Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 278kWORD 78k
Maanantai 25. maaliskuuta 2019 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausumat
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
 6.Puhemiehen ilmoitus
 7.Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla)
 8.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 9.Vastaanotetut asiakirjat
 10.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 11.Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat)
 12.Käsittelyjärjestys
 13.Talousrikokset, veropetokset ja veronkierto (keskustelu)
 14.Oikeusvaltioperiaatteen ja korruption torjunnan tilanne EU:ssa ja erityisesti Maltassa ja Slovakiassa (keskustelu)
 15.Vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta luopuminen ***I (keskustelu)
 16.Sähkön sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt ***I - Sähkön sisämarkkinat ***I - Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ***I - Riskeihin varautuminen sähköalalla ***I (keskustelu)
 17.Kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavat edustajakanteet ***I (keskustelu)
 18.Dieselgate-skandaalin viimeaikainen kehitys (keskustelu)
 19.Renkaiden merkitseminen polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta (keskustelu)
 20.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 21.Seuraavan istunnon esityslista
 22.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Torstaina 14. maaliskuuta 2019 keskeytetty istuntokausi avattiin uudelleen.


2. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 17.06.


3. Puhemiehen julkilausumat

Puhemies otti esille Utrechtissä Alankomaissa ja Christchurchissä Uudessa-Seelannissa tehdyt äskettäiset terrori-iskut, joissa lukuisat ihmiset saivat surmansa tai loukkaantuivat. Hän esitti surunvalittelunsa uhrien perheille ja muistutti tarpeesta lisätä toimia kaikenlaisen väkivallan ja syrjinnän torjumiseksi.

Puhemies toi myös julki myötätuntonsa Zimbabween, Malawiin ja ennen kaikkea Mozambikiin iskeneen ja lukuisia kuolonuhreja vaatineen ja valtavia aineellisia vahinkoja aiheuttaneen Idai-hirmumyrskyn uhreille.

Puhemies antoi lopuksi julkilausuman balttien Siperian-joukkokarkotusten 70-vuotismuistopäivän johdosta.

Parlamentti vietti hiljaisen hetken.


4. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

°
° ° °

Antanas Guoga käytti puheenvuoron.


5. Koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö

Mario Borghezio on toimittanut parlamentin puhemiehelle erioikeuksiensa ja vapauksiensa puolustamista koskevan pyynnön Imperian tuomioistuimen syyttäjänviraston häntä vastaan nostamaan oikeusmenettelyyn liittyen.

Työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


6. Puhemiehen ilmoitus

Jäsenten toimintaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean suosituksesta parlamentin puhemies on päättänyt määrätä Marcus Pretzellille työjärjestyksen 166 artiklan mukaisesti seuraamuksen menettelysäännöissä ja niiden täytäntöönpanotoimenpiteissä määrättyjen ilmoitusvelvollisuuksien noudattamatta jättämisestä. Seuraamus koostuu huomautuksesta.

Päätöksestä on ilmoitettu asianosaiselle 22. maaliskuuta 2019.

Työjärjestyksen 167 artiklan mukaisesti Marcus Pretzell voi kahden viikon kuluessa seuraamuksen tiedoksisaannista hakea päätökseen muutosta puhemiehistöltä.


7. Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla)

ENVI-valiokunta on välittänyt seuraavat oikaisut Euroopan parlamentin hyväksymiin teksteihin:

—   Oikaisu P8_TA(2017)0107(COR01) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2017/745, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2017, lääkinnällisistä laitteista sekä direktiivin 2001/83/EY, asetuksen (EY) N:o 178/2002 ja asetuksen (EY) N:o 1223/2009 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 90/385/ETY ja 93/42/ETY kumoamisesta (EUVL L 117, 5.5.2017, s. 1–175) - (toisessa käsittelyssä 5. huhtikuuta 2017 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun asetuksen antamiseksi P8_TA(2017)0107) - (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

—   Oikaisu P8_TA(2017)0108(COR01) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2017/746, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2017, in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista sekä direktiivin 98/79/EY ja komission päätöksen 2010/227/EU kumoamisesta (EUVL L 117, 5.5.2017, s. 176–332) - (toisessa käsittelyssä 5. huhtikuuta 2017 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun asetuksen antamiseksi P8_TA(2017)0108) - (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)).

Oikaisut ovat saatavilla parlamentin verkkosivustolla.

Työjärjestyksen 231 artiklan 4 kohdan mukaisesti nämä oikaisut katsotaan hyväksytyiksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä pyydä 24 tunnin kuluessa, että asiasta äänestetään.


8. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa tänään yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tietyistä Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvistä rautatieliikenteen turvallisuutta ja rautatieyhteyksiä koskevista näkökohdista (00072/2019/LEX - C8-0147/2019 - 2019/0040(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksella (EU) N:o 1288/2013 perustetun Erasmus+ -ohjelman käynnissä olevien oppimiseen liittyvien liikkuvuustoimien jatkamista koskevista säännöksistä Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa unionista (00055/2019/LEX - C8-0146/2019 - 2019/0030(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2403 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse unionin kalastusaluksille Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä myönnettävistä kalastusluvista ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten kalastustoimista unionin vesillä (00036/2019/LEX - C8-0145/2019 - 2019/0010(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EU) N:o 508/2014 muuttamisesta Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevien tiettyjen sääntöjen osalta Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi (00035/2019/LEX - C8-0144/2019 - 2019/0009(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista (00022/2019/LEX - C8-0143/2019 - 2018/0299(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus perusluonteiset maanteiden tavara- ja henkilöliikenneyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavista yhteisistä säännöistä (00067/2019/LEX - C8-0142/2019 - 2018/0436(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 muuttamisesta myöntämällä unionin yleinen vientilupa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden vientiin unionista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan (00023/2019/LEX - C8-0141/2019 - 2018/0435(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi sosiaaliturvan yhteensovittamisen alalla sovellettavista varautumistoimenpiteistä (00062/2019/LEX - C8-0140/2019 - 2019/0019(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 muuttamisesta henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen rikkomuksiin liittyvän tarkastusmenettelyn osalta Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä (00014/2019/LEX - C8-0139/2019 - 2018/0336(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EY) N:o 391/2009 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista (00013/2019/LEX - C8-0138/2019 - 2018/0298(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus perusluonteiset lentoyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavista yhteisistä säännöistä (00068/2019/LEX - C8-0137/2019 - 2018/0433(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tietyistä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvistä lentoturvallisuusnäkökohdista (00017/2019/LEX - C8-0136/2019 - 2018/0434(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, jolla luodaan edellytykset alueellisten yhteistyöohjelmien PEACE IV (Ireland-United Kingdom) ja Yhdistynyt kuningaskunta–Irlanti (Ireland-Northern Ireland-Scotland) jatkamiselle Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa unionista (00012/2019/LEX - C8-0135/2019 - 2018/0432(COD)).


9. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan (06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

INTA, ENVI, AGRI

- Esitys neuvoston päätökseksi oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan vuoden 2015 kansainvälisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AGRI

2) parlamentin valiokunnilta

- Mietintö tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksista komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2017 vastuuvapausmenettelyssä (COM(2018)0521[[52]] - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky 2 -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[46]] - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (COM(2018)0521[[03]] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin (COM(2018)0521[[05]] - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka IV – Tuomioistuin (COM(2018)0521[[04]] - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies (COM(2018)0521[[08]] - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (COM(2018)0521[[06]] - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka VII – Alueiden komitea (COM(2018)0521[[07]] - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ECSEL-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[51]] - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[47]] - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[48]] - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[49]] - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Marco Valli (A8-0107/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka I – Euroopan parlamentti (COM(2018)0521[[02]] - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto (COM(2018)0521[[10]] - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot (COM(2018)0521[[01]] - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus” perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1288/2013 kumoamisesta (COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)) - CULT-valiokunta - Esittelijä: Milan Zver (A8-0111/2019)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi päätöksen N:o 940/2014/EU muuttamisesta niiden tuotteiden osalta, joihin voidaan soveltaa vapautusta meriverosta tai meriveron alennusta (COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (ACER) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[38]] - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[39]] - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu (COM(2018)0521[[09]] - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[45]] - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[11]] - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[22]] - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[27]] - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (CdT) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[17]] - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[41]] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[35]] - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[31]] - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[44]] - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[15]] - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[23]] - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[25]] - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[21]] - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön (ETF) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[20]] - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen (ESA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[32]] - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston (EFCA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[30]] - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[24]] - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston (EMA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[18]] - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[13]] - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[36]] - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[16]] - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[14]] - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin erillisvirastojen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta (COM(2018)0521[[43]] - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[37]] - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan GNSS-viraston (GSA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[29]] - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[12]] - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston (nyt vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten- tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava Euroopan unionin virasto) (eu-LISA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[42]] - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

- Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisestä institutionaalisesta puitesopimuksesta (2018/2262(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

- Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ja Uzbekistanin uudesta kattavasta sopimuksesta (2018/2236(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: David McAllister (A8-0149/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[34]] - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntävaatimuksista niiden yleisen turvallisuuden ja ajoneuvon matkustajien ja loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun osalta, asetuksen (EU) 2018/... muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 78/2009, (EY) N:o 79/2009 ja (EY) N:o 661/2009 kumoamisesta (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[40]] - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[28]] - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) (ennen 1. toukokuuta 2017: Euroopan poliisivirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[33]] - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[19]] - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luova Eurooppa -ohjelman perustamisesta (2021–2027) ja asetuksen (EU) N:o 1295/2013 kumoamisesta (COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)) - CULT-valiokunta - Esittelijä: Silvia Costa (A8-0156/2019)

- Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tekemästä ja komission tukemasta ehdotuksesta neuvostolle neuvoston päätökseksi Euroopan rauhanrahaston perustamisesta (2018/2237(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan rautatieviraston (ERA) (nyt Euroopan unionin rautatievirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[26]] - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Shift2Rail-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[50]] - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

- Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion välisestä assosioinnista tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta (09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta luopumisesta ja direktiivin 2000/84/EY kumoamisesta (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

- Mietintö talousrikoksista, veropetoksista ja veronkierrosta (2018/2121(INI)) - TAX3-valiokunta - Esittelijät: Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen perustamisesta (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD)) – AFET- ja DEVE-valiokunnat - Esittelijät: Pier Antonio Panz, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA III) perustamisesta (COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)) - AFET-valiokunta - Esittelijät: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)) – ECON- ja ENVI-valiokunnat - Esittelijät: Bas Eickhout ja Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

- Mietintö Jørn Dohrmannin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2018/2277(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Evelyn Regner (A8-0178/2019)


10. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraava suullisesti vastattava kysymys, josta keskustellaan, on otettu esityslistalle (työjärjestyksen 128 artikla):

—   (O-000015/2019) Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: Oikeusvaltioperiaatteen ja korruption torjunnan tilanne EU:ssa ja erityisesti Maltassa ja Slovakiassa (B8-0017/2019).


11. Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraava kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu, josta keskustellaan, on jätetty käsiteltäväksi (työjärjestyksen 130 b artikla):

—   (G-000001/2019) Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić ja Alojz Peterle komissiolle: Lasten, joiden vanhemmat työskentelevät Itävallassa, oikeuksien rikkominen (B8-0018/2019).


12. Käsittelyjärjestys

Maaliskuun II 2019 istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos (PE 637.634/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 149 a artikla):

Maanantai

ALDE-ryhmä on pyytänyt, että suullisesti vastattavasta kysymyksestä ”Oikeusvaltioperiaatteen ja korruption torjunnan tilanne EU:ssa ja erityisesti Maltassa ja Slovakiassa” (lopullisen esityslistaluonnoksen 117 kohta) käytävän keskustelun päätteeksi jätetään LIBE-valiokunnan päätöslauselmaesitys, josta äänestetään torstaina.

Puheenvuorot: ALDE-ryhmän puolesta Sophia in 't Veld, joka perusteli pyynnön, Monika Smolková, joka ehdotti, että äänestys toimitetaan seuraavalla istuntojaksolla, Sophie in't Veld, joka piti kiinni pyynnöstään, ja Monika Smolková.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (153 puolesta, 143 vastaan, 12 tyhjää).

Määräajat ovat seuraavat:

päätöslauselmaesitykset: tiistaina 26. maaliskuuta 2019 klo 12.00

tarkistukset päätöslauselmaesityksiin ja yhteinen päätöslauselmaesitys: keskiviikkona 27. maaliskuuta 2019 klo 12.00

tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin: keskiviikkona 27. maaliskuuta 2019 klo 13.00

erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt: keskiviikkona 27. maaliskuuta 2019 klo 19.00.

Tiistai

ENF- ja GUE/NGL-ryhmät ovat pyytäneet, että Hilde Vautmansin mietinnöstä ”Päätös Euroopan rauhanrahaston perustamisesta” (A8-0157/2019), josta oli alunperin tarkoitus äänestää tiistain äänestyksissä (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 20), käydään keskustelu ja toimitetaan äänestys työjärjestyksen 113 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

Puhemies ehdotti, että keskustelu otetaan keskiviikon esityslistan viimeiseksi kohdaksi.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen.

Tarkistusten jättämisen määräaika on keskiviikkona 27. maaliskuuta 2019 klo 13.00.

ENF-ryhmä on pyytänyt, että aamupäivän esityslistalle otetaan toiseksi kohdaksi neuvoston ja komission julkilausumat tuomioistuimen päätöksestä kumota komission 23. joulukuuta 2015 antama päätös (EU) 2016/1208 Italian Tercas-pankille myöntämästä valtiontuesta. Tällöin istunto alkaisi klo 8.30.

Puheenvuoro: ENF-ryhmän puolesta Marco Zanni, joka perusteli pyynnön.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (86 puolesta, 183 vastaan, 25 tyhjää).

Keskiviikko

Puhemies tiedotti liikkuvuuspakettia koskevien tarkistusten saatavuudesta.

°
° ° °

Bas Eickhout käytti puheenvuoron siitä, että S&D-ryhmän Inés Ayala Senderin mietintöönVastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot” jättämää tarkistusta ei ollut otettu käsiteltäväksi (A8-0110/2019) (puhemies vahvisti, että kyseistä tarkistusta ei voida ottaa käsiteltäväksi).

°
° ° °

Vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä ja ECR- ja EFDD-ryhmät ovat pyytäneet, että esityslistalta poistetaan yhteiskeskustelu ja äänestykset liikkuvuuspaketista, johon kuuluu kolme mietintöä (Ismail Ertug, Merja Kyllönen ja Wim van de Camp) (lopullisen esityslistaluonnoksen 113, 114 ja 115 kohdat).

Puheenvuorot: Andrey Novakov, joka perusteli pyynnön vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavan määrän jäseniä puolesta, Kosma Złotowski, joka perusteli pyynnön ECR-ryhmän puolesta, ja Ismail Ertug (esittelijä), joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (154 puolesta, 156 vastaan, 14 tyhjää).

Puheenvuorot: Karima Delli ja Antanas Guoga (puhemies täsmensi asiaa).

PPE-ryhmä on pyytänyt, että iltapäivän esityslistalle otetaan komission julkilausuma turvallisuusuhkista, joita terrorististen sisältöjen nopea leviäminen verkossa aiheuttaa.

Puheenvuorot: PPE-ryhmän puolesta Roberta Metsola, joka perusteli pyynnön, ja Daniel Dalton, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (105 puolesta, 186 vastaan, 8 tyhjää).

Torstai

Muutoksia ei ehdotettu.

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

13. Talousrikokset, veropetokset ja veronkierto (keskustelu)

Mietintö talousrikoksista, veropetoksista ja veronkierrosta [2018/2121(INI)] - Talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevä erityisvaliokunta. Esittelijät: Jeppe Kofod ja Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

Jeppe Kofod ja Luděk Niedermayer esittelivät mietinnön.

Pierre Moscovici (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Werner Langen PPE-ryhmän puolesta, Evelyn Regner S&D-ryhmän puolesta, Roberts Zīle ECR-ryhmän puolesta, Petr Ježek ALDE-ryhmän puolesta, Molly Scott Cato Verts/ALE-ryhmän puolesta, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta, David Coburn EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dobromir Sośnierz, Othmar Karas, Paul Tang, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, Pirkko Ruohonen-Lerner, Eva Joly, Matt Carthy, Lampros Fountoulis, Anne Sander, Alfred Sant, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ana Gomes, Sven Giegold, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Thomas Mann, Martin Schirdewan, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Dobromir Sośnierz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ana Gomes, David Casa, Peter Simon, Brian Hayes ja Emil Radev.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Ramón Jáuregui Atondo, Ruža Tomašić, Julie Ward, Ernest Urtasun, Monika Beňová, Jordi Solé, Pervenche Berès ja Miguel Viegas.

Puheenvuorot: Pierre Moscovici ja Jeppe Kofod.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 7.20.


14. Oikeusvaltioperiaatteen ja korruption torjunnan tilanne EU:ssa ja erityisesti Maltassa ja Slovakiassa (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys O-000015/2019 – Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: Oikeusvaltioperiaatteen ja korruption torjunnan tilanne EU:ssa ja erityisesti Maltassa ja Slovakiassa (B8-0017/2019)

Sophia in 't Veld (laatijan sijainen) esitteli kysymyksen.

Věra Jourová (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta, Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta, Pirkko Ruohonen-Lerner ECR-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Pál Csáky, Monika Smolková, Tomáš Zdechovský, Alfred Sant ja Asim Ademov.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: José Inácio Faria, Miriam Dalli, Ana Gomes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamallaMiriam Dalli, Monika Beňová, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamallaSophia in 't Veld, ja Juan Fernando López Aguilar.

Věra Jourová käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.3.2019, kohta 8.10.


15. Vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta luopuminen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta luopumisesta ja direktiivin 2000/84/EY kumoamisesta [COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

Marita Ulvskog esitteli mietinnön.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Bolesław G. Piecha (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Sven Schulze (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Igor Šoltes (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ulrike Müller (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pavel Svoboda (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Wim van de Camp PPE-ryhmän puolesta, Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta, Kosma Złotowski ECR-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, Jakop Dalunde Verts/ALE-ryhmän puolesta, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Daniela Aiuto EFDD-ryhmän puolesta, Joëlle Mélin ENF-ryhmän puolesta, Dieter-Lebrecht Koch, Momchil Nekov, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, James Carver, Eva Maydell, James Nicholson, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Seán Kelly, Annie Schreijer-Pierik, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Matthijs van Miltenburg, Andrzej Grzyb, Werner Langen, Alojz Peterle, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Werner Langen, ja Peter van Dalen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Annie Schreijer-Pierik.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Indrek Tarand, Davor Škrlec, João Pimenta Lopes ja José Blanco López.

Puheenvuorot: Violeta Bulc ja Marita Ulvskog.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 7.5.


16. Sähkön sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt ***I - Sähkön sisämarkkinat ***I - Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ***I - Riskeihin varautuminen sähköalalla ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä (uudelleenlaadittu) [COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähkön sisämarkkinoista (uudelleenlaadittu) [COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta (uudelleenlaadittu) [COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi riskeihin varautumisesta sähköalalla ja direktiivin 2005/89/EY kumoamisesta [COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

Martina Werner (esittelijä Jerzy Buzekin sijainen), Morten Helveg Petersen ja Flavio Zanonato esittelivät mietinnöt.

Puhetta johti
varapuhemies Evelyne GEBHARDT

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Carlos Zorrinho (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Werner Langen PPE-ryhmän puolesta, Martina Werner S&D-ryhmän puolesta, Angelika Mlinar ALDE-ryhmän puolesta, Florent Marcellesi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jonathan Bullock EFDD-ryhmän puolesta, Christelle Lechevalier ENF-ryhmän puolesta, José Blanco López, Davor Škrlec, Miroslav Poche ja Zdzisław Krasnodębski.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Seán Kelly ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete, Morten Helveg Petersen ja Flavio Zanonato.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 7.6, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 7.7, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 7.8 ja istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 7.9.


17. Kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavat edustajakanteet ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavista edustajakanteista sekä direktiivin 2009/22/EY kumoamisesta [COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

Geoffroy Didier esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Pavel Svoboda PPE-ryhmän puolesta, Mady Delvaux S&D-ryhmän puolesta, Matthijs van Miltenburg ALDE-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, Christel Schaldemose, Ralph Packet ECR-ryhmän puolesta ja Evelyne Gebhardt.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Geoffroy Didier.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 7.2.


18. Dieselgate-skandaalin viimeaikainen kehitys (keskustelu)

Komission julkilausuma: Dieselgate-skandaalin viimeaikainen kehitys (2019/2670(RSP))

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, Christel Schaldemose, Kosma Złotowski ja Karima Delli.

Miguel Arias Cañete käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.3.2019, kohta 8.11.

Gerben-Jan Gerbrandy käytti puheenvuoron ja pyysi komissiolta kirjallista vastausta tiettyihin avoimiksi jääneisiin kysymyksiin (puhemies kannatti puhujan pyyntöä).


19. Renkaiden merkitseminen polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta ja asetuksen (EY) N:o 1222/2009 kumoamisesta [COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Michał Boni (A8-0086/2019)

Michał Boni esitteli mietinnön.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Edouard Martin S&D-ryhmän puolesta, Jozo Radoš ALDE-ryhmän puolesta ja Carlos Zorrinho.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete ja Michał Boni.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 7.10.


20. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 163 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

László Tőkés, Julie Ward, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, João Pimenta Lopes, Dobromir Sośnierz, Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Branislav Škripek, Miroslavs Mitrofanovs, José Inácio Faria, Andrejs Mamikins, Anna Záborská, Nicola Caputo ja Martina Anderson.


21. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 637.634/OJMA).


22. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.04.

Klaus Welle

Pavel Telička

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Foster, Fotyga, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Preda, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Bours, Crowley, Le Pen, Maltese, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Päivitetty viimeksi: 26. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö