Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0280(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0245/2018

Ingivna texter :

A8-0245/2018

Debatter :

PV 11/09/2018 - 12
CRE 11/09/2018 - 12
PV 26/03/2019 - 2
CRE 26/03/2019 - 2

Omröstningar :

PV 05/07/2018 - 6.4
CRE 05/07/2018 - 6.4
PV 12/09/2018 - 6.4
CRE 12/09/2018 - 6.4
Röstförklaringar
PV 26/03/2019 - 7.11
CRE 26/03/2019 - 7.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0337
P8_TA(2019)0231

Protokoll
Tisdagen den 26 mars 2019 - Strasbourg

2. Upphovsrätt på den digitala inre marknaden ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Axel Voss (A8-0245/2018)

En första debatt hade ägt rum den 11 september 2018 (punkt 12 i protokollet av den 11.9.2018).
Ärendet hade, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, återförvisats till det ansvariga utskottet den 12 september 2018 (punkt 6.4 i protokollet av den 12.9.2018).

Axel Voss redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Nicola Danti (föredragande av yttrande från utskottet IMCO).

Talare: Mariya Gabriel (ledamot av kommissionen).

Talare: Zdzisław Krasnodębski (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Marc Joulaud (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Michał Boni (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Pavel Svoboda för PPE-gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för S&D-gruppen, Sajjad Karim för ECR-gruppen, Jens Rohde, om debattens förlopp (talmannen gjorde förtydliganden), Jean-Marie Cavada för ALDE-gruppen, Julia Reda för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Daniel Caspary och Jens Rohde, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bogdan Andrzej Zdrojewski, Marie-Christine Boutonnet för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Sabine Verheyen, Virginie Rozière, Kosma Złotowski, Jens Rohde, Helga Trüpel, Martina Michels, Gerard Batten, Dobromir Sośnierz, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dennis Radtke, Bernd Lucke, Yana Toom, Max Andersson, Patrick Le Hyaric, Stanisław Żółtek, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Bogdan Andrzej Zdrojewski och Jean-Marie Cavada, Massimiliano Salini, Giorgos Grammatikakis, Richard Sulík, Franc Bogovič, José Blanco López, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Paul Rübig och Marisa Matias, Santiago Fisas Ayxelà och Evelyn Regner.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kateřina Konečná, Juan Fernando López Aguilar, António Marinho e Pinto, João Pimenta Lopes, Henna Virkkunen, Evelyne Gebhardt, Silvia Costa, José Inácio Faria, Maria Grapini, Nicola Caputo, Clara Eugenia Aguilera García och Julie Ward.

Talare: Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Axel Voss.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.11 i protokollet av den 26.3.2019.

Senaste uppdatering: 26 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy