Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0287(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0375/2017

Debatter :

PV 26/03/2019 - 4
CRE 26/03/2019 - 4

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 7.12

Antagna texter :

P8_TA(2019)0232

Protokoll
Tisdagen den 26 mars 2019 - Strasbourg

4. Avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster ***I – Avtal om försäljning av varor ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll [COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Evelyne Gebhardt och Axel Voss (A8-0375/2017)

Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/22/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG [COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

Evelyne Gebhardt, Axel Voss och Pascal Arimont redogjorde för betänkandena.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Heidi Hautala (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Eva Maydell för PPE-gruppen, Virginie Rozière för S&D-gruppen, Daniel Dalton för ECR-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Marco Zullo för EFDD-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Carlos Coelho, Lucy Anderson, Antanas Guoga, Christel Schaldemose och Dariusz Rosati.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová och Maria Grapini.

Talare: Věra Jourová, Evelyne Gebhardt, Axel Voss och Pascal Arimont.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.12 i protokollet av den 26.3.2019 och punkt 7.13 i protokollet av den 26.3.2019.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Senaste uppdatering: 26 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy