Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0247(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0174/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0174/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 20
CRE 26/03/2019 - 20

Ψηφοφορία :

PV 27/03/2019 - 10.5
CRE 27/03/2019 - 10.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0299

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

20. Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ) ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ) [COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra και Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

Οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra και Knut Fleckenstein παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ivana Maletić (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Joachim Zeller (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Bodil Valero (συντάκτρια γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tonino Picula, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ilhan Kyuchyuk, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jaromír Kohlíček, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, James Carver, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, David McAllister, Julie Ward, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Knut Fleckenstein, Eduard Kukan, Neena Gill, Angelo Ciocca, Alojz Peterle, Laima Liucija Andrikienė και Željana Zovko.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra και Knut Fleckenstein.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.3.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου