Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0243(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0173/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0173/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 19
CRE 26/03/2019 - 19

Ψηφοφορία :

PV 27/03/2019 - 10.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0298

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

19. Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας [2018/0243(COD)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Ανάπτυξης. Συνεισηγητές: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel και Charles Goerens (A8-0173/2019)

Οι Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel και Charles Goerens παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Eider Gardiazabal Rubial (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG).

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Marietje Schaake (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), María Teresa Giménez Barbat (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Barbara Spinelli (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Eleonora Forenza (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), David McAllister, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Norbert Neuser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mirja Vehkaperä, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Michel Reimon, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Linda McAvan, Judith Sargentini, Sabine Lösing, Eduard Kukan, Silvia Costa, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei και Alojz Peterle.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Enrique Guerrero Salom, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Neena Gill, Željana Zovko και Cécile Kashetu Kyenge.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Michaela Šojdrová, Julie Ward, Jordi Solé και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica, Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel και Charles Goerens.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.3.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου