Rodyklė 
Protokolas
PDF 282kWORD 79k
Pirmadienis, 2019 m. kovo 25 d. - Strasbūras
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Posėdžio pradžia
 3.Pirmininko pareiškimai
 4.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 5.Prašymas ginti imunitetą
 6.Pirmininko pranešimas
 7.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 8.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
 9.Gauti dokumentai
 10.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 11.Platesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis) (pateikimas)
 12.Darbų programa
 13.Pranešimas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais (diskusijos)
 14.Teisinės valstybės ir kovos su korupcija padėtis ES, ypač Maltoje ir Slovakijoje (diskusijos)
 15.Sezoninio laiko keitimo panaikinimas ***I (diskusijos)
 16.Elektros energijos vidaus rinkos bendrosios taisyklės ***I - Elektros energijos vidaus rinka ***I - Europos Sąjungos Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra ***I - Pasirengimas valdyti riziką elektros energijos sektoriuje ***I (diskusijos)
 17.Atstovaujamieji ieškiniai siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus ***I (diskusijos)
 18.Naujausi įvykiai, susiję su „Dyzelgeito“ skandalu (diskusijos)
 19.Padangų ženklinimas pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus (diskusijos)
 20.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 21.Kito posėdžio darbotvarkė
 22.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Atnaujinta 2019 m. kovo 14 d., ketvirtadienį, atidėta sesija.


2. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 17.06 val.


3. Pirmininko pareiškimai

Pirmininkas priminė neseniai Nyderlandų mieste Utrechte ir Naujosios Zelandijos mieste Kraistčerče įvykdytus teroristinius išpuolius, per kuriuos žuvo daug žmonių ir daug jų buvo sužeista. Jis pareiškė užuojautą aukų šeimos nariams ir priminė, kad būtina dvigubai aktyviau kovoti su bet kokio pobūdžio smurtu ir diskriminacija.

Jis taip pat pareiškė solidarumą su nukentėjusiais nuo ciklono Idai, kuris nusiaubė Zimbabvę, Malavį ir ypač Mozambiką. Per jį žuvo daug žmonių ir padaryta labai didelė materialinė žala.

Be to, Pirmininkas padarė pareiškimą masinių trėmimų iš Baltijos šalių į Sibirą 70-ųjų metinių proga.

Parlamentas pagerbė tylos minute.


4. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

°
° ° °

Kalbėjo Antanas Guoga.


5. Prašymas ginti imunitetą

Mario Borghezio pateikė Pirmininkui prašymą ginti jo privilegijas ir imunitetus teisme „Tribunal d’Imperia“ prieš jį vykdomuose teisminiuose veiksmuose.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


6. Pirmininko pranešimas

Gavęs Patariamojo Parlamento narių elgesio klausimais komiteto rekomendaciją, Parlamento Pirmininkas nusprendė skirti nuobaudą Parlamento nariui Marcus Pretzell pagal Darbo tvarkos taisyklių 166 straipsnį dėl Elgesio kodekse ir jo įgyvendinimo priemonėse nurodytų deklaravimo prievolių nesilaikymo. Nariui bus pareikštas papeikimas.

Apie šį sprendimą minėtam nariui pranešta 2019 m. kovo 22 d.

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 167 straipsnį Marcus Pretzell per dvi savaites nuo pranešimo apie nuobaudą gavimo dienos gali pateikti Biurui vidinį skundą dėl šio sprendimo.


7. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)

ENVI komitetas pateikė tokius Europos Parlamento priimtų tekstų klaidų ištaisymus:

—   2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009, ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB (OL L 117, 2017 5 5, p. 1–175) – (Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2017 m. balandžio 5 d. per antrąjį svarstymą, siekiant priimti pirmiau minėtą reglamentą P8_TA(2017)0107) (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD)) klaidų ištaisymas P8_TA(2017)0107(COR01);

—   2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių, kuriuo panaikinama Direktyva 98/79/EB ir Komisijos sprendimas 2010/227/ES (OL L 117, 2017 5 5, p. 176–332) (Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2017 m. balandžio 5 d. per antrąjį svarstymą, siekiant priimti pirmiau minėtą reglamentą P8_TA(2017)0108) (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)) klaidų ištaisymas P8_TA(2017)0108(COR01).

Su klaidų ištaisymais galima susipažinti interneto svetainėje Europarl.

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnio 4 dalį šie klaidų ištaisymai laikomi patvirtintais, jeigu per dvidešimt keturias valandas kuri nors frakcija arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių nepaprašo dėl jų balsuoti.


8. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad šiandien kartu su Tarybos pirmininku pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatoma tiesioginių užsienio investicijų į Sąjungą tikrinimo sistema (00072/2019/LEX - C8-0147/2019 - 2019/0040(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatomos nuostatos dėl judumo mokymosi tikslais veiklos pagal Reglamentu (ES) Nr. 1288/2013 sukurtą programą „Erasmus+“ tolesnio vykdymo Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos (00055/2019/LEX - C8-0146/2019 - 2019/0030(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams skirtų žvejybos leidimų ir Jungtinės Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse vykdomų žvejybos operacijų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/2403 (00036/2019/LEX - C8-0145/2019 - 2019/0010(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamos tam tikros Reglamente (ES) Nr. 508/2014 nustatytos taisyklės, susijusios su Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu (00035/2019/LEX - C8-0144/2019 - 2019/0009(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013 (00022/2019/LEX - C8-0143/2019 - 2018/0299(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl bendrųjų taisyklių, kuriomis užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių ir keleivių vežimo keliais sektoriuje, atsižvelgiant į Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimą iš Sąjungos (00067/2019/LEX - C8-0142/2019 - 2018/0436(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo dėl Sąjungos bendrojo tam tikrų dvejopo naudojimo prekių eksporto iš Sąjungos į Jungtinę Karalystę leidimo suteikimo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009 (00023/2019/LEX - C8-0141/2019 - 2018/0435(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatomos socialinės apsaugos koordinavimo srities nenumatytų atvejų priemonės, taikytinos Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos (00062/2019/LEX - C8-0140/2019 - 2019/0019(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo dėl patikrinimo procedūros, susijusios su asmens duomenų apsaugos taisyklių pažeidimais per rinkimus į Europos Parlamentą, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 (00014/2019/LEX - C8-0139/2019 - 2018/0336(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 391/2009 (00013/2019/LEX - C8-0138/2019 - 2018/0298(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl bendrų taisyklių, kuriomis užtikrinamas bazinis oro susisiekimas Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei išstojus iš Sąjungos (00068/2019/LEX - C8-0137/2019 - 2018/0433(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl tam tikrų aviacijos saugos aspektų, susijusių su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimu iš Sąjungos (00017/2019/LEX - C8-0136/2019 - 2018/0434(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo sudaromos sąlygos toliau vykdyti teritorinio bendradarbiavimo PEACE IV (Airija ir Jungtinė Karalystė) bei Jungtinės Karalystės ir Airijos (Airija, Šiaurės Airija ir Škotija) programas Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos (00012/2019/LEX - C8-0135/2019 - 2018/0432(COD)).


9. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto (06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

Nuomonė :

INTA, ENVI, AGRI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl 2015 m. Tarptautinio susitarimo dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sudarymo Europos Sąjungos vardu (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

Nuomonė :

AGRI

2) Parlamento komitetų:

- Pranešimas dėl Audito Rūmų specialiųjų ataskaitų vykdant Komisijos 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą (COM(2018)0521[[52]] - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)) - REGI komitetas - Pranešėjas: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

- Pranešimas dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[46]] - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba (COM(2018)0521[[03]] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai (COM(2018)0521[[05]] - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas (COM(2018)0521[[04]] - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas (COM(2018)0521[[08]] - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (COM(2018)0521[[06]] - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas (COM(2018)0521[[07]] - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

- Pranešimas dėl bendrosios įmonės ECSEL 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[51]] - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

- Pranešimas dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[47]] - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

- Pranešimas dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[48]] - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

- Pranešimas dėl II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[49]] - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

- Pranešimas dėl aštuntojo, devintojo, dešimtojo ir vienuoliktojo Europos plėtros fondų 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Marco Valli (A8-0107/2019)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas (COM(2018)0521[[02]] - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba (COM(2018)0521[[10]] - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos (COM(2018)0521[[01]] - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“ ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013 (COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)) - CULT komitetas - Pranešėjas: Milan Zver (A8-0111/2019)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo dėl produktų, kuriems galima taikyti mažesnį doko mokestį arba visai jo netaikyti, iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 940/2014/ES (COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS)) - REGI komitetas - Pranešėja: Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)

- Pranešimas dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[38]] - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

- Pranešimas dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[39]] - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP) (COM(2018)0521[[09]] - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

- Pranešimas dėl bendros įmonės SESAR 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[45]] - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

- Pranešimas dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[11]] - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

- Pranešimas dėl Europos aviacijos saugos agentūros (dabar – Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra) (EASA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[22]] - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[27]] - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro (CdT) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[17]] - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

- Pranešimas dėl Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[41]] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

- Pranešimas dėl Europos bankininkystės institucijos (EBA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[35]] - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

- Pranešimas dėl Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[31]] - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

- Pranešimas dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[44]] - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

- Pranešimas dėl Europos aplinkos agentūros (EAA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[15]] - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

- Pranešimas dėl Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[23]] - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[25]] - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

- Pranešimas dėl Europos jūrų saugumo agentūros (EMSA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[21]] - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

- Pranešimas dėl Europos mokymo fondo (ETF) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[20]] - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

- Pranešimas dėl Euratomo tiekimo agentūros (ESA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[32]] - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

- Pranešimas dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (EFCA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[30]] - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

- Pranešimas dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[24]] - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

- Pranešimas dėl Europos vaistų agentūros (EMA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[18]] - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (FRA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[13]] - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

- Pranešimas dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[36]] - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

- Pranešimas dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[16]] - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

- Pranešimas dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (EMCDDA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[14]] - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

- Pranešimas „Europos Sąjungos agentūrų 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: veikla, finansų valdymas ir kontrolė“ (COM(2018)0521[[43]] - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

- Pranešimas dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[37]] - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

- Pranešimas dėl Europos GNSS agentūros (GNSS) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[29]] - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

- Pranešimas dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (EUROFOUND) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[12]] - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

- Pranešimas dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (dabar Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra) (EU-LISA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[42]] - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

- Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl institucinės struktūros (2018/2262(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

- Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl naujo ES ir Uzbekistano visapusiško susitarimo (2018/2236(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: David McAllister (A8-0149/2019)

- Pranešimas dėl Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[34]] - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą ir transporto priemonėse esančių asmenų bei pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugą, reikalavimų, iš dalies keičiantis Reglamentą (ES) 2018/… ir panaikinantis Reglamentus (EB) Nr. 78/2009, (EB) Nr. 79/2009 ir (EB) Nr. 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėja: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

- Pranešimas dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[40]] - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

- Pranešimas dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[28]] - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) (iki 2017 m. gegužės 1 d. – Europos policijos biuro) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[33]] - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

- Pranešimas dėl Eurojusto 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[19]] - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2021–2027 m. programos „Kūrybiška Europa“, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1295/2013 (COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)) - CULT komitetas - Pranešėja: Silvia Costa (A8-0156/2019)

- Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymo Tarybai, pritariant Komisijai, dėl Tarybos sprendimo, kuriuo sukuriama Europos taikos priemonė (2018/2237(INI)) - AFET komitetas - Pranešėja: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

- Pranešimas dėl Europos geležinkelio agentūros (ERA) (dabar – Europos Sąjungos geležinkelių agentūra) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[26]] - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

- Pranešimas dėl bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[50]] - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

- Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės, protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu projekto (09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria panaikinamas sezoninis laiko keitimas ir panaikinama Direktyva 2000/84/EB (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėja: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

- Pranešimas dėl finansinių nusikaltimų, mokesčių slėpimo ir mokesčių vengimo (2018/2121(INI)) - TAX3 komitetas - Pranešėjai: Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD)) – AFET, DEVE komitetai - Pranešėjai: Pier Antonio Panz, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Pasirengimo narystei paramos priemonės (PNPP III) (COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)) - AFET komitetas - Pranešėjos: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)) – ECON, ENVI komitetai - Pranešėjai: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Jørn Dohrmann imunitetą (2018/2277(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėja: Evelyn Regner (A8-0178/2019)


10. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Į darbotvarkę įtrauktas šis klausimas, į kurį atsakoma žodžiu ir dėl kurio diskutuojama (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

—   O-000015/2019, kurį pateikė Claude Moraes LIBE komiteto vardu Komisijai: Teisinės valstybės ir kovos su korupcija ES, ypač Maltoje ir Slovakijoje, padėtis (B8-0017/2019)


11. Platesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis) (pateikimas)

Platesnės apimties klausimai, į kuriuos atsakoma raštu ir dėl kurių diskutuojama (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis)

—   G-000001/2019, kurį pateikė Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić ir Alojz Peterle Komisijai: Vaikų, kurių tėvai dirba Austrijoje, teisių pažeidimai (B8-0018/2019).


12. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas kovo II 2019 (PE 637.634/PDOJ), kurį buvo pasiūlyta pakeisti taip (Darbo tvarkos taisyklių 149a straipsnis):

Pirmadienis

ALDE frakcija paprašė užbaigti diskusijas dėl klausimo, į kurį atsakoma žodžiu, "Teisinės valstybės ir kovos su korupcija padėtis ES, ypač Maltoje ir Slovakijoje" (galutinio darbotvarkės projekto 117 punktas), pateikiant LIBE komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos, dėl kurio bus balsuojama ketvirtadienį.

Kalbėjo Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą, Monika Smolková, ji siūlė balsuoti per kitą sesiją, Sophie in't Veld, ji primygtinai laikėsi savo nuomonės, ir Monika Smolková.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (153 balsavo už, 143 – prieš, 12 susilaikė) pritarė prašymui.

Nustatyti šie terminai:

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: 2019 m. kovo 26 d., antradienis, 12 val.

Pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai ir pasiūlymai dėl bendros rezoliucijos: 2019 m. kovo 27 d., trečiadienis, 12 val.

Pasiūlymų dėl bendros rezoliucijos pakeitimai: 2019 m. kovo 27 d., trečiadienis, 13 val.

Prašymai balsuoti atskirai ir balsuoti dalimis: 2019 m. kovo 27 d., trečiadienis, 19 val.

Antradienis

ENF ir GUE/NGL frakcijos paprašė, kad dėl Hilde Vautmans pranešimo "Sprendimas, kuriuo sukuriama Europos taikos priemonė" (A8-0157/2019) – dėl jo yra numatyta balsuoti antradienį (galutinio darbotvarkės projekto 20 punktas), būtų diskutuojama ir balsuojama pagal Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsnio 6 dalį.

Pirmininkas pasiūlė diskusijas įtraukti paskutiniuoju trečiadienio darbotvarkės punktu.

Parlamentas pritarė pasiūlymui.

Nustatytas pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. kovo 27 d., trečiadienį, 13 val.

ENF frakcija paprašė antru rytinio posėdžio punktu įtraukti Tarybos ir Komisijos pareiškimus dėl Teismo sprendimo, kuriuo panaikinamas 2015 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimas (ES) 2016/1208 dėl valstybės pagalbos, kurią Italija suteikė „Banca Tercas“. Tokiu atveju sesija prasidėtų 8.30 val.

Kalbėjo Marco Zanni ENF frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą.

Po vardinio balsavimo (86 už, 183 prieš, 25 susilaikė) Parlamentas prašymą atmetė.

Trečiadienis

Pirmininkas pateikė paaiškinimų dėl dokumentų rinkinio „Judumas“ pakeitimų prieinamumo.

°
° ° °

Kalbėjo Bas Eickhout dėl pakeitimo, kurį S&D frakcija pateikė Inés Ayala Sender pranešimui 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Komisija ir vykdomosios įstaigos“ (A8-0110/2019), nepriimtinumo (pirmininkas patvirtino, kad pakeitimas nepriimtinas).

°
° ° °

Ne mažiau kaip žemą ribą siekiančio Parlamento narių skaičiaus ir ECR ir EFDD frakcijų prašymas iš darbotvarkės išbraukti diskusijas ir balsavimą dėl bendrų diskusijų dėl dokumentų rinkinio „Judumas“, kurį sudaro trys pranešimai – Ismail Ertug, Merja Kyllönen ir Wim van de Camp (galutinio darbotvarkės projekto 113, 114 ir 115 punktai).

Kalbėjo Andrey Novakov, jis pagrindė prašymą ne mažiau kaip žemą ribą siekiančio Parlamento narių skaičiaus vardu, Kosma Złotowski, jis pagrindė prašymą ECR frakcijos vardu, ir Ismail Ertug (pranešėjas), jis nepritarė prašymui.

Po vardinio balsavimo (154 už, 156 prieš, 14 susilaikė) Parlamentas prašymą atmetė.

Kalbėjo Karima Delli ir Antanas Guoga (pirmininkas pateikė paaiškinimus).

PPE frakcijos prašymas į popietinio posėdžio darbotvarkę įtraukti Komisijos pareiškimą dėl grėsmių saugumui, kurias kelia greitas teroristinio pobūdžio turinio platinimas internete.

Kalbėjo Roberta Metsola PPE frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą, ir Daniel Dalton, nepritarė prašymui.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (105 balsavo už, 186 – prieš, 8 susilaikė) atmetė prašymą.

Ketvirtadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.


PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

13. Pranešimas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais (diskusijos)

Pranešimas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais [2018/2121(INI)] - Specialusis komitetas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais. Pranešėjai: Jeppe Kofod ir Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

Jeppe Kofod ir Luděk Niedermayer pristatė pranešimą.

Kalbėjo Pierre Moscovici (Komisijos narys).

Kalbėjo Werner Langen PPE frakcijos vardu, Evelyn Regner S&D frakcijos vardu, Roberts Zīle ECR frakcijos vardu, Petr Ježek ALDE frakcijos vardu, Molly Scott Cato Verts/ALE frakcijos vardu, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL frakcijos vardu, David Coburn EFDD frakcijos vardu, Dobromir Sośnierz, nepriklausomas Parlamento narys, Othmar Karas, Paul Tang (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), Pirkko Ruohonen-Lerner, Eva Joly, Matt Carthy, Lampros Fountoulis, Anne Sander, Alfred Sant (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ana Gomes), Sven Giegold (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Thomas Mann), Martin Schirdewan (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Dobromir Sośnierz), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ana Gomes, David Casa, Peter Simon, Brian Hayes ir Emil Radev.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Ramón Jáuregui Atondo, Ruža Tomašić, Julie Ward, Ernest Urtasun, Monika Beňová, Jordi Solé, Pervenche Berès ir Miguel Viegas.

Kalbėjo Pierre Moscovici ir Jeppe Kofod.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 26 protokolo 7.20 punktas


14. Teisinės valstybės ir kovos su korupcija padėtis ES, ypač Maltoje ir Slovakijoje (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000015/2019, kurį pateikė Claude Moraes LIBE komiteto vardu Komisijai: Teisinės valstybės ir kovos su korupcija ES, ypač Maltoje ir Slovakijoje, padėtis (B8-0017/2019)

Sophia in 't Veld (pavaduojanti autorių) pateikė klausimą.

Věra Jourová (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo Roberta Metsola PPE frakcijos vardu, Josef Weidenholzer S&D frakcijos vardu, Pirkko Ruohonen-Lerner ECR frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu, Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu, Pál Csáky, Monika Smolková, Tomáš Zdechovský, Alfred Sant ir Asim Ademov.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Miriam Dalli, Ana Gomes (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Miriam Dalli), Monika Beňová (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Sophia in 't Veld) ir Juan Fernando López Aguilar.

Kalbėjo Věra Jourová.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 28 protokolo 8.10 punktas


15. Sezoninio laiko keitimo panaikinimas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria panaikinamas sezoninis laiko keitimas ir panaikinama Direktyva 2000/84/EB [COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

Marita Ulvskog pristatė pranešimą.

Kalbėjo Violeta Bulc (Komisijos narė).

Kalbėjo Bolesław G. Piecha (ENVI komiteto nuomonės referentas).

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Sven Schulze (ITRE komiteto nuomonės referentas), Igor Šoltes (IMCO komiteto nuomonės referentas), Ulrike Müller (AGRI komiteto nuomonės referentė), Pavel Svoboda (JURI komiteto nuomonės referentas), Wim van de Camp PPE frakcijos vardu, Liisa Jaakonsaari S&D frakcijos vardu, Kosma Złotowski ECR frakcijos vardu, Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, Jakop Dalunde Verts/ALE frakcijos vardu, Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu, Daniela Aiuto EFDD frakcijos vardu, Joëlle Mélin ENF frakcijos vardu, Dieter-Lebrecht Koch, Momchil Nekov, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, James Carver, Eva Maydell, James Nicholson, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Seán Kelly, Annie Schreijer-Pierik (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Matthijs van Miltenburg), Andrzej Grzyb, Werner Langen, Alojz Peterle (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Werner Langen) ir Peter van Dalen (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Annie Schreijer-Pierik).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Indrek Tarand, Davor Škrlec, João Pimenta Lopes ir José Blanco López.

Kalbėjo Violeta Bulc ir Marita Ulvskog.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 26 protokolo 7.5 punktas


16. Elektros energijos vidaus rinkos bendrosios taisyklės ***I - Elektros energijos vidaus rinka ***I - Europos Sąjungos Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra ***I - Pasirengimas valdyti riziką elektros energijos sektoriuje ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (nauja redakcija) [COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektros energijos vidaus rinkos (nauja redakcija) [COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (nauja redakcija) [COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pasirengimo valdyti riziką elektros energijos sektoriuje, kuriuo panaikinama Direktyva 2005/89/EB [COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

Martina Werner (pavaduojanti pranešėją Jerzy Buzek), Morten Helveg Petersen ir Flavio Zanonato pristatė pranešimus.

PIRMININKAVO: Evelyne GEBHARDT
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Kalbėjo Carlos Zorrinho (ENVI komiteto nuomonės referentas), Werner Langen PPE frakcijos vardu, Martina Werner S&D frakcijos vardu, Angelika Mlinar ALDE frakcijos vardu, Florent Marcellesi Verts/ALE frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Jonathan Bullock EFDD frakcijos vardu, Christelle Lechevalier ENF frakcijos vardu, José Blanco López, Davor Škrlec, Miroslav Poche ir Zdzisław Krasnodębski.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly ir Nicola Caputo.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete, Morten Helveg Petersen ir Flavio Zanonato.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 26 protokolo 7.6 punktas, 2019 03 26 protokolo 7.7 punktas, 2019 03 26 protokolo 7.8 punktas ir 2019 03 26 protokolo 7.9 punktas


17. Atstovaujamieji ieškiniai siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl atstovaujamųjų ieškinių siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus, kuria panaikinama Direktyva 2009/22/EB [COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

Geoffroy Didier pristatė pranešimą.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo Pavel Svoboda PPE frakcijos vardu, Mady Delvaux S&D frakcijos vardu, Matthijs van Miltenburg ALDE frakcijos vardu, Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, Christel Schaldemose, Ralph Packet ECR frakcijos vardu, ir Evelyne Gebhardt.

Kalbėjo Věra Jourová ir Geoffroy Didier.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 26 protokolo 7.2 punktas


18. Naujausi įvykiai, susiję su „Dyzelgeito“ skandalu (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Naujausi įvykiai, susiję su „Dyzelgeito“ skandalu (2019/2670(RSP))

Miguel Arias Cañete (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu, Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu, Christel Schaldemose, Kosma Złotowski ir Karima Delli.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 28 protokolo 8.11 punktas

Kalbėjo Gerben-Jan Gerbrandy, jis paprašė Komisijos raštu atsakyti į kai kuriuos likusius neatsakytus klausimus (pirmininkė pritarė kalbėtojo prašymui).


19. Padangų ženklinimas pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009 [COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Michał Boni (A8-0086/2019)

Michał Boni pristatė pranešimą.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Kalbėjo Edouard Martin S&D frakcijos vardu, Jozo Radoš ALDE frakcijos vardu, ir Carlos Zorrinho.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete ir Michał Boni.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 26 protokolo 7.10 punktas


20. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

László Tőkés, Julie Ward, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, João Pimenta Lopes, Dobromir Sośnierz, Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Branislav Škripek, Miroslavs Mitrofanovs, José Inácio Faria, Andrejs Mamikins, Anna Záborská, Nicola Caputo ir Martina Anderson.


21. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 637.634/OJMA).


22. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.04 val.

Klaus Welle

Pavel Telička

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Foster, Fotyga, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Preda, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Bours, Crowley, Le Pen, Maltese, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Atnaujinta: 2019 m. birželio 26 d.Teisinė informacija - Privatumo politika