Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 26 maart 2019 - Straatsburg

7. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op de website van het Parlement.


7.1. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jørn Dohrmann (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Jørn Dohrmann [2018/2277(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Evelyn Regner (A8-0178/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0221)


7.2. Representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten en tot intrekking van Richtlijn 2009/22/EG [COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0222)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


7.3. Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst EU-Israël (toetreding van Kroatië) *** (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie [09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0223)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.


7.4. Brede overeenkomst EU-Oezbekistan (stemming)

Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de nieuwe brede overeenkomst tussen de EU en Oezbekistan [2018/2236(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: David McAllister (A8-0149/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPAANBEVELING

Geacht te zijn goedgekeurd (P8_TA(2019)0224)


7.5. Einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd en tot intrekking van Richtlijn 2000/84/EG [COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0225)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


7.6. Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (herschikking) [COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0226)

VERKLARINGEN VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0226)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


7.7. Interne markt voor elektriciteit ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interne markt voor elektriciteit (herschikking) [COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0227)

VERKLARINGEN VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0227)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


7.8. Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (herschikking) [COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0228)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


7.9. Risicoparaatheid in de elektriciteitssector ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende risicoparaatheid in de elektriciteitssector en tot intrekking van Richtlijn 2005/89/EG [COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0229)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


7.10. Etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1222/2009 [COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Michał Boni (A8-0086/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0230)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


7.11. Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over auteursrechten in de digitale eengemaakte markt [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Axel Voss (A8-0245/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

Het woord wordt gevoerd door Evelyn Regner (als vertegenwoordiger van leden die ten minste de lage drempel bereiken) met het verzoek om de amendementen in stemming te brengen vóór het voorlopige akkoord, overeenkomstig artikel 59, lid 3, van het Reglement.

Bij HS (312 voor, 317 tegen, 24 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0231)

VERKLARING VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0231)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Het woord werd gevoerd door:

Michel Reimon vóór de stemming (de Voorzitter geeft een toelichting).


7.12. Overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud [COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming - Commissie juridische zaken. Rapporteurs: Evelyne Gebhardt en Axel Voss (A8-0375/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0232)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


7.13. Overeenkomsten voor de verkoop van goederen ***I (stemming)

Verslag over het gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2009/22/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad [COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0233)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


7.14. Visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1343/2011 tot vaststelling van een aantal bepalingen voor de visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (General Fisheries Commission for the Mediterranean – Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee) [COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0234)

VERKLARINGEN VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0234)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


7.15. Onderlinge afstemming van de verslagleggingsverplichtingen op het gebied van milieubeleid ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge afstemming van de verslagleggingsverplichtingen op het gebied van milieubeleid en tot wijziging van Richtlijnen 86/278/EEG, 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG en 2010/63/EU, Verordeningen (EG) nr. 166/2006 en (EU) nr. 995/2010 en Verordeningen (EG) nr. 338/97 en (EG) nr. 2173/2005 van de Raad [COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0235)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


7.16. Speciale voorschriften voor de maximumlengte van cabines ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/53/EG van de Raad wat betreft de termijn voor de uitvoering van de speciale voorschriften voor de maximumlengte in het geval dat cabines betere prestaties op het vlak van aerodynamica, energie-efficiëntie en veiligheid leveren [COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Karima Delli (A8-0042/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0236)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


7.17. Koolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1011 inzake koolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans [COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Neena Gill (A8-0483/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0237)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Het woord wordt gevoerd door:

Neena Gill (rapporteur) vóór de stemming.


7.18. Specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) ondersteund door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en financieringsinstrumenten voor extern optreden [COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Het debat heeft plaatsgevonden op 15 januari 2019 (punt 21 van de notulen van 15.1.2019). De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie, met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, op 16 januari 2019 (punt 12.8 van de notulen van 16.1.2019).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

BEËINDIGING VAN DE EERSTE LEZING

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0238)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Het woord werd gevoerd door:

Pascal Arimont (rapporteur) vóór de stemming.


7.19. Grondrechten van mensen van Afrikaanse afkomst (stemming)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000022/2019) van Claude Moraes, namens de commissie LIBE, aan de Commissie: Grondrechten van mensen van Afrikaanse afkomst (B8-0016/2019)

Het debat heeft plaatsgevonden op 14 maart 2019 (punt 17 van de notulen van 14.3.2019).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Claude Moraes, namens de commissie LIBE, over de mensenrechten van mensen van Afrikaanse afkomst in Europa (2018/2899(RSP)) (B8-0212/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0239)


7.20. Verslag over financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking (stemming)

Verslag over financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking [2018/2121(INI)] - Bijzondere Commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking. Rapporteurs: Jeppe Kofod en Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0240)


7.21. Institutionele kaderovereenkomst EU-Zwitserland (stemming)

Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de institutionele kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat [2018/2262(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

ONTWERPAANBEVELING

Aangenomen (P8_TA(2019)0241)

VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
ondervoorzitter

Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid