Zoznam 
Zápisnica
PDF 282kWORD 79k
Pondelok, 25. marca 2019 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 5.Žiadosť o ochranu imunity
 6.Oznámenie predsedníctva
 7.Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku)
 8.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 9.Predloženie dokumentov
 10.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 11.Väčšie interpelácie (článok 130b rokovacieho poriadku) (predloženie)
 12.Program práce
 13.Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch (rozprava)
 14.Situácia v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii v EÚ, konkrétne na Malte a na Slovensku (rozprava)
 15.Ukončenie sezónnych zmien času ***I (rozprava)
 16.Spoločné pravidlá pre vnútorný trh s elektrinou ***I - Vnútorný trh s elektrinou ***I - Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky ***I - Pripravenosť na riziká v sektore elektriny ***I (rozprava)
 17.Žaloby v zastúpení na ochranu kolektívnych spotrebiteľských záujmov ***I (rozprava)
 18.Najnovší vývoj škandálu Dieselgate (rozprava)
 19.Označovanie pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre (rozprava)
 20.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Zasadanie prerušené štvrtok 14. marca 2019 pokračuje.


2. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 17.06 h.


3. Vyhlásenia predsedníctva

Predseda pripomenul nedávne teroristické útoky v holandskom Utrechte a novozélandskom Christchurch, ktoré si vyžiadali mnoho ľudských životov a zranených. Vyjadril sústrasť rodinám obetí a zdôraznil, že je nevyhnutné zintenzívniť boj proti všetkým formám násilia a diskriminácie.

Zároveň vyjadril solidaritu s obeťami cyklónu Idai, ktorý zasiahol Zimbabwe, Malawi a predovšetkým Mozambik, kde mnoho ľudí pripravil o život a spôsobil obrovské materiálne škody.

Napokon predseda vystúpil s vyhlásením pri príležitosti 70. výročia hromadných deportácií obyvateľov pobaltských krajín na Sibír.

Parlament si uctil pamiatku minútou ticha.


4. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Antanas Guoga.


5. Žiadosť o ochranu imunity

Mario Borghezio adresoval predsedovi žiadosť o ochranu svojich výsad a imunít v rámci súdneho konania, ktoré bolo proti nemu začaté prokuratúrou súdu v Imperii.

V súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.


6. Oznámenie predsedníctva

Na základe odporúčania poradného výboru pre správanie poslancov sa predseda Parlamentu v súlade s článkom 166 rokovacieho poriadku rozhodol uložiť sankciu Marcusovi Pretzellovi za nedodržanie oznamovacích povinností stanovených v kódexe správania a jeho vykonávacích opatreniach. Sankcia má formu pokarhania.

Toto rozhodnutie bolo poslancovi oznámené 22. marca 2019.

Podľa článku 167 rokovacieho poriadku má Marcus Pretzell dva týždne od oznámenia sankcie nato, aby proti tomuto rozhodnutiu podal Predsedníctvu vnútorné odvolanie.


7. Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku)

Výbor ENVI postúpil tieto korigendá k textom, ktoré prijal Európsky parlament:

—   Korigendum P8_TA(2017)0107(COR01) k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z5. apríla 2017 o zdravotníckych pomôckach, zmene smernice 2001/83/ES, nariadenia (ES) č. 178/2002 a nariadenia (ES) č. 1223/2009 a o zrušení smerníc Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (Ú. v. EÚ L 117, 5.5.2017, s. 1 – 175) – (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 5. apríla 2017 na účely prijatia vyššie uvedeného nariadenia P8_TA(2017)0107) – (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

—   Korigendum P8_TA(2017)0108(COR01) k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/746 z 5. apríla 2017 o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro a o zrušení smernice 98/79/ES a rozhodnutia Komisie 2010/227/EÚ (Ú. v. EÚ L 117, 5.5.2017, s. 176 – 332) – (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 5. apríla 2017 na účely prijatia vyššie uvedeného nariadenia P8_TA(2017)0108) – (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)).

Korigendá sú k dispozícii na stránke Europarl.

V súlade s článkom 231 ods. 4 rokovacieho poriadku sa tieto korigendá považujú za schválené, ak politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nepožiadajú do 24 hodín, aby sa o nich hlasovalo.


8. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady dnes podpíše tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch železničnej bezpečnosti a prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie (00072/2019/LEX - C8-0147/2019 - 2019/0040(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú ustanovenia týkajúce sa pokračovania v prebiehajúcich činnostiach vzdelávacej mobility v rámci programu Erasmus+ zriadeného nariadením (EÚ) č. 1288/2013 v kontexte vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie (00055/2019/LEX - C8-0146/2019 - 2019/0030(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/2403, pokiaľ ide o oprávnenia na rybolov pre rybárske plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie (00036/2019/LEX - C8-0145/2019 - 2019/0010(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa Európskeho námorného a rybárskeho fondu po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie (00035/2019/LEX - C8-0144/2019 - 2019/0009(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1316/2013 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie (00022/2019/LEX - C8-0143/2019 - 2018/0299(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej prepojenosti v cestnej nákladnej a osobnej doprave vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie (00067/2019/LEX - C8-0142/2019 - 2018/0436(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009 udelením všeobecného vývozného povolenia Únie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstva (00023/2019/LEX - C8-0141/2019 - 2018/0435(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú krízové opatrenia v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v nadväznosti na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie (00062/2019/LEX - C8-0140/2019 - 2019/0019(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014, pokiaľ ide o postup overovania porušovania pravidiel o ochrane osobných údajov v kontexte volieb do Európskeho parlamentu (00014/2019/LEX - C8-0139/2019 - 2018/0336(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 391/2009 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie (00013/2019/LEX - C8-0138/2019 - 2018/0298(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej leteckej prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie (00068/2019/LEX - C8-0137/2019 - 2018/0433(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch bezpečnosti letectva vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie (00017/2019/LEX - C8-0136/2019 - 2018/0434(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady s cieľom umožniť pokračovanie programov územnej spolupráce PEACE IV (Írsko – Spojené kráľovstvo) a Spojené kráľovstvo – Írsko (Írsko – Severné Írsko – Škótsko) v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie (00012/2019/LEX - C8-0135/2019 - 2018/0432(COD)).


9. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh rozhodnutia Rady o pristúpení Európskej únie k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach (06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

INTA, ENVI, AGRI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Medzinárodnej dohody o olivovom oleji a stolových olivách z roku 2015 v mene Európskej únie (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

2) parlamentných výborov

- Správa o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[52]] - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)) - výbor REGI - Spravodajkyňa: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2 (Clean Sky 2 JU) za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[46]] - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel II – Európska rada a Rada (COM(2018)0521[[03]] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel V – Dvor audítorov (COM(2018)0521[[05]] - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel IV – Súdny dvor (COM(2018)0521[[04]] - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel VIII – Európsky ombudsman (COM(2018)0521[[08]] - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor (COM(2018)0521[[06]] - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel VII – Výbor regiónov (CoR) (COM(2018)0521[[07]] - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ECSEL (ECSEL JU) za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[51]] - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[47]] - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL 2) za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[48]] - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[49]] - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

- Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Marco Valli (A8-0107/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel I – Európsky parlament (COM(2018)0521[[02]] - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) (COM(2018)0521[[10]] - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry (COM(2018)0521[[01]] - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

- ***I Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje „Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1288/2013 (COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)) - výbor CULT - Spravodajca: Milan Zver (A8-0111/2019)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 940/2014/EÚ, pokiaľ ide o výrobky, na ktoré sa môže vzťahovať oslobodenie od dane alebo úľavy na dani „octroi de mer“ (COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS)) - výbor REGI - Spravodajkyňa: Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov (ACER) v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[38]] - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[39]] - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel IX – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS) (COM(2018)0521[[09]] - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[45]] - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[11]] - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA) za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[22]] - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[27]] - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie (CdT) za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[17]] - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[41]] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[35]] - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry (ECHA) za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[31]] - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[44]] - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry (EEA) za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[15]] - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[23]] - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[25]] - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (EMSA) za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[21]] - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie (ETF) za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[20]] - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu (ESA) za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[32]] - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva (EFCA) za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[30]] - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[24]] - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky (EMA) za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[18]] - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[13]] - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[36]] - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[16]] - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[14]] - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2017: výkonnosť, finančné riadenie a kontrola (COM(2018)0521[[43]] - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[37]] - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS (GSA) za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[29]] - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[12]] - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (v súčasnosti Agentúry Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti) (eu-LISA) za rozpočtový rok 2017; (COM(2018)0521[[42]] - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

- Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v súvislosti s dohodou o inštitucionálnom rámci medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou (2018/2262(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

- Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k novej komplexnej dohode medzi EÚ a Uzbekistanom (2018/2236(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: David McAllister (A8-0149/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE) za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[34]] - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o požiadavkách na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich všeobecnú bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/… a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)) - výbor IMCO - Spravodajkyňa: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[40]] - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[28]] - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) (pred 1. májom 2017: Európsky policajný úrad) za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[33]] - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[19]] - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (na obdobie 2021 až 2027) a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1295/2013 (COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)) - výbor CULT - Spravodajkyňa: Silvia Costa (A8-0156/2019)

- Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o návrhu rozhodnutia Rady o zriadení Európskeho mierového nástroja predloženého Rade vysokou predstaviteľkou Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku za podpory Komisie (2018/2237(INI)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry (ERA) (teraz Železničná agentúra Európskej únie) za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[26]] - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Shift2Rail (S2R) za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521[[50]] - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

- Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov Protokolu k Euro-stredomorskej dohode, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej, na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE)) - výbor AFET - Spravodajca: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)) - výbor TRAN - Spravodajkyňa: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

- Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch (2018/2121(INI)) - výbor TAX3 - Spravodajcovia: Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

- ***I Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD)) - výbory AFET, DEVE - Spravodajcovia: Pier Antonio Panz, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)

- ***I Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA III) (COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)) - výbor AFET - Spravodajcovia: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení rámca pre zjednodušenie udržateľných investícií (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)) - výbory ECON, ENVI - Spravodajcovia: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

- Správa o žiadosti o zbavenie Jørna Dohrmanna imunity (2018/2277(IMM)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Evelyn Regner (A8-0178/2019)


10. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Do programu bola zaradená táto otázka na ústne zodpovedanie s rozpravou (článok 128 rokovacieho poriadku):

—   O-000015/2019, ktorú položil Claude Moraes, v mene výboru LIBE, pre Komisiu: Situácia v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii v EÚ, konkrétne na Malte a na Slovensku (B8-0017/2019)


11. Väčšie interpelácie (článok 130b rokovacieho poriadku) (predloženie)

Bola predložená táto väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou (článok 130b rokovacieho poriadku):

—   G-000001/2019, ktorú položili Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić a Alojz Peterle, pre Komisiu: Porušenia práv detí, ktorých rodičia pracujú v Rakúsku (B8-0018/2019).


12. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu druhej marcovej plenárnej schôdze 2019 (PE 637.634/PDOJ), ku ktorému boli predložené tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

Pondelok

Žiadosť skupiny ALDE o ukončenie rozpravy o otázke na ústne zodpovedanie na tému Situácia v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii v EÚ, konkrétne na Malte a na Slovensku (bod 117 PDOJ) predložením návrhu uznesenia výboru LIBE, o ktorom sa bude hlasovať vo štvrtok.

Vystúpili títo poslanci: Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE s odôvodnením žiadosti, Monika Smolková, ktorá navrhla, aby sa hlasovanie uskutočnilo počas budúcej schôdze, Sophie in't Veld, ktorá trvala na svojej žiadosti, a Monika Smolková.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 153, proti: 143, zdržali sa hlasovania: 12).

Boli stanovené tieto lehoty:

Návrhy uznesenia: utorok 26. marec 2019, 12.00 h.

Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesenia a spoločné návrhy uznesenia: streda 27. marec 2019, 12.00 h.

Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesenia: streda 27. marec 2019, 13.00 h.

Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach: streda 27. marec 2019, 19.00 h.

Utorok

Žiadosť skupín ENF a GUE/NGL, aby sa k správe, ktorú vypracovala Hilde Vautmans na tému Rozhodnutie o zriadení Európskeho mierového nástroja (A8-0157/2019), o ktorej sa malo pôvodne hlasovať v utorok (bod 20 PDOJ), konala rozprava a hlasovanie podľa článku 113 ods. 6 rokovacieho poriadku.

Predseda navrhol, aby sa rozprava zaradila do programu stredajšej schôdze ako posledný bod.

Parlament návrh schválil.

Lehota na predloženie pozmeňujúcich návrhov bola stanovená na stredu 27. marec 2019, 13.00 h.

Žiadosť skupiny ENF o zaradenie vyhlásení Rady a Komisie o rozsudku súdu, ktorým sa ruší rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1208 z 23. decembra 2015 o štátnej pomoci Talianska pre banku Banca Tercas, ako druhý bod predpoludňajšej časti schôdze. Rokovanie sa tým začne o 8.30 h.

Vystúpili títo poslanci: Marco Zanni v mene skupiny ENF s odôvodnením žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (za: 86, proti: 183, zdržali sa hlasovania: 25).

Streda

Predseda uviedol informácie k dostupnosti pozmeňujúcich návrhov k balíku opatrení v oblasti mobility.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Bas Eickhout k neprípustnosti pozmeňujúceho návrhu, ktorý predložila skupina S&D, k správe, ktorú vypracovala Inés Ayala Sender, na tému Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Komisia a výkonné agentúry (A8-0110/2019) (predseda potvrdil neprípustnosť tohto pozmeňujúceho návrhu).

°
° ° °

Žiadosť poslancov, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, a skupín ECR a EFDD, aby bola z programu schôdze stiahnutá rozprava a hlasovanie o spoločnej diskusii o súbore opatrení v rámci balíka v oblasti mobility, ktorý zahŕňa tri správy, ktoré vypracovali Ismail Ertug, Merja Kyllönen a Wim van de Camp (body 113, 114 a 115 PDOJ).

Vystúpili títo poslanci: Andrey Novakov s odôvodnením žiadosti v mene poslancov, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, Kosma Złotowski s odôvodnením žiadosti v mene skupiny ECR a Ismail Ertug (spravodajca), ktorý sa vyjadril proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (za: 154, proti: 156, zdržali sa hlasovania: 14).

Vystúpili títo poslanci: Karima Delli a Antanas Guoga (predseda uviedol spresnenia).

Žiadosť skupiny PPE o zaradenie vyhlásenia Komisie o hrozbách pre bezpečnosť, ktoré vznikajú rýchlym šírením teroristických obsahov na internete, do programu popoludňajšej časti schôdze.

Vystúpili títo poslanci: Roberta Metsola v mene skupiny PPE s odôvodnením žiadosti a Daniel Dalton, ktorý sa vyjadril proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 105, proti: 186, zdržali sa hlasovania: 8).

Štvrtok

Bez navrhovanej zmeny.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.


PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

13. Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch (rozprava)

Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch [2018/2121(INI)] - Osobitný výbor pre finančnú trestnú činnosť, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky. Spravodajcovia: Jeppe Kofod a Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

Jeppe Kofod a Luděk Niedermayer predstavili správu.

V rozprave vystúpil Pierre Moscovici (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Werner Langen v mene skupiny PPE, Evelyn Regner v mene skupiny S&D, Roberts Zīle v mene skupiny ECR, Petr Ježek v mene skupiny ALDE, Molly Scott Cato v mene skupiny Verts/ALE, Miguel Urbán Crespo v mene skupiny GUE/NGL, David Coburn v mene skupiny EFDD, Dobromir Sośnierz – nezaradený poslanec, Othmar Karas, Paul Tang, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Pirkko Ruohonen-Lerner, Eva Joly, Matt Carthy, Lampros Fountoulis, Anne Sander, Alfred Sant, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Ana Gomes, Sven Giegold, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Thomas Mann, Martin Schirdewan, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dobromir Sośnierz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ana Gomes, David Casa, Peter Simon, Brian Hayes a Emil Radev.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Ramón Jáuregui Atondo, Ruža Tomašić, Julie Ward, Ernest Urtasun, Monika Beňová, Jordi Solé, Pervenche Berès a Miguel Viegas.

Vystúpili: Pierre Moscovici a Jeppe Kofod.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.20 zápisnice zo dňa 26.3.2019.


14. Situácia v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii v EÚ, konkrétne na Malte a na Slovensku (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie O-000015/2019, ktorú položil Claude Moraes, v mene výboru LIBE, pre Komisiu: Situácia v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii v EÚ, konkrétne na Malte a na Slovensku (B8-0017/2019)

Sophia in 't Veld (v zastúpení autora) rozvinula otázku.

Věra Jourová (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Roberta Metsola v mene skupiny PPE, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner v mene skupiny ECR, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Pál Csáky, Monika Smolková, Tomáš Zdechovský, Alfred Sant a Asim Ademov.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Miriam Dalli, Ana Gomes, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Miriam Dalli, Monika Beňová, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Sophia in 't Veld, a Juan Fernando López Aguilar.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.10 zápisnice zo dňa 28.3.2019.


15. Ukončenie sezónnych zmien času ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES [COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

Marita Ulvskog uviedla správu.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

V rozprave vystúpil Bolesław G. Piecha (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko).

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Sven Schulze (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Igor Šoltes (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Ulrike Müller (spravodajkyňa výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Pavel Svoboda (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), Wim van de Camp v mene skupiny PPE, Liisa Jaakonsaari v mene skupiny S&D, Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Jakop Dalunde v mene skupiny Verts/ALE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Daniela Aiuto v mene skupiny EFDD, Joëlle Mélin v mene skupiny ENF, Dieter-Lebrecht Koch, Momchil Nekov, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, James Carver, Eva Maydell, James Nicholson, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Seán Kelly, Annie Schreijer-Pierik, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Matthijs van Miltenburg, Andrzej Grzyb, Werner Langen, Alojz Peterle, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Werner Langen, a Peter van Dalen, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Annie Schreijer-Pierik.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Indrek Tarand, Davor Škrlec, João Pimenta Lopes a José Blanco López.

Vystúpili: Violeta Bulc a Marita Ulvskog.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.5 zápisnice zo dňa 26.3.2019.


16. Spoločné pravidlá pre vnútorný trh s elektrinou ***I - Vnútorný trh s elektrinou ***I - Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky ***I - Pripravenosť na riziká v sektore elektriny ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou (prepracované znenie) [COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vnútornom trhu s elektrinou (prepracované znenie) [COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (prepracované znenie) [COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie, ktorým sa zrušuje smernica 2005/89/ES [COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

Martina Werner (zastupujúca spravodajcu Jerzyho Buzeka), Morten Helveg Petersen a Flavio Zanonato uviedli svoje správy.

PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Carlos Zorrinho (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Werner Langen v mene skupiny PPE, Martina Werner v mene skupiny S&D, Angelika Mlinar v mene skupiny ALDE, Florent Marcellesi v mene skupiny Verts/ALE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Jonathan Bullock v mene skupiny EFDD, Christelle Lechevalier v mene skupiny ENF, José Blanco López, Davor Škrlec, Miroslav Poche a Zdzisław Krasnodębski.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly a Nicola Caputo.

Vystúpili: Miguel Arias Cañete, Morten Helveg Petersen a Flavio Zanonato.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.6 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 7.7 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 7.8 zápisnice zo dňa 26.3.2019 a bod 7.9 zápisnice zo dňa 26.3.2019.


17. Žaloby v zastúpení na ochranu kolektívnych spotrebiteľských záujmov ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zrušení smernice 2009/22/ES [COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

Geoffroy Didier uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Pavel Svoboda v mene skupiny PPE, Mady Delvaux v mene skupiny S&D, Matthijs van Miltenburg v mene skupiny ALDE, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Christel Schaldemose, Ralph Packet v mene skupiny ECR a Evelyne Gebhardt.

Vystúpili: Věra Jourová a Geoffroy Didier.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.2 zápisnice zo dňa 26.3.2019.


18. Najnovší vývoj škandálu Dieselgate (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Najnovší vývoj škandálu Dieselgate (2019/2670(RSP))

Miguel Arias Cañete (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Christel Schaldemose, Kosma Złotowski a Karima Delli.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete.

Návrhy uznesenia, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.11 zápisnice zo dňa 28.3.2019.

V rozprave vystúpil Gerben-Jan Gerbrandy, ktorý požiadal Komisiu, aby písomne zodpovedala niektoré otázky, ktoré zostali otvorené (predsedajúca sa pripojila k slovám rečníka).


19. Označovanie pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1222/2009 [COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Michał Boni (A8-0086/2019)

Michał Boni uviedol správu.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Edouard Martin v mene skupiny S&D, Jozo Radoš v mene skupiny ALDE a Carlos Zorrinho.

Vystúpili: Miguel Arias Cañete a Michał Boni.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.10 zápisnice zo dňa 26.3.2019.


20. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

László Tőkés, Julie Ward, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, João Pimenta Lopes, Dobromir Sośnierz, Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Branislav Škripek, Miroslavs Mitrofanovs, José Inácio Faria, Andrejs Mamikins, Anna Záborská, Nicola Caputo a Martina Anderson.


21. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 637.634/OJMA).


22. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.04 h.

Klaus Welle

Pavel Telička

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Foster, Fotyga, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Preda, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Bours, Crowley, Le Pen, Maltese, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Posledná úprava: 26. júna 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia