelse var blevet meddelt det berørte medlem den 22. marts 2019.

Marcus Pretzell kan i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 167 inden for en frist på to uger efter at være blevet underrettet om sanktionen til Præsidiet indgive en intern klage over denne afgørelse.


7. Berigtigelser (forretningsordenens artikel 231)

ENVI havde fremsendt følgende berigtigelser til tekster vedtaget af Europa-Parlamentet:

—   Berigtigelse P8_TA(2017)0107(COR01) til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr, om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 og om ophævelse af Rådets direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF (EUT L 117 af 5.5.2017, s. 1-175) (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 5. april 2017 med henblik på vedtagelse af ovennævnte forordning P8_TA(2017)0107) (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

—   Berigtigelse P8_TA(2017)0108(COR01) til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/746 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik og om ophævelse af direktiv 98/79/EF og Kommissionens afgørelse 2010/227/EU (EUT L 117 af 5.5.2017, s. 176-332) (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 5. april 2017 med henblik på vedtagelse af ovennævnte forordning P8_TA(2017)0108) - (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)).

Berigtigelserne findes på Parlamentets websted.

I henhold til forretningsordenens artikel 231, stk. 4, anses disse berigtigelser for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer senest 24 timer efter meddelelsen anmoder om, at de sættes under afstemning.


8. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at han i dag sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse aspekter af jernbanesikkerhed og -forbindelser med hensyn til Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (00072/2019/LEX - C8-0147/2019 - 2019/0040(COD))

- Europa-Parlamentets og rådets forordning om bestemmelser for videreførelsen af igangværende læringsmobilitetsaktiviteter inden for programmet Erasmus+, oprettet ved forordning (EU) nr. 1288/2013, i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (00055/2019/LEX - C8-0146/2019 - 2019/0030(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/2403, for så vidt angår fiskeritilladelser til EU-fiskerfartøjer i Det Forenede Kongeriges farvande og fiskeri, der udøves af Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjer i EU-farvande (00036/2019/LEX - C8-0145/2019 - 2019/0010(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 508/2014, for så vidt angår visse regler vedrørende Den Europæiske Hav- og Fiskerifond i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union (00035/2019/LEX - C8-0144/2019 - 2019/0009(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013, for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (00022/2019/LEX - C8-0143/2019 - 2018/0299(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler til sikring af basal konnektivitet i gods- og passagertransport ad vej med henblik på Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen (00067/2019/LEX - C8-0142/2019 - 2018/0436(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 ved udstedelse af en generel EU-udførselstilladelse for udførsel af visse produkter med dobbelt anvendelse fra Unionen til Det Forenede Kongerige (00023/2019/LEX - C8-0141/2019 - 2018/0435(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af beredskabsforanstaltninger inden for koordinering af de sociale sikringsordninger efter Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (00062/2019/LEX - C8-0140/2019 - 2019/0019(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014, for så vidt angår en kontrolprocedure vedrørende overtrædelse af reglerne om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet (00014/2019/LEX - C8-0139/2019 - 2018/0336(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 391/2009, for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (00013/2019/LEX - C8-0138/2019 - 2018/0298(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler, der sikrer basale luftfartsforbindelser i lyset af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen (00068/2019/LEX - C8-0137/2019 - 2018/0433(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse aspekter af luftfartssikkerhed for at tage højde for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen (00017/2019/LEX - C8-0136/2019 - 2018/0434(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om muligheden for at videreføre de territoriale samarbejdsprogrammer PEACE IV (Irland-Det Forenede Kongerige) og Det Forenede Kongerige-Irland (Irland-Nordirland-Skotland) i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (00012/2019/LEX - C8-0135/2019 - 2018/0432(COD)).


9. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tiltrædelse af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser (06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

INTA, ENVI, AGRI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den internationale overenskomst af 2015 om olivenolie og spiseoliven (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AGRI

2) fra udvalgene

- Betænkning om Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2017 (COM(2018)0521[[52]] - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)) - CONT - Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)) – REGI - Ordfører: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2017 (COM(2018)0521[[46]] - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)) - CONT - Ordfører: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet (COM(2018)0521[[03]] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)) - CONT - Ordfører: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion V - Revisionsretten (COM(2018)0521[[05]] - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)) - CONT - Ordfører: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion IV - Domstolen (COM(2018)0521[[04]] - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)) - CONT - Ordfører: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand (COM(2018)0521[[08]] - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)) - CONT - Ordfører: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (COM(2018)0521[[06]] - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)) – CONT - Ordfører: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion VII – Regionsudvalget (COM(2018)0521[[07]] - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)) - CONT - Ordfører: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2017 (COM(2018)0521[[51]] - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)) - CONT - Ordfører: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI) for regnskabsåret 2017 (COM(2018)0521[[47]] - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)) - CONT - Ordfører: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 for regnskabsåret 2017 (COM(2018)0521[[48]] - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)) - CONT - Ordfører: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (BCB 2) for regnskabsåret 2017 (COM(2018)0521[[49]] - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)) - CONT - Ordfører: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for 8., 9., 10. og 11. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2017 (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)) - CONT - Ordfører: Marco Valli (A8-0107/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion I – Europa-Parlamentet (COM(2018)0521[[02]] - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC)) - CONT - Ordfører: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion X - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (COM(2018)0521[[10]] - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)) - CONT - Ordfører: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne (COM(2018)0521[[01]] - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC)) - CONT - Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1288/2013 (COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)) - CULT - Ordfører: Milan Zver (A8-0111/2019)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 940/2014/EU vedrørende varer, der kan indrømmes fritagelse for eller nedsættelse af særafgiften "octroi de mer" (COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS)) - REGI - Ordfører: Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2017 (COM(2018)0521[[38]] - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)) - CONT - Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) for regnskabsåret 2017 (COM(2018)0521[[39]] - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)) - CONT - Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (COM(2018)0521[[09]] - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC)) - CONT - Ordfører: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2017 (COM(2018)0521[[45]] - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)) - CONT - Ordfører: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2017 (COM(2018)0521[[11]] - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC)) - CONT - Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) for regnskabsåret 2017 (COM(2018)0521[[22]] - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC)) – CONT - Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for regnskabsåret 2017 (COM(2018)0521[[27]] - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC)) - CONT - Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT) for regnskabsåret 2017 (COM(2018)0521[[17]] - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)) - CONT - Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2017 (COM(2018)0521[[41]] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)) - CONT - Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) for regnskabsåret 2017 (COM(2018)0521[[35]] - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC)) - CONT - Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) for regnskabsåret 2017 (COM(2018)0521[[31]] - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC)) - CONT - Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2017 (COM(2018)0521[[44]] - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC)) - CONT - Ordfører: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur (EEA) for regnskabsåret 2017 (COM(2018)0521[[15]] - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC)) - CONT - Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) for regnskabsåret 2017 (COM(2018)0521[[23]] - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)) - CONT - Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) for regnskabsåret 2017 (COM(2018)0521[[25]] - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)) - CONT - Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) for regnskabsåret 2017 (COM(2018)0521[[21]] - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)) - CONT - Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) for regnskabsåret 2017 (COM(2018)0521[[20]] - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)) - CONT - Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur (ESA) for regnskabsåret 2017 (COM(2018)0521[[32]] - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC)) - CONT - Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) for regnskabsåret 2017 (COM(2018)0521[[30]] - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC)) - CONT - Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) for regnskabsåret 2017 (COM(2018)0521[[24]] - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)) - CONT - Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) for regnskabsåret 2017 (COM(2018)0521[[18]] - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)) - CONT - Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) for regnskabsåret 2017 (COM(2018)0521[[13]] - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)) - CONT - Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2017 (COM(2018)0521[[36]] - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)) - CONT - Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) for regnskabsåret 2017 (COM(2018)0521[[16]] - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)) - CONT - Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) for regnskabsåret 2017 (COM(2018)0521[[14]] - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)) - CONT - Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions agenturer for regnskabsåret 2017: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol (COM(2018)0521[[43]] - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)) - CONT - Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2017 (COM(2018)0521[[37]] - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)) - CONT - Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske GNSS-agentur (GSA) for regnskabsåret 2017 (COM(2018)0521[[29]] - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)) - CONT - Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) for regnskabsåret 2017 (COM(2018)0521[[12]] - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)) - CONT - Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (nu Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed) (eu-LISA) for regnskabsåret 2017 (COM(2018)0521[[42]] - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)) - CONT - Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

- Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om den institutionelle rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund (2018/2262(INI)) - AFET - Ordfører: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

- Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om den nye omfattende aftale mellem EU og Usbekistan (2018/2236(INI)) - AFET - Ordfører: David McAllister (A8-0149/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) for regnskabsåret 2017 (COM(2018)0521[[34]] - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC)) - CONT - Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om krav til typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed og beskyttelsen af køretøjspassagerer og bløde trafikanter og om ændring af forordning (EU) 2018/... og ophævelse af forordning (EF) nr. 78/2009, (EF) nr. 79/2009 og (EF) nr. 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)) - IMCO - Ordfører: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) for regnskabsåret 2017 (COM(2018)0521[[40]] - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)) - CONT - Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2017 (COM(2018)0521[[28]] - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC)) - CONT - Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) (indtil den 1. maj 2017: Den Europæiske Politienhed) for regnskabsåret 2017 (COM(2018)0521[[33]] - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)) - CONT - Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2017 (COM(2018)0521[[19]] - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)) - CONT - Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2021-2027) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1295/2013 (COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)) - CULT - Ordfører: Silvia Costa (A8-0156/2019)

- Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet og næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik med støtte fra Kommissionen til Rådet med henblik på Rådets afgørelse om oprettelse af en europæisk fredsfacilitet (2018/2237(INI)) - AFET - Ordfører: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) (nu Den Europæiske Unions Jernbaneagentur) for regnskabsåret 2017 (COM(2018)0521[[26]] - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)) - CONT - Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2017 (COM(2018)0521[[50]] - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)) - CONT - Ordfører: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

- Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af en protokol til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE)) - AFET - Ordfører: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstillinger og ophævelse af direktiv 2000/84/EF (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)) - TRAN - Ordfører: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

- Betænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse (2018/2121(INI)) - TAX3 - Ordførere: Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD)) – AFET, DEVE - Ordførere: Pier Antonio Panz, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III) (COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)) - AFET - Ordførere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)) – ECON, ENVI - Ordførere: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Jørn Dohrmanns immunitet (2018/2277(IMM)) - JURI - Ordfører: Evelyn Regner (A8-0178/2019)


10. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Følgende forespørgsel til mundtlig besvarelse med forhandling var blevet opført på dagsordenen (forretningsordenens artikel 128):

—   O-000015/2019 af Claude Moraes, for LIBE, til Kommissionen: Retsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption i EU, navnlig i Malta og Slovakiet (B8-0017/2019).


11. Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtagne dokumenter)

Der var indgivet følgende større forespørgsel til skriftlig besvarelse med forhandling (forretningsordenens artikel 130b):

—   G-000001/2019 af Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić og Alojz Peterle, til Kommissionen: Krænkelse af børns rettigheder, når deres forældre arbejder i Østrig (B8-0018/2019).


12. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden marts II 2019 (PE 637.634/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 149a):

Mandag

Anmodning fra ALDE-Gruppe om at afslutte forhandlingen om den mundtlige forespørgsel om "Retsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption i EU, navnlig i Malta og Slovakiet" (punkt 117 i PDOJ) med indgivelse af et beslutningsforslag fra LIBE, som skulle sættes under afstemning torsdag.

Talere:: Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, der begrundede anmodningen, Monika Smolková, der foreslog, at afstemningen skulle finde sted under den efterfølgende mødeperiode, Sophie in't Veld, der fastholdt sin anmodning, og Monika Smolková.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (153 for, 143 imod, 12 hverken/eller).

Der var fastsat følgende frister:

Forslag til beslutning: tirsdag den 26. marts 2019 kl. 12.

Ændringsforslag til beslutningsforslag og fælles beslutningsforslag: onsdag den 27. marts 2019 kl. 12.

Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag: onsdag den 27. marts 2019 kl. 13.

Anmodninger om særskilt afstemning og anmodninger om delt afstemning: onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.

Tirsdag

Anmodning fra ENF- og GUE/NGL-Gruppen om at betænkningen af Hilde Vautmans om "Afgørelse om oprettelse af en europæisk fredsfacilitet" (A8-0157/2019), der oprindeligt var sat på dagsordenen til afstemningstiden tirsdag (punkt 20 i PDOJ), i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 113, stk. 6, blev gjort til genstand for en forhandling og en afstemning.

Formanden foreslog at opføre forhandlingen som sidste punkt på dagsordenen for onsdag.

Parlamentet godkendte forslaget.

Fristen for indgivelse af ændringsforslag var fastlagt til onsdag den 27. marts 2019 kl. 13.

Anmodning fra ENF-Gruppen om som andet punkt på formiddagens dagsorden at opføre redegørelser fra Rådet og Kommissionen om Domstolens dom om annullering af Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1208 af 23. december 2015 om Italiens statsstøtte til fordel for Banca Tercas. Mødet ville således påbegyndes kl. 8.30.

Taler: Marco Zanni for ENF-Gruppen, der begrundede anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (86 for, 183 imod, 25 hverken/eller).

Onsdag

Formanden gav visse præciseringer vedrørende tilgængeligheden af ændringsforslag til mobilitetspakken.

°
° ° °

Taler: Bas Eickhout om afgørelsen om, at et ændringsforslag indgivet af S&D-Gruppen til betænkning af Inés Ayala Sender vedrørende "Decharge 2017: EU's almindelige budget - Kommissionen og forvaltningsorganerne" (A8-0110/2019) ikke kunne behandles (formanden bekræftede, at det pågældende ændringsforslag ikke kunne behandles).

°
° ° °

Anmodning fra et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, og ECR- og EFDD-Gruppen om fra dagsordenen at fjerne afstemningen og forhandlingen under ét om mobilitetspakken, der omfatter tre betænkninger af Ismail Ertug, Merja Kyllönen og Wim van de Camp (punkt 113, 114 og 115 i PDOJ).

Talere:: Andrey Novakov, der begrundede anmodningen for et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, Kosma Złotowski, der begrundede anmodningen for ECR-Gruppen og Ismail Ertug (ordfører), der talte imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (154 for, 156 imod, 14 hverken/eller).

Talere:: Karima Delli og Antanas Guoga (formanden præciserede).

Anmodning fra PPE-Gruppen om på dagsordenen for eftermiddagen at opføre en redegørelse fra Kommissionen om den trussel mod sikkerheden, som den hurtige udbredelse af terrorrelateret indhold udgør.

Talere:: Roberta Metsola for PPE-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Daniel Dalton, der talte imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (105 for, 186 imod, 8 hverken/eller).

Torsdag

Ingen ændringer.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.


FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

13. Betænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse (forhandling)

Betænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse [2018/2121(INI)] - Det Særlige Udvalg om Økonomisk Kriminalitet, Skatteunddragelse og Skatteundgåelse. Ordførere: Jeppe Kofod og Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

Jeppe Kofod og Luděk Niedermayer forelagde betænkningen.

Taler: Pierre Moscovici (medlem af Kommissionen).

Talere Werner Langen for PPE-Gruppen, Evelyn Regner for S&D-Gruppen, Roberts Zīle for ECR-Gruppen, Petr Ježek for ALDE-Gruppen, Molly Scott Cato for Verts/ALE-Gruppen, Miguel Urbán Crespo for GUE/NGL-Gruppen, David Coburn for EFDD-Gruppen, Dobromir Sośnierz, løsgænger, Othmar Karas, Paul Tang, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, Pirkko Ruohonen-Lerner, Eva Joly, Matt Carthy, Lampros Fountoulis, Anne Sander, Alfred Sant, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ana Gomes, Sven Giegold, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Thomas Mann, Martin Schirdewan, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Dobromir Sośnierz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ana Gomes, David Casa, Peter Simon, Brian Hayes og Emil Radev.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Ramón Jáuregui Atondo, Ruža Tomašić, Julie Ward, Ernest Urtasun, Monika Beňová, Jordi Solé, Pervenche Berès og Miguel Viegas.

Talere Pierre Moscovici og Jeppe Kofod.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.20 i protokollen af 26.3.2019.


14. Retsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption i EU, navnlig i Malta og Slovakiet (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000015/2019 af Claude Moraes, for LIBE, til Kommissionen: Retsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption i EU, navnlig i Malta og Slovakiet (B8-0017/2019)

Sophia in 't Veld (for stilleren) begrundede spørgsmålet.

Věra Jourová (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen, Pirkko Ruohonen-Lerner for ECR-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen, Laura Ferrara for EFDD-Gruppen, Pál Csáky, Monika Smolková, Tomáš Zdechovský, Alfred Sant og Asim Ademov.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Miriam Dalli, Ana Gomes, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Miriam Dalli, Monika Beňová, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sophia in 't Veld, og Juan Fernando López Aguilar.

Taler: Věra Jourová.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 128, stk. 5.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.10 i protokollen af 28.3.2019.


15. Afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstilinger ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstilinger og ophævelse af direktiv 2000/84/EF [COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

Marita Ulvskog forelagde betænkningen.

Taler: Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

Taler: Bolesław G. Piecha (ordfører for udtalelse fra ENVI).

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Talere Sven Schulze (ordfører for udtalelse fra ITRE), Igor Šoltes (ordfører for udtalelse fra IMCO), Ulrike Müller (ordfører for udtalelse fra AGRI), Pavel Svoboda (ordfører for udtalelse fra JURI), Wim van de Camp for PPE-Gruppen, Liisa Jaakonsaari for S&D-Gruppen, Kosma Złotowski for ECR-Gruppen, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, Jakop Dalunde for Verts/ALE-Gruppen, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, Daniela Aiuto for EFDD-Gruppen, Joëlle Mélin for ENF-Gruppen, Dieter-Lebrecht Koch, Momchil Nekov, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, James Carver, Eva Maydell, James Nicholson, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Seán Kelly, Annie Schreijer-Pierik, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Matthijs van Miltenburg, Andrzej Grzyb, Werner Langen, Alojz Peterle, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Werner Langen, og Peter van Dalen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Annie Schreijer-Pierik.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Indrek Tarand, Davor Škrlec, João Pimenta Lopes og José Blanco López.

Talere Violeta Bulc og Marita Ulvskog.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.5 i protokollen af 26.3.2019.


16. Fælles regler for det indre marked for elektricitet ***I - Indre marked for elektricitet ***I - Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energitilsynsmyndigheder ***I - Risikoberedskab i elsektoren ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet (omarbejdning) [COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked for elektricitet (omarbejdning) [COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energitilsynsmyndigheder (omarbejdning) [COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om risikoberedskab i elsektoren og om ophævelse af direktiv 2005/89/EF [COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

Martina Werner (for ordføreren Jerzy Buzek), Morten Helveg Petersen og Flavio Zanonato forelagde betænkningerne.

FORSÆDE: Evelyne GEBHARDT
næstformand

Taler: Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Talere Carlos Zorrinho (ordfører for udtalelse fra ENVI), Werner Langen for PPE-Gruppen, Martina Werner for S&D-Gruppen, Angelika Mlinar for ALDE-Gruppen, Florent Marcellesi for Verts/ALE-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Jonathan Bullock for EFDD-Gruppen, Christelle Lechevalier for ENF-Gruppen, José Blanco López, Davor Škrlec, Miroslav Poche og Zdzisław Krasnodębski.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly og Nicola Caputo.

Talere Miguel Arias Cañete, Morten Helveg Petersen og Flavio Zanonato.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.6 i protokollen af 26.3.2019, punkt 7.7 i protokollen af 26.3.2019, punkt 7.8 i protokollen af 26.3.2019 og punkt 7.9 i protokollen af 26.3.2019.


17. Adgang til indbringelse af sager til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til indbringelse af sager til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser og om ophævelse af direktiv 2009/22/EF [COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

Geoffroy Didier forelagde betænkningen.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Taler: Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere Pavel Svoboda for PPE-Gruppen, Mady Delvaux for S&D-Gruppen, Matthijs van Miltenburg for ALDE-Gruppen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Christel Schaldemose, Ralph Packet for ECR-Gruppen, og Evelyne Gebhardt.

Talere Věra Jourová og Geoffroy Didier.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.2 i protokollen af 26.3.2019.


18. Den seneste udvikling i Dieselgate-skandalen (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Den seneste udvikling i Dieselgate-skandalen (2019/2670(RSP))

Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Christel Schaldemose, Kosma Złotowski og Karima Delli.

Taler: Miguel Arias Cañete.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.11 i protokollen af 28.3.2019.

Taler: Gerben-Jan Gerbrandy for at anmode Kommissionen om skriftlig at besvare visse spørgsmål, der fortsat var ubesvarede (formanden tilsluttede sig talerens forslag).


19. Mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1222/2009 [COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Michał Boni (A8-0086/2019)

Michał Boni forelagde betænkningen.

Taler: Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Talere Edouard Martin for S&D-Gruppen, Jozo Radoš for ALDE-Gruppen, og Carlos Zorrinho.

Talere Miguel Arias Cañete og Michał Boni.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.10 i protokollen af 26.3.2019.


20. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

László Tőkés, Julie Ward, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, João Pimenta Lopes, Dobromir Sośnierz, Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Branislav Škripek, Miroslavs Mitrofanovs, José Inácio Faria, Andrejs Mamikins, Anna Záborská, Nicola Caputo og Martina Anderson.


21. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 637.634/OJMA).


22. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.04.

Klaus Welle

Pavel Telička

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Foster, Fotyga, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Preda, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Bours, Crowley, Le Pen, Maltese, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Seneste opdatering: 26. juni 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik