Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

13. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) sa nachádzajú v prílohe k zápisnici „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe k zápisnici sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetovej stránke Parlamentu.


13.1. Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Komisia a výkonné agentúry (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry [2018/2166(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 22)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0242)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0242)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.2. Absolutórium za rok 2017: osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2017 (hlasovanie)

Správa o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 23)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0243)

Vystúpenia

Pervenche Berès pred hlasovaním (predseda uviedol spresnenia).


13.3. Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – 8., 9., 10. a 11. ERF (hlasovanie)

Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marco Valli (A8-0107/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 24)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0244)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0244)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).

Vystúpenia

Dominique Martin, k priebehu hlasovania, a Marc Tarabella.


13.4. Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel I – Európsky parlament [2018/2167(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 25)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0245)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0245)


13.5. Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel II – Rada a Európska rada [COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 26)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0246)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0246)

Udelenie absolutória a účtovná závierka sa odkladajú (pozri článok 5 ods. 1 písm. b) prílohy IV k rokovaciemu poriadku)


13.6. Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel IV – Súdny dvor [COM(2018)0521 - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 27)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0247)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0247)


13.7. Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky dvor audítorov (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel V – Dvor audítorov [COM(2018)0521 - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. SpravodajcaSpravodajkyňa: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 28)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0248)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0248)


13.8. Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor [COM(2018)0521 - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 29)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0249)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0249)


13.9. Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel VII – Výbor regiónov (CoR) [COM(2018)0521 - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 30)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0250)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0250)


13.10. Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) [COM(2018)0521 - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 31)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0251)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0251)


13.11. Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel VIII – Európsky ombudsman [COM(2018)0521 - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 32)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0252)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0252)


13.12. Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel IX – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS) [2018/2175(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 33)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0253)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0253)


13.13. Absolutórium za rok 2017: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2017: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola [COM(2018)0521 - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 34)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0254)


13.14. Absolutórium za rok 2017: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov (ACER) v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 35)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0255)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0255)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.15. Absolutórium za rok 2017: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 36)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0256)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0256)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.16. Absolutórium za rok 2017: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie (CdT) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 37)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0257)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0257)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.17. Absolutórium za rok 2017: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2017 [2018/2178(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 38)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0258)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0258)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.18. Absolutórium za rok 2017: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2017 [2018/2194(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 39)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0259)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0259)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.19. Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2017 [2018/2189(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 40)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0260)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0260)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.20. Absolutórium za rok 2017: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 41)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0261)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0261)

Udelenie absolutória a účtovná závierka sa odkladajú (pozri článok 5 ods. 1 písm. b) prílohy IV k rokovaciemu poriadku)


13.21. Absolutórium za rok 2017: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) za rozpočtový rok 2017 [2018/2202(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 42)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0262)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0262)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.22. Absolutórium za rok 2017: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 43)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0263)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0263)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.23. Absolutórium za rok 2017: Európska chemická agentúra (ECHA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry (ECHA) za rozpočtový rok 2017 [2018/2198(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 44)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0264)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0264)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.24. Absolutórium za rok 2017: Európska environmentálna agentúra (EEA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry (EEA) za rozpočtový rok 2017 [2018/2182(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 45)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0265)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0265)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.25. Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva (EFCA) za rozpočtový rok 2017 [2018/2197(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 46)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0266)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0266)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.26. Absolutórium za rok 2017: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 47)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0267)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0267)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.27. Absolutórium za rok 2017: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE) za rozpočtový rok 2017 [2018/2201(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 48)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0268)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0268)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.28. Absolutórium za rok 2017: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 49)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0269)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0269)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.29. Absolutórium za rok 2017: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) za rozpočtový rok 201 [COM(2018)0521 - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 50)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0270)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0270)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.30. Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre lieky (EMA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky (EMA) za rozpočtový rok 201 [COM(2018)0521 - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 51)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0271)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0271)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.31. Absolutórium za rok 2017: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) za rozpočtový rok 201 [COM(2018)0521 - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 52)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0272)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0272)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.32. Absolutórium za rok 2017: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (EMSA) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 53)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0273)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0273)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.33. Absolutórium za rok 2017: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 54)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0274)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0274)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.34. Absolutórium za rok 2017: Železničná agentúra Európskej únie (ERA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry (ERA) (teraz Železničná agentúra Európskej únie) za rozpočtový rok 201 [COM(2018)0521 - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 55)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0275)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0275)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.35. Absolutórium za rok 2017: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 56)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0276)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0276)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.36. Absolutórium za rok 2017: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie (ETF) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 57)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0277)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0277)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.37. Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (v súčasnosti Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti) (eu-LISA) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 58)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0278)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0278)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.38. Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 59)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0279)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0279)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.39. Absolutórium za rok 2017: Zásobovacia agentúra Euratomu (ESA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu (ESA) za rozpočtový rok 2017 [2018/2199(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 60)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0280)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0280)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.40. Absolutórium za rok 2017: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 61)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0281)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0281)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.41. Absolutórium za rok 2017: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 62)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0282)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0282)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.42. Absolutórium za rok 2017: Európsky policajný úrad (Europol) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) (do 1. mája 2017: Európsky policajný úrad) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 63)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0283)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0283)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.43. Absolutórium za rok 2017: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 64)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0284)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0284)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.44. Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) (hlasovanie)

Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) za rozpočtový rok 2017 [2018/2195(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 65)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0285)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0285)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.45. Absolutórium za rok 2017: Agentúra pre európsky GNSS (GSA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS (GSA) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 66)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0286)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0286)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.46. Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 67)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0287)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0287)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.47. Absolutórium za rok 2017: spoločný podnik Čisté nebo 2 (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 68)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0288)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0288)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.48. Absolutórium za rok 2017: Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (ECSEL) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 69)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0289)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0289)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.49. Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH2) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 70)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0290)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0290)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.50. Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL 2) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 71)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0291)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0291)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.51. Absolutórium za rok 2017: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2017 [2018/2211(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 72)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0292)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0292)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.52. Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik SESAR (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 73)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0293)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0293)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13.53. Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik Shift2Rail (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Shift2Rail za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 74)

NÁVRH ROZHODNUTIA

prijatý (P8_TA(2019)0294)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2019)0294)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).

Posledná úprava: 26. júna 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia