Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0280(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0245/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0245/2018

Συζήτηση :

PV 11/09/2018 - 12
CRE 11/09/2018 - 12
PV 26/03/2019 - 2
CRE 26/03/2019 - 2

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2018 - 6.4
CRE 05/07/2018 - 6.4
PV 12/09/2018 - 6.4
CRE 12/09/2018 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 26/03/2019 - 7.11
CRE 26/03/2019 - 7.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0337
P8_TA(2019)0231

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

2. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Axel Voss (A8-0245/2018)

Μία πρώτη συζήτηση διεξάχθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2018 (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.9.2018).
Το ζήτημα παραπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού, στις 12 Σεπτεμβρίου 2018 (σημείο 6.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.9.2018).

Ο Axel Voss παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Nicola Danti (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO).

Παρεμβαίνει η Mariya Gabriel (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Zdzisław Krasnodębski (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Marc Joulaud (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Michał Boni (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jens Rohde, επί της διαδικασίας (Η Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις), Jean-Marie Cavada, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Julia Reda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Daniel Caspary και Jens Rohde, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bogdan Andrzej Zdrojewski, Marie-Christine Boutonnet, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Sabine Verheyen, Virginie Rozière, Kosma Złotowski, Jens Rohde, Helga Trüpel, Martina Michels, Gerard Batten, Dobromir Sośnierz, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Dennis Radtke, Bernd Lucke, Yana Toom, Max Andersson, Patrick Le Hyaric, Stanisław Żółtek, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Bogdan Andrzej Zdrojewski και Jean-Marie Cavada, Massimiliano Salini, Γιώργος Γραμματικάκης, Richard Sulík, Franc Bogovič, José Blanco López, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Paul Rübig και Marisa Matias, Santiago Fisas Ayxelà και Evelyn Regner.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Michaela Šojdrová, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Kateřina Konečná, Juan Fernando López Aguilar, António Marinho e Pinto, João Pimenta Lopes, Henna Virkkunen, Evelyne Gebhardt, Silvia Costa, José Inácio Faria, Maria Grapini, Nicola Caputo, Clara Eugenia Aguilera García και Julie Ward.

Παρεμβαίνει ο Andrus Ansip (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Axel Voss.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου