Index 
Protokoll
PDF 277kWORD 77k
Måndagen den 25 mars 2019 - Strasbourg
1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Begäran om fastställelse av immunitet
 6.Meddelande från talmannen
 7.Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen)
 8.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 9.Inkomna dokument
 10.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 11.Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument)
 12.Arbetsplan
 13.Ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt (debatt)
 14.Situationen för rättsstaten och kampen mot korruption inom EU, särskilt i Malta och Slovakien (debatt)
 15.Avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar ***I (debatt)
 16.Gemensamma regler för den inre marknaden för el ***I – Den inre marknaden för el ***I – Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter ***I – Riskberedskap inom elsektorn ***I (debatt)
 17.Grupptalan för att skydda konsumenternas kollektiva intressen ***I (debatt)
 18.Den senaste utvecklingen i ”dieselgate”-skandalen (debatt)
 19.Märkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar (debatt)
 20.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sessionen som hade avbrutits torsdagen den 14 mars 2019 återupptogs.


2. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 17.06.


3. Uttalanden av talmannen

Talmannen tog upp de nylien inträffade terrorattentaten i Utrecht i Nederländerna och i Christchurch i Nya Zeeland, som orsakat ett stort antal dödsoffer och skadade. Han framförde sina kondoleanser till offrens familjer och påminde om vikten om att ytterligare stärka kampen mot alla former av våld och diskriminering.

Han uttryckte även sin solidaritet med offren för cyklonen Idai, som drabbat Zimbabwe, Malawi och framför allt Moçambique och skördat en mängd människoliv och orsakat oerhörda materiella skador.

Slutligen gjorde talmannen ett uttalande med anledning av högtidlighållandet av 70-årsminnet av massdeportationerna av balter till Sibirien.

Parlamentet höll en tyst minut.


4. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Talare: Antanas Guoga.


5. Begäran om fastställelse av immunitet

Talmannen hade mottagit en begäran från Mario Borghezio om fastställelse av hans immunitet och privilegier inom ramen för ett rättsligt förfarande mot honom som inletts av åklagarmyndigheten vid domstolen i Imperia.

Denna begäran hänvisades i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen till det ansvariga utskottet (JURI).


6. Meddelande från talmannen

Parlamentets talman hade i enlighet med rekommendationen från den rådgivande kommittén för ledamöters uppförande beslutat att ålägga Marcus Pretzell en påföljd, i enlighet med artikel 166 i arbetsordningen, på grund av att han brutit mot sin upplysningsplikt enligt uppförandekoden och dess tillämpningsföreskrifter. Påföljden bestod av en prickning.

Ledamoten i fråga hade underrättats om beslutet den 22 mars 2019.

Marcus Pretzell hade i enlighet med artikel 167 i arbetsordningen två veckor på sig, från det att han underrättats om påföljden, att lämna in ett internt överklagande till presidiet.


7. Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen)

ENVI-utskottet hade översänt följande rättelser till Europaparlamentets antagna texter:

—   Rättelse P8_TA(2017)0107(COR01) till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter, om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 och om upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG (EUT L 117, 5.5.2017, s. 1-175) – (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 5 april 2017 inför antagandet av ovannämnda förordning P8_TA(2017)0107) – (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

—   Rättelse P8_TA(2017)0108(COR01) till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/746 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och om upphävande av direktiv 98/79/EG och kommissionens beslut 2010/227/EU (EUT L 117, 5.5.2017, s. 176–332) – (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 5 april 2017 inför antagandet av ovannämnda förordning P8_TA(2017)0108) – (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)).

Rättelserna finns tillgängliga på Europarl.

I enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen ska dessa rättelser anses godkända om det inte senast 24 timmar efter tillkännagivandet inkommit en begäran från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att rättelsen ska bli föremål för omröstning.


8. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande under måndagen skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om vissa aspekter av järnvägssäkerhet och järnvägsförbindelser med anledning av Förenade kungarikets utträde ur unionen (00072/2019/LEX - C8-0147/2019 - 2019/0040(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om bestämmelser för att möjliggöra en fortsättning av pågående rörlighet i utbildningssyfte inom programmet Erasmus+ som inrättats genom förordning (EU) nr 1288/2013 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen (00055/2019/LEX - C8-0146/2019 - 2019/0030(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/2403 vad gäller fisketillstånd för unionsfiskefartyg i Förenade kungarikets vatten och Förenade kungarikets fiskefartygs fiskeinsatser i unionens vatten (00036/2019/LEX - C8-0145/2019 - 2019/0010(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller vissa regler som rör Europeiska havs- och fiskerifonden efter Förenade kungarikets utträde ur unionen (00035/2019/LEX - C8-0144/2019 - 2019/0009(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1316/2013 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur unionen (00022/2019/LEX - C8-0143/2019 - 2018/0299(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande förbindelser vad gäller transporter av gods och passagerare på väg med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur unionen (00067/2019/LEX - C8-0142/2019 - 2018/0436(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 genom att bevilja unionens generella exporttillstånd för export av vissa produkter med dubbla användningsområden från unionen till Förenade kungariket (00023/2019/LEX - C8-0141/2019 - 2018/0435(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen efter Förenade kungarikets konungarikets utträde ur unionen (00062/2019/LEX - C8-0140/2019 - 2019/0019(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 vad gäller ett kontrollförfarande avseende överträdelser av reglerna om skydd av personuppgifter i samband med val till Europaparlamentet (00014/2019/LEX - C8-0139/2019 - 2018/0336(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 391/2009 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur unionen (00013/2019/LEX - C8-0138/2019 - 2018/0298(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för grundläggande lufttrafikförbindelser med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur unionen (00068/2019/LEX - C8-0137/2019 - 2018/0433(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om vissa aspekter på flygsäkerhet med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur unionen (00017/2019/LEX - C8-0136/2019 - 2018/0434(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om möjliggörande av en fortsättning för de territoriella samarbetsprogrammen Peace IV (Irland–Förenade kungariket) och Förenade kungariket–Irland (Ireland–Northern Ireland–Scotland) i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen (00012/2019/LEX - C8-0135/2019 - 2018/0432(COD)).


9. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar (06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

rådgivande utskott:

INTA, ENVI, AGRI

- Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av 2015 års internationella avtal om olivolja och bordsoliver (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

rådgivande utskott:

AGRI

2) från parlamentets utskott

- Betänkande om revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[52]] - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)) - utskottet REGI - Föredragande: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[46]] - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet (COM(2018)0521[[03]] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt V – revisionsrätten (COM(2018)0521[[05]] - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt IV – domstolen (COM(2018)0521[[04]] - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen (COM(2018)0521[[08]] - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (COM(2018)0521[[06]] - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt VII – Regionkommittén (COM(2018)0521[[07]] - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[51]] - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[47]] - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (gemensamma företaget IMI 2) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[48]] - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 (FCH2) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[49]] - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden (EUF) för budgetåret 2017 (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Marco Valli (A8-0107/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt I – Europaparlamentet (COM(2018)0521[[02]] - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten (COM(2018)0521[[10]] - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan (COM(2018)0521[[01]] - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ”Erasmus”: Unionens program för utbildning, ungdom och idrott och om upphävande av förordning (EU) nr 1288/2013 (COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)) - utskottet CULT - Föredragande: Milan Zver (A8-0111/2019)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 940/2014/EU vad gäller produkter som kan omfattas av befrielse från eller nedsättning av sjötull (COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS)) - utskottet REGI - Föredragande: Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[38]] - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[39]] - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen (COM(2018)0521[[09]] - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[45]] - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[11]] - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[22]] - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[27]] - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[17]] - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[41]] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[35]] - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[31]] - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[44]] - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån (EEA) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[15]] - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[23]] - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[25]] - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[21]] - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[20]] - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå (ESA) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[32]] - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[30]] - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[24]] - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[18]] - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[13]] - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[36]] - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[16]] - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[14]] - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byråer för budgetåret 2017: byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll (COM(2018)0521[[43]] - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[37]] - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS (GSA) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[29]] - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[12]] - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (numera Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa)) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[42]] - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

- Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende avtalet om en institutionell ram mellan EU och Schweiz (2018/2262(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

- Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om det nya övergripande avtalet mellan EU och Uzbekistan (2018/2236(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: David McAllister (A8-0149/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[34]] - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om krav för typgodkännande av motorfordon och deras släpvagnar samt de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, med avseende på deras allmänna säkerhet och skydd för personer i fordonet och oskyddade trafikanter, om ändring av förordning (EU) 2018/... och om upphävande av förordningarna (EG) nr 78/2009, (EG) nr 79/2009 och (EG) nr 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[40]] - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[28]] - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) (före 1 maj 2017: Europeiska polisbyrån) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[33]] - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[19]] - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027) och om upphävande av förordning (EU) nr 1295/2013 (COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)) - utskottet CULT - Föredragande: Silvia Costa (A8-0156/2019)

- Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende förslag framlagt för rådet av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, med stöd av Europeiska kommissionen, till rådets beslut om inrättande av en europeisk fredsfacilitet (2018/2237(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån (ERA) (nu Europeiska unionens järnvägsbyrå) för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[26]] - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2017 (COM(2018)0521[[50]] - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

- Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar och om upphävande av direktiv 2000/84/EG (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

- Betänkande om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt (2018/2121(INI)) - utskottet TAX3 - Föredragande: Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD)) - utskotten AFET, DEVE - Föredragande: Pier Antonio Panz, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III) (COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)) - utskottet AFET - Föredragande: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)) – utskotten ECON, ENVI - Föredragande: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

- Betänkande om begäran om upphävande av Jørn Dohrmanns immunitet (2018/2277(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Evelyn Regner (A8-0178/2019)


10. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande fråga för muntligt besvarande med debatt hade förts upp på föredragningslistan (artikel 128 i arbetsordningen):

—   O-000015/2019 från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till kommissionen: Situationen för rättsstaten och kampen mot korruption i EU, särskilt i Malta och Slovakien (B8-0017/2019)


11. Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument)

Följande större interpellation med begäran om skriftligt svar med debatt hade överlämnats (artikel 130b i arbetsordningen):

—   G-000001/2019 från Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić och Alojz Peterle, till kommissionen: Överträdelser av rättigheterna för barn vars föräldrar arbetar i Österrike (B8-0018/2019).


12. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna mars II 2019 (PE 637.634/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 149a i arbetsordningen:

Måndag

Begäran från ALDE-gruppen om att avsluta debatten om frågan för muntligt besvarande om "Situationen för rättsstaten och kampen mot korruption inom EU, särskilt i Malta och Slovakien" (punkt 117 i det slutliga förslaget till föredragningslista) med framläggande av ett resolutionsförslag från LIBE-utskottet, som skulle gå till omröstning under torsdagen.

Talare: Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, som redogjorde för denna begäran, Monika Smolková, som föreslog att omröstningen skulle äga rum under nästa sammanträdesperiod, Sophie in't Veld, som vidhöll sin begäran, och Monika Smolková.

Parlamentet godkände denna begäran genom elektronisk omröstning (153 röster för, 143 röster emot, 12 nedlagda röster).

Följande tidsfrister hade fastställts:

Resolutionsförslag: tisdagen den 26 mars 2019 kl. 12.00.

Ändringsförslag till resolutionsförslag samt gemensamma förslag till resolutioner: onsdagen den 27 mars 2019 kl. 12.00.

Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutioner: onsdagen den 27 mars 2019 kl. 13.00.

Begäranden om särskilda och delade omröstningar: onsdagen den 27 mars 2019 kl. 19.00.

Tisdag

Begäran från grupperna ENF och GUE/NGL om att Hilde Vautmans betänkande om "Beslut om inrättande av en europeisk fredsfacilitet" (A8-0157/2019), som planerades gå till omröstning under tisdagen (punkt 20 i det slutliga förslaget till föredragningslista), skulle utgöra föremål för en debatt och en omröstning i enlighet med artikel 113.6 i arbetsordningen.

Talmannen föreslog att debatten skulle tas upp som sista punkt på föredragningslistan för onsdagen.

Parlamentet godkände detta förslag.

Tidsfristen för ingivande av ändringsförslag fastställdes till onsdagen den 27 mars 2019 kl. 13.00.

Begäran från ENF-gruppen om att rådet och kommissionens uttalanden om tribunalens avgörande om upphävande av kommissionens beslut (EU) 2016/1208 av den 23 december 2015 om det statliga stöd som Italien har genomfört till förmån för banken Tercas skulle tas upp som andra punkt på förmiddagens föredragningslista. Sammanträdet skulle följaktligen öppnas kl. 8.30.

Talare: Marco Zanni för ENF-gruppen, som redogjorde för denna begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (86 röster för, 183 röster emot, 25 nedlagda röster).

Onsdag

Talmannen upplyste om tillgången till ändringsförslagen om ”rörlighetspaketet”.

°
° ° °

Talare: Bas Eickhout, om otillåtligheten hos ett ändringsförslag från S&D-gruppen om Inés Ayala Senders betänkande om "Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan" (A8-0110/2019). (Talmannen bekräftade att detta ändringsförslag var otillåtligt).

°
° ° °

Begäran från ett antal ledamöter som uppnådde minst det låga tröskelvärdet samt grupperna ECR och EFDD om att debatten och omröstningen om den gemensamma debatten om uppsättningen åtgärder om ”rörlighetspaketet”, bestående av tre betänkanden av Ismail Ertug, Merja Kyllönen och Wim van de Camp (punkt 113, 114 och 115 i det slutliga förslaget till föredragningslista).

Talare: Andrey Novakov, som redogjorde för denna begäran som företrädare för ett antal ledamöter som uppnådde minst det låga tröskelvärdet, Kosma Złotowski, som redogjorde för begäran på ECR-gruppens vägnar, och Ismail Ertug (föredragande), som motsatte sig begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (154 röster för, 156 röster emot, 14 nedlagda röster).

Talare: Karima Delli och Antanas Guoga. (Talmannen gjorde förtydliganden).

Begäran från PPE-gruppen om att på eftermiddagens föredragningslista föra upp ett uttalande från kommissionen om de säkerhetshot som uppstår på grund av den snabba spridningen på nätet av innehåll av terrorismkaraktär.

Talare: Roberta Metsola för PPE-gruppen, som redogjorde för denna begäran, och Daniel Dalton, som motsatte sig begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom elektronisk omröstning (105 röster för, 186 röster emot, 8 nedlagda röster).

Torsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.


ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

13. Ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt (debatt)

Betänkande om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt [2018/2121(INI)] - Särskilda utskottet för frågor om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt. Föredragande: Jeppe Kofod och Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

Jeppe Kofod och Luděk Niedermayer redogjorde för betänkandet.

Talare: Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen).

Talare: Werner Langen för PPE-gruppen, Evelyn Regner för S&D-gruppen, Roberts Zīle för ECR-gruppen, Petr Ježek för ALDE-gruppen, Molly Scott Cato för Verts/ALE-gruppen, Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen, David Coburn för EFDD-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös, Othmar Karas, Paul Tang, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, Pirkko Ruohonen-Lerner, Eva Joly, Matt Carthy, Lampros Fountoulis, Anne Sander, Alfred Sant, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ana Gomes, Sven Giegold, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Thomas Mann, Martin Schirdewan, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dobromir Sośnierz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ana Gomes, David Casa, Peter Simon, Brian Hayes och Emil Radev.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Ramón Jáuregui Atondo, Ruža Tomašić, Julie Ward, Ernest Urtasun, Monika Beňová, Jordi Solé, Pervenche Berès och Miguel Viegas.

Talare: Pierre Moscovici och Jeppe Kofod.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.20 i protokollet av den 26.3.2019.


14. Situationen för rättsstaten och kampen mot korruption inom EU, särskilt i Malta och Slovakien (debatt)

Fråga för muntligt besvarande O-000015/2019 från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till kommissionen: Situationen för rättsstaten och kampen mot korruption i EU, särskilt i Malta och Slovakien (B8-0017/2019)

Sophia in 't Veld (ersättare för frågeställaren) utvecklade frågan.

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Roberta Metsola för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Pirkko Ruohonen-Lerner för ECR-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Pál Csáky, Monika Smolková, Tomáš Zdechovský, Alfred Sant och Asim Ademov.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Miriam Dalli, Ana Gomes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Miriam Dalli, Monika Beňová, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sophia in 't Veld och Juan Fernando López Aguilar.

Talare: Věra Jourová.

Resolutionsförslagen (artikel 128.5 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.10 i protokollet av den 28.3.2019.


15. Avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar och om upphävande av direktiv 2000/84/EG [COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

Marita Ulvskog redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Bolesław G. Piecha (föredragande av yttrande från utskottet ENVI).

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Sven Schulze (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Igor Šoltes (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Ulrike Müller (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Pavel Svoboda (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Wim van de Camp för PPE-gruppen, Liisa Jaakonsaari för S&D-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Jakop Dalunde för Verts/ALE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Daniela Aiuto för EFDD-gruppen, Joëlle Mélin för ENF-gruppen, Dieter-Lebrecht Koch, Momchil Nekov, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, James Carver, Eva Maydell, James Nicholson, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Seán Kelly, Annie Schreijer-Pierik, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Matthijs van Miltenburg, Andrzej Grzyb, Werner Langen, Alojz Peterle, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Werner Langen, och Peter van Dalen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Annie Schreijer-Pierik.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Indrek Tarand, Davor Škrlec, João Pimenta Lopes och José Blanco López.

Talare: Violeta Bulc och Marita Ulvskog.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.5 i protokollet av den 26.3.2019.


16. Gemensamma regler för den inre marknaden för el ***I – Den inre marknaden för el ***I – Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter ***I – Riskberedskap inom elsektorn ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el (omarbetning) [COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om den inre marknaden för el (omarbetning) [COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (omarbetning) [COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om riskberedskap inom elsektorn och om upphävande av direktiv 2005/89/EG [COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

Martina Werner (som ersatte föredraganden Jerzy Buzek), Morten Helveg Petersen och Flavio Zanonato redogjorde för betänkandena.

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Carlos Zorrinho (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Werner Langen för PPE-gruppen, Martina Werner för S&D-gruppen, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, Florent Marcellesi för Verts/ALE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Jonathan Bullock för EFDD-gruppen, Christelle Lechevalier för ENF-gruppen, José Blanco López, Davor Škrlec, Miroslav Poche och Zdzisław Krasnodębski.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly och Nicola Caputo.

Talare: Miguel Arias Cañete, Morten Helveg Petersen och Flavio Zanonato.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.6 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 7.7 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 7.8 i protokollet av den 26.3.2019 och punkt 7.9 i protokollet av den 26.3.2019.


17. Grupptalan för att skydda konsumenternas kollektiva intressen ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenternas kollektiva intressen, och om upphävande av direktiv 2009/22/EG [COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

Geoffroy Didier redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Pavel Svoboda för PPE-gruppen, Mady Delvaux för S&D-gruppen, Matthijs van Miltenburg för ALDE-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Christel Schaldemose, Ralph Packet för ECR-gruppen, och Evelyne Gebhardt.

Talare: Věra Jourová och Geoffroy Didier.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 26.3.2019.


18. Den senaste utvecklingen i ”dieselgate”-skandalen (debatt)

Uttalande av kommissionen: Den senaste utvecklingen i ”dieselgate”-skandalen (2019/2670(RSP))

Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Christel Schaldemose, Kosma Złotowski och Karima Delli.

Talare: Miguel Arias Cañete.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.11 i protokollet av den 28.3.2019.

Talare: Gerben-Jan Gerbrandy, som begärde att kommissionen skulle ge ett skriftligt svar på vissa obesvarade frågor. (Talmannen uttryckte sitt stöd för talarens begäran.)


19. Märkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om märkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1222/2009 [COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Michał Boni (A8-0086/2019)

Michał Boni redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Edouard Martin för S&D-gruppen, Jozo Radoš för ALDE-gruppen, och Carlos Zorrinho.

Talare: Miguel Arias Cañete och Michał Boni.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.10 i protokollet av den 26.3.2019.


20. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

László Tőkés, Julie Ward, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, João Pimenta Lopes, Dobromir Sośnierz, Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Branislav Škripek, Miroslavs Mitrofanovs, José Inácio Faria, Andrejs Mamikins, Anna Záborská, Nicola Caputo och Martina Anderson.


21. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 637.634/OJMA).


22. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.04.

Klaus Welle

Pavel Telička

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Foster, Fotyga, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Preda, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Bours, Crowley, Le Pen, Maltese, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Senaste uppdatering: 26 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy