Index 
Notulen
PDF 280kWORD 78k
Maandag 25 maart 2019 - Straatsburg
1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaringen van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 5.Verzoek om verdediging van de immuniteit
 6.Mededeling van de Voorzitter
 7.Rectificaties (artikel 231 van het Reglement)
 8.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 9.Ingekomen stukken
 10.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 11.Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement) (indiening)
 12.Regeling van de werkzaamheden
 13.Verslag over financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking (debat)
 14.Stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in het bijzonder in Malta en Slowakije (debat)
 15.Einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd ***I (debat)
 16.Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit ***I - Interne markt voor elektriciteit ***I - Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators ***I - Risicoparaatheid in de elektriciteitssector ***I (debat)
 17.Representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten ***I (debat)
 18.Recente ontwikkelingen in het dieselgate-schandaal (debat)
 19.Etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters (debat)
 20.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De onderbroken zitting van donderdag 14 maart 2019 wordt hervat.


2. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 17.06 uur geopend.


3. Verklaringen van de Voorzitter

De Voorzitter herinnert aan de recente terroristische aanslagen in Utrecht (Nederland) en Christchurch (Nieuw-Zeeland) waarbij tal van doden en gewonden zijn gevallen. Hij biedt zijn medeleven aan aan de familie van de slachtoffers en benadrukt dat de inspanningen om een antwoord te bieden op alle vormen van geweld en discriminatie moeten worden opgevoerd.

Hij drukt tevens zijn solidariteit uit met de slachtoffers van de cycloon Idai die heeft huisgehouden in Zimbabwe, Malawi en vooral Mozambique, en die vele mensen het leven heeft gekost en enorme materiële schade heeft aangericht.

Tot slot legt de Voorzitter een verklaring af om te gedenken dat 70 jaar geleden de massadeportaties van Balten naar Siberië hebben plaatsgevonden.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht.


4. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Antanas Guoga.


5. Verzoek om verdediging van de immuniteit

Mario Borghezio heeft bij de Voorzitter een verzoek ingediend om verdediging van zijn privileges en immuniteiten in het kader van een door het Openbaar Ministerie van het gerecht van Imperia tegen hem aangespannen gerechtelijke procedure.

Overeenkomstig artikel 9, lid 3, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de commissie JURI.


6. Mededeling van de Voorzitter

Ingevolge de aanbeveling van het raadgevend comité voor het gedrag van de leden heeft de Voorzitter van het Parlement besloten Marcus Pretzell een sanctie op te leggen overeenkomstig artikel 166 van het Reglement wegens niet-naleving van de openbaarmakingverplichtingen die zijn neergelegd in de gedragscode en de uitvoeringsbepalingen daarvan. De sanctie bestaat uit een berisping.

Het betrokken lid is op 22 maart 2019 in kennis gesteld van het besluit.

Overeenkomstig artikel 167 van het Reglement kan Marcus Pretzell binnen twee weken na kennisgeving van de sanctie bij het Bureau intern beroep instellen tegen dit besluit.


7. Rectificaties (artikel 231 van het Reglement)

De commissie ENVI heeft kennis gegeven van de volgende rectificaties op door het Europees Parlement aangenomen teksten:

—   Rectificatie P8_TA(2017)0107(COR01) op Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad (PB L 117 van 5.5.2017, blz. 1-175) - (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 5 april 2017 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening P8_TA(2017)0107) - (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

—   Rectificatie P8_TA(2017)0108(COR01) op Verordening (EU) 2017/746 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie (PB L 117 van 5.5.2017, blz. 176-332) - (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 5 april 2017 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening P8_TA(2017)0108) - (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)).

De rectificaties staan op de website van het Parlement.

Overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement worden deze rectificaties geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken uiterlijk vierentwintig uur na de bekendmaking verzoeken de rectificatie in stemming te brengen.


8. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede vandaag tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen ondertekenen:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van spoorwegveiligheid en spoorverbindingen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (00072/2019/LEX - C8-0147/2019 - 2019/0040(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van bepalingen voor de voortzetting van de lopende leermobiliteitsactiviteiten uit hoofde van het Erasmus+-programma vastgelegd door Verordening (EU) nr. 1288/2013, in het kader van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie (00055/2019/LEX - C8-0146/2019 - 2019/0030(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2403 wat betreft vismachtigingen voor Unievissersvaartuigen in de wateren van het Verenigd Koninkrijk en visserijactiviteiten van vissersvaartuigen van het Verenigd Koninkrijk in de wateren van de Unie (00036/2019/LEX - C8-0145/2019 - 2019/0010(COD))

- Verordening van het Europees parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 508/2014 wat betreft bepaalde voorschriften met betrekking tot het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie (00035/2019/LEX - C8-0144/2019 - 2019/0009(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1316/2013 wat betreft de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie (00022/2019/LEX - C8-0143/2019 - 2018/0299(COD))

- Verordening van het Europees parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het goederen- en personenvervoer over de weg in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie (00067/2019/LEX - C8-0142/2019 - 2018/0436(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad door de verlening van een uniale algemene uitvoervergunning voor de uitvoer van bepaalde producten voor tweeërlei gebruik uit de Unie naar het Verenigd Koninkrijk (00023/2019/LEX - C8-0141/2019 - 2018/0435(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van noodmaatregelen op het gebied van de coördinatie van de sociale zekerheid na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie (00062/2019/LEX - C8-0140/2019 - 2019/0019(COD))

- Verordening van het europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een verificatieprocedure in verband met inbreuken op de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees Parlement (00014/2019/LEX - C8-0139/2019 - 2018/0336(COD))

- Verordening van het europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 391/2009 wat betreft de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie (00013/2019/LEX - C8-0138/2019 - 2018/0298(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het luchtvervoer in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie (00068/2019/LEX - C8-0137/2019 - 2018/0433(COD))

- Verordening van het europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van de luchtvaartveiligheid in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie (00017/2019/LEX - C8-0136/2019 - 2018/0434(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad om de voortzetting van de territoriale samenwerkingsprogramma's Peace IV (Ierland Verenigd Koninkrijk) en Verenigd Koninkrijk Ierland (Ierland/Noord Ierland/Schotland) mogelijk te maken in de context van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie (00012/2019/LEX - C8-0135/2019 - 2018/0432(COD)).


9. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een Besluit van de Raad inzake de toetreding van de Europese Unie tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen (06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

JURI

advies :

INTA, ENVI, AGRI

- Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Internationale Overeenkomst van 2015 voor olijfolie en tafelolijven (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

INTA

advies :

AGRI

2) van de parlementaire commissies

- Verslag over de speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2017 (COM(2018)0521[[52]] - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)) - commissie REGI - Rapporteur: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 (SKY2) voor het begrotingsjaar 2017 (COM(2018)0521[[46]] - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling II - Europese Raad en Raad (COM(2018)0521[[03]] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling V - Rekenkamer (COM(2018)0521[[05]] - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling IV – Hof van Justitie (COM(2018)0521[[04]] - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling VIII - Europese Ombudsman (COM(2018)0521[[08]] - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité (COM(2018)0521[[06]] - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling VII – Comité van de Regio's (COM(2018)0521[[07]] - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel (ECSEL) voor het begrotingsjaar 2017 (COM(2018)0521[[51]] - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (BBI) voor het begrotingsjaar 2017 (COM(2018)0521[[47]] - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 voor het begrotingsjaar 2017 (COM(2018)0521[[48]] - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 (FCH2) voor het begrotingsjaar 2017 (COM(2018)0521[[49]] - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2017 (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Marco Valli (A8-0107/2019)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling I – Europees Parlement (COM(2018)0521[[02]] - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling X - Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) (COM(2018)0521[[10]] - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen (COM(2018)0521[[01]] - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van 'Erasmus': het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1288/2013 (COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)) - commissie CULT - Rapporteur: Milan Zver (A8-0111/2019)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit nr. 940/2014/EU wat betreft de producten die voor een vrijstelling of vermindering van de "octroi de mer" in aanmerking komen (COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS)) - commissie REGI - Rapporteur: Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) voor het begrotingsjaar 2017 (COM(2018)0521[[38]] - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) voor het begrotingsjaar 2017 (COM(2018)0521[[39]] - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (COM(2018)0521[[09]] - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar (SESAR) voor het begrotingsjaar 2017 (COM(2018)0521[[45]] - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2017 (COM(2018)0521[[11]] - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) voor het begrotingsjaar 2017 (COM(2018)0521[[22]] - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) voor het begrotingsjaar 2017 (COM(2018)0521[[27]] - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT) voor het begrotingsjaar 2017 (COM(2018)0521[[17]] - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor het begrotingsjaar 2017 (COM(2018)0521[[41]] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit (EBA) voor het begrotingsjaar 2017 (COM(2018)0521[[35]] - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) voor het begrotingsjaar 2017 (COM(2018)0521[[31]] - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

- Verslag over de afsluiting van de rekeningen van de Europese Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (F4E) voor het begrotingsjaar 2017 (COM(2018)0521[[44]] - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap (EEA) voor het begrotingsjaar 2017 (COM(2018)0521[[15]] - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) voor het begrotingsjaar 2017 (COM(2018)0521[[23]] - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) voor het begrotingsjaar 2017 (COM(2018)0521[[25]] - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) voor het begrotingsjaar 2017 (COM(2018)0521[[21]] - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding (ETF) voor het begrotingsjaar 2017 (COM(2018)0521[[20]] - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA) voor het begrotingsjaar 2017 (COM(2018)0521[[32]] - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) voor het begrotingsjaar 2017 (COM(2018)0521[[30]] - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) voor het begrotingsjaar 2017 (COM(2018)0521[[24]] - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) voor het begrotingsjaar 2017 (COM(2018)0521[[18]] - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) voor het begrotingsjaar 2017 (COM(2018)0521[[13]] - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) voor het begrotingsjaar 2017 (COM(2018)0521[[36]] - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) voor het begrotingsjaar 2017 (COM(2018)0521[[16]] - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) voor het begrotingsjaar 2017 (COM(2018)0521[[14]] - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017: functioneren, financieel beheer en controle (COM(2018)0521[[43]] - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) voor het begrotingsjaar 2017 (COM(2018)0521[[37]] - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees GNSS-Agentschap (GSA) voor het begrotingsjaar 2017 (COM(2018)0521[[29]] - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) voor het begrotingsjaar 2017 (COM(2018)0521[[12]] - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (nu Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht) (eu-LISA) voor het begrotingsjaar 2017 (COM(2018)0521[[42]] - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

- Verslag inzake een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de institutionele kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat (2018/2262(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

- Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid betreffende de nieuwe brede overeenkomst tussen de EU en Oezbekistan (2018/2236(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: David McAllister (A8-0149/2019)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) voor het begrotingsjaar 2017 (COM(2018)0521[[34]] - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, voor wat de algemene veiligheid ervan en de bescherming van de inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers betreft, tot wijziging van Verordening (EU) 2018/… en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 78/2009, (EG) nr. 79/2009 en (EG) nr. 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)) - commissie IMCO - Rapporteur: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) voor het begrotingsjaar 2017 (COM(2018)0521[[40]] - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) voor het begrotingsjaar 2017 (COM(2018)0521[[28]] - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

- Verslag over de afsluiting van de rekeningen van het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) (vóór 1 mei 2017: Europese Politieacademie) voor het begrotingsjaar 2017 (COM(2018)0521[[33]] - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2017 (COM(2018)0521[[19]] - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1295/2013 (COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)) - commissie CULT - Rapporteur: Silvia Costa (A8-0156/2019)

- Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad en de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, met steun van de Commissie, aan de Raad voor een besluit van de Raad tot oprichting van een Europese vredesfaciliteit (2018/2237(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau (ERA) (voortaan Spoorwegbureau van de Europese Unie) voor het begrotingsjaar 2017 (COM(2018)0521[[26]] - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (S2R JU) voor het begrotingsjaar 2017 (COM(2018)0521[[50]] - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

- Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende desluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE)) - commissie AFET - Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd en tot intrekking van Richtlijn 2000/84/EG (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)) - commissie TRAN - Rapporteur: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

- Verslag over financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking (2018/2121(INI)) - commissie TAX3 - Rapporteurs: Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD)) - commissies AFET, DEVE - Rapporteurs: Pier Antonio Panz, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het instrument voor pretoetredingssteun (IPA III) (COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)) - commissie AFET - Rapporteurs: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)) - commissies ECON, ENVI - Rapporteurs: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Jørn Dohrmann (2018/2277(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Evelyn Regner (A8-0178/2019)


10. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vraag met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat is ingeschreven op de agenda (artikel 128 van het Reglement):

—   O-000015/2019 van Claude Moraes, namens de commissie LIBE, aan de Commissie: Stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in het bijzonder in Malta en Slowakije (B8-0017/2019).


11. Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement) (indiening)

De volgende uitgebreide interpellatie met verzoek om schriftelijk antwoord en debat is ingediend (artikel 130 ter van het Reglement):

—   G-000001/2019 van Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić en Alojz Peterle, aan de Commissie: Schendingen van de rechten van kinderen van wie de ouders in Oostenrijk werken (B8-0018/2019).


12. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van maart II 2019 (PE 637.634/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 149 bis van het Reglement):

Maandag

Verzoek van de ALDE-Fractie om het debat over de vraag met verzoek om mondeling antwoord over de "Stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in het bijzonder in Malta en Slowakije" (punt 117 PDOJ) af te sluiten met de indiening van een ontwerpresolutie van de commissie LIBE, die donderdag in stemming zal worden gebracht.

Het woord wordt gevoerd door Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, die het verzoek toelicht, Monika Smolková, die voorstelt de stemming tijdens de volgende vergaderperiode te laten plaatsvinden, Sophia in 't Veld, die vasthoudt aan haar verzoek, en Monika Smolková.

Bij ES (153 voor, 143 tegen, 12 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

De volgende indieningstermijnen zijn vastgesteld:

Ontwerpresoluties: dinsdag 26 maart 2019 om 12.00 uur.

Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties: woensdag 27 maart 2019 om 12.00 uur.

Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties: woensdag 27 maart 2019 om 13.00 uur.

Verzoeken om afzonderlijke stemmingen en verzoeken om stemming in onderdelen: woensdag 27 maart 2019 om 19.00 uur.

Dinsdag

Verzoek van de ENF-Fractie en de GUE/NGL-Fractie om over het verslag van Hilde Vautmans over het "Besluit tot oprichting van een Europese vredesfaciliteit" (A8-0157/2019), aanvankelijk ingeschreven onder de stemmingen van dinsdag (punt 20 PDOJ), een debat en een stemming te laten plaatsvinden overeenkomstig artikel 113, lid 6, van het Reglement.

De Voorzitter stelt voor het debat toe te voegen als laatste punt van de agenda van woensdag.

Het Parlement stemt in met het voorstel.

De termijn voor indiening van amendementen wordt vastgesteld op woensdag 27 maart 2019 om 13.00 uur.

Verzoek van de ENF-Fractie om als tweede punt van de agenda van morgen de verklaringen van de Raad en de Commissie toe te voegen over de uitspraak van het Gerecht tot nietigverklaring van Besluit (EU) 2016/1208 van de Commissie van 23 december 2015 betreffende de steunmaatregel door Italië ten uitvoer gelegd ten gunste van Banca Tercas. Bijgevolg zou de vergadering om 8.30 uur worden geopend.

Het woord wordt gevoerd door Marco Zanni, namens de ENF-Fractie, die het verzoek toelicht.

Bij HS (86 voor, 183 tegen, 25 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Woensdag

De Voorzitter geeft aanwijzingen over de beschikbaarheid van amendementen op het mobiliteitspakket.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd doorBas Eickhout, over de niet-ontvankelijkheid van een amendement dat door de S&D-Fractie werd ingediend op het verslag van Inés Ayala Sender betreffende de "Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen" (A8-0110/2019) (de Voorzitter bevestigt de niet-ontvankelijkheid van dit amendement).

°
° ° °

Verzoek van leden die ten minste de lage drempel bereiken en van de ECR-Fractie en de EFDD-Fractie om het debat en de stemming over de gecombineerde behandeling van het mobiliteitspakket, bestaande uit drie verslagen van Ismail Ertug, Merja Kyllönen en Wim van de Camp (punten 113, 114 en 115 PDOJ), van de agenda te schrappen.

Het woord wordt gevoerd door Andrey Novakov, die het verzoek toelicht namens de leden die ten minste de lage drempel bereiken, Kosma Złotowski, die het verzoek toelicht namens de ECR-Fractie, en Ismail Ertug (rapporteur), die zich uitspreekt tegen het verzoek.

Bij HS (154 voor, 156 tegen, 14 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Het woord wordt gevoerd door Karima Delli en Antanas Guoga (de Voorzitter geeft nadere toelichting).

Verzoek van de PPE-Fractie om op de agenda van de middag een verklaring van de Commissie toe te voegen over de veiligheidsdreiging als gevolg van de snelle verspreiding van terroristische inhoud via het internet.

Het woord wordt gevoerd door Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, die het verzoek toelicht, en Daniel Dalton, die zich uitspreekt tegen het verzoek.

Bij ES (105 voor, 186 tegen, 8 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Donderdag

Geen wijzigingen voorgesteld.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.


VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

13. Verslag over financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking (debat)

Verslag over financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking [2018/2121(INI)] - Bijzondere Commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking. Rapporteurs: Jeppe Kofod en Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

Jeppe Kofod en Luděk Niedermayer geven toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Werner Langen, namens de PPE-Fractie, Evelyn Regner, namens de S&D-Fractie, Roberts Zīle, namens de ECR-Fractie, Petr Ježek, namens de ALDE-Fractie, Molly Scott Cato, namens de Verts/ALE-Fractie, Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie, David Coburn, namens de EFDD-Fractie, Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid, Othmar Karas, Paul Tang, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, Pirkko Ruohonen-Lerner, Eva Joly, Matt Carthy, Lampros Fountoulis, Anne Sander, Alfred Sant, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ana Gomes, Sven Giegold, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Thomas Mann, Martin Schirdewan, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Dobromir Sośnierz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ana Gomes, David Casa, Peter Simon, Brian Hayes en Emil Radev.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Ramón Jáuregui Atondo, Ruža Tomašić, Julie Ward, Ernest Urtasun, Monika Beňová, Jordi Solé, Pervenche Berès en Miguel Viegas.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici en Jeppe Kofod.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.20 van de notulen van 26.3.2019.


14. Stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in het bijzonder in Malta en Slowakije (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000015/2019 van Claude Moraes, namens de commissie LIBE, aan de Commissie: Stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in het bijzonder in Malta en Slowakije (B8-0017/2019)

Sophia in 't Veld (ter vervanging van de auteur) licht de vraag toe.

Věra Jourová (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, Pirkko Ruohonen-Lerner, namens de ECR-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Pál Csáky, Monika Smolková, Tomáš Zdechovský, Alfred Sant en Asim Ademov.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Miriam Dalli, Ana Gomes, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Miriam Dalli, Monika Beňová, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sophia in 't Veld, en Juan Fernando López Aguilar.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová.

De overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.10 van de notulen van 28.3.2019.


15. Einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd en tot intrekking van Richtlijn 2000/84/EG [COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

Marita Ulvskog leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Bolesław G. Piecha (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI).

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Sven Schulze (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Igor Šoltes (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Ulrike Müller (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Pavel Svoboda (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Wim van de Camp, namens de PPE-Fractie, Liisa Jaakonsaari, namens de S&D-Fractie, Kosma Złotowski, namens de ECR-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Jakop Dalunde, namens de Verts/ALE-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Daniela Aiuto, namens de EFDD-Fractie, Joëlle Mélin, namens de ENF-Fractie, Dieter-Lebrecht Koch, Momchil Nekov, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, James Carver, Eva Maydell, James Nicholson, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Seán Kelly, Annie Schreijer-Pierik, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Matthijs van Miltenburg, Andrzej Grzyb, Werner Langen, Alojz Peterle, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Werner Langen, en Peter van Dalen, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Annie Schreijer-Pierik.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Indrek Tarand, Davor Škrlec, João Pimenta Lopes en José Blanco López.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc en Marita Ulvskog.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.5 van de notulen van 26.3.2019.


16. Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit ***I - Interne markt voor elektriciteit ***I - Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators ***I - Risicoparaatheid in de elektriciteitssector ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (herschikking) [COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interne markt voor elektriciteit (herschikking) [COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (herschikking) [COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende risicoparaatheid in de elektriciteitssector en tot intrekking van Richtlijn 2005/89/EG [COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

Martina Werner (ter vervanging van de rapporteur Jerzy Buzek), Morten Helveg Petersen en Flavio Zanonato geven toelichting bij de verslagen.

VOORZITTER: Evelyne GEBHARDT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Carlos Zorrinho (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Werner Langen, namens de PPE-Fractie, Martina Werner, namens de S&D-Fractie, Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie, Florent Marcellesi, namens de Verts/ALE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Jonathan Bullock, namens de EFDD-Fractie, Christelle Lechevalier, namens de ENF-Fractie, José Blanco López, Davor Škrlec, Miroslav Poche en Zdzisław Krasnodębski.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete, Morten Helveg Petersen en Flavio Zanonato.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.6 van de notulen van 26.3.2019, punt 7.7 van de notulen van 26.3.2019, punt 7.8 van de notulen van 26.3.2019 en punt 7.9 van de notulen van 26.3.2019.


17. Representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten en tot intrekking van Richtlijn 2009/22/EG [COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

Geoffroy Didier leidt het verslag in.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Pavel Svoboda, namens de PPE-Fractie, Mady Delvaux, namens de S&D-Fractie, Matthijs van Miltenburg, namens de ALDE-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Christel Schaldemose, Ralph Packet, namens de ECR-Fractie, en Evelyne Gebhardt.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Geoffroy Didier.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.2 van de notulen van 26.3.2019.


18. Recente ontwikkelingen in het dieselgate-schandaal (debat)

Verklaring van de Commissie: Recente ontwikkelingen in het dieselgate-schandaal (2019/2670(RSP))

Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Christel Schaldemose, Kosma Złotowski en Karima Delli.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.11 van de notulen van 28.3.2019.

Het woord wordt gevoerd door Gerben-Jan Gerbrandy, die de Commissie verzoekt om een schriftelijk antwoord op bepaalde vragen die nog open staan (de Voorzitter sluit zich aan bij het standpunt van de spreker).


19. Etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1222/2009 [COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Michał Boni (A8-0086/2019)

Michał Boni leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Edouard Martin, namens de S&D-Fractie, Jozo Radoš, namens de ALDE-Fractie, en Carlos Zorrinho.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete en Michał Boni.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.10 van de notulen van 26.3.2019.


20. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

László Tőkés, Julie Ward, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, João Pimenta Lopes, Dobromir Sośnierz, Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Branislav Škripek, Miroslavs Mitrofanovs, José Inácio Faria, Andrejs Mamikins, Anna Záborská, Nicola Caputo en Martina Anderson.


21. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 637.634/OJMA).


22. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.04 uur gesloten.

Klaus Welle

Pavel Telička

secretaris-generaal

ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Foster, Fotyga, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Preda, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Bours, Crowley, Le Pen, Maltese, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid