Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0293(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0287/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0287/2018

Συζήτηση :

PV 02/10/2018 - 15
CRE 02/10/2018 - 15
PV 26/03/2019 - 18
CRE 26/03/2019 - 18

Ψηφοφορία :

PV 03/10/2018 - 9.5
CRE 03/10/2018 - 9.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 27/03/2019 - 18.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0370
P8_TA(2019)0304

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

18. Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα όσον αφορά τις εκπομπές, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα και σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 (αναδιατύπωση) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Η συζήτηση διεξάχθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2018 (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.10.2018).

Το ζήτημα παραπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού, στις 3 Οκτωβρίου 2018 (σημείο 9.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.10.2018).

Η Miriam Dalli παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει o Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει η Karima Delli (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN).

Παρεμβαίνουν οι Jens Gieseke, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tiemo Wölken, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Peter Liese, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Danilo Oscar Lancini, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Peter Liese, Damiano Zoffoli, Peter Lundgren, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Jörg Meuthen, Jytte Guteland, Bernd Kölmel, Pilar Ayuso, Paul Rübig, Christel Schaldemose, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Claudia Schmidt, José Blanco López και Angelika Niebler.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Michaela Šojdrová, Cristian-Silviu Buşoi και Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Arias Cañete και Miriam Dalli.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 18.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.3.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου