Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 273kWORD 77k
Esmaspäev, 25. märts 2019 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Juhataja avaldused
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Puutumatuse kaitsmise taotlus
 6.Juhataja teadaanne
 7.Parandused (kodukorra artikkel 231)
 8.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 9.Esitatud dokumendid
 10.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 11.Põhjalikumad arupärimised (kodukorra art 130b) (esitamine)
 12.Tööplaan
 13.Raport finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta (arutelu)
 14.Õigusriigi ja korruptsioonivastase võitluse olukord ELis, eelkõige Maltas ja Slovakkias (arutelu)
 15.Aastaaegadega seotud kellakeeramise lõpetamine ***I (arutelu)
 16.Elektrienergia siseturu ühiseeskirjad ***I - Elektrienergia siseturg ***I - Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet ***I - Ohuvalmidus elektrisektoris ***I (arutelu)
 17.Tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagid ***I (arutelu)
 18.Dieselgate’i skandaaliga seotud hiljutised muutused (arutelu)
 19.Rehvide kütusesäästlikkus ja muud olulised näitajad (arutelu)
 20.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 21.Järgmise istungi päevakord
 22.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungjärgu jätkamine

Neljapäeval, 14. märtsil 2019 katkestatud istungjärk jätkus.


2. Istungi algus

Istung algas kell 17.06.


3. Juhataja avaldused

Parlamendi president tuletas meelde hiljutisi paljude hukkunute ja vigastatutega terroriakte Madalmaades Utrechtis ja Uus-Meremaal Christchurchis. Ta avaldas kaastunnet ohvrite perekondadele ja tuletas meelde vajadust mitmekordistada pingutusi igasuguse vägivalla ja diskrimineerimise vastu.

Ta väljendas ka solidaarsust Zimbabwet, Malawi Vabariiki ja eriti Mosambiiki tabanud ning palju surmajuhtumeid ja ääretult suurt materiaalset kahju põhjustanud tsüklon Idai ohvritega.

President esines ühtlasi avaldusega seoses 70 aasta möödumisega Balti riikide elanike massilisest Siberisse küüditamisest.

Parlament pidas minutilise leinaseisaku.


4. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

°
° ° °

Sõna võttis Antanas Guoga.


5. Puutumatuse kaitsmise taotlus

Mario Borghezio esitas parlamendi presidendile taotluse kaitsta tema privileege ja puutumatust seoses kohtumenetlusega, mille Imperia kohtu prokuratuur tema vastu algatas.

Vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 1 saadeti taotlus edasi JURI-komisjonile, kes vastutab küsimuse läbivaatamise eest.


6. Juhataja teadaanne

Parlamendi president otsustas parlamendiliikmete käitumise küsimustega tegeleva nõuandekomitee soovituse alusel määrata Marcus Pretzellile vastavalt kodukorra artiklile 166 karistuse käitumisjuhendis ja selle rakenduseeskirjades sätestatud deklareerimiskohustuse täitmata jätmise eest. Karistuseks on noomitus.

Asjaomast parlamendiliiget teavitati otsusest 22. märtsil 2019.

Kodukorra artikli 167 kohaselt võib Marcus Pretzell kahe nädala jooksul alates määratud karistusest teatamisest esitada juhatusele sisemise apellatsiooni.


7. Parandused (kodukorra artikkel 231)

ENVI-komisjon esitas Euroopa Parlamendis vastu võetud tekstide kohta järgmised parandused:

—   parandus P8_TA(2017)0107(COR01) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2017. aasta määruse (EL) 2017/745 kohta, milles käsitletakse meditsiiniseadmeid, millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ, määrust (EÜ) nr 178/2002 ja määrust (EÜ) nr 1223/2009 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 90/385/EMÜ ja 93/42/EMÜ (ELT L 117, 5.5.2017, lk 1–175) – (5. aprillil 2017. aastal teisel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoht eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud määrus P8_TA(2017)0107) - (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

—   parandus P8_TA(2017)0108(COR01) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2017. aasta määruse (EL) 2017/746 kohta invitro diagnostikameditsiiniseadmete kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 98/79/EÜ ja komisjoni otsus 2010/227/EL (ELT L 117, 5.5.2017, lk 176–332) – (5. aprillil 2017. aastal teisel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoht eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud määrus P8_TA(2017)0108) - (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)).

Parandused on kättesaadavad parlamendi veebisaidil.


8. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

President teatas, et kirjutab esmaspäeval koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus raudteeohutuse ja -ühenduse teatavate aspektide kohta seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust (00072/2019/LEX - C8-0147/2019 - 2019/0040(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette sätted määrusega (EL) nr 1288/2013 loodud programmi „Erasmus+“ käimasolevate õpirändetegevuste jätkamiseks Ühendkuningriigi liidust väljaastumise kontekstis (00055/2019/LEX - C8-0146/2019 - 2019/0030(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2017/2403 seoses liidu kalalaevadele kalapüügilubade andmisega püügitoiminguteks Ühendkuningriigi vetes ja Ühendkuningriigi kalalaevade püügitoimingutega liidu vetes (00036/2019/LEX - C8-0145/2019 - 2019/0010(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 508/2014 seoses teatavate Euroopa Merendus- ja Kalandusfondiga seotud normidega pärast Ühendkuningriigi väljaastumist liidust (00035/2019/LEX - C8-0144/2019 - 2019/0009(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1316/2013 seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust (00022/2019/LEX - C8-0143/2019 - 2018/0299(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühiseeskirjade kohta, millega tagatakse põhiline kaupade ja sõitjate veoühendus seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust (00067/2019/LEX - C8-0142/2019 - 2018/0436(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 428/2009, andes teatavate kahesuguse kasutusega kaupade ekspordiks liidust Ühendkuningriiki liidu üldise ekspordiloa (00023/2019/LEX - C8-0141/2019 - 2018/0435(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus sotsiaalkindlustuse koordineerimise valdkonnas võetavate erandolukorra meetmete kohta pärast Ühendkuningriigi väljaastumist liidust (00062/2019/LEX - C8-0140/2019 - 2019/0019(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL, Euratom) nr 1141/2014 seoses kontrollimenetlusega, mis käsitleb isikuandmete kaitse normide rikkumist Euroopa Parlamendi valimiste raames (00014/2019/LEX - C8-0139/2019 - 2018/0336(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 391/2009 seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust (00013/2019/LEX - C8-0138/2019 - 2018/0298(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus põhilise lennuühenduse tagamise ühiseeskirjade kohta, võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja Iiri Ühendkuningriigi väljaastumist liidust (00068/2019/LEX - C8-0137/2019 - 2018/0433(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus lennundusohutuse teatavate aspektide kohta seoses Suurbritannia ja Põhja Iiri Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust (00017/2019/LEX - C8-0136/2019 - 2018/0434(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega võimaldatakse jätkata territoriaalse koostöö programme PEACE IV (Iirimaa-Ühendkuningriik) ja Ühendkuningriik-Iirimaa (Iirimaa – Põhja-Iirimaa – Šotimaa) Ühendkuningriigi liidust väljaastumise kontekstis (00012/2019/LEX - C8-0135/2019 - 2018/0432(COD)).


9. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ühinemise kohta päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga (06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

INTA, ENVI, AGRI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus 2015. aasta rahvusvahelise oliiviõli- ja lauaoliivilepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AGRI

2) parlamendikomisjonid

- Raport komisjoni 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruannete kohta (COM(2018)0521[[52]] - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)) – REGI-komisjon - Raportöör: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

- Raport ühisettevõtte Clean Sky 2 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2018)0521[[46]] - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)) – CONT- komisjon - Raportöör: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

- Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (COM(2018)0521[[03]] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

- Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Kontrollikoda (COM(2018)0521[[05]] - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

- Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Kohus (COM(2018)0521[[04]] - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

- Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman (COM(2018)0521[[08]] - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

- Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (COM(2018)0521[[06]] - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

- Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee (COM(2018)0521[[07]] - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

- Raport ühisettevõtte ECSEL 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2018)0521[[51]] - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

- Raport biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2018)0521[[47]] - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

- Raport innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2018)0521[[48]] - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

- Raport kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte (FCH2) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2018)0521[[49]] - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

- Raport 8, 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)) – CONT- komisjon - Raportöör: Marco Valli (A8-0107/2019)

- Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament (COM(2018)0521[[02]] - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

- Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, X jagu – Euroopa välisteenistus (COM(2018)0521[[10]] - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

- Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid (COM(2018)0521[[01]] - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1288/2013 (COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)) – CULT-komisjon - Raportöör: Milan Zver (A8-0111/2019)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 940/2014/EL nende toodete osas, mille suhtes saab kohaldada dokimaksuvabastust või -vähendust (COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS)) – REGI-komisjon - Raportöör: Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)

- Raport Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti (ACER) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2018)0521[[38]] - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

- Raport Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti (BEREC) Büroo 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2018)0521[[39]] - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

- Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor (COM(2018)0521[[09]] - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

- Raport ühisettevõtte SESAR 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2018)0521[[45]] - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

- Raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2018)0521[[11]] - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

- Raport Euroopa Lennundusohutusameti (EASA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2018)0521[[22]] - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

- Raport Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2018)0521[[27]] - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

- Raport Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse (CdT) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2018)0521[[17]] - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

- Raport Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2018)0521[[41]] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

- Raport Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2018)0521[[35]] - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

- Raport Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2018)0521[[31]] - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

- Raport ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2018)0521[[44]] - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

- Raport Euroopa Keskkonnaameti (EEA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2018)0521[[15]] - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

- Raport Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2018)0521[[23]] - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

- Raport Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2018)0521[[25]] - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

- Raport Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (EMSA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2018)0521[[21]] - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

- Raport Euroopa Koolitusfondi (ETF) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2018)0521[[20]] - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

- Raport Euratomi Tarneagentuuri (ESA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2018)0521[[32]] - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

- Raport Euroopa Kalanduskontrolli Ameti (EFCA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2018)0521[[30]] - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

- Raport Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2018)0521[[24]] - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

- Raport Euroopa Ravimiameti (EMA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2018)0521[[18]] - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

- Raport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2018)0521[[13]] - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

- Raport Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2018)0521[[36]] - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

- Raport Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2018)0521[[16]] - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

- Raport Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2018)0521[[14]] - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

- Raport Euroopa Liidu ametite 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise ning tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta (COM(2018)0521[[43]] - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

- Raport Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2018)0521[[37]] - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

- Raport Euroopa GNSSi Agentuuri (GSA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2018)0521[[29]] - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

- Raport Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi (Eurofound) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2018)0521[[12]] - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

- Raport Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (nüüd Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet) (eu-LISA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2018)0521[[42]] - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

- Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise institutsioonilist raamistikku käsitleva lepingu kohta (2018/2262(INI)) – AFET-komisjon - Raportöör: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

- Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb ELi ja Usbekistani vahelist uut ulatuslikku lepingut (2018/2236(INI)) – AFET- komisjon - Raportöör: David McAllister (A8-0149/2019)

- Raport Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2018)0521[[34]] - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse nõudeid seoses nende üldise ohutuse ning sõitjate ja vähekaitstud liiklejate kaitsega ning millega muudetakse määrust (EL) 2018/... ja tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 78/2009, (EÜ) nr 79/2009 ja (EÜ) nr 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)) – IMCO- komisjon - Raportöör: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

- Raport Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2018)0521[[40]] - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

- Raport Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2018)0521[[28]] - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

- Raport Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) (enne 1. maid 2017: Euroopa Politseiamet) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2018)0521[[33]] - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

- Raport Eurojusti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2018)0521[[19]] - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse programm „Loov Euroopa“ (2021–2027) ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1295/2013 (COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)) – CULT-komisjon - Raportöör: Silvia Costa (A8-0156/2019)

- Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja komisjoni toetusel tehtud ettepanekut nõukogule võtta vastu nõukogu otsus, millega luuakse Euroopa rahutagamisrahastu (2018/2237(INI)) – AFET-komisjon - Raportöör: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

- Raport Euroopa Raudteeagentuuri (ERA) (praegu Euroopa Liidu Raudteeamet) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2018)0521[[26]] - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

- Raport ühisettevõtte Shift2Rail 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2018)0521[[50]] - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)) – CONT- komisjon - Raportöör: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

- Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa – Vahemere piirkonna lepingule (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel) Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta (09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE)) – AFET-komisjon - Raportöör: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega lõpetatakse aastaaegadega seotud kellakeeramine ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/84/EÜ (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)) – TRAN-komisjon - Raportöör: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

- Raport finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta (2018/2121(INI)) - TAX3 komisjon - Raportöörid: Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD)) – AFET-komisjon, DEVE- komisjon - Raportöörid: Pier Antonio Panz, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III) (COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)) – AFET-komisjon - Raportöörid: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse jätkusuutlike investeeringute soodustamise raamistik (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)) – ECON-komisjon, ENVI-komisjon - Raportöörid: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

- Raport Jørn Dohrmanni puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2018/2277(IMM)) – JURI-komisjon - Raportöör: Evelyn Regner (A8-0178/2019)


10. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Päevakorda lisati järgmine suuliselt vastatav küsimus aruteluga (kodukorra artikkel 128):

—   O-000015/2019, mille esitas(id) Claude Moraes LIBE-komisjoni nimel komisjonile: Õigusriigi olukord ja korruptsioonivastane võitlus ELis, eelkõige Maltal ja Slovakkias (B8-0017/2019)


11. Põhjalikumad arupärimised (kodukorra art 130b) (esitamine)

Esitatud on järgmine põhjalikum kirjalikult vastatav arupärimine koos aruteluga (kodukorra art 130b):

—   G-000001/2019, mille esitas(id) Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić ja Alojz Peterle komisjonile: Austrias töötavate vanemate laste õiguste rikkumine (B8-0018/2019).


12. Tööplaan

Jagati välja 2019. aasta märtsi II osaistungjärgu päevakorra lõplik projekt (PE 637.634/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 149a).

Esmaspäev

Fraktsioon ALDE esitas taotluse lõpetada õigusriigi ja korruptsioonivastase võitluse olukorda ELis – eelkõige Maltas ja Slovakkias – käsitleva suuliselt vastatava küsimuse arutelu (päevakorra lõpliku projekti punkt 117) LIBE-komisjoni resolutsiooni ettepaneku esitamisega, mille hääletus toimuks neljapäeval.

Sõna võtsid Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, kes põhjendas taotlust, Monika Smolková, kes tegi ettepaneku korraldada hääletus järgmisel osaistungjärgul, ja Sophie in't Veld oma taotluse kinnitamiseks ning Monika Smolková.

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (153 poolt, 143 vastu, erapooletuid 12).

Määrati järgmised dokumentide esitamise tähtajad

Resolutsiooni ettepanekud: teisipäev, 26. märts 2019 kl 12.

Resolutsioonide muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekud: kolmapäev, 27. märts 2019 kl 12.

Resolutsiooni ühisettepanekute muudatusettepanekud: kolmapäev, 27. märts 2019 kl 13.

Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlused: kolmapäev, 27. märts 2019 kl 19.

Teisipäev

Fraktsioonid ENF ja GUE/NGL esitasid taotluse, et algselt teisipäeval hääletuste nimekirjas (päevakorra lõpliku projekti punkt 20) olnud Hilde Vautmansi raporti (Otsus, millega luuakse Euroopa rahutagamisrahastu) (A8-0157/2019) üle toimuks arutelu ja hääletus vastavalt kodukorra artikli 113 lõikele 6.

Istungi juhataja tegi ettepaneku kanda arutelu kolmapäevase istungi päevakorda viimase punktina.

Parlament kiitis ettepaneku heaks.

Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määrati kolmapäev, 27. märts 2019 kl 13.

Fraktsioon ENF tegi ettepaneku kanda hommikuse istungi päevakorda teise punktina nõukogu ja komisjoni avaldus Üldkohtu otsuse kohta, millega tühistati komisjoni 23. detsembri 2015. aasta otsus (EL) 2016/1208 seoses Itaalias Banca Tercasele riigiabi andmisega. Sellest tulenevalt oleks istung alanud kl 8.30.

Sõna võttis Marco Zanni fraktsiooni ENF nimel, kes põhjendas taotlust.

Euroopa Parlament lükkas taotluse elektroonilisel hääletusel tagasi (86 poolt, 183 vastu, erapooletuid 25).

Kolmapäev

Istungi juhataja andis teavet liikuvuse paketi muudatusettepanekute kättesaadavuse kohta.

°
° ° °

Sõna võttis Bas Eickhout fraktsiooni S&D poolt Inés Ayala Senderi raporti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Komisjon ja rakendusametid" (A8-0110/2019) kohta esitatud muudatusettepaneku vastuvõetamatuse kohta (juhataja kinnitas, et see muudatusettepanek on vastuvõetamatu).

°
° ° °

Vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid ja fraktsioonid ECR ja EFDD esitasid taotluse võtta päevakorrast arutelu ja hääletus ühise arutelu üle seoses liikuvuse paketi meetmetega, mis sisaldavad kolme raportit, mille raportöörid on Ismail Ertug, Merja Kyllönen ja Wim van de Camp (päevakorra lõpliku projekti punktid 113, 114 ja 115).

Sõna võtsid Andrey Novakov, kes põhjendas taotlust vähemalt miinimumlävendile vastava arvu parlamendiliikmete nimel, Kosma Złotowski, kes põhjendas taotlust fraktsiooni ECR nimel, ja Ismail Ertug (raportöör), kes oli taotluse vastu.

Euroopa Parlament lükkas taotluse elektroonilisel hääletusel tagasi (154 poolt, 156 vastu, erapooltuid 14).

Sõna võtsid Karima Delli ja Antanas Guoga (istungi juhataja täpsustas küsimust).

Fraktsioon PPE tegi ettepaneku lisada pärastlõunase istungi päevakorda komisjoni avaldus ohtude kohta, mida terroristliku iseloomuga sisu kiire levik internetis turvalisusele avaldab.

Sõna võtsid Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel, kes põhjendas taotlust, ja Daniel Dalton, kes oli selle vastu.

Euroopa Parlament lükkas elektroonilisel hääletusel taotluse tagasi (105 poolt, 186 vastu, erapooletuid 8).

Neljapäev

Muudatusteta.

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.


ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

13. Raport finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta (arutelu)

Raport finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta [2018/2121(INI)] - Finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitlev erikomisjon. Raportöörid: Jeppe Kofod ja Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

Jeppe Kofod ja Luděk Niedermayer tutvustasid raportit.

Sõna võttis Pierre Moscovici (komisjoni liige).

Sõna võtsid Werner Langen fraktsiooni PPE nimel, Evelyn Regner fraktsiooni S&D nimel, Roberts Zīle fraktsiooni ECR nimel, Petr Ježek fraktsiooni ALDE nimel, Molly Scott Cato fraktsiooni Verts/ALE nimel, Miguel Urbán Crespo fraktsiooni GUE/NGL nimel, David Coburn fraktsiooni EFDD nimel, Dobromir Sośnierz (fraktsioonilise kuuluvuseta), Othmar Karas, Paul Tang, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, Pirkko Ruohonen-Lerner, Eva Joly, Matt Carthy, Lampros Fountoulis, Anne Sander, Alfred Sant, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ana Gomes, Sven Giegold, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Thomas Mann, Martin Schirdewan, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Dobromir Sośnierz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ana Gomes, David Casa, Peter Simon, Brian Hayes ja Emil Radev.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Ramón Jáuregui Atondo, Ruža Tomašić, Julie Ward, Ernest Urtasun, Monika Beňová, Jordi Solé, Pervenche Berès ja Miguel Viegas.

Sõna võtsid Pierre Moscovici ja Jeppe Kofod.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 26.3.2019 protokollipunkt 7.20.


14. Õigusriigi ja korruptsioonivastase võitluse olukord ELis, eelkõige Maltas ja Slovakkias (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus O-000015/2019, mille esitas(id) Claude Moraes LIBE-komisjoni nimel komisjonile: Õigusriigi olukord ja korruptsioonivastane võitlus ELis, eelkõige Maltal ja Slovakkias (B8-0017/2019)

Sophia in 't Veld (koostaja nimel) esitas küsimuse.

Věra Jourová (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel, Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel, Pirkko Ruohonen-Lerner fraktsiooni ECR nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel, Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Pál Csáky, Monika Smolková, Tomáš Zdechovský, Alfred Sant ja Asim Ademov.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Miriam Dalli, Ana Gomes, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Miriam Dalli, Monika Beňová, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sophia in 't Veld, ja Juan Fernando López Aguilar.

Sõna võttis Věra Jourová.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 28.3.2019 protokollipunkt 8.10.


15. Aastaaegadega seotud kellakeeramise lõpetamine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega lõpetatakse aastaaegadega seotud kellakeeramine ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/84/EÜ [COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

Marita Ulvskog tutvustas raportit.

Sõna võttis Violeta Bulc (komisjoni liige).

Sõna võttis Bolesław G. Piecha (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja).

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid Sven Schulze (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Igor Šoltes (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja), Ulrike Müller (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Pavel Svoboda (JURI-komisjoni arvamuse koostaja), Wim van de Camp fraktsiooni PPE nimel, Liisa Jaakonsaari fraktsiooni S&D nimel, Kosma Złotowski fraktsiooni ECR nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Jakop Dalunde fraktsiooni Verts/ALE nimel, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Daniela Aiuto fraktsiooni EFDD nimel, Joëlle Mélin fraktsiooni ENF nimel, Dieter-Lebrecht Koch, Momchil Nekov, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, James Carver, Eva Maydell, James Nicholson, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Seán Kelly, Annie Schreijer-Pierik, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Matthijs van Miltenburg, Andrzej Grzyb, Werner Langen, Alojz Peterle, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Werner Langen, ja Peter van Dalen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Annie Schreijer-Pierik.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Indrek Tarand, Davor Škrlec, João Pimenta Lopes ja José Blanco López.

Sõna võtsid Violeta Bulc ja Marita Ulvskog.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 26.3.2019 protokollipunkt 7.5.


16. Elektrienergia siseturu ühiseeskirjad ***I - Elektrienergia siseturg ***I - Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet ***I - Ohuvalmidus elektrisektoris ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv elektrienergia siseturu ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse elektrienergia siseturgu (uuesti sõnastatud) [COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (uuesti sõnastatud) [COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb ohuvalmidust elektrisektoris ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2005/89/EÜ [COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

Martina Werner (raportööri nimel Jerzy Buzek), Morten Helveg Petersen ja Flavio Zanonato tutvustasid raporteid.

ISTUNGI JUHATAJA: Evelyne GEBHARDT
asepresident

Sõna võttis Miguel Arias Cañete (komisjoni liige).

Sõna võtsid Carlos Zorrinho (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Werner Langen fraktsiooni PPE nimel, Martina Werner fraktsiooni S&D nimel, Angelika Mlinar fraktsiooni ALDE nimel, Florent Marcellesi fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jonathan Bullock fraktsiooni EFDD nimel, Christelle Lechevalier fraktsiooni ENF nimel, José Blanco López, Davor Škrlec, Miroslav Poche ja Zdzisław Krasnodębski.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly ja Nicola Caputo.

Sõna võtsid Miguel Arias Cañete, Morten Helveg Petersen ja Flavio Zanonato.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 26.3.2019 protokolli punkt 7.6, 26.3.2019 protokolli punkt 7.7, 26.3.2019 protokolli punkt 7.8 ja 26.3.2019 protokolli punkt 7.9.


17. Tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagid ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagisid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/22/EÜ [COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

Geoffroy Didier tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Pavel Svoboda fraktsiooni PPE nimel, Mady Delvaux fraktsiooni S&D nimel, Matthijs van Miltenburg fraktsiooni ALDE nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, Christel Schaldemose, Ralph Packet fraktsiooni ECR nimel ja Evelyne Gebhardt.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Geoffroy Didier.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 26.3.2019 protokollipunkt 7.2.


18. Dieselgate’i skandaaliga seotud hiljutised muutused (arutelu)

Komisjoni avaldus: Dieselgate’i skandaaliga seotud hiljutised muutused (2019/2670(RSP))

Miguel Arias Cañete (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel, Christel Schaldemose, Kosma Złotowski ja Karima Delli.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 28.3.2019 protokollipunkt 8.11.

Sõna võttis Gerben-Jan Gerbrandy, kes nõudis komisjonilt kirjalikku vastust teatavatele vastuseta jäänud küsimustele (istungi juhataja ühines sõnavõtja ettepanekuga).


19. Rehvide kütusesäästlikkus ja muud olulised näitajad (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse rehvide kütusesäästlikkust ja muid olulisi näitajaid ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1222/2009 [COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Michał Boni (A8-0086/2019)

Michał Boni tutvustas raportit.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete (komisjoni liige).

Sõna võtsid Edouard Martin fraktsiooni S&D nimel, Jozo Radoš fraktsiooni ALDE nimel ja Carlos Zorrinho.

Sõna võtsid Miguel Arias Cañete ja Michał Boni.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 26.3.2019 protokollipunkt 7.10.


20. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

László Tőkés, Julie Ward, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, João Pimenta Lopes, Dobromir Sośnierz, Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Branislav Škripek, Miroslavs Mitrofanovs, José Inácio Faria, Andrejs Mamikins, Anna Záborská, Nicola Caputo ja Martina Anderson.


21. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 637.634/OJMA).


22. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.04.

Klaus Welle

Pavel Telička

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Foster, Fotyga, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Preda, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Bours, Crowley, Le Pen, Maltese, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Viimane päevakajastamine: 26. juuni 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika