Index 
Proces-verbal
PDF 282kWORD 78k
Luni, 25 martie 2019 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Declarațiile Președintelui
 4.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 5.Cerere de apărare a imunității parlamentare
 6.Comunicarea Președintelui
 7.Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 8.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 9.Depunere de documente
 10.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 11.Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură) (depunere)
 12.Ordinea lucrărilor
 13.Raport referitor la infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale (dezbatere)
 14.Situația statului de drept și lupta împotriva corupției în cadrul UE, în special în Malta și Slovacia (dezbatere)
 15.Renunțarea la schimbarea sezonieră a orei ***I (dezbatere)
 16.Normele comune pentru piața internă a energiei electrice ***I - Piața internă a energiei electrice ***I - Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei ***I - Pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice ***I (dezbatere)
 17.Acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor ***I (dezbatere)
 18.Evoluții recente în scandalul Dieselgate (dezbatere)
 19.Etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali (dezbatere)
 20.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 21.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 22.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Sesiunea, întreruptă joi, 14 martie 2019, a fost reluată.


2. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 17.06.


3. Declarațiile Președintelui

Președintele a amintit recentele atacuri teroriste care au avut loc la Utrecht, în Țările de Jos, și la Christchurch, în Noua Zeelandă, și s-au soldat cu numeroși morți și răniți. Președintele a transmis condoleanțe familiilor victimelor și a reamintit că este necesar să se intensifice eforturile împotriva tuturor formelor de violență și discriminare.

De asemenea, și-a exprimat solidaritatea cu victimele ciclonului Idai, care a lovit Zimbabwe, Malawi și mai ales Mozambic, cauzând moartea a numeroase persoane și importante pagube materiale.

În final, Președintele a făcut o declarație cu ocazia comemorării a 70 de ani de la deportările în masă din regiunea baltică în Siberia.

Parlamentul a păstrat un moment de reculegere.


4. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.

°
° ° °

A intervenit Antanas Guoga.


5. Cerere de apărare a imunității parlamentare

Mario Borghezio i-a adresat Președintelui o cerere de apărare a privilegiilor și imunităților sale în cadrul unei proceduri judiciare declanșate împotriva sa în fața Parchetului de pe lângă Tribunalul din Imperia.

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, și anume Comisiei JURI.


6. Comunicarea Președintelui

În urma recomandării Comitetului consultativ pentru conduita deputaților, Președintele Parlamentului a hotărât să impună o sancțiune împotriva lui Marcus Pretzell, în conformitate cu articolul 166 din Regulamentul de procedură, pentru nerespectarea obligațiilor de raportare menționate în Codul de conduită și normele sale de aplicare. Sancțiunea constă într-o mustrare.

Decizia i-a fost notificată persoanei interesate la 22 martie 2019.

În conformitate cu articolul 167 din Regulamentul de procedură, Marcus Pretzell dispune de un termen de două săptămâni de la data notificării sancțiunii pentru a introduce o cale de atac internă în fața Biroului împotriva deciziei.


7. Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Comisia ENVI a transmis următoarele rectificări la texte adoptate de Parlamentul European:

—   Retificarea P8_TA(2017)0107(COR01) la Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului (JO L 117, 5.5.2017, p. 1-175) - (poziția Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 5 aprilie 2017 în vederea adoptării regulamentului menționat mai sus P8_TA(2017)0107) - (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

—   Rectificarea P8_TA(2017)0108(COR01) la Regulamentul (UE) 2017/746 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro și de abrogare a Directivei 98/79/CE și a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei (JO L 117, 5.5.2017, p. 176-332) - (poziția Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 5 aprilie 2017 în vederea adoptării regulamentului menționat mai sus P8_TA(2017)0108) - (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)).

Rectificările sunt disponibile pe site-ul internet al Parlamentului.


8. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna în această zi următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind anumite aspecte ale siguranței și conectivității feroviare având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniune (00072/2019/LEX - C8-0147/2019 - 2019/0040(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor pentru continuarea activităților de mobilitate în scopul învățării aflate în curs de desfășurare în cadrul programului Erasmus+ stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 1288/2013, în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune (00055/2019/LEX - C8-0146/2019 - 2019/0030(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2403 în ceea ce privește autorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii în apele Regatului Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii (00036/2019/LEX - C8-0145/2019 - 2019/0010(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește anumite norme referitoare la Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniune (00035/2019/LEX - C8-0144/2019 - 2019/0009(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune (00022/2019/LEX - C8-0143/2019 - 2018/0299(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri și de persoane cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune (00067/2019/LEX - C8-0142/2019 - 2018/0436(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului prin acordarea unei autorizații generale de export a Uniunii pentru exportul de anumite produse cu dublă utilizare din Uniune către Regatul Unit (00023/2019/LEX - C8-0141/2019 - 2018/0435(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a măsurilor de contingență în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniune (00062/2019/LEX - C8-0140/2019 - 2019/0019(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește o procedură de verificare cu privire la încălcări ale normelor privind protecția datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru Parlamentul European (00014/2019/LEX - C8-0139/2019 - 2018/0336(COD))

- Regulamentul Parlamentului european și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 391/2009 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune (00013/2019/LEX - C8-0138/2019 - 2018/0298(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune care asigură conectivitatea aeriană de bază în ceea ce privește retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune (00068/2019/LEX - C8-0137/2019 - 2018/0433(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind anumite aspecte ale siguranței aviației, având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană (00017/2019/LEX - C8-0136/2019 - 2018/0434(COD))

- Regulamentul Parlamentului european și al Consiliului pentru a se permite continuarea programelor de cooperare teritorială PEACE IV (Irlanda-Regatul Unit) și Regatul Unit-Irlanda (Irlanda-Irlanda de Nord-Scoția) în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune (00012/2019/LEX - C8-0135/2019 - 2018/0432(COD)).


9. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie

- Propunere de decizie a Consiliului privind aderarea Uniunii Europene la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice (06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE))

retrimis

comisiei competente :

JURI

aviz :

INTA, ENVI, AGRI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului internațional din 2015 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE))

retrimis

comisiei competente :

INTA

aviz :

AGRI

2) de comisiile parlamentare

- Raport referitor la rapoartele speciale ale Curții de Conturi în cadrul procedurii de descărcare de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2017 (COM(2018)0521[[52]] - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)) - CONT - Raportoare: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)) - REGI - Raportor: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Clean Sky 2 aferent exercițiului financiar 2017 (COM(2018)0521[[46]] - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)) - CONT - Raportoare: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea II - Consiliul European și Consiliul (COM(2018)0521[[03]] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)) - CONT - Raportor: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea V - Curtea de Conturi (COM(2018)0521[[05]] - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)) - CONT - Raportor: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea IV - Curtea de Justiție (COM(2018)0521[[04]] - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)) - CONT - Raportor: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea VIII - Ombudsmanul European (COM(2018)0521[[08]] - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)) - CONT - Raportor: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea VI - Comitetul Economic și Social European (COM(2018)0521[[06]] - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)) - CONT - Raportor: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea VII - Comitetul Regiunilor (COM(2018)0521[[07]] - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)) - CONT - Raportor: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ECSEL aferent exercițiului financiar 2017 (COM(2018)0521[[51]] - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)) - CONT - Raportoare: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune pentru bioindustrii aferent exercițiului financiar 2017 (COM(2018)0521[[47]] - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)) - CONT - Raportoare: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (IMI 2) aferent exercițiului financiar 2017 (COM(2018)0521[[48]] - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)) - CONT - Raportoare: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” aferent exercițiului financiar 2017 (COM(2018)0521[[49]] - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)) - CONT - Raportoare: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului celui de al optulea, al nouălea, al zecelea și al unsprezecelea Fond european de dezvoltare aferent exercițiului financiar 2017 (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)) - CONT - Raportor: Marco Valli (A8-0107/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea I – Parlamentul European (COM(2018)0521[[02]] - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC)) - CONT - Raportoare: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea X - Serviciul European de Acțiune Externă (COM(2018)0521[[10]] - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)) - CONT - Raportor: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea III – Comisia și agențiile executive (COM(2018)0521[[01]] - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC)) - CONT - Raportoare: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Erasmus”, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 (COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)) - CULT - Raportor: Milan Zver (A8-0111/2019)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 940/2014/UE în ceea ce privește produsele care pot beneficia de o scutire sau de o reducere a taxelor de andocare (COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS)) - REGI - Raportoare: Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) aferent exercițiului financiar 2017 (COM(2018)0521[[38]] - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)) - CONT - Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) aferent exercițiului financiar 2017 (COM(2018)0521[[39]] - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)) - CONT - Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (COM(2018)0521[[09]] - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC)) - CONT - Raportor: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2017 (COM(2018)0521[[45]] - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)) - CONT - Raportoare: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) aferent exercițiului financiar 2017 (COM(2018)0521[[11]] - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC)) - CONT - Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației (AESA) aferent exercițiului financiar 2017 (COM(2018)0521[[22]] - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC)) - CONT - Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) aferent exercițiului financiar 2017 (COM(2018)0521[[27]] - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC)) - CONT - Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT) aferent exercițiului financiar 2017 (COM(2018)0521[[17]] - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)) - CONT - Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) aferent exercițiului financiar 2017 (COM(2018)0521[[41]] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)) - CONT - Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene (ABE) aferent exercițiului financiar 2017 (COM(2018)0521[[35]] - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC)) - CONT - Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) aferent exercițiului financiar 2017 (COM(2018)0521[[31]] - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC)) - CONT - Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2017 (COM(2018)0521[[44]] - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC)) - CONT - Raportoare: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu (AEM) aferent exercițiului financiar 2017 (COM(2018)0521[[15]] - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC)) - CONT - Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) aferent exercițiului financiar 2017 (COM(2018)0521[[23]] - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)) - CONT - Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) aferent exercițiului financiar 2017 (COM(2018)0521[[25]] - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)) - CONT - Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă (EMSA) aferent exercițiului financiar 2017 (COM(2018)0521[[21]] - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)) - CONT - Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare (ETF) aferent exercițiului financiar 2017 (COM(2018)0521[[20]] - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)) - CONT - Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Aprovizionare a Euratom (ESA) aferent exercițiului financiar 2017 (COM(2018)0521[[32]] - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC)) - CONT - Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului (EFCA) aferent exercițiului financiar 2017 (COM(2018)0521[[30]] - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC)) - CONT - Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) aferent exercițiului financiar 2017 (COM(2018)0521[[24]] - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)) - CONT - Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente (EMA) aferent exercițiului financiar 2017 (COM(2018)0521[[18]] - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)) - CONT - Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) aferent exercițiului financiar 2017 (COM(2018)0521[[13]] - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)) - CONT - Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) aferent exercițiului financiar 2017 (COM(2018)0521[[36]] - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)) - CONT - Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) aferent exercițiului financiar 2017 (COM(2018)0521[[16]] - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)) - CONT - Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) aferent exercițiului financiar 2017 (COM(2018)0521[[14]] - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)) - CONT - Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017: performanță, gestiune financiară și control (COM(2018)0521[[43]] - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)) - CONT - Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) aferent exercițiului financiar 2017 (COM(2018)0521[[37]] - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)) - CONT - Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției GNSS European (GSA) aferent exercițiului financiar 2017 (COM(2018)0521[[29]] - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)) - CONT - Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) aferent exercițiului financiar 2017 (COM(2018)0521[[12]] - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)) - CONT - Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (în prezent Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție) (eu-LISA) aferent exercițiului financiar 2017 (COM(2018)0521[[42]] - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)) - CONT - Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

- Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind Acordul-cadru instituțional dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană (2018/2262(INI)) - AFET - Raportor: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

- Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind noul acord cuprinzător dintre UE și Uzbekistan (2018/2236(INI)) - AFET - Raportor: David McAllister (A8-0149/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) aferent exercițiului financiar 2017 (COM(2018)0521[[34]] - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC)) - CONT - Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate unor astfel de vehicule, în ceea ce privește siguranța generală a acestora și protecția ocupanților vehiculului și a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 2018/... și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 78/2009, (CE) nr. 79/2009 și (CE) nr. 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)) - IMCO - Raportoare: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) aferent exercițiului financiar 2017 (COM(2018)0521[[40]] - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)) - CONT - Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) aferent exercițiului financiar 2017 (COM(2018)0521[[28]] - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC)) - CONT - Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) (înainte de 1 mai 2017: Oficiul European de Poliție) aferent exercițiului financiar 2017 (COM(2018)0521[[33]] - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)) - CONT - Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului financiar 2017 (COM(2018)0521[[19]] - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)) - CONT - Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Europa creativă” (2021-2027) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1295/2013 (COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)) - CULT - Raportoare: Silvia Costa (A8-0156/2019)

- Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, cu sprijinul Comisiei, către Consiliu de decizie a Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru pace (2018/2237(INI)) - AFET - Raportoare: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene a Căilor Ferate (acum Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate) aferent exercițiului financiar 2017 (COM(2018)0521[[26]] - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)) - CONT - Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Shift2Rail aferent exercițiului financiar 2017 (COM(2018)0521[[50]] - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)) - CONT - Raportoare: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

- Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Statul Israel, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE)) - AFET - Raportor: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de renunțare la schimbarea sezonieră a orei și de abrogare a Directivei 2000/84/CE (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)) - TRAN - Raportoare: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

- Raport referitor la infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale (2018/2121(INI)) - TAX3 - Raportori: Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD)) – AFET, DEVE - Raportori: Pier Antonio Panz, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA III) (COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)) - AFET - Raportori: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)) – ECON, ENVI - Raportori: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

- Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Jørn Dohrmann (2018/2277(IMM)) - JURI - Raportoare: Evelyn Regner (A8-0178/2019)


10. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Următoarea întrebare cu solicitare de răspuns oral urmată de o dezbatere a fost înscrisă pe ordinea de zi (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

—   O-000015/2019 adresată de Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, Comisiei: Situația statului de drept și lupta împotriva corupției în UE, în special în Malta și Slovacia (B8-0017/2019)


11. Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură) (depunere)

A fost depusă următoarea interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere (articolul 130b din Regulamentul de procedură):

—   G-000001/2019 adresată de Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić și Alojz Peterle, Comisiei: Încălcări ale drepturilor copiilor ai căror părinți lucrează în Austria (B8-0018/2019).


12. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședinței plenare din martie II 2019 (PE 637.634/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări (articolul 149a din Regulamentul de procedură):

Luni

Cererea Grupului ALDE de încheiere a dezbaterii referitoare la întrebarea cu solicitare de răspuns oral privind „Situația statului de drept și lupta împotriva corupției în cadrul UE, în special în Malta și Slovacia” (punctul 117 din PDOJ) cu depunerea unei propuneri de rezoluție a Comisiei LIBE, care să fie supusă votului joi.

Au intervenit Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, care a motivat cererea, Monika Smolková care a propus ca votarea să aibă loc în cadrul perioadei de sesiune următoare, Sophie in't Veld pentru a-și menține cererea, și Monika Smolková.

Cu VE (153 pentru, 143 împotrivă, 12 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Au fost stabilite următoarele termene de depunere:

Propuneri de rezoluții: marți 26 martie 2019, ora 12.00.

Amendamente la propunerile de rezoluție și propuneri comune de rezoluție: miercuri 27 martie 2019, ora 12.00.

Amendamente la propunerile comune de rezoluție: miercuri 27 martie 2019, ora 13.00.

Solicitări de voturi pe părți și solicitări de voturi separate: miercuri 27 martie 2019, ora 19.00.

Marți

Cererea Grupurilor ENF și GUE/NGL ca raportul lui Hilde Vautmans referitor la „Decizia Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru pace” (A8-0157/2019), prevăzut inițial pentru a fi votat marți (punctul 20 din PDOJ), să facă obiectul unei dezbateri și să fie supus votului în conformitate cu articolul 113 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

Președintele a propus ca dezbaterea să fie înscrisă la ultimul punct de pe ordinea de zi de miercuri.

Parlamentul a aprobat propunerea.

Termenul pentru depunerea amendamentelor a fost stabilit pentru miercuri 27 martie 2019, ora 13.00.

Cererea Grupului ENF de înscriere, la al doilea punct al ordinii de zi de dimineață, a declarațiilor Consiliului și Comisiei privind hotărârea Tribunalului de anulare a Deciziei Comisiei (UE) 2016/1208 din 23 decembrie 2015 privind ajutorul de stat acordat de Italia în favoarea băncii Tercas. Prin urmare, ședința ar urma să înceapă la ora 8.30.

A intervenit Marco Zanni, în numele Grupului ENF, care a motivat cererea.

Prin AN (86 pentru, 183 împotrivă, 25 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Miercuri

Președintele a dat indicații referitoare la disponibilitatea amendamentelor pentru pachetul privind mobilitatea.

°
° ° °

A intervenit Bas Eickhout, cu privire la inadmisibilitatea unui amendament depus de Grupul S&D, privind raportul lui Inés Ayala Sender referitor la Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive (A8-0110/2019) (Președintele a confirmat inadmisibilitatea amendamentului respectiv).

°
° ° °

Cererea din partea unui un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus și din partea Grupurilor ECR și EFDD de retragere de pe ordinea de zi a dezbaterii și a votului asupra dezbaterii în comun referitoare la pachetul privind mobilitatea, care conține trei rapoarte ale lui Ismail Ertug, Merja Kyllönen și Wim van de Camp (punctele 113, 114 și 115 din PDOJ).

Au intervenit Andrey Novakov, care a motivat cererea în numele unui număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus, Kosma Złotowski, care a motivat cererea în numele Grupului ECR, și Ismail Ertug (raportor) împotriva cererii.

Prin AN (154 pentru, 156 împotrivă, 14 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Au intervenit Karima Delli și Antanas Guoga (Președintele a făcut precizări).

Cererea Grupului PPE de înscriere pe ordinea de zi de după-amiază a unei declarații a Comisiei privind amenințările la adresa securității reprezentate de difuzarea rapidă online a conținuturilor cu caracter terorist.

Au intervenit Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, care a motivat cererea, și Daniel Dalton, împotriva cererii.

Cu VE (105 pentru, 186 împotrivă, 8 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Joi

Nu s-a propus nicio modificare.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

13. Raport referitor la infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale (dezbatere)

Raport referitor la infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale [2018/2121(INI)] - Comisia specială privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale. Raportori: Jeppe Kofod și Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

Jeppe Kofod și Luděk Niedermayer și-au prezentat raportul.

A intervenit Pierre Moscovici (membru al Comisiei).

Au intervenit Werner Langen, în numele Grupului PPE, Evelyn Regner, în numele Grupului S&D, Roberts Zīle, în numele Grupului ECR, Petr Ježek, în numele Grupului ALDE, Molly Scott Cato, în numele Grupului Verts/ALE, Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL, David Coburn, în numele Grupului EFDD, Dobromir Sośnierz, neafiliat, Othmar Karas, Paul Tang, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, Pirkko Ruohonen-Lerner, Eva Joly, Matt Carthy, Lampros Fountoulis, Anne Sander, Alfred Sant, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ana Gomes, Sven Giegold, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Thomas Mann, Martin Schirdewan, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Dobromir Sośnierz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ana Gomes, David Casa, Peter Simon, Brian Hayes și Emil Radev.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Ramón Jáuregui Atondo, Ruža Tomašić, Julie Ward, Ernest Urtasun, Monika Beňová, Jordi Solé, Pervenche Berès și Miguel Viegas.

Au intervenit Pierre Moscovici și Jeppe Kofod.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.20 al PV din 26.3.2019.


14. Situația statului de drept și lupta împotriva corupției în cadrul UE, în special în Malta și Slovacia (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral O-000015/2019 adresată de Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, Comisiei: Situația statului de drept și lupta împotriva corupției în UE, în special în Malta și Slovacia (B8-0017/2019)

Sophia in 't Veld (supleant al autorului) a dezvoltat întrebarea.

Věra Jourová (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner, în numele Grupului ECR, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Pál Csáky, Monika Smolková, Tomáš Zdechovský, Alfred Sant și Asim Ademov.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Miriam Dalli, Ana Gomes, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Miriam Dalli, Monika Beňová, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Sophia in 't Veld, și Juan Fernando López Aguilar.

A intervenit Věra Jourová.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.10 al PV din 28.3.2019.


15. Renunțarea la schimbarea sezonieră a orei ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de renunțare la schimbarea sezonieră a orei și de abrogare a Directivei 2000/84/CE [COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

Marita Ulvskog și-a prezentat raportul.

A intervenit Violeta Bulc (membră a Comisiei).

A intervenit Bolesław G. Piecha (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI).

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit Sven Schulze (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Igor Šoltes (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO), Ulrike Müller (raportoarea pentru aviz a Comisiei AGRI), Pavel Svoboda (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI), Wim van de Camp, în numele Grupului PPE, Liisa Jaakonsaari, în numele Grupului S&D, Kosma Złotowski, în numele Grupului ECR, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, Jakop Dalunde, în numele Grupului Verts/ALE, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, Daniela Aiuto, în numele Grupului EFDD, Joëlle Mélin, în numele Grupului ENF, Dieter-Lebrecht Koch, Momchil Nekov, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, James Carver, Eva Maydell, James Nicholson, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Seán Kelly, Annie Schreijer-Pierik, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Matthijs van Miltenburg, Andrzej Grzyb, Werner Langen, Alojz Peterle, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Werner Langen, și Peter van Dalen, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Annie Schreijer-Pierik.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Indrek Tarand, Davor Škrlec, João Pimenta Lopes și José Blanco López.

Au intervenit Violeta Bulc și Marita Ulvskog.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.5 al PV din 26.3.2019.


16. Normele comune pentru piața internă a energiei electrice ***I - Piața internă a energiei electrice ***I - Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei ***I - Pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice (reformare) [COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă a energiei electrice (reformare) [COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (reformare) [COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 2005/89/CE [COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

Martina Werner (în locul raportorului Jerzy Buzek), Morten Helveg Petersen și Flavio Zanonato și-au prezentat rapoartele.

A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT
Vicepreședintă

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Au intervenit Carlos Zorrinho (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Werner Langen, în numele Grupului PPE, Martina Werner, în numele Grupului S&D, Angelika Mlinar, în numele Grupului ALDE, Florent Marcellesi, în numele Grupului Verts/ALE, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Jonathan Bullock, în numele Grupului EFDD, Christelle Lechevalier, în numele Grupului ENF, José Blanco López, Davor Škrlec, Miroslav Poche și Zdzisław Krasnodębski.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly și Nicola Caputo.

Au intervenit Miguel Arias Cañete, Morten Helveg Petersen și Flavio Zanonato.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.6 al PV din 26.3.2019, punctul 7.7 al PV din 26.3.2019, punctul 7.8 al PV din 26.3.2019 și punctul 7.9 al PV din 26.3.2019.


17. Acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor și de abrogare a Directivei 2009/22/CE [COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

Geoffroy Didier și-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit Pavel Svoboda, în numele Grupului PPE, Mady Delvaux, în numele Grupului S&D, Matthijs van Miltenburg, în numele Grupului ALDE, Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, Christel Schaldemose, Ralph Packet, în numele Grupului ECR, și Evelyne Gebhardt.

Au intervenit Věra Jourová și Geoffroy Didier.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.2 al PV din 26.3.2019.


18. Evoluții recente în scandalul Dieselgate (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Evoluții recente în scandalul Dieselgate (2019/2670(RSP))

Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, Christel Schaldemose, Kosma Złotowski și Karima Delli.

A intervenit Miguel Arias Cañete.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.11 al PV din 28.3.2019.

A intervenit Gerben-Jan Gerbrandy pentru a-i solicita Comisiei să răspundă în scris la anumite întrebări care au rămas deschise (Președinta s-a alăturat propunerii vorbitorului).


19. Etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1222/2009 [COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Michał Boni (A8-0086/2019)

Michał Boni și-a prezentat raportul.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Au intervenit Edouard Martin, în numele Grupului S&D, Jozo Radoš, în numele Grupului ALDE, și Carlos Zorrinho.

Au intervenit Miguel Arias Cañete și Michał Boni.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.10 al PV din 26.3.2019.


20. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

László Tőkés, Julie Ward, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, João Pimenta Lopes, Dobromir Sośnierz, Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Branislav Škripek, Miroslavs Mitrofanovs, José Inácio Faria, Andrejs Mamikins, Anna Záborská, Nicola Caputo și Martina Anderson.


21. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 637.634/OJMA).


22. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.04.

Klaus Welle

Pavel Telička

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Foster, Fotyga, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Preda, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Bours, Crowley, Le Pen, Maltese, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Ultima actualizare: 26 iunie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate