Indeks 
Protokół
PDF 287kWORD 79k
Poniedziałek, 25 marca 2019 r. - Strasburg
1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 5.Wniosek o skorzystanie z immunitetu
 6.Komunikat Przewodniczącego
 7.Sprostowania (art. 231 Regulaminu)
 8.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 9.Składanie dokumentów
 10.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 11.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130c Regulaminu) (składanie dokumentów)
 12.Porządek obrad
 13.Sprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania (debata)
 14.Praworządność i zwalczanie korupcji w UE, a zwłaszcza na Malcie i na Słowacji (debata)
 15.Zniesienie sezonowych zmian czasu ***I (debata)
 16.Wspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej ***I - Rynek wewnętrzny energii elektrycznej ***I - Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki ***I - Gotowość na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej ***I (debata)
 17.Powództwa przedstawicielskie w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów ***I (debata)
 18.Ostatnie wydarzenia związane z aferą „Dieselgate” (debata)
 19.Etykietowanie opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (debata)
 20.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia
 22.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Sesja zawieszona w czwartek 14 marca 2019 r. została wznowiona.


2. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 17.06.


3. Oświadczenia Przewodniczącego

Przewodniczący odniósł się do zamachów terrorystycznych, których dokonano w ostatnich dniach w Utrechcie w Niderlandach oraz w Christchurch w Nowej Zelandii i w których wiele osób poniosło śmierć lub odniosło obrażenia. Złożył kondolencje rodzinom ofiar i przypomniał o konieczności zdwojenia wysiłków w walce z wszelkimi formami przemocy i dyskryminacji.

Zapewnił również o solidarności z ofiarami cyklonu Idai, który spustoszył Zimbabwe, Malawi, a w szczególności Mozambik oraz spowodował liczne ofiary śmiertnelne i olbrzymie straty materialne.

Ponadto Przewodniczący wygłosił oświadczenie w związku z 70. rocznicą masowych wywózek mieszkańców krajów bałtyckich na Syberię.

W Parlamencie zarządzono minutę ciszy.


4. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

°
° ° °

Głos zabrał Antanas Guoga.


5. Wniosek o skorzystanie z immunitetu

Mario Borghezio skierował do Przewodniczącego wniosek o skorzystanie z przywilejów i immunitetu w postępowaniu sądowym prowadzonym przeciwko niemu przez prokuraturę przy sądzie w Imperii.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Regulaminu wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.


6. Komunikat Przewodniczącego

Na podstawie zalecenia komitetu doradczego ds. postępowania posłów Przewodniczący Parlamentu zgodnie z art. 166 Regulaminu zdecydował o nałożeniu sankcji na Marcusa Pretzella za niedopełnienie obowiązków dotyczących oświadczeń, o którym mowa w kodeksie postępowania i przepisach wykonawczych do niego. Sankcja polega na udzieleniu nagany.

Zainteresowanego posła zawiadomiono o tej decyzji 22 marca 2019 r.

Zgodnie z art. 167 Regulaminu Marcus Pretzell ma dwa tygodnie od otrzymania zawiadomienia o sankcji na wniesienie do Prezydium wewnętrznego odwołania od tej decyzji.


7. Sprostowania (art. 231 Regulaminu)

Komisja ENVI przekazała następujące sprostowania do aktów przyjętych przez Parlament Europejski:

—   Sprostosowanie P8_TA(2017)0107(COR01) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz.U. L 117 z 5.5.2017, s. 1-175) - (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu dnia 5 kwietnia 2017 r. w celu przyjęcia wspomnianego wyżej rozporządzenia P8_TA(2017)0107) - (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

—   Sprostosowanie P8_TA(2017)0108(COR01) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE (Dz.U. L 117 z 5.5.2017, s. 176-332) - (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu dnia 5 kwietnia 2017 r. w celu przyjęcia wspomnianego wyżej rozporządzenia P8_TA(2017)0108) - (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)).

Sprostowania są dostępne na stronie internetowej Europarl.

Zgodnie z art. 231 ust. 4 Regulaminu sprostosowania te uznaje się za zatwierdzone, chyba że w terminie 24 godzin grupa polityczna lub posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg złożą wniosek o poddanie ich pod głosowanie.


8. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi dzisiaj do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów bezpieczeństwa kolei i jakości sieci połączeń w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii (00072/2019/LEX - C8-0147/2019 - 2019/0040(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające przepisy dotyczące kontynuacji trwających działań w zakresie mobilności edukacyjnej w ramach programu Erasmus+ ustanowionego rozporządzeniem (UE) nr 1288/2013 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii (00055/2019/LEX - C8-0146/2019 - 2019/0030(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/2403 w odniesieniu do upoważnień dla unijnych statków rybackich do połowów na wodach Zjednoczonego Królestwa oraz w odniesieniu do operacji połowowych prowadzonych przez statki rybackie Zjednoczonego Królestwa na wodach Unii (00036/2019/LEX - C8-0145/2019 - 2019/0010(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii (00035/2019/LEX - C8-0144/2019 - 2019/0009(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1316/2013 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii (00022/2019/LEX - C8-0143/2019 - 2018/0299(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad zapewniających podstawowe połączenia w zakresie transportu drogowego towarów i przewozu osób w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii (00067/2019/LEX - C8-0142/2019 - 2018/0436(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 poprzez wydanie generalnego unijnego zezwolenia na wywóz w odniesieniu do wywozu niektórych produktów podwójnego zastosowania z Unii do Zjednoczonego Królestwa (00023/2019/LEX - C8-0141/2019 - 2018/0435(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia środków awaryjnych w dziedzinie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii (00062/2019/LEX - C8-0140/2019 - 2019/0019(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 w odniesieniu do procedury weryfikacji dotyczącej naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego (00014/2019/LEX - C8-0139/2019 - 2018/0336(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 391/2009 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii (00013/2019/LEX - C8-0138/2019 - 2018/0298(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad zapewniających podstawowe połączenia lotnicze w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii (00068/2019/LEX - C8-0137/2019 - 2018/0433(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów bezpieczeństwa lotniczego w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii (00017/2019/LEX - C8-0136/2019 - 2018/0434(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady mające na celu umożliwienie kontynuacji programów współpracy terytorialnej PEACE IV (Irlandia – Zjednoczone Królestwo) oraz Zjednoczone Królestwo – Irlandia (Irlandia – Irlandia Północna – Szkocja) w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii (00012/2019/LEX - C8-0135/2019 - 2018/0432(COD)).


9. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych (06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

JURI

opinia:

INTA, ENVI, AGRI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy międzynarodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2015 r. (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

INTA

opinia:

AGRI

2) przez komisje parlamentarne

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdań specjalnych Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[52]] - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)) - komisja REGI - Sprawozdawca: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[46]] - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja II – Rada Europejska i Rada (COM(2018)0521[[03]] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja V – Trybunał Obrachunkowy (COM(2018)0521[[05]] - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości (COM(2018)0521[[04]] - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja VIII - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (COM(2018)0521[[08]] - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (COM(2018)0521[[06]] - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja VII - Komitet Regionów (COM(2018)0521[[07]] - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[51]] - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[47]] - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[48]] - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[49]] - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ósmego, dziewiątego, dziesiątego i jedenastego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Marco Valli (A8-0107/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja I – Parlament Europejski (COM(2018)0521[[02]] - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (COM(2018)0521[[10]] - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze (COM(2018)0521[[01]] - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego „Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1288/2013 (COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)) - komisja CULT - Sprawozdawca: Milan Zver (A8-0111/2019)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję nr 940/2014/UE w odniesieniu do produktów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia lub obniżki podatku od dokowania (COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS)) - komisja REGI - Sprawozdawczyni: Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[38]] - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urzędu BEREC) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[39]] - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych (COM(2018)0521[[09]] - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[45]] - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[11]] - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[22]] - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[27]] - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[17]] - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[41]] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[35]] - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[31]] - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[44]] - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[15]] - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[23]] - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[25]] - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[21]] - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia (ETF) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[20]] - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu (ESA) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[32]] - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[30]] - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[24]] - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków (EMA) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[18]] - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[13]] - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[36]] - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[16]] - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[14]] - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola (COM(2018)0521[[43]] - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[37]] - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS (GSA) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[29]] - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[12]] - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (obecnie Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości) (eu-LISA) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[42]] - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

- Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Umowy o ramach instytucjonalnych między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską (2018/2262(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

- Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie nowej kompleksowej umowy między UE a Uzbekistanem (2018/2236(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: David McAllister (A8-0149/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) na rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[34]] - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa oraz ochrony osób znajdujących się w pojeździe i niechronionych uczestników ruchu drogowego, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/... oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 78/2009, (WE) nr 79/2009 i (WE) nr 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[40]] - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[28]] - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) (przed dniem 1 maja 2017 r.: Europejski Urząd Policji) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[33]] - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[19]] - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Kreatywna Europa” (2021–2027) oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1295/2013 (COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)) - komisja CULT - Sprawozdawczyni: Silvia Costa (A8-0156/2019)

- Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady i Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie wniosku Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, przy wsparciu Komisji, skierowanego do Rady i dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej Europejski Instrument na rzecz Pokoju (2018/2237(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA) (obecnie Agencja Kolejowa Unii Europejskiej) za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[26]] - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521[[50]] - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

- Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu i uchylenia dyrektywy 2000/84/WE (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawczyni: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

- Sprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania (2018/2121(INI)) - komisja TAX3 - Sprawozdawcy: Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD)) - komisje AFET, DEVE - Sprawozdawcy: Pier Antonio Panz, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) (COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)) - komisja AFET - Sprawozdawcy: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)) - komisje ECON, ENVI - Sprawozdawcy: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Jørna Dohrmanna (2018/2277(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Evelyn Regner (A8-0178/2019)


10. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Do porządku obrad wpisano następujące pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty (art. 128 Regulaminu):

—   O-000015/2019, które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Praworządność i zwalczanie korupcji w UE, a zwłaszcza na Malcie i na Słowacji (B8-0017/2019)


11. Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130c Regulaminu) (składanie dokumentów)

Złożono następującą interpelację dotyczącą kwestii pierwszorzędnych wymagającą odpowiedzi na piśmie i debaty (art. 130c Regulaminu):

—   G-000001/2019, którą skierowali Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić i Alojz Peterle, do Komisji: Przypadki łamania praw dzieci, których rodzice pracują w Austrii (B8-0018/2019).


12. Porządek obrad

Rozdano porządek obrad posiedzeń plenarnych drugiej sesji marcowej 2019 r. (PE 637.634/PDOJ), do którego zaproponowano następujące zmiany (art. 149a Regulaminu):

Poniedziałek

Wniosek grupy ALDE, by debatę nad pytaniem wymagającym odpowiedzi ustnej w sprawie praworządności i zwalczania korupcji w UE, a zwłaszcza na Malcie i na Słowacji (pkt 117 PDOJ) zakończyło złożenie projektu rezolucji komisji LIBE i by projekt ten poddać pod głosowanie w czwartek.

Głos zabrały: Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, która uzasadniła wniosek, Monika Smolková, która zasugerowała przeprowadzenie głosowania w czasie kolejnej sesji miesięcznej, Sophie in't Veld, która podtrzymała wniosek, i Monika Smolková.

W GE (przy 153 głosach za, 143 głosach przeciw i 12 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

Wyznaczono następujące terminy:

Projekty rezolucji: wtorek 26 marca 2019 r. o godz. 12.00.

Poprawki do projektów rezolucji i wspólne projekty rezolucji: środa 27 marca 2019 r. o godz. 12.00.

Poprawki do wspólnych projektów rezolucji: środa 27 marca 2019 r. o godz. 13.00.

Wnioski o głosowanie odrębne i głosowanie podzielone: środa 27 marca 2019 r. o godz. 19.00.

Wtorek

Wniosek grup ENF i GUE/NGL o przeprowadzenie debaty i głosowania zgodnie z art. 113 ust. 6 Regulaminu w sprawie sprawozdania Hilde Vautmans dotyczącego decyzji ustanawiającej Europejski Instrument na rzecz Pokoju (A8-0157/2019), które pierwotnie miało być poddane pod głosowanie we wtorek (pkt 20 PDOJ).

Przewodniczący zaproponował, by debatę wpisać w ostatnim punkcie środowego porządku obrad.

Parlament zatwierdził tę propozycję.

Termin składania poprawek wyznaczono na środę 27 marca 2019 r. o godz. 13.00.

Wniosek grupy ENF o wpisanie w drugim punkcie porannego porządku obrad oświadczeń Rady i Komisji w sprawie wyroku Trybunału stwierdzającgo nieważność decyzji Komisji (UE) 2016/1208 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie pomocy państwa wdrożonej przez Włochy na rzecz banku Tercas. Posiedzenie rozpoczęłoby się zatem o godz. 8.30.

Głos zabrał Marco Zanni w imieniu grupy ENF, który uzasadnił wniosek.

W GI (przy 86 głosach za, 183 głosach przeciw i 25 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Środa

Przewodniczący udzielił wyjaśnień dotyczących dostępności poprawek do pakietu na rzecz mobilności.

°
° ° °

Głos zabrał Bas Eickhout w sprawie niedopuszczalności jednej z poprawek złożonych przez grupę S&D do sprawozdania Inés Ayali Sender w sprawie absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze (A8-0110/2019) (Przewodniczący potwierdził niedopuszczalność tej poprawki).

°
° ° °

Wniosk posłów w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg oraz grup ECR i EFDD o skreślenie z porządku obrad debaty i głosowania nad serią środków zawartych w pakiecie na rzecz mobilności obejmującym trzy sprawozdania: Ismaila Ertuga, Merji Kyllönen i Wima van de Campa (pkt 113, 114 i 115 PDOJ).

Głos zabrali: Andrey Novakov, który uzasadnił wniosek w imieniu posłów w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg, Kosma Złotowski, który uzasadnił wniosek w imieniu grupy ECR, i Ismail Ertug (sprawozdawca), który sprzeciwił się przyjęciu wniosku.

W GI (przy 154 głosach za, 156 głosach przeciw i 14 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Głos zabrali: Karima Delli i Antanas Guoga (Przewodniczący udzielił wyjaśnień).

Wniosek grupy PPE o wpisanie do popołudniowego porządku obrad oświadczenia Komisji w sprawie zagrożeń dla bezpieczeństwa wynikających z szybkiego rozpowszechniania w internecie treści o charakterze terrorystycznym.

Głos zabrali: Roberta Metsola w imieniu grupy PPE, która uzasadniła wniosek, i Daniel Dalton, który sprzeciwił się przyjęciu wniosku.

W GE (przy 105 głosach za, 186 głosach przeciw i 8 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Czwartek

Nie zaproponowano zmian.

°
° ° °

Niniejszym ustalono porządek obrad.


PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

13. Sprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania (debata)

Sprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania [2018/2121(INI)] - Komisja Specjalna ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania. Współsprawozdawcy: Jeppe Kofod i Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

Jeppe Kofod i Luděk Niedermayer przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrał Pierre Moscovici (członek Komisji).

Głos zabrali: Werner Langen w imieniu grupy PPE, Evelyn Regner w imieniu grupy S&D, Roberts Zīle w imieniu grupy ECR, Petr Ježek w imieniu grupy ALDE, Molly Scott Cato w imieniu grupy Verts/ALE, Miguel Urbán Crespo w imieniu grupy GUE/NGL, David Coburn w imieniu grupy EFDD, Dobromir Sośnierz niezrzeszony, Othmar Karas, Paul Tang, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Pirkko Ruohonen-Lerner, Eva Joly, Matt Carthy, Lampros Fountoulis, Anne Sander, Alfred Sant, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Anę Gomes, Sven Giegold, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Thomasa Manna, Martin Schirdewan, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dobromira Sośnierza, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ana Gomes, David Casa, Peter Simon, Brian Hayes i Emil Radev.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Ramón Jáuregui Atondo, Ruža Tomašić, Julie Ward, Ernest Urtasun, Monika Beňová, Jordi Solé, Pervenche Berès i Miguel Viegas.

Głos zabrali Pierre Moscovici i Jeppe Kofod.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.20 protokołu z dnia 26.3.2019.


14. Praworządność i zwalczanie korupcji w UE, a zwłaszcza na Malcie i na Słowacji (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000015/2019, które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Praworządność i zwalczanie korupcji w UE, a zwłaszcza na Malcie i na Słowacji (B8-0017/2019)

Sophia in 't Veld (w zastępstwie autora) rozwinęła pytanie.

Věra Jourová (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Roberta Metsola w imieniu grupy PPE, Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner w imieniu grupy ECR, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Pál Csáky, Monika Smolková, Tomáš Zdechovský, Alfred Sant i Asim Ademov.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Miriam Dalli, Ana Gomes, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Miriam Dalli, Monika Beňová, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sophię in 't Veld, i Juan Fernando López Aguilar.

Głos zabrała Věra Jourová.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.10 protokołu z dnia 28.3.2019.


15. Zniesienie sezonowych zmian czasu ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu i uchylenia dyrektywy 2000/84/WE [COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

Marita Ulvskog przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

Głos zabrał Bolesław G. Piecha (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI).

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Sven Schulze (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Igor Šoltes (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Ulrike Müller (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI), Pavel Svoboda (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Wim van de Camp w imieniu grupy PPE, Liisa Jaakonsaari w imieniu grupy S&D, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Jakop Dalunde w imieniu grupy Verts/ALE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Daniela Aiuto w imieniu grupy EFDD, Joëlle Mélin w imieniu grupy ENF, Dieter-Lebrecht Koch, Momchil Nekov, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, James Carver, Eva Maydell, James Nicholson, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Seán Kelly, Annie Schreijer-Pierik, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Matthijsa van Miltenburga, Andrzej Grzyb, Werner Langen, Alojz Peterle, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Wernera Langena, i Peter van Dalen, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Annie Schreijer-Pierik.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Indrek Tarand, Davor Škrlec, João Pimenta Lopes i José Blanco López.

Głos zabrały Violeta Bulc i Marita Ulvskog.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.5 protokołu z dnia 26.3.2019.


16. Wspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej ***I - Rynek wewnętrzny energii elektrycznej ***I - Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki ***I - Gotowość na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona) [COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona) [COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (wersja przekształcona) [COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej i uchylającego dyrektywę 2005/89/WE [COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

Martina Werner (w zastępstwie sprawozdawcy Jerzego Buzka), Morten Helveg Petersen i Flavio Zanonato przedstawili sprawozdania.

PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Głos zabrali: Carlos Zorrinho (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Werner Langen w imieniu grupy PPE, Martina Werner w imieniu grupy S&D, Angelika Mlinar w imieniu grupy ALDE, Florent Marcellesi w imieniu grupy Verts/ALE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Jonathan Bullock w imieniu grupy EFDD, Christelle Lechevalier w imieniu grupy ENF, José Blanco López, Davor Škrlec, Miroslav Poche i Zdzisław Krasnodębski.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Miguel Arias Cañete, Morten Helveg Petersen i Flavio Zanonato.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.6 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 7.7 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 7.8 protokołu z dnia 26.3.2019 i pkt 7.9 protokołu z dnia 26.3.2019.


17. Powództwa przedstawicielskie w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie powództw przedstawicielskich w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów i uchylającej dyrektywę 2009/22/WE [COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

Geoffroy Didier przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Pavel Svoboda w imieniu grupy PPE, Mady Delvaux w imieniu grupy S&D, Matthijs van Miltenburg w imieniu grupy ALDE, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Christel Schaldemose, Ralph Packet w imieniu grupy ECR i Evelyne Gebhardt.

Głos zabrali Věra Jourová i Geoffroy Didier.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.2 protokołu z dnia 26.3.2019.


18. Ostatnie wydarzenia związane z aferą „Dieselgate” (debata)

Oświadczenie Komisji: Ostatnie wydarzenia związane z aferą „Dieselgate” (2019/2670(RSP))

Miguel Arias Cañete (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Christel Schaldemose, Kosma Złotowski i Karima Delli.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.11 protokołu z dnia 28.3.2019.

Głos zabrał Gerben-Jan Gerbrandy i zwrócił się do Komisji o przedstawienie na piśmie odpowiedzi na niektóre pytania, na które nie odpowiedziano w czasie debaty (Przewodnicząca przyłączyła się do wniosku mówcy).


19. Etykietowanie opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 [COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Michał Boni (A8-0086/2019)

Michał Boni przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Głos zabrali: Edouard Martin w imieniu grupy S&D, Jozo Radoš w imieniu grupy ALDE i Carlos Zorrinho.

Głos zabrali Miguel Arias Cañete i Michał Boni.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.10 protokołu z dnia 26.3.2019.


20. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 163 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

László Tőkés, Julie Ward, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, João Pimenta Lopes, Dobromir Sośnierz, Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Branislav Škripek, Miroslavs Mitrofanovs, José Inácio Faria, Andrejs Mamikins, Anna Záborská, Nicola Caputo i Martina Anderson.


21. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 637.634/OJMA).


22. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.04.

Klaus Welle

Pavel Telička

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Foster, Fotyga, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Preda, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Bours, Crowley, Le Pen, Maltese, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności