Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 26 mars 2019 - Strasbourg

8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Marita Ulvskog - A8-0169/2019
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Hilde Vautmans, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Daniel Hannan, Seán Kelly, Dobromir Sośnierz och Stanislav Polčák

Betänkande Jerzy Buzek - A8-0044/2018
Xabier Benito Ziluaga, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miapetra Kumpula-Natri, Seán Kelly, Stanislav Polčák och Danuta Jazłowiecka

Betänkande Jerzy Buzek - A8-0042/2018
Adam Szejnfeld

Betänkande Axel Voss - A8-0245/2018
Babette Winter, Maria Spyraki, Michael Detjen, Igor Šoltes, Thomas Mann, Momchil Nekov, Isabella Adinolfi, Reinhard Bütikofer, Marian Harkin, Younous Omarjee, Seán Kelly, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Dobromir Sośnierz, Stanislav Polčák och Andrejs Mamikins

Grundläggande rättigheter för personer av afrikansk härkomst - B8-0212/2019
Cécile Kashetu Kyenge

Betänkande Jeppe Kofod och Luděk Niedermayer - A8-0170/2019
Monica Macovei, Alex Mayer, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Dariusz Rosati, Danuta Jazłowiecka och Paloma López Bermejo.

Senaste uppdatering: 26 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy