Indekss 
Protokols
PDF 276kWORD 78k
Pirmdiena, 2019. gada 25. marts - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Priekšsēdētāja paziņojumi
 4.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 5.Pieprasījums aizstāvēt imunitāti
 6.Sēdes vadītāja paziņojums
 7.Kļūdu labojumi (Reglamenta 231. pants)
 8.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 9.Dokumentu iesniegšana
 10.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 11.Plašas interpelācijas (Reglamenta 130.b pants) (iesniegšana)
 12.Darba kārtība
 13.Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu (debates)
 14.Stāvoklis tiesiskuma jomā un korupcijas apkarošanā Eiropas Savienībā, jo īpaši Maltā un Slovākijā (debates)
 15.Sezonālās laika maiņas pārtraukšana ***I (debates)
 16.Kopīgi noteikumi attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu ***I - Elektroenerģijas iekšējais tirgus ***I - Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra ***I - Riskgatavība elektroenerģijas sektorā ***I (debates)
 17.Pārstāvības prasības patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai ***I (debates)
 18.Jaunākās norises saistībā ar dīzeļdzinēju emisiju skandālu jeb "dīzeļgeitu" (debates)
 19.Riepu marķēšana attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem (debates)
 20.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 21.Nākamās sēdes darba kārtība
 22.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Tika atsākta 2019. gada 14. martā pārtrauktā sesija.


2. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.06.


3. Priekšsēdētāja paziņojumi

Priekšsēdētājs pieminēja nesenos teroristu uzbrukumus Utrehtā (Nīderlande) un Kraistčērčā (Jaunzēlande), kuros daudzi cilvēki zaudēja dzīvību un tika ievainoti. Viņš izteica līdzjūtību upuru ģimenēm un atgādināja, ka ir jādivkāršo centieni novērst jebkādu vardarbību un diskrimināciju.

Viņš arī pauda solidaritāti ar ciklona “Idai” upuriem. Ciklons tika skāris Zimbabvi, Malāviju un it sevišķi Mozambiku, izraisot daudzu cilvēku nāvi un nodarot milzīgus postījumus.

Visbeidzot priekšsēdētājs sniedza paziņojumu saistībā ar Baltijas valstu iedzīvotāju masveida deportācijas uz Sibīriju 70. gadadienu.

Parlaments ievēroja klusuma brīdi.


4. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

°
° ° °

Uzstājās Antanas Guoga.


5. Pieprasījums aizstāvēt imunitāti

Mario Borghezio ir iesniedzis priekšsēdētājam pieprasījumu aizstāvēt viņa privilēģijas un imunitāti saistībā ar tiesvedību, kas uzsākta pret viņu Impērijas tiesas prokuratūrā.

Saskaņā ar Reglamenta 9. panta 1. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


6. Sēdes vadītāja paziņojums

Pēc Padomdevējas komitejas deputātu rīcības jautājumos ieteikuma Parlamenta priekšsēdētājs ir nolēmis saskaņā ar Reglamenta 166. pantu piemērot sankciju Marcus Pretzell par Rīcības kodeksā un tā piemērošanas noteikumos iekļauto deklarēšanas pienākumu nepildīšanu. Šī sankcija ir rājiens.

Ieinteresētajai personai šis lēmums ir darīts zināms 2019. gada 22. martā.

Saskaņā ar Reglamenta 167. pantu Marcus Pretzell divu nedēļu laikā pēc paziņojuma par sankciju var iesniegt Prezidijam iekšēju pārsūdzību par šo lēmumu.


7. Kļūdu labojumi (Reglamenta 231. pants)

ENVI komiteja ir iesniegusi turpmāk minētos kļūdu labojumus Eiropas Parlamenta pieņemtos tekstos:

—   kļūdu labojums P8_TA(2017)0107(COR01) Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 5. aprīļa Regulā (ES) 2017/745, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr. 1223/2009 un atceļ Padomes Direktīvas 90/385/EEK un 93/42/EEK (OV L 117, 5.5.2017., 1–175. lpp.) - (Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta otrajā lasījumā 2017. gada 5. aprīlī, lai pieņemtu iepriekš minēto regulu P8_TA(2017)0107) - (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD));

—   kļūdu labojums P8_TA(2017)0108(COR01) Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 5. aprīļa Regulā (ES) 2017/746 par in vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm un ar ko atceļ Direktīvu 98/79/EK un Komisijas Lēmumu 2010/227/ES (OV L 117, 5.5.2017., 176–332. lpp.) - (Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2017. gada 5. aprīlī, lai pieņemtu iepriekš minēto regulu P8_TA(2017)0108) - (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)).

Kļūdu labojumi ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē.

Saskaņā ar Reglamenta 231. panta 4. punktu šos kļūdu labojumus uzskata par apstiprinātiem, ja ne vēlāk kā 24 stundas pēc to izsludināšanas kāda no politiskajām grupām vai vismaz četrdesmit deputāti nav pieprasījuši par tiem balsot.


8. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju šodien parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par dažiem dzelzceļa drošības un savienojamības aspektiem saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (00072/2019/LEX - C8-0147/2019 - 2019/0040(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības nosaka noteikumus par uzsākto mācību mobilitātes pasākumu turpināšanu programmā “Erasmus+”, kas izveidota ar Regulu (ES) Nr. 1288/2013 (00055/2019/LEX - C8-0146/2019 - 2019/0030(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Regulu (ES) 2017/2403 attiecībā uz Savienības zvejas kuģu zvejas atļaujām Apvienotās Karalistes ūdeņos un Apvienotās Karalistes zvejas kuģu zvejas darbībām Savienības ūdeņos (00036/2019/LEX - C8-0145/2019 - 2019/0010(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko Regulu (ES) Nr. 508/2014 groza attiecībā uz dažiem noteikumiem, kuri saistīti ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības (00035/2019/LEX - C8-0144/2019 - 2019/0009(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1316/2013 sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (00022/2019/LEX - C8-0143/2019 - 2018/0299(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par kopīgiem noteikumiem, kas nodrošina kravu autopārvadājumu un pasažieru autopārvadājumu pamatsavienojamību saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (00067/2019/LEX - C8-0142/2019 - 2018/0436(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 428/2009, piešķirot Savienības vispārējo eksporta atļauju konkrētu divējāda lietojuma preču eksportam no Savienības uz Apvienoto Karalisti (00023/2019/LEX - C8-0141/2019 - 2018/0435(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par ārkārtas pasākumu noteikšanu sociālā nodrošinājuma koordinācijas jomā pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības (00062/2019/LEX - C8-0140/2019 - 2019/0019(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko attiecībā uz pārbaudes procedūru, kura saistīta ar personas datu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 (00014/2019/LEX - C8-0139/2019 - 2018/0336(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko Regulu (EK) Nr. 391/2009 groza attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (00013/2019/LEX - C8-0138/2019 - 2018/0298(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par kopīgiem noteikumiem, kas nodrošina gaisa pārvadājumu pamatsavienojamību attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (00068/2019/LEX - C8-0137/2019 - 2018/0433(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par dažiem aviācijas drošības aspektiem saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (00017/2019/LEX - C8-0136/2019 - 2018/0434(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula nolūkā turpināt teritoriālās sadarbības programmas “PEACE IV (Īrija–Apvienotā Karaliste)” un “Apvienotā Karaliste–Īrija (Īrija–Ziemeļīrija–Skotija)”, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (00012/2019/LEX - C8-0135/2019 - 2018/0432(COD)).


9. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pievienošanos Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktam (06929/2019 - C8-0133/2019 – 2018/0214(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

INTA, ENVI, AGRI

- Priekšlikums Padomes lēmums par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu 2015. gada Starptautisko nolīgumu par olīveļļu un galda olīvām (06781/2019 - C8-0134/2019 – 2017/0107(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AGRI

2. Parlamenta komitejas

- Ziņojums par Revīzijas palātas īpašajiem ziņojumiem saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (COM(2018)0521[[52]] - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)) - REGI komiteja - Referents: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019).

- Ziņojums par kopuzņēmuma Clean Sky 2 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[46]] - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Martina Dlabajová (A8-0095/2019).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome (COM(2018)0521[[03]] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Arndt Kohn (A8-0096/2019).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa – Revīzijas palāta (COM(2018)0521[[05]] - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Arndt Kohn (A8-0097/2019).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa — Tiesa (COM(2018)0521[[04]] - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Arndt Kohn (A8-0098/2019).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa – Eiropas Ombuds (COM(2018)0521[[08]] - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Arndt Kohn (A8-0099/2019).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (COM(2018)0521[[06]] - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Arndt Kohn (A8-0100/2019).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa – Reģionu komiteja (COM(2018)0521[[07]] - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Arndt Kohn (A8-0101/2019).

- Ziņojums par kopuzņēmuma ECSEL 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[51]] - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Martina Dlabajová (A8-0102/2019).

- Ziņojums par biorūpniecības kopuzņēmuma 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[47]] - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Martina Dlabajová (A8-0103/2019).

- Ziņojums par kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[48]] - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Martina Dlabajová (A8-0104/2019).

- Ziņojums par kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[49]] - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Martina Dlabajová (A8-0105/2019).

- Ziņojums par astotā, devītā, desmitā un vienpadsmitā Eiropas Attīstības fonda 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Marco Valli (A8-0107/2019).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa — Eiropas Parlaments (COM(2018)0521[[02]] - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Claudia Schmidt (A8-0108/2019).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, X iedaļa – Eiropas Ārējās darbības dienests (COM(2018)0521[[10]] - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Arndt Kohn (A8-0109/2019).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa – Komisija un izpildaģentūras (COM(2018)0521[[01]] - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus” un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 1288/2013 (COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)) - CULT komiteja - Referents: Milan Zver (A8-0111/2019).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko attiecībā uz precēm, kurām var piemērot atbrīvojumus no ostu nodokļa vai tā samazinājumus, groza Lēmumu Nr. 940/2014/ES (COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS)) - REGI komiteja - Referente: Iskra Mihaylova (A8-0112/2019).

- Ziņojums par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[38]] - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019).

- Ziņojums par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) biroja 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[39]] - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (COM(2018)0521[[09]] - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Arndt Kohn (A8-0116/2019).

- Ziņojums par SESAR kopuzņēmuma 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[45]] - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Martina Dlabajová (A8-0118/2019).

- Ziņojums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (Cedefop) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[11]] - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019).

- Ziņojums par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[22]] - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019).

- Ziņojums par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras (CEPOL) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[27]] - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019).

- Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra (CdT) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[17]] - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019).

- Ziņojums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[41]] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019).

- Ziņojums par Eiropas Banku iestādes (EBI) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[35]] - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019).

- Ziņojums par Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[31]] - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019).

- Ziņojums par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[44]] - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Martina Dlabajová (A8-0126/2019).

- Ziņojums par Eiropas Vides aģentūras (EVA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[15]] - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019).

- Ziņojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[23]] - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019).

- Ziņojums par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[25]] - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019).

- Ziņojums par Eiropas Jūras drošības aģentūras (EMSA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[21]] - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019).

- Ziņojums par Eiropas Izglītības fonda (ETF) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[20]] - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019).

- Ziņojums par Euratom Apgādes aģentūras (ESA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[32]] - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019).

- Ziņojums par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras (EFCA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[30]] - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019).

- Ziņojums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[24]] - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019).

- Ziņojums par Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[18]] - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019).

- Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (FRA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[13]] - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019).

- Ziņojums par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[36]] - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019).

- Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (EU-OSHA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[16]] - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019).

- Ziņojums par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (EMCDDA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[14]] - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019).

- Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu — sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole (COM(2018)0521[[43]] - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019).

- Ziņojums par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[37]] - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019).

- Ziņojums par Eiropas GNSS aģentūras (GSA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[29]] - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019).

- Ziņojums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[12]] - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019).

- Ziņojums par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (tagad Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā) (eu-LISA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[42]] - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019).

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par institucionālās sistēmas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju (2018/2262(INI)) - AFET komiteja - Referents: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019).

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos attiecībā uz sarunām par ES un Uzbekistānas jauno visaptverošo nolīgumu (2018/2236(INI)) - AFET komiteja - Referents: David McAllister (A8-0149/2019).

- Ziņojums par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (EIGE) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[34]] - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par prasībām mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju un šiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgo drošību un braucēju un neaizsargāto satiksmes dalībnieku aizsardzību, ar ko groza Regulu (ES) 2018/... un atceļ Regulu (EK) Nr. 78/2009, (EK) Nr. 79/2009 un (EK) Nr. 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)) - IMCO komiteja - Referente: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019).

- Ziņojums par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[40]] - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019).

- Ziņojums par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[28]] - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019).

- Ziņojums par Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropola) (līdz 2017. gada 1. maijam: Eiropas Policijas birojs) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[33]] - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019).

- Ziņojums par Eurojust 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[19]] - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu “Radošā Eiropa” (2021–2027) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1295/2013 (COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)) - CULT komiteja - Referente: Silvia Costa (A8-0156/2019).

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu Padomei, kas iesniegts ar Komisijas atbalstu, par Padomes lēmumu, ar ko izveido Eiropas Miera nodrošināšanas fondu (2018/2237(INI)) - AFET komiteja - Referente: Hilde Vautmans (A8-0157/2019).

- Ziņojums par Eiropas Dzelzceļa aģentūras (ERA) (tagad Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[26]] - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019).

- Ziņojums par kopuzņēmuma Shift2Rail 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2018)0521[[50]] - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Martina Dlabajová (A8-0163/2019).

- Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Protokolu Eiropas un Vidusjūras valstu nolīgumam, ar ko izveido apvienību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE)) - AFET komiteja - Referents: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko pārtrauc sezonālo laika maiņu un atceļ Direktīvu 2000/84/EK (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)) - TRAN komiteja - Referente: Marita Ulvskog (A8-0169/2019).

- Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu (2018/2121(INI)) - TAX3 komiteja - Referenti: Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD)) – AFET, DEVE komiteja – Referenti: Pier Antonio Panz, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA III) (COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)) - AFET komiteja - Referenti: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par regulējumu izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)) – ECON, ENVI komiteja - Referenti: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Jørn Dohrmann imunitāti (2018/2277(IMM)) - JURI komiteja - Referente: Evelyn Regner (A8-0178/2019).


10. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Darba kārtībā tika iekļauts šāds jautājums, uz kuru jāatbild mutiski un kuram seko debates (Reglamenta 128. pants):

—   O-000015/2019, kuru uzdeva Claude Moraes LIBE komitejas vārdā Komisijai: Stāvoklis tiesiskuma un korupcijas apkarošanas jomā Eiropas Savienībā (ES), jo īpaši Maltā un Slovākijā (B8-0017/2019).


11. Plašas interpelācijas (Reglamenta 130.b pants) (iesniegšana)

Bija iesniegta plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates (Reglamenta 130.b pants):

—   G-000001/2019, kuru uzdeva Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić un Alojz Peterle Komisijai: To bērnu tiesību pārkāpumi, kuru vecāki strādā Austrijā (B8-0018/2019).


12. Darba kārtība

Bija izdalīts 2019. gada marta II sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 637.634/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 149.a pants).

Pirmdiena

ALDE grupas pieprasījums slēgt debates par mutiski atbildamu jautājumu par tematu “Stāvoklis tiesiskuma jomā un korupcijas apkarošanā Eiropas Savienībā, jo īpaši Maltā un Slovākijā“ (GDKP 117. punkts), iesniedzot LIBE komitejas rezolūcijas priekšlikumu, par ko tiktu balsots ceturtdien.

Uzstājās Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, Monika Smolková, ierosinot, ka balsojums varētu noritēt nākamajā sesijā, Sophie in't Veld, pastāvot uz savu pieprasījumu, un Monika Smolková.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (153 par, 143 pret, 12 atturas).

Tika noteikti šādi iesniegšanas termiņi:

rezolūciju priekšlikumi: otrdien, 2019. gada 26. martā, plkst. 12.00;

grozījumi rezolūciju priekšlikumos un kopīgo rezolūciju priekšlikumi: trešdien, 2019. gada 27. martā, plkst. 12.00;

grozījumi kopīgo rezolūciju priekšlikumos: trešdien, 2019. gada 27. martā, plkst. 13.00;

pieprasījumi balsot atsevišķi un pieprasījumi balsot pa daļām: trešdien, 2019. gada 27. martā, plkst. 19.00.

Otrdiena

ENF un GUE/NGL grupas pieprasījums saskaņā ar Reglamenta 113. panta 6. punktu rīkot debates un balsojumu par Hilde Vautmans ziņojumu par tematu “Eiropas Miera nodrošināšanas fonda izveides lēmums“ (A8-0157/2019), par ko sākotnēji bija paredzēts balsot otrdienas balsošanas laikā (GDKP 20. punkts).

Sēdes vadītājs ierosināja iekļaut debates trešdienas darba kārtībā kā pēdējo punktu.

Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

Par grozījumu iesniegšanas termiņu tika noteikta trešdiena, 2019. gada 27. marts, plkst. 13.00.

ENF grupas pieprasījums kā otro punktu rīta cēliena darba kārtībā iekļaut Padomes un Komisijas paziņojumus par Tiesas nolēmumu, ar ko atceļ Komisijas 2015. gada 23. decembra Lēmumu (ES) 2016/1208 par valsts atbalstu, ko Itālija īstenojusi par labu Banca Tercas. Līdz ar to sēde sāktos plkst. 8.30.

Uzstājās Marco Zanni ENF grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu noraidīja (86 par, 183 pret, 25 atturas).

Trešdiena

Sēdes vadītājs sniedza norādījumus par mobilitātes paketes grozījumu pieejamību.

°
° ° °

Uzstājās Bas Eickhout par S&D grupas iesniegtā grozījuma Inés Ayala Sender ziņojumam“ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un izpildaģentūras” (A8-0110/2019) nepieņemamību (sēdes vadītājs apstiprināja šā grozījuma nepieņemamību).

°
° ° °

Deputātu, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, un ECR un EFDD grupas pieprasījums no darba kārtības svītrot debates un balsojumu par kopīgajām debatēm par mobilitātes paketes pasākumu kopumu, kas ietver trīs Ismail Ertug, Merja Kyllönen un Wim van de Camp ziņojumus (GDKP 113., 114. un 115. punkts).

Uzstājās Andrey Novakov deputātu, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, vārdā, pamatojot pieprasījumu, Kosma Złotowski ECR grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Ismail Ertug (referents), iebilstot pret pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu noraidīja (154 par, 156 pret, 14 atturas).

Uzstājās Karima Delli un Antanas Guoga (sēdes vadītājs sniedza precizējumus).

PPE grupas pieprasījums pēcpusdienas darba kārtībā iekļaut Komisijas paziņojumu par tematu “Drošības apdraudējums, ko rada teroristiska satura ātra izplatīšana tiešsaistē”.

Uzstājās Roberta Metsola PPE grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Daniel Dalton, iebilstot pret pieprasījumu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (105 par, 186 pret, 8 atturas).

Ceturtdiena

Grozījumi nebija ierosināti.

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.


SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

13. Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu (debates)

Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu [2018/2121(INI)] - Īpašā komiteja finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas jautājumos. Referenti: Jeppe Kofod un Luděk Niedermayer (A8-0170/2019).

Jeppe Kofod un Luděk Niedermayer iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Pierre Moscovici (Komisijas loceklis).

Uzstājās Werner Langen PPE grupas vārdā, Evelyn Regner S&D grupas vārdā, Roberts Zīle ECR grupas vārdā, Petr Ježek ALDE grupas vārdā, Molly Scott Cato Verts/ALE grupas vārdā, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL grupas vārdā, David Coburn EFDD grupas vārdā, Dobromir Sośnierz, pie grupām nepiederošs deputāts, Othmar Karas, Paul Tang, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, Pirkko Ruohonen-Lerner, Eva Joly, Matt Carthy, Lampros Fountoulis, Anne Sander, Alfred Sant, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ana Gomes, Sven Giegold, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Thomas Mann, Martin Schirdewan, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Dobromir Sośnierz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ana Gomes, David Casa, Peter Simon, Brian Hayes un Emil Radev.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Ramón Jáuregui Atondo, Ruža Tomašić, Julie Ward, Ernest Urtasun, Monika Beňová, Jordi Solé, Pervenche Berès un Miguel Viegas.

Uzstājās Pierre Moscovici un Jeppe Kofod.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 26.3.2019. protokola 7.20. punkts.


14. Stāvoklis tiesiskuma jomā un korupcijas apkarošanā Eiropas Savienībā, jo īpaši Maltā un Slovākijā (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000015/2019) un kuru uzdeva Claude Moraes LIBE komitejas vārdā Komisijai: Stāvoklis tiesiskuma un korupcijas apkarošanas jomā Eiropas Savienībā (ES), jo īpaši Maltā un Slovākijā (B8-0017/2019).

Sophia in 't Veld (aizstājot autoru) izvērsa jautājumu.

Věra Jourová (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Roberta Metsola PPE grupas vārdā, Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā, Pirkko Ruohonen-Lerner ECR grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā, Laura Ferrara EFDD grupas vārdā, Pál Csáky, Monika Smolková, Tomáš Zdechovský, Alfred Sant un Asim Ademov.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Miriam Dalli, Ana Gomes, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Miriam Dalli, Monika Beňová, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sophia in 't Veld un Juan Fernando López Aguilar.

Uzstājās Věra Jourová.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 28.3.2019. protokola 8.10. punkts.


15. Sezonālās laika maiņas pārtraukšana ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko pārtrauc sezonālo laika maiņu un atceļ Direktīvu 2000/84/EK [COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Marita Ulvskog (A8-0169/2019).

Marita Ulvskog iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Violeta Bulc (Komisijas locekle).

Uzstājās Bolesław G. Piecha (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs).

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Sven Schulze (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Igor Šoltes (IMCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Ulrike Müller (AGRI komitejas atzinuma sagatavotāja), Pavel Svoboda (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs), Wim van de Camp PPE grupas vārdā, Liisa Jaakonsaari S&D grupas vārdā, Kosma Złotowski ECR grupas vārdā, Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā, Jakop Dalunde Verts/ALE grupas vārdā, Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā, Daniela Aiuto EFDD grupas vārdā, Joëlle Mélin ENF grupas vārdā, Dieter-Lebrecht Koch, Momchil Nekov, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, James Carver, Eva Maydell, James Nicholson, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Seán Kelly, Annie Schreijer-Pierik, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Matthijs van Miltenburg, Andrzej Grzyb, Werner Langen, Alojz Peterle, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Werner Langen, un Peter van Dalen, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Annie Schreijer-Pierik.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Indrek Tarand, Davor Škrlec, João Pimenta Lopes un José Blanco López.

Uzstājās Violeta Bulc un Marita Ulvskog.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 26.3.2019. protokola 7.5. punkts.


16. Kopīgi noteikumi attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu ***I - Elektroenerģijas iekšējais tirgus ***I - Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra ***I - Riskgatavība elektroenerģijas sektorā ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu (pārstrādāta redakcija) [COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Jerzy Buzek (A8-0044/2018).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par elektroenerģijas iekšējo tirgu (pārstrādāta redakcija) [COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Jerzy Buzek (A8-0042/2018).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūru (pārstrādāta redakcija) [COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par riskgatavību elektroenerģijas sektorā un ar ko atceļ Direktīvu 2005/89/EK [COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Flavio Zanonato (A8-0039/2018).

Martina Werner (referenta Jerzy Buzek aizstājēja), Morten Helveg Petersen un Flavio Zanonato iepazīstināja ar ziņojumiem.

SĒDI VADA: Evelyne GEBHARDT
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Uzstājās Carlos Zorrinho (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Werner Langen PPE grupas vārdā, Martina Werner S&D grupas vārdā, Angelika Mlinar ALDE grupas vārdā, Florent Marcellesi Verts/ALE grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Jonathan Bullock EFDD grupas vārdā, Christelle Lechevalier ENF grupas vārdā, José Blanco López, Davor Škrlec, Miroslav Poche un Zdzisław Krasnodębski.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly un Nicola Caputo.

Uzstājās Miguel Arias Cañete, Morten Helveg Petersen un Flavio Zanonato.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 26.3.2019. protokola 7.6. punkts, 26.3.2019. protokola 7.7. punkts, 26.3.2019. protokola 7.8. punkts un 26.3.2019. protokola 7.9. punkts.


17. Pārstāvības prasības patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pārstāvības prasībām patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai un Direktīvas 2009/22/EK atcelšanu [COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Geoffroy Didier (A8-0447/2018).

Geoffroy Didier iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Pavel Svoboda PPE grupas vārdā, Mady Delvaux S&D grupas vārdā, Matthijs van Miltenburg ALDE grupas vārdā, Gilles Lebreton ENF grupas vārdā, Christel Schaldemose, Ralph Packet ECR grupas vārdā un Evelyne Gebhardt.

Uzstājās Věra Jourová un Geoffroy Didier.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 26.3.2019. protokola 7.2. punkts.


18. Jaunākās norises saistībā ar dīzeļdzinēju emisiju skandālu jeb "dīzeļgeitu" (debates)

Komisijas paziņojums: Jaunākās norises saistībā ar dīzeļdzinēju emisiju skandālu jeb "dīzeļgeitu" (2019/2670(RSP)).

Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā, Eleonora Evi EFDD grupas vārdā, Christel Schaldemose, Kosma Złotowski un Karima Delli.

Uzstājās Miguel Arias Cañete.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 28.3.2019. protokola 8.11. punkts.

Uzstājās Gerben-Jan Gerbrandy, prasot Komisijai sniegt rakstiskas atbildes attiecībā uz dažiem neatrisinātiem jautājumiem (sēdes vadītāja pievienojās runātāja sacītajam).


19. Riepu marķēšana attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par riepu marķēšanu attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem un Regulas (EK) Nr. 1222/2009 atcelšanu [COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Michał Boni (A8-0086/2019).

Michał Boni iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Uzstājās Edouard Martin S&D grupas vārdā, Jozo Radoš ALDE grupas vārdā un Carlos Zorrinho.

Uzstājās Miguel Arias Cañete un Michał Boni.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 26.3.2019. protokola 7.10. punkts.


20. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

László Tőkés, Julie Ward, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, João Pimenta Lopes, Dobromir Sośnierz, Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Branislav Škripek, Miroslavs Mitrofanovs, José Inácio Faria, Andrejs Mamikins, Anna Záborská, Nicola Caputo un Martina Anderson.


21. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 637.634/OJMA).


22. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.04.

Klaus Welle

Pavel Telička

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Foster, Fotyga, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Preda, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Bours, Crowley, Le Pen, Maltese, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 26. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika