Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 302kWORD 86k
Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δηλώσεις της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 5.Αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας
 6.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 7.Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 8.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 9.Κατάθεση εγγράφων
 10.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 11.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) (κατάθεση)
 12.Διάταξη των εργασιών
 13.Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή (συζήτηση)
 14.Η κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία (συζήτηση)
 15.Τερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας ***I (συζήτηση)
 16.Κοινοί κανόνες της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ***I - Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ***I - Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας ***I - Ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας ***I (συζήτηση)
 17.Αντιπροσωπευτικές δράσεις για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών ***I (συζήτηση)
 18.Πρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Dieselgate» (συζήτηση)
 19.Σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους (συζήτηση)
 20.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η σύνοδος, που είχε διακοπεί την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019, επαναλαμβάνεται.


2. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.06.


3. Δηλώσεις της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος αναφέρεται στις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις που σημειώθηκαν στην Ουτρέχτη των Κάτω Χωρών και στο Κράιστσερτς της Νέας Ζηλανδίας με πολλούς νεκρούς και τραυματίες. Εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και υπενθυμίζει την ανάγκη να διπλασιαστούν οι προσπάθειες για την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας και διακρίσεων.

Εκφράζει επίσης την αλληλεγγύη του στα θύματα του κυκλώνα Ιντάι, που έπληξε τη Ζιμπάμπουε, το Μαλάουι και προ παντός τη Μοζαμβίκη, προκαλώντας τον θάνατο πολλών ανθρώπων και τεράστιες υλικές ζημίες.

Τέλος, Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση επί τη ευκαιρία της εβδομηκοστής επετείου από τον μαζικό εκτοπισμό κατοίκων της Βαλτικής στη Σιβηρία.

Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή.


4. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Antanas Guoga.


5. Αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας

Ο Mario Borghezio υπέβαλε στον Πρόεδρο το αίτημα υπεράσπισης των προνομίων και ασυλιών του ενόψει εις βάρος του δικαστικής διαδικασίας ενώπιον της Εισαγγελίας της πόλης Ιμπέρια.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού, η αίτηση αυτή παραπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή JURI.


6. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Κατόπιν συστάσεως της συμβουλευτικής επιτροπής δεοντολογίας των βουλευτών, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου αποφάσισε να επιβάλει κύρωση εις βάρος του Marcus Pretzell, σύμφωνα με το άρθρο 166 του Κανονισμού, επειδή δεν τήρησε την υποχρέωση υποβολής δήλωσης, όπως προβλέπεται στον Κώδικα Δεοντολογίας και τα εκτελεστικά του μέτρα. Η κύρωση συνίσταται σε επίπληξη.

Αυτή η απόφαση κοινοποιήθηκε στον ενδιαφερόμενο στις 22 Μαρτίου 2019.

Σύμφωνα με το άρθρο 167 του Κανονισμού, ο Marcus Pretzell μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Προεδρείου εντός δύο εβδομάδων από την κοινοποίηση της κύρωσης


7. Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού)

Η επιτροπή ENVI διαβίβασε τα ακόλουθα διορθωτικά σε κείμενα που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

—   Διορθωτικό P8_TA(2017)0107(COR01) στον κανονισμό (EE) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2017, για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/EΚ, του κανονισμού (EΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 90/385/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ (ΕΕ L 117 της 5.5.2017, σ. 1-175) - (θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 5 Απριλίου 2017 ενόψει της έγκρισης του ως άνω κανονισμού P8_TA(2017)0107) - (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

—   Διορθωτικό P8_TA(2017)0108(COR01) στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/746 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2017, για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα και για την κατάργηση της οδηγίας 98/79/ΕΚ και της απόφασης 2010/227/ΕΕ της Επιτροπής (ΕΕ L 117 της 5.5.2017, σ. 176-332 ) - (θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 5 Απριλίου 2017 ενόψει της έγκρισης του ως άνω κανονισμού P8_TA(2017)0108) - (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)).

Τα διορθωτικά διατίθενται στον ιστότοπο Europarl.

Σύμφωνα με το άρθρο 231 παράγραφος 4 του Kανονισμού, τα εν λόγω διορθωτικά λογίζονται εγκριθέντα εκτός εάν υποβληθεί από πολιτική ομάδα ή από σαράντα τουλάχιστον βουλευτές και εντός εικοσιτεσσάρων ωρών αίτηση να τεθούν σε ψηφοφορία.


8. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί σήμερα στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων, που εγκρίνονται κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες πτυχές ασφάλειας των σιδηροδρόμων και της συνδεσιμότητας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (00072/2019/LEX - C8-0147/2019 - 2019/0040(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη συνέχιση των εν εξελίξει δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+ που θεσπίσθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013, στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (00055/2019/LEX - C8-0146/2019 - 2019/0030(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2403 όσον αφορά τις άδειες αλιείας για τα αλιευτικά σκάφη της Ένωσης στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και τις αλιευτικές δραστηριότητες των αλιευτικών σκαφών του Ηνωμένου Βασιλείου σε ενωσιακά ύδατα (00036/2019/LEX - C8-0145/2019 - 2019/0010(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 όσον αφορά ορισμένους κανόνες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (00035/2019/LEX - C8-0144/2019 - 2019/0009(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕE) αριθ. 1316/2013 όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (00022/2019/LEX - C8-0143/2019 - 2018/0299(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινούς κανόνες διασφάλισης βασικής συνδεσιμότητας των οδικών εμπορευματικών και οδικών επιβατικών μεταφορών όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση (00067/2019/LEX - C8-0142/2019 - 2018/0436(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου με την χορήγηση ενωσιακής γενικής άδειας εξαγωγής για την εξαγωγή ορισμένων ειδών διπλής χρήσης από την Ένωση προς το Ηνωμένο Βασίλειο (00023/2019/LEX - C8-0141/2019 - 2018/0435(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση μέτρων έκτακτης ανάγκης στον τομέα του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (00062/2019/LEX - C8-0140/2019 - 2019/0019(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία ελέγχου σχετικά με παραβάσεις των κανόνων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (00014/2019/LEX - C8-0139/2019 - 2018/0336(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (00013/2019/LEX - C8-0138/2019 - 2018/0298(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινούς κανόνες διασφάλισης βασικής αεροπορικής συνδεσιμότητας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση (00068/2019/LEX - C8-0137/2019 - 2018/0433(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες πτυχές ασφάλειας της αεροπορίας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την ΄Ενωση (00017/2019/LEX - C8-0136/2019 - 2018/0434(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εξασφάλιση της συνέχισης των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας PEACE IV (Ιρλανδία-Ηνωμένο Βασίλειο) και Ηνωμένο Βασίλειο-Ιρλανδία (Ιρλανδία-Βόρεια Ιρλανδία-Σκωτία) στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (00012/2019/LEX - C8-0135/2019 - 2018/0432(COD)).


9. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις (06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

INTA, ENVI, AGRI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Διεθνούς Συμφωνίας του 2015 για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AGRI

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- Έκθεση σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[52]] - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[46]] - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (COM(2018)0521[[03]] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο (COM(2018)0521[[05]] - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα IV - Δικαστήριο (COM(2018)0521[[04]] - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (COM(2018)0521[[08]] - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (COM(2018)0521[[06]] - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών (COM(2018)0521[[07]] - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[51]] - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[47]] - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 (κοινή επιχείρηση ΠΚΦ 2) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[48]] - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[49]] - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Marco Valli (A8-0107/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (COM(2018)0521[[02]] - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα X - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (COM(2018)0521[[10]] - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 2017, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (COM(2018)0521[[01]] - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 (COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)) - επιτροπή CULT - Εισηγητής: Milan Zver (A8-0111/2019)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 940/2014/ΕΕ όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία δύνανται να τύχουν απαλλαγής ή μείωσης της εισφοράς θαλάσσης (COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS)) - επιτροπή REGI - Εισηγήτρια: Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[38]] - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[39]] - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (COM(2018)0521[[09]] - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[45]] - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[11]] - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[22]] - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[27]] - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[17]] - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[41]] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[35]] - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[31]] - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης, για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[44]] - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[15]] - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[23]] - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[25]] - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[21]] - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[20]] - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[32]] - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[30]] - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[24]] - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[18]] - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[13]] - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[36]] - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[16]] - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[14]] - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017: επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος (COM(2018)0521[[43]] - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[37]] - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[29]] - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[12]] - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (νυν Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης) (eu-LISA) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[42]] - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

- Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με τη σύναψη θεσμικής συμφωνίας πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας (2018/2262(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

- Έκθεση σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά τη νέα συνολική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Ουζμπεκιστάν (2018/2236(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: David McAllister (A8-0149/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[34]] - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά όσον αφορά τη γενική τους ασφάλεια και την προστασία των επιβατών των οχημάτων και του ευάλωτου χρήστη της οδού, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/... και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 78/2009, (ΕΚ) αριθ. 79/2009 και (ΕΚ) αριθ. 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγήτρια: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[40]] - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[28]] - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) (πριν την 1η Μαΐου 2017: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[33]] - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[19]] - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021 έως 2027) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 (COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)) - επιτροπή CULT - Εισηγήτρια: Silvia Costa (A8-0156/2019)

- Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας όσον αφορά την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, με την υποστήριξη της Επιτροπής, προς το Συμβούλιο σχετικά με την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη (2018/2237(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (ERA) (νυν Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[26]] - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Shift2Rail για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521[[50]] - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

- Συσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον τερματισμό των εποχικών αλλαγών της ώρας και την κατάργηση της οδηγίας 2000/84/ΕΚ (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγήτρια: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

- Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή (2018/2121(INI)) - επιτροπή TAX3 - Εισηγήτριες: Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD)) - επιτροπές AFET, DEVE - Εισηγητές: Pier Antonio Panz, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ) (COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)) - επιτροπή AFET - Εισηγητές: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)) - επιτροπές ECON, ENVI - Εισηγητές: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Jørn Dohrmann (2018/2277(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Evelyn Regner (A8-0178/2019)


10. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Η ακόλουθη ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης, ακολουθούμενης από συζήτηση, συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη (άρθρο 128 του Κανονισμού):

—   O-000015/2019 που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Η κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία (B8-0017/2019)


11. Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) (κατάθεση)

Έχει κατατεθεί η ακόλουθη μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση (άρθρο 130β του Κανονισμού):

—   G-000001/2019 που κατέθεσαν οι Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić και Alojz Peterle, προς την Επιτροπή: Παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών των οποίων οι γονείς εργάζονται στην Αυστρία (B8-0018/2019).


12. Διάταξη των εργασιών

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Μαρτίου II 2019 (PE 637.634/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 149α του Κανονισμού):

Δευτέρα

Αίτημα της Ομάδας ALDE να κλείσει η συζήτηση σχετικά με την ερώτηση με αίτημα προφορικής με θέμα "Η κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία" (σημείο 117 του ΤΣΗΔ) με την κατάθεση πρότασης ψηφίσματος της επιτροπής LIBE, που θα τεθεί σε ψηφοφορία την Πέμπτη.

Παρεμβαίνουν οι Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, Monika Smolková, η οποία προτείνει να διεξαχθεί η ψηφοφορία την επόμενη περίοδο συνόδου, Sophie in't Veld επιμένοντας στο αίτημά της, και Monika Smolková.

Με ΗΨ (153 υπέρ, 143 κατά, 12 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Ορίζονται οι ακόλουθες προθεσμίες κατάθεσης:

Προτάσεις ψηφίσματος: Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 στις 12.00.

Τροπολογίες στις προτάσεις ψηφίσματος και στις κοινές προτάσεις ψηφίσματος: Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 στις 12.00.

Τροπολογίες στις κοινές προτάσεις ψηφίσματος: Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 στις 13.00.

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία και ψηφοφορία κατά τμήματα: Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 στις 19.00.

Τρίτη

Αίτημα των Ομάδων ENF και GUE/NGL να αποτελέσει η έκθεση της Hilde Vautmans με θέμα "Απόφαση για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη" (A8-0157/2019), η οποία προβλέφθηκε αρχικά για την ώρα την ψηφοφοριών της Τρίτης (σημείο 20 του ΤΣΗΔ), αντικείμενο συζήτησης και ψηφοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 113 παράγραφο 6 του Κανονισμού.

Ο Πρόεδρος προτείνει να εγγραφεί η συζήτηση ως τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης της Τετάρτης.

Το Σώμα δέχεται την πρόταση.

Ως προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών ορίζεται η Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 στις 13.00.

Αίτημα της Ομάδας ENF να εγγραφούν, ως δεύτερο σημείο στην πρωινή ημερήσια διάταξη, οι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την απόφαση του Δικαστηρίου με την οποία ακυρώνεται η απόφαση (ΕΕ) 2016/1208, με ημερομηνία 23 Δεκεμβρίου 2015, της Επιτροπής σχετικά με την κρατική ενίσχυση που χορήγησε η Ιταλία στην Banca Tercas. Κατόπιν τούτου η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 8.30.

Παρεμβαίνει ο Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα.

Με ΟΚ (86 υπέρ, 183 κατά, 25 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Τετάρτη

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε διασαφηνίσεις όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των τροπολογιών επί της δέσμης μέτρων για την κινητικότητα.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Bas Eickhout σχετικά με το απαράδεκτο μίας τροπολογίας που κατατέθηκε από την Ομάδα S&D επί της εκθέσεως της Inés Ayala Sender με θέμα "Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί" (A8-0110/2019) (ο Πρόεδρος επιβεβαιώνει το απαράδεκτο αυτής της τροπολογίας).

°
° ° °

Αίτημα εκ μέρους αριθμού βουλευτών που επιτυγχάνει το κατώτατο όριο και των Ομάδων ECR και EFDD να αφαιρεθούν από την ημερήσια διάταξη η συζήτηση και η ψηφοφορία επί της κοινής συζητήσεως για τη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα που περιλαμβάνει τρεις εκθέσεις των Ismail Ertug, Merja Kyllönen και Wim van de Camp (σημείων 113, 114 και 115 του ΤΣΗΔ).

Παρεμβαίνουν οι Andrey Novakov, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα εκ μέρους αριθμού βουλευτών που επιτυγχάνει το κατώτατο όριο, Kosma Złotowski, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα εκ μέρους της Ομάδας ECR, και Ismail Ertug (εισηγητής) κατά του αιτήματος.

Με ΟΚ (154 υπέρ, 156 κατά, 14 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Παρεμβαίνουν οι Karima Delli και Antanas Guoga (ο Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις).

Αίτημα της Ομάδας PPE να εγγραφεί στην απογευματινή ημερήσια διάταξη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τον κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια από τη γρήγορη διαδικτυακή διάδοση περιεχομένων τρομοκρατικού χαρακτήρα.

Παρεμβαίνουν οι Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, και Daniel Dalton, κατά του αιτήματος.

Με ΗΨ (105 υπέρ, 186 κατά, 8 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Πέμπτη

Δεν προτείνεται τροποποίηση.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

13. Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή [2018/2121(INI)] - Ειδική επιτροπή σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή. Συνεισηγητές: Jeppe Kofod και Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

Οι Jeppe Kofod και Luděk Niedermayer παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Pierre Moscovici (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Werner Langen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evelyn Regner, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petr Ježek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Molly Scott Cato, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, David Coburn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος, Othmar Karas, Paul Tang, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Pirkko Ruohonen-Lerner, Eva Joly, Matt Carthy, Λάμπρος Φουντούλης, Anne Sander, Alfred Sant, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Ana Gomes, Sven Giegold, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Thomas Mann, Martin Schirdewan, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Dobromir Sośnierz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ana Gomes, David Casa, Peter Simon, Brian Hayes και Emil Radev.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Ramón Jáuregui Atondo, Ruža Tomašić, Julie Ward, Ernest Urtasun, Monika Beňová, Jordi Solé, Pervenche Berès και Miguel Viegas.

Παρεμβαίνουν οι Pierre Moscovici και Jeppe Kofod.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019.


14. Η κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000015/2019 που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Η κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία (B8-0017/2019)

Η Sophia in 't Veld (αναπλ. συντάκτη) αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Pál Csáky, Monika Smolková, Tomáš Zdechovský, Alfred Sant και Asim Ademov.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι José Inácio Faria, Miriam Dalli, Ana Gomes, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Miriam Dalli, Monika Beňová, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Sophia in 't Veld και Juan Fernando López Aguilar.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.3.2019.


15. Τερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον τερματισμό των εποχικών αλλαγών της ώρας και την κατάργηση της οδηγίας 2000/84/ΕΚ [COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

Η Marita Ulvskog παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει ο Bolesław G. Piecha (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Sven Schulze (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Igor Šoltes (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Ulrike Müller (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Pavel Svoboda (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Wim van de Camp, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Liisa Jaakonsaari, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jakop Dalunde, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Daniela Aiuto, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Dieter-Lebrecht Koch, Momchil Nekov, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, James Carver, Eva Maydell, James Nicholson, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Seán Kelly, Annie Schreijer-Pierik, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Matthijs van Miltenburg, Andrzej Grzyb, Werner Langen, Alojz Peterle, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Werner Langen, και Peter van Dalen, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Annie Schreijer-Pierik.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Indrek Tarand, Davor Škrlec, João Pimenta Lopes και José Blanco López.

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc και Marita Ulvskog.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019.


16. Κοινοί κανόνες της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ***I - Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ***I - Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας ***I - Ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση) [COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση) [COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (αναδιατύπωση) [COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της οδηγίας 2005/89/ΕΚ [COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

Οι Martina Werner (αναπληρώνοντας τον εισηγητή Jerzy Buzek), Morten Helveg Petersen και Flavio Zanonato παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Evelyne GEBHARDT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Carlos Zorrinho (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Werner Langen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Martina Werner, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angelika Mlinar, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Florent Marcellesi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jonathan Bullock, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Christelle Lechevalier, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, José Blanco López, Davor Škrlec, Miroslav Poche και Zdzisław Krasnodębski.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Seán Kelly και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Arias Cañete, Morten Helveg Petersen και Flavio Zanonato.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019, σημείο 7.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019 και σημείο 7.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019.


17. Αντιπροσωπευτικές δράσεις για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και με την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ [COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

Ο Geoffroy Didier παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mady Delvaux, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Matthijs van Miltenburg, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Christel Schaldemose, Ralph Packet, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Evelyne Gebhardt.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Geoffroy Didier.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019.


18. Πρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Dieselgate» (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Πρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Dieselgate» (2019/2670(RSP))

Ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Christel Schaldemose, Kosma Złotowski και Karima Delli.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.3.2019.

Παρεμβαίνει ο Gerben-Jan Gerbrandy για να ζητήσει από την Επιτροπή να απαντήσει γραπτώς σε ορισμένες ερωτήσεις που παραμένουν αναπάντητες (η Πρόεδρος συντάσσεται με το αίτημα του ομιλητή).


19. Σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων όσον αφορά την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 [COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Michał Boni (A8-0086/2019)

Ο Michał Boni παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Edouard Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jozo Radoš, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Carlos Zorrinho.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Arias Cañete και Michał Boni.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019.


20. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

László Tőkés, Julie Ward, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, João Pimenta Lopes, Dobromir Sośnierz, Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Branislav Škripek, Miroslavs Mitrofanovs, José Inácio Faria, Andrejs Mamikins, Anna Záborská, Nicola Caputo και Martina Anderson.


21. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 637.634/OJMA).


22. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 23.04.

Klaus Welle

Pavel Telička

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Ademov, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Preda, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συναδινός, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Bours, Crowley, Le Pen, Maltese, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου