Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Авторското право в цифровия единен пазар ***I (разискване)
 3.Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд ***I (разискване)
 4.Договори за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги ***I - Договори за продажба на стоки ***I (разискване)
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Искания за обявяване на недопустимост (член 187 от Правилника за дейността)
 7.Време за гласуване
  
7.1.Искане за снемане на имунитета на Йорн Дорман (гласуване)
  
7.2.Представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите ***I (гласуване)
  
7.3.Протокол към Евро-средиземноморското споразумение между ЕС и Израел (присъединяване на Хърватия) *** (гласуване)
  
7.4.Всеобхватно споразумение между ЕС и Узбекистан (гласуване)
  
7.5.Преустановяване на сезонните промени на часовото време ***I (гласуване)
  
7.6.Общи правила за вътрешния пазар на електроенергия ***I (гласуване)
  
7.7.Вътрешният пазар на електроенергия ***I (гласуване)
  
7.8.Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия ***I (гласуване)
  
7.9.Готовност за посрещане на рискове в електроенергийния сектор ***I (гласуване)
  
7.10.Етикетиране на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри ***I (гласуване)
  
7.11.Авторското право в цифровия единен пазар ***I (гласуване)
  
7.12.Договори за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги ***I (гласуване)
  
7.13.Договори за продажба на стоки ***I (гласуване)
  
7.14.Риболовът в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) ***I (гласуване)
  
7.15.Привеждане в съответствие на задълженията за докладване в рамките на политиката в областта на околната среда ***I (гласуване)
  
7.16.Специални правила относно максималната дължина на кабини ***I (гласуване)
  
7.17.Бенчмаркове за ниски въглеродни емисии и бенчмаркове за положително въздействие в областта на въглеродните емисии ***I (гласуване)
  
7.18.Специални разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) ***I (гласуване)
  
7.19.Основни права на хората от африкански произход (гласуване)
  
7.20.Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци (гласуване)
  
7.21.Споразумение за институционална рамка между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария (гласуване)
 8.Обяснения на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г. (разискване)
 13.Време за гласуване
  
13.1.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции (гласуване)
  
13.2.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Специални доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (гласуване)
  
13.3.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – осми, девети, десети и единадесети ЕФР (гласуване)
  
13.4.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски парламент (гласуване)
  
13.5.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски съвет и Съвет (гласуване)
  
13.6.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Съд на ЕС (гласуване)
  
13.7.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Сметна палата (гласуване)
  
13.8.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски икономически и социален комитет (гласуване)
  
13.9.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски комитет на регионите (гласуване)
  
13.10.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска служба за външна дейност (гласуване)
  
13.11.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски омбудсман (гласуване)
  
13.12.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски надзорен орган по защита на данните (гласуване)
  
13.13.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: резултати от дейността, финансово управление и контролна агенциите на ЕС (гласуване)
  
13.14.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) (гласуване)
  
13.15.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (Служба на ОЕРЕС) (гласуване)
  
13.16.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT) (гласуване)
  
13.17.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) (гласуване)
  
13.18.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) (гласуване)
  
13.19.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (EAAБ) (гласуване)
  
13.20.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) (гласуване)
  
13.21.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски банков орган (ЕБО) (гласуване)
  
13.22.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) (гласуване)
  
13.23.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция по химикали (ЕСНА) (гласуване)
  
13.24.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за околна среда (ЕАОС) (гласуване)
  
13.25.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA) (гласуване)
  
13.26.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ) (гласуване)
  
13.27.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE) (гласуване)
  
13.28.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕIОPA) (гласуване)
  
13.29.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски институт за иновации и технологии (EIT) (гласуване)
  
13.30.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция по лекарствата (EMA) (гласуване)
  
13.31.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) (гласуване)
  
13.32.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ) (гласуване)
  
13.33.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) (гласуване)
  
13.34.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA) (гласуване)
  
13.35.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕSMA) (гласуване)
  
13.36.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска фондация за обучение (ETF) (гласуване)
  
13.37.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) (гласуване)
  
13.38.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) (гласуване)
  
13.39.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция за снабдяване към Евратом (гласуване)
  
13.40.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND) (гласуване)
  
13.41.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст) (гласуване)
  
13.42.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) (гласуване)
  
13.43.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA) (гласуване)
  
13.44.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) (гласуване)
  
13.45.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за ГНСС (GSA) (гласуване)
  
13.46.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (БП) (гласуване)
  
13.47.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе“ (гласуване)
  
13.48.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа (Съвместно предприятие ECSEL) (гласуване)
  
13.49.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (ГКВ) (гласуване)
  
13.50.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ („ИИЛ 2“) (гласуване)
  
13.51.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Международна организация по термоядрена енергия (ITER) (гласуване)
  
13.52.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие SESAR (гласуване)
  
13.53.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие Shift2Rail (гласуване)
 14.Обяснения на вот
 15.Поправки на вот и намерения за гласуване
 16.Възобновяване на заседанието
 17.Поправки (член 231 от Правилника за дейността) (предприети действия)
 18.Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства ***I (разискване)
 19.Създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество ***I (разискване)
 20.Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III) ***I (разискване)
 21.Положението в Алжир (разискване)
 22.Пет години незаконна окупация на Крим от Руската федерация (разискване)
 23.След Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка (разискване)
 24.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 25.Дневен ред на следващото заседание
 26.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (473 kb) Присъствен списък (63 kb) Резултати от гласувания (455 kb) Резултати от поименно гласуване (6603 kb) 
 
Протокол (97 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от гласувания (90 kb) Резултати от поименно гласуване (309 kb) 
 
Протокол (429 kb) Присъствен списък (81 kb) Резултати от гласувания (323 kb) Резултати от поименно гласуване (1972 kb) 
Последно осъвременяване: 26 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност